Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2379

Risk för medicineringsfel med Onivyde (liposomalt irinotekan)

den 5 december 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Ett nytt sätt att ange styrka och beräkna dos för Onivyde (liposomalt irinotekan) kan leda till medicineringsfel. Här ges viktig information till förskrivare, apotekspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal om hur säkerhetsrisker kan minskas.

Risk för neoplasi vid behandling med INCRELEX (mekasermin)

den 5 december 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Fall av godartade och maligna neoplasier har observerats hos barn och ungdomar behandlade med mekasermin. Restriktioner för användningen och utökad kontraindikation kommer därför att införas i produktinformationen.

Regelverket för hanteringen av läkemedel till sjö- och luftfarten behöver bli tydligare

den 2 december 2019, []

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur gällande bestämmelser om handel med läkemedel och hantering av läkemedel förhåller sig till de krav som gäller enligt nationella och internationella regler. I den framtagna rapporten föreslår Läkemedelsverket en rad åtgärder för att förtydliga regelverket.

Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek

den 29 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket, IVO och TLV utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, utifrån olika regelverk och med olika ansvarsområden. De tre myndigheterna lämnar idag, den 29 november, förslag till regeringen för att skapa en mer samordnad, effektiv och heltäckande tillsyn. Förslagen omfattar i huvudsak inrättandet av samverkansfunktioner, utökade informationsinsatser och förändrade sekretessregler.

En felaktig komponent i Emerade injektionspenna med adrenalin kan påverka funktionen

den 28 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En felaktig komponent i autoinjektorn kan vara orsaken till att Emerade injektionspenna med adrenalinlösning i vissa fall inte fungerar. Även om risken är liten att injektionspennan inte fungerar som avsett, råder Läkemedelsverket de som har injektionspennan att kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 27 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nummer tre av Information från Läkemedelsverket upptas till stor del av behandlingsrekommendationerna för behandling av epilepsi och huvudlöss.

Samlad kraft för forskning om antibiotikaresistens

den 26 november 2019, []

Nu finns en strategisk forskningsagenda för området antibiotikaresistens. Den är framtagen i brett samarbete mellan elva statliga aktörer, vilket ger en god grund för framtida forskning.

Telefunken och HeartReset hjärtstartare ska inte användas

den 25 november 2019, []

Läkemedelsverket har förbjudit försäljning av Telefunken och HeartReset och uppmanar alla som har hjärtstartare tillverkade efter den 18 juli 2016 att sluta använda dem. Hjärtstartarna har tillverkats utan giltigt CE certifikat, vilket innebär att kvalitet och effektivitet inte har kontrollerats och det finns en risk för att de inte fungerar som förväntat.

EMA bekräftar att Xeljanz ska användas med försiktighet hos patienter med hög risk för blodproppar

den 19 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har funnit att Xeljanz (tofacitinib) kan öka risken för blodproppar i lungor och djupa vener hos patienter som redan har en hög risk.

CHMP bekräftar åtgärder för att minimera risk för allvarliga biverkningar med Lemtrada mot multipel skleros, MS

den 19 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Efter rapporter om allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, gjorde PRAC en utredning av Lemtrada. De gav utifrån detta rekommendationer om begränsad användning av Lemtrada och om nya åtgärder för att identifiera och snabbt hantera allvarliga biverkningar som kan uppstå efter behandling med Lemtrada.

Kosmetikaköp på nätet kräver vaksamhet

den 13 november 2019, [ALLMÄNHET, PRESS]

Snart tar julklappshandeln fart på allvar, och allt fler svenskar handlar sina julklappar på nätet. Kosmetika är typiska julklappar och svensken lägger ca 10 miljarder varje år på sådana produkter. Men webhandeln medför också vissa risker. EU-reglerna för kosmetika är till för att användaren inte ska drabbas av till exempel allergiska reaktioner eller utsättas för hälsopåverkande kemikalier.

Avregistrering av Myocrisin

den 12 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Det antireumatiska läkemedlet Myocrisin 100mg/ml, injektionsvätska, lösning, avregistreras i Sverige den första december på begäran av läkemedelsföretaget.

Xeljanz bör användas försiktigt hos patienter med hög risk för blodpropp

den 5 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) har i en granskning kommit fram till att Xeljanz (tofacitinib) kan öka risken för blodpropp i lungor eller vener hos patienter som redan har en hög risk för detta.

Åtgärder ska minimera risken för allvarliga biverkningar med Lemtrada mot multipel skleros, MS

den 5 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av Lemtrada (alemtuzumab) hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros, MS. Efter att EU Kommissionen tagit beslut, kommer de nya rekommendationerna att ersätta de tillfälliga åtgärder som utfärdades i april 2019. De nya rekommendationerna innefattar begränsad indikation, nya kontraindikationer samt andra riskminskningsåtgärder.

Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda

den 4 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärtkärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid.

EUDAMED är inte på plats i maj 2020

den 4 november 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EUDAMED kommer inte att vara "fullt fungerande" enligt definitionen i artikel 34 i MDR den 26 maj 2020. Läkemedelsverket vill understryka att MDR-kraven trots detta ska uppfyllas från 26 maj 2020 för alla medicintekniska aktörer på alla applicerbara punkter. Undantag kommer vid tillämpning endast att vara kopplade till artikel 123.3 d) i MDR som rör aktiviteter kopplade till EUDAMED.

Nio nya ämnen blir narkotika

den 31 oktober 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

I november 2019 träder beslut om narkotikaklassning av nio nya ämnen utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Kontaktlinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism återkallas

den 29 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tillverkaren Johnson & Johnson Vision Care, Inc., återkallar endagslinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism efter att främmande partiklar hittats på kontaktlinsens yta eller i blisterförpackningens vätska. Återkallandet gäller tre tillverkningsserier av kontaktlinsen. Användare uppmanas sluta använda produkten.

Läkemedelsverkets nationella insatser 2019 inom om barn och läkemedel

den 29 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nytt expertmöte inom radiologi och barn, uppdaterade behandlingsrekommendationer, projekt om ökad kunskap om läkemedel hos barn och ungdomar samt kunskapsspridning om barn och läkemedel är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn.

Stort intresse för elektronisk förskrivning

den 24 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 1 juni 2020 börjar lagen om Nationella läkemedelslistan att gälla. Syftet är att patientens samlade förskrivna läkemedel ska vara tillgänglig för alla aktörer i vårdkedjan. Mot bakgrund av detta föreslår Läkemedelsverket att elektronisk förskrivning ska bli huvudregel. En första bedömning av remissvaren på förslaget visar på ett brett stöd för elektronisk förskrivning som huvudregel, men också på stora utmaningar när det gäller införandet.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – LOAd703

den 16 oktober 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan

den 14 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

Kosmetiska produkter ska inte injiceras – felanvändning av produkterna Aqualyx och Celluform/ Celluform+

den 10 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produkterna har marknadsförts och använts som injektionsmedel. Läkemedelsverket vill uppmärksamma att de är satta på marknaden av tillverkaren som kosmetiska produkter, det vill säga för användning utanpå huden. Produkterna har använts felaktigt på skönhetskliniker, i syfte att påverka ansamlingar av fett under huden.

Självtester måste vara CE-märkta

den 8 oktober 2019, [FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Ett stort antal självtester säljs idag på olika nätsajter. Det kan handla om att testa sig för exempelvis könssjukdomar eller HIV. Men Läkemedelsverket misstänker att många av dessa självtester inte är CE-märkta och därmed inte uppfyller de säkerhetskrav som svensk lagstiftning ställer.

Behandla levande huvudlöss med dimetikon

den 7 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer lyfter fram vikten av luskamning, kontaktspårning, information och behandling när levande löss hittats. Behandling ska i första hand göras med medicintekniska produkter innehållande dimetikon.

Sverige kan bli först i EU med digitala kliniska prövningar

den 4 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket ska undersöka om det går att genomföra så kallade virtuella kliniska prövningar. Målsättningen är att få igång verkliga prövningar för att förstå vad som krävs, och på sikt permanent kunna erbjuda virtuella kliniska prövningar.

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av epilepsi

den 3 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I Sverige finns mellan 60 000 och 70 000 personer med epilepsi, varav drygt 10 000 är barn. Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer innehåller uppdaterad kunskap om terapival och skärpt säkerhetsinformation för användning av läkemedelssubstansen valproat.

Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del

den 27 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ondansetron är ett läkemedel mot illamående och kräkningar vid cancerbehandling eller operation. Utifrån nya data misstänks ondansetron orsaka en något ökad risk för missbildning om det tas under graviditetens första tre månader. Därför bör ondansetron inte användas under graviditetens första del. Kvinnor i fertil ålder bör överväga att använda preventivmedel vid behandling med ondansetron.

Förslag på skärpta regler för vem som får driva apotek

den 26 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 gäller att förskrivare eller läkemedelsföretag inte får driva apotek. Syftet är främst att motverka risken för överförskrivning av läkemedel. Detta har bedömts kunna uppstå om det finns ekonomiska incitament utöver de medicinska behoven hos patienten. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av dessa begränsningar och föreslår nu att även vårdgivare ska omfattas av begränsningen.

Rekommendationer till företag om åtgärder för att undvika nitrosaminer i läkemedel

den 26 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsmyndigheter inom EU begär som en försiktighetsåtgärd att företag med läkemedel som innehåller kemiskt framställda verksamma ämnen granskar sina läkemedel för att upptäcka eventuell förekomst av nitrosaminer. Produkter där risk för föroreningar med nitrosaminer finns ska testas.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

den 26 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter att tester visat att läkemedel med ranitidin innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne, dras alla berörda läkemedel in från apotek och dagligvaruhandel. Indragningen görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter. Ranitidin används för att minska produktionen av magsyra hos patienter med halsbränna och magsår.

Läkemedelsverket stänger Apotek Barkarbystaden

den 25 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att omedelbart stänga ett apotek i Barkarby på grund av omfattande brister i verksamheten. Vid en inspektion i augusti har myndigheten hittat brister vad gäller förvaring av läkemedel, hantering av recept, egenkontroll och dokumentation som alla apotek ska sköta.

Indragning av tre tillverkningssatser av stolpiller, Alvedon 60mg suppositorier och en tillverkningssats Panodil 60 mg suppositorier

den 18 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tre tillverkningssatser av Alvedon 60 mg suppositorier samt en tillverkningssats Panodil suppositorier 60 mg, återkallas från marknaden efter att en häftklammer hittats i ett suppositorium. Föremålet, som bedöms ha kommit in i läkemedlet av misstag under tillverkning är med stor sannolikhet en isolerad händelse, och kan potentiellt orsaka skada i ändtarmen. Som en försiktighetsåtgärd återkallas alla förpackningar från de aktuella tillverkningssatserna.

EMA tar fram vägledning för hur nitrosaminer i läkemedel kan undvikas

den 17 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter att nitrosaminföroreningar upptäckts i ett antal läkemedel med kemiskt framställda verksamma ämnen, har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bett den vetenskapliga kommittén CHMP att ta fram en vägledning för hur dessa föroreningar kan undvikas.

EMA granskar läkemedel för magbesvär som innehåller ranitidin

den 17 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ranitidin. Granskningen görs efter att tester visat att vissa av dessa produkter innehöll en förorening som kallas N-nitrosodimetylamin (NDMA).

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Fidanacogene elaparvovec

den 13 september 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Granskning av ökad risk för hudcancer med Picato

den 9 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA granskar uppgifter om en eventuellt ökad risk för hudcancer i behandlingsområdet hos patienter som använder läkemedlet Picato (ingenolmebutat). Picato är en gel som används på huden för att behandla akinatisk keratos, en hudåkomma som orsakas av överdriven exponering för solljus.

BLINCYTO (blinatumomab) – Förtydligande om premedicinering med dexametason hos barn

den 5 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ett översättningsproblem har upptäckts i produktresumén för BLINCYTO gällande premedicinering med dexametason till barn. Det är viktigt att dexametasonprofylax ges innan behandling med BLINCYTO för att undvika allvarliga biverkningar och därför kommer produktresumén att uppdateras för att förtydliga detta. BLINCYTO används för att behandla akut lymfatisk leukemi (ALL).

Karenstiden förlängs vid användning av veterinärläkemedlet Santiola vet

den 5 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Karenstiden efter behandling av får med Santiola vet förlängs till 107 dygn. Tidigare var det tillåtet att slakta får 77 dygn efter behandling. Förändringen genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Santiola vet är ett läkemedel mot parasiter hos får och nötkreatur.

EMA rekommenderar utökade begränsningar för MS-läkemedlet Gilenya: ska inte användas under graviditet

den 2 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det är sedan tidigare känt att den aktiva substansen i läkemedlet Gilenya, fingolimod, kan skada det ofödda barnet och orsaka fosterskador. Därför ges det i Sverige inte till gravida kvinnor eller kvinnor som kan bli gravida om de inte använder effektivt preventivmedel. Utifrån ny kunskap om riskerna med Gilenya vid graviditet har rekommendationerna utökats ytterligare för att förhindra att läkemedlet tas av kvinnor som kan bli gravida.

Produkter för parenteral nutrition till för tidigt födda kräver ljusskydd

den 2 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ljusexponering av parenteral nutrition kan leda till allvarliga biverkningar hos för tidigt födda spädbarn. Under administrering till nyfödda och barn under 2 år ska därför lösningar för parenteral nutrition som innehåller aminosyror och/eller lipider skyddas från ljus. Det gäller både behållare och infusionsaggregat.

Fortsatt förbud - CBD-produkter marknadsfördes som läkemedel

den 30 augusti 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under torsdagen meddelade Förvaltningsrätten i Uppsala att Läkemedelsverkets beslut att förbjuda fem näringsidkare att sälja CBD-produkter var korrekta. Produkterna har sålts med påståenden om medicinska egenskaper, något som endast är tillåtet för godkända läkemedel.

Nya åtgärder för att undvika potentiellt dödliga doser av metotrexat

den 27 augusti 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat nya åtgärder för att förhindra feldosering av metotrexat vid behandling av inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom. Rekommendationerna är resultatet av en granskning av rapporter om att patienter använder metotrexat felaktigt, trots tidigare åtgärder.

Samordningen och informationen runt restnoterade läkemedel ska förbättras

den 23 augusti 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att vidareutveckla arbetet med restnoterade läkemedel. Fokus ligger på att se över formerna för samordning och informationsspridning. Uppdraget sträcker sig över fyra år och syftar till att i möjligaste mån förebygga och lindra konsekvenserna när restnoteringar uppstår och därmed minimera antalet allvarliga bristsituationer.

Regeringen narkotikaklassar fyra nya substanser

den 30 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 6 augusti 2019 träder beslut om narkotikaklassning av fyra nya substanser utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna. Samtidigt kommer föreskriften att uppdateras med internationell förteckning för fyra redan listade ämnen.

PRAC rekommenderar nya åtgärder för att undvika feldosering av metotrexat

den 16 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlet metotrexat används för att behandla både inflammatoriska sjukdomar och cancer. Beroende på sjukdom skiljer sig doseringen väsentligt. Vid inflammatoriska sjukdomar tas metotrexat en gång per vecka, men det har kommit rapporter inom EU om patienter som fått allvarliga biverkningar då de av misstag tagit läkemedlet dagligen. EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar därför ytterligare åtgärder för att undvika feldosering.

EMA granskar risk för meningeom vid behandling med cyproteron

den 16 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Risken för att drabbas av den godartade tumörsjukdomen meningeom vid behandling med cyproteron har varit känd under flera år. En ny studie har visat att risken kan vara större hos patienter som tar höga doser av läkemedlet under en längre period. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har därför påbörjat en översyn av cyproteron för att ta ställning till om tillståndet för försäljning bör ändras.

Beslut om generell licens för litium

den 11 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Mot bakgrund av den aktuella restnoteringen av Lithionit (litium) har Läkemedelsverket beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Däremot behöver förskrivare från den vårdenhet från vilken recept ska utfärdas ansöka om generell licens. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019.

EU-samarbete om restnoterade läkemedel

den 5 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har publicerat en gemensam vägledning för hur läkemedelstillverkare ska rapportera brist på läkemedel, så kallade restsituationer. Målet är att sjukvården ska få snabbare och bättre tillgång till information för att tidigt kunna agera och undvika att patienter drabbas.

Leverans av Lithionit (litium) väntas idag

den 5 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlet Lithionit är restnoterat. Läkemedelsverket har varit i kontakt med tillverkaren som meddelar att 6100 förpackningar kommer att levereras till Sverige under fredag 5 juli. Ytterligare 24 000 förpackningar kommer enligt företaget att levereras fredag 12 juli.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies