Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2406

Självtester måste vara CE-märkta

den 8 oktober 2019, [FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Ett stort antal självtester säljs idag på olika nätsajter. Det kan handla om att testa sig för exempelvis könssjukdomar eller HIV. Men Läkemedelsverket misstänker att många av dessa självtester inte är CE-märkta och därmed inte uppfyller de säkerhetskrav som svensk lagstiftning ställer.

Behandla levande huvudlöss med dimetikon

den 7 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer lyfter fram vikten av luskamning, kontaktspårning, information och behandling när levande löss hittats. Behandling ska i första hand göras med medicintekniska produkter innehållande dimetikon.

Sverige kan bli först i EU med digitala kliniska prövningar

den 4 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket ska undersöka om det går att genomföra så kallade virtuella kliniska prövningar. Målsättningen är att få igång verkliga prövningar för att förstå vad som krävs, och på sikt permanent kunna erbjuda virtuella kliniska prövningar.

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av epilepsi

den 3 oktober 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I Sverige finns mellan 60 000 och 70 000 personer med epilepsi, varav drygt 10 000 är barn. Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer innehåller uppdaterad kunskap om terapival och skärpt säkerhetsinformation för användning av läkemedelssubstansen valproat.

Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del

den 27 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ondansetron är ett läkemedel mot illamående och kräkningar vid cancerbehandling eller operation. Utifrån nya data misstänks ondansetron orsaka en något ökad risk för missbildning om det tas under graviditetens första tre månader. Därför bör ondansetron inte användas under graviditetens första del. Kvinnor i fertil ålder bör överväga att använda preventivmedel vid behandling med ondansetron.

Förslag på skärpta regler för vem som får driva apotek

den 26 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 gäller att förskrivare eller läkemedelsföretag inte får driva apotek. Syftet är främst att motverka risken för överförskrivning av läkemedel. Detta har bedömts kunna uppstå om det finns ekonomiska incitament utöver de medicinska behoven hos patienten. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av dessa begränsningar och föreslår nu att även vårdgivare ska omfattas av begränsningen.

Rekommendationer till företag om åtgärder för att undvika nitrosaminer i läkemedel

den 26 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsmyndigheter inom EU begär som en försiktighetsåtgärd att företag med läkemedel som innehåller kemiskt framställda verksamma ämnen granskar sina läkemedel för att upptäcka eventuell förekomst av nitrosaminer. Produkter där risk för föroreningar med nitrosaminer finns ska testas.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

den 26 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter att tester visat att läkemedel med ranitidin innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne, dras alla berörda läkemedel in från apotek och dagligvaruhandel. Indragningen görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter. Ranitidin används för att minska produktionen av magsyra hos patienter med halsbränna och magsår.

Läkemedelsverket stänger Apotek Barkarbystaden

den 25 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att omedelbart stänga ett apotek i Barkarby på grund av omfattande brister i verksamheten. Vid en inspektion i augusti har myndigheten hittat brister vad gäller förvaring av läkemedel, hantering av recept, egenkontroll och dokumentation som alla apotek ska sköta.

Indragning av tre tillverkningssatser av stolpiller, Alvedon 60mg suppositorier och en tillverkningssats Panodil 60 mg suppositorier

den 18 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tre tillverkningssatser av Alvedon 60 mg suppositorier samt en tillverkningssats Panodil suppositorier 60 mg, återkallas från marknaden efter att en häftklammer hittats i ett suppositorium. Föremålet, som bedöms ha kommit in i läkemedlet av misstag under tillverkning är med stor sannolikhet en isolerad händelse, och kan potentiellt orsaka skada i ändtarmen. Som en försiktighetsåtgärd återkallas alla förpackningar från de aktuella tillverkningssatserna.

EMA tar fram vägledning för hur nitrosaminer i läkemedel kan undvikas

den 17 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter att nitrosaminföroreningar upptäckts i ett antal läkemedel med kemiskt framställda verksamma ämnen, har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bett den vetenskapliga kommittén CHMP att ta fram en vägledning för hur dessa föroreningar kan undvikas.

EMA granskar läkemedel för magbesvär som innehåller ranitidin

den 17 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ranitidin. Granskningen görs efter att tester visat att vissa av dessa produkter innehöll en förorening som kallas N-nitrosodimetylamin (NDMA).

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Fidanacogene elaparvovec

den 13 september 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Granskning av ökad risk för hudcancer med Picato

den 9 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA granskar uppgifter om en eventuellt ökad risk för hudcancer i behandlingsområdet hos patienter som använder läkemedlet Picato (ingenolmebutat). Picato är en gel som används på huden för att behandla akinatisk keratos, en hudåkomma som orsakas av överdriven exponering för solljus.

BLINCYTO (blinatumomab) – Förtydligande om premedicinering med dexametason hos barn

den 5 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ett översättningsproblem har upptäckts i produktresumén för BLINCYTO gällande premedicinering med dexametason till barn. Det är viktigt att dexametasonprofylax ges innan behandling med BLINCYTO för att undvika allvarliga biverkningar och därför kommer produktresumén att uppdateras för att förtydliga detta. BLINCYTO används för att behandla akut lymfatisk leukemi (ALL).

Karenstiden förlängs vid användning av veterinärläkemedlet Santiola vet

den 5 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Karenstiden efter behandling av får med Santiola vet förlängs till 107 dygn. Tidigare var det tillåtet att slakta får 77 dygn efter behandling. Förändringen genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Santiola vet är ett läkemedel mot parasiter hos får och nötkreatur.

EMA rekommenderar utökade begränsningar för MS-läkemedlet Gilenya: ska inte användas under graviditet

den 2 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det är sedan tidigare känt att den aktiva substansen i läkemedlet Gilenya, fingolimod, kan skada det ofödda barnet och orsaka fosterskador. Därför ges det i Sverige inte till gravida kvinnor eller kvinnor som kan bli gravida om de inte använder effektivt preventivmedel. Utifrån ny kunskap om riskerna med Gilenya vid graviditet har rekommendationerna utökats ytterligare för att förhindra att läkemedlet tas av kvinnor som kan bli gravida.

Produkter för parenteral nutrition till för tidigt födda kräver ljusskydd

den 2 september 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ljusexponering av parenteral nutrition kan leda till allvarliga biverkningar hos för tidigt födda spädbarn. Under administrering till nyfödda och barn under 2 år ska därför lösningar för parenteral nutrition som innehåller aminosyror och/eller lipider skyddas från ljus. Det gäller både behållare och infusionsaggregat.

Fortsatt förbud - CBD-produkter marknadsfördes som läkemedel

den 30 augusti 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under torsdagen meddelade Förvaltningsrätten i Uppsala att Läkemedelsverkets beslut att förbjuda fem näringsidkare att sälja CBD-produkter var korrekta. Produkterna har sålts med påståenden om medicinska egenskaper, något som endast är tillåtet för godkända läkemedel.

Nya åtgärder för att undvika potentiellt dödliga doser av metotrexat

den 27 augusti 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat nya åtgärder för att förhindra feldosering av metotrexat vid behandling av inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom. Rekommendationerna är resultatet av en granskning av rapporter om att patienter använder metotrexat felaktigt, trots tidigare åtgärder.

Samordningen och informationen runt restnoterade läkemedel ska förbättras

den 23 augusti 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att vidareutveckla arbetet med restnoterade läkemedel. Fokus ligger på att se över formerna för samordning och informationsspridning. Uppdraget sträcker sig över fyra år och syftar till att i möjligaste mån förebygga och lindra konsekvenserna när restnoteringar uppstår och därmed minimera antalet allvarliga bristsituationer.

Regeringen narkotikaklassar fyra nya substanser

den 30 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 6 augusti 2019 träder beslut om narkotikaklassning av fyra nya substanser utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna. Samtidigt kommer föreskriften att uppdateras med internationell förteckning för fyra redan listade ämnen.

PRAC rekommenderar nya åtgärder för att undvika feldosering av metotrexat

den 16 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlet metotrexat används för att behandla både inflammatoriska sjukdomar och cancer. Beroende på sjukdom skiljer sig doseringen väsentligt. Vid inflammatoriska sjukdomar tas metotrexat en gång per vecka, men det har kommit rapporter inom EU om patienter som fått allvarliga biverkningar då de av misstag tagit läkemedlet dagligen. EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar därför ytterligare åtgärder för att undvika feldosering.

EMA granskar risk för meningeom vid behandling med cyproteron

den 16 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Risken för att drabbas av den godartade tumörsjukdomen meningeom vid behandling med cyproteron har varit känd under flera år. En ny studie har visat att risken kan vara större hos patienter som tar höga doser av läkemedlet under en längre period. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har därför påbörjat en översyn av cyproteron för att ta ställning till om tillståndet för försäljning bör ändras.

Beslut om generell licens för litium

den 11 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Mot bakgrund av den aktuella restnoteringen av Lithionit (litium) har Läkemedelsverket beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Däremot behöver förskrivare från den vårdenhet från vilken recept ska utfärdas ansöka om generell licens. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019.

EU-samarbete om restnoterade läkemedel

den 5 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har publicerat en gemensam vägledning för hur läkemedelstillverkare ska rapportera brist på läkemedel, så kallade restsituationer. Målet är att sjukvården ska få snabbare och bättre tillgång till information för att tidigt kunna agera och undvika att patienter drabbas.

Leverans av Lithionit (litium) väntas idag

den 5 juli 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlet Lithionit är restnoterat. Läkemedelsverket har varit i kontakt med tillverkaren som meddelar att 6100 förpackningar kommer att levereras till Sverige under fredag 5 juli. Ytterligare 24 000 förpackningar kommer enligt företaget att levereras fredag 12 juli.

Riskvärdering, kunskapsdelning och anonymitet ska förbättra tillsynen av apotek

den 1 juli 2019, [ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På uppdrag av regeringen utvecklar Läkemedelsverket löpande sin tillsyn av apoteken. Sedan 2016 har man bland annat tydliggjort kriterierna för den riskbaserade tillsynen, förbättrat kunskapsöverföring till apoteksaktörerna samt startat utveckling av en tjänst för att lättare kunna anmäla avvikelser på apotek anonymt.

Regeringen narkotikaklassar tio nya substanser

den 25 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 2 juli 2019 träder beslut om narkotikaklassning av tio nya substanser utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Läkemedelsverket varnar för annonser - Artrocare+ är inte ett godkänt läkemedel

den 19 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produkten Artrocare+ är inte ett godkänt läkemedel och det finns inte några belägg för att produkten skulle ha de effekter som utlovas i annonser. Personer med ledbesvär bör istället för att använda sig av produkten vända sig till sjukvården eller apotek för rådgivning.

Risk för minskad effekt vid felaktig hantering av depåläkemedel med leuprorelin

den 17 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Vid felaktig hantering av depåläkemedel som innehåller leuprorelin finns risk att att patienten inte får tillräcklig mängd läkemedel och därmed minskad effekt av behandlingen. Läkemedel med leuprorelin används vid behandling av prostatacancer, bröstcancer och för att påverka det kvinnliga reproduktionssystemet. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har påbörjat en granskning för att se över tillgänglig dokumentation och besluta om eventuella åtgärder.

Ansökan om förnyad rikslicens för Hydrokortison APL avslås

den 17 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Hydrokortison APL 1 mg och 2,5 mg kapsel, hård.

Biverkningsrapportering för läkemedel 2018

den 13 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2018 tog Läkemedelsverket emot totalt 8336 biverkningsrapporter för human- och veterinärläkemedel.

Nya behandlingsmetoder för psoriasis och psoriasisartrit

den 12 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

I Sverige beräknas uppemot 300 000 individer ha psoriasis, en kronisk sjukdom som kan innebära ett stort lidande för den enskilde individen. Flera nya behandlingsmetoder har tillkommit under de senaste åren vilka lyfts fram i en ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket.

Fortfarande stora brister på solskyddsprodukter

den 10 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årets tillsyn av solskyddsprodukter visar brister i både effektbevisning och märkning för flertalet undersökta produkter på den svenska marknaden.

Få tatueringsfärger innehåller bakterier men flertalet färger hade märkningsbrister

den 4 juni 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets tillsyn visade att 20 av 25 produkter saknade rätt märkning, fastän det finns krav på att färgerna måste vara märkta med exempelvis tillverkningspartiets nummer och innehållsförteckning.

Förskrivning av Xeljanz begränsas för patienter med ökad risk för blodpropp

den 20 maj 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fortsätter granskningen av Xeljanz (tofacitinib) med anledning av den risk för blodpropp i lunga och dödsfall som tidigare rapporterats. Xeljanz kan förskrivas till patienter med ulcerös kolit, ledgångsreumatism och psoriasisartrit. Patienter med hög risk för blodpropp ska inte påbörja behandling med Xeljanz 10 mg två gånger dagligen. De patienter som idag behandlas med läkemedlet i denna dos och tillhör en riskgrupp ska sättas över på annat läkemedel. Patienter bör inte avsluta behandlingen eller ändra dosen Xeljanz utan att tala med sin behandlande läkare.

Förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral

den 6 maj 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fattat beslut om förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral. Produkterna har marknadsförts och använts som injektionsmedel men de är inte godkända för denna användning. Produkterna måste följa bestämmelserna i regelverket för läkemedel för att få säljas. Produkterna har bland annat sålts till skönhetskliniker. Läkemedelsverket vill informera om att produkterna inte är godkända för injektion, och därför inte bör injiceras.

EMA rekommenderar indragning av cancerläkemedlet Lartruvo

den 2 maj 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

EMA har avslutat sin översyn av cancerläkemedlet Lartruvo (olaratumab) och rekommenderar att godkännandet för försäljning i EU dras in. Beslutet bygger på en analys av resultatet från ANNOUNCE-studien som visar att patienters livslängd inte förlängs av Lartruvo i kombination med doxorubicin jämfört med enbart doxorubicin. Lartruvo används hos vuxna med cancerformen avancerat mjukdelssarkom.

Läkemedelsverket varnar för användning av hormonkrämen Progesterall

den 29 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Krämen Progesterall, som innehåller hormonet progesteron, får inte säljas i Sverige eftersom krämen inte är godkänd som läkemedel. Det är inte tillåtet att använda hormonet progesteron i kosmetiska produkter. Användning av produkten kan leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – ILP100

den 26 april 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Användning av Lemtrada begränsas under pågående granskning av EMA

den 15 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter nya allvarliga biverkningsrapporter har EMA påbörjat en granskning av Lemtrada (alemtuzumab), ett läkemedel för behandling av multipel skleros. Problem med immunsystemet, hjärta och blodkärl, inklusive dödsfall, ligger till grund för granskningen.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2019 ute nu

den 12 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets tidskrift finns nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. Den tryckta tidskriften når prenumeranter med början nästa vecka. Tema för årets första utgåva är barn och läkemedel.

Läkemedelsverket utreder off label förskrivning

den 9 april 2019, []

Läkemedelsverket ska utreda möjligheterna att genomföra nytta- risk-bedömningar för läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation s.k. off label-förskrivning. Projektet ska slutredovisas senast den 31 december 2019.

Tillverkaren Bard drar tillbaka nätimplantat för gynekologi i hela EU

den 8 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Företaget C.R. Bard drar tillbaka nätimplantat för urogenital prolaps och ansträngningsinkontinens från den europeiska marknaden. Tillverkaren uppger att affärsskäl ligger bakom beslutet. Patienter som har fått implantat sedan tidigare behöver inte följas upp på något särskilt sätt enligt företagets information.

Europafarmakopén söker experter till sina arbetsgrupper

den 3 april 2019, []

Har du goda kunskaper och erfarenheter inom läkemedelskvalitet? I så fall behöver europafarmakopén din kompetens!

Regeringen narkotikaklassar åtta nya substanser

den 1 april 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 5 april 2019 träder beslut om narkotikaklassning av åtta nya substanser ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Risk för blodpropp i lunga och dödsfall vid för hög dos av Xeljanz till patienter med ledgångsreumatism

den 20 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA råder hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter att inte överskrida den rekommenderade dosen av läkemedlet Xeljanz (tofacitinib) när läkemedlet används för behandling av ledgångsreumatism. Patienter bör inte avsluta behandlingen eller ändra dosen Xeljanz utan att tala med sin läkare.

Förlängd karenstid för Closamectin vet

den 20 mars 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Karenstiden efter behandling med Closamectin vet förlängs till 58 dygn. Tidigare var det tillåtet att slakta nötkreatur 28 dygn efter behandling. Denna förändring genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Closamectin är ett läkemedel mot parasiter hos nötkreatur.

EMA startar granskning om behov av screening av patienter innan start av behandling med fluorouracil, kapecitabin, tegafur och flucytosin

den 20 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vissa patienter kan lida brist på ett enzym som kallas dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) och som behövs för att bryta ner fluorouracil (även känd som 5-fluorouracil eller 5-FU). Dessa patienter kan få toxiskt höga nivåer vid behandling med läkemedel som innehåller fluorouracil eller med läkemedel som omvandlas till fluorouracil i kroppen såsom kapecitabin, tegafur och flucytosin. Därför startar EMA en granskning för att utvärdera behov av screening för identifiering av dessa patienter innan behandlingsstart med fluorouracil eller besläktade substanser.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies