Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2311

Elva nya ämnen narkotikaklassas

den 8 januari 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Regeringen har beslutat att elva nya ämnen narkotikaklassas den 16 januari.

Rekommendationer om antibiotikaprofylax gäller

den 7 januari 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

Information från Läkemedelsverket nummer 6 2014

den 19 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årets sista nummer av Information från Läkemedelsverket bjuder på ett brett spann av artiklar.

Läkemedelsverket föreslår pilot för elektronisk biverkningsrapportering

den 19 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Rapportering av biverkningar från sjukvården är en viktig del av säkerhetsövervakningen av läkemedel. Den kan förenklas genom att möjliggöra direktrapportering från hälso- och sjukvårdens egna informationssystem. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en teknisk lösning där information kan hämtas direkt från patientens journal. Nästa steg bör vara ett pilotprojekt där Läkemedelsverket tillsammans med ett landsting vidareutvecklar och testar den fungerande tekniska lösningen.

Läkemedel mot ebolavirusinfektion fortfarande i tidigt utvecklingsstadium

den 17 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det finns för närvarande inte tillräckligt med data för någon av de experimentella behandlingarna av ebolavirusinfektion för att kunna dra slutsatser om deras säkerhet eller effekt. Detta är resultatet av den interimsrapport som är publicerad av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). EMA fortsätter att granska behandlingar mot ebola som är under utveckling.

Läkemedelsverket har analyserat handlingsvägar för uppnå minskad miljöpåverkan av läkemedel

den 16 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Igår redovisade Läkemedelsverket regeringsuppdraget att analysera insatser för att minska miljöpåverkan av läkemedel vid produktion och användning. Rapporten presenteras för regeringen, och är en del av riksdagens beslutade etappmål för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Fortsatt brist på Diamox tabletter

den 16 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Det råder fortsatt brist på Diamox tabletter. Nästa leverans till Sverige är beräknad till maj 2015. Tillsvidare hänvisas till licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land.

Behandling av sömnstörningar hos barn

den 15 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Barn behöver sömn för att må bra och utvecklas. Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag att samla och utveckla kunskapen om barns läkemedel. Behandling av sömnstörningar hos barn har identifierats som ett prioriterat område. Läkemedelsverket har därför, tillsammans med nationella experter, tagit fram en kunskapssammanställning som publiceras idag.

Strukturerade läkemedelssamtal på apotek är genomförbara

den 15 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Strukturerade läkemedelssamtal syftar till att öka patientens förståelse för sin behandling, stödja följsamheten och undvika felaktig läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket har kartlagt genomförbarheten av strukturerade läkemedelssamtal på apotek, och kommit fram till att samtalen går att genomföra, men kräver bland annat att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra samtalen samt att de identifierade juridiska frågorna utreds.

Stegvist godkännande - en samverkansmodell för nya läkemedel

den 12 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med uttalade medicinska behov att snabbare få tillgång till nya läkemedel. En viktig förutsättning är starkare samverkan och dialog mellan sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin. Det finns i dag inga regulatoriska hinder för stegvist godkännande och införande av nya läkemedel, visar en rapport från Läkemedelsverket.

Potenshöjande kosttillskott innehåller läkemedelsämnen som kan ge allvarliga biverkningar

den 8 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Flera av de kosttillskott som påstås kunna förbättra potensen eller öka sexlusten innehåller läkemedelssubstanser. Det konstaterar Läkemedelsverket vid en analys av produkter inköpta i svenska butiker.

Månadsrapport från CHMP (november 2014)

den 4 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2014.

Öka patientsäkerheten i vården - rapportera negativa händelser med medicintekniska produkter

den 4 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med bland annat Socialstyrelsen och branschorganisationer tagit fram ett informationsblad om rapportering kring negativa händelser som inträffar med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter.

Potensmedel och bantningsmedel vanligt bland privatimporterade läkemedel

den 2 december 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har analyserat merparten av de preparat som togs i beslag under operation Pangea i våras. Analyserna visar att potensmedel och bantningsmedel, som är vanligt i postflödet till Sverige, ofta har ett annat innehåll än det som anges på förpackningen.

Biverkningar av nationellt godkända läkemedel i EU:s öppna databas

den 25 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Biverkningsdatabasen EudraVigilance har sedan 2001 samlat biverkningsrapporter från EU:s medlemsstater för centralt godkända läkemedel. 2012 öppnades databasen och blev åtkomlig för allmänheten. Nu har ännu ett stort steg i utvecklingen tagits då även rapporter för 1700 nationellt godkända läkemedel görs tillgängliga.

Brist på läkemedel vid ortostatisk hypotension

den 13 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Effortil (etilefrin) tablett 5 mg är restnoterad. Det går att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land.

Nyheter från PRAC (november 2014)

den 12 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i november 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Ny rekommendation för behandling av parasiter hos hund och katt

den 7 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årets veterinärsupplement handlar om hur infektion med endo och ektoparasiter hos hund och katt ska behandlas. Huvudfokus är parasiter som förekommer i Sverige, men även parasiter som inte är stationära här berörs.

PRAC rekommenderar åtgärder för att minska risken för hjärtproblem med Procoralan (ivabradin)

den 7 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av Procoralan och rekommenderar nu åtgärder för att minska risken för hjärtproblem såsom hjärtinfarkt och onormalt låg hjärtfrekvens. Procoralan innehåller ivabradin och används för symtomlindrande behandling av kärlkramp och för behandling av hjärtsvikt.

Kunskapen om barns läkemedelsanvändning ökar

den 7 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar. Det senaste årets arbete sammanfattas i en statusrapport som lämnats till regeringen.

Månadsrapport från CHMP (oktober 2014)

den 6 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2014.

Patientfolder om generiskt utbyte nu på åtta språk

den 4 november 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag publiceras åtta språkversioner av informationsfoldern för patienter om det generiska utbytet. Foldern finns nu att hämta på tlv.se på arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Informationsmaterialet, där patientfoldrarna ingår i, har även uppdaterats.

Nya regler förtydligar farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte

den 30 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och eHälsomyndigheten tagit fram en bestämmelse om möjligheten för en farmaceut att motsätta sig utbyte av läkemedel på apotek. Bestämmelsen har tillkommit på grund av en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med bestämmelsen är att det ska bli tydligare i vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyte.

SAMMS – projekt för utveckling av samverkansformer för uppföljning av läkemedel

den 29 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under 2014-2015 genomförs ett pilotprojekt i samarbete mellan Läkemedelsverket, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Regionala cancercentra Stockholm/Gotland (RCC Stockholm/Gotland) med ett antal utvalda läkemedel. Målet är att utveckla samverkansformer för uppföljning av läkemedel mellan myndigheter och sjukvård samt redogöra för praktiska och legala hinder.

Läkemedelsverket granskar tatueringsfärger på den svenska marknaden

den 27 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket kommer under hösten kontrollera och låta analysera ett 30-tal tatueringsfärger som används i Sverige. Läkemedelsverket vill med granskning kontrollera att de tatueringsfärger som används följer det regelverk som finns. Resultatet av granskningen beräknas publiceras i slutet av året.

Akut indragning av ögonsalvan Zovirax

den 24 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En tillverkningssats (batch) av ögonsalvan Zovirax, som används mot herpesinfektioner i ögat, kan innehålla metallpartiklar. Ca 350 förpackningar av den aktuella tillverkningssatsen har levererats till svenska apotek, och kan alltså ha hämtats ut av patienter. Metallpartiklarna kan orsaka skador på hornhinnan.

Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014

den 24 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I höstens första nummer av Information från Läkemedelsverket publiceras den uppdaterade behandlingsrekommendationen om att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel.

Klorhexidin kan ge hudbiverkningar hos för tidigt födda barn

den 24 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slutfört en granskning av rapporter om svåra hudbiverkningar (kemiska brännskador och hudavlossning) vid användning av klorhexidinprodukter för huddesinfektion hos för tidigt födda barn. Då huddesinfektion är mycket viktig för att undvika allvarliga infektioner, särskilt i denna grupp av barn, avråds inte från användning av klorhexidin, men för att undvika hudskador bör överflödig lösning samt indränkta förband eller bäddmaterial avlägsnas så snabbt som möjligt.

Ibuprofen kan användas för smärta och feber hos barn

den 24 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En rapport i Läkartidningen om två fall av leversvikt efter att barn fått ibuprofen har lett till många frågor om riskerna med läkemedlet. Leverpåverkan är en sällsynt men känd biverkan till ibuprofen. Fullt utvecklad leversvikt, som i de aktuella fallen, är ytterst sällsynt. Det finns därför med nuvarande kunskapsläge inga skäl att utfärda någon varning för användning av ibuprofen till barn. Men även mycket sällsynta biverkningar kan inträffa för alla läkemedel, och det är en viktig anledning till att läkemedel ska användas på rätt sätt, och bara när det finns ett behov.

Inga säkra bevis för ökad risk för hjärtproblem med testosteronläkemedel

den 15 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en EU-omfattande utredning av läkemedel som innehåller testosteron efter farhågor om allvarliga hjärtkärlbiverkningar, inklusive hjärtinfarkt. PRAC kom fram till att nyttan med testosteron fortsätter att överväga riskerna, men rekommenderade att testosteronbehandling endast ska ges då testosteronbrist konstaterats via både symtom och laboratorietest.

PRAC rekommenderar ytterligare åtgärder för att minska risken för allvarlig blodpropp med Iclusig

den 15 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har efter fördjupad granskning kommit fram till att nyttan med leukemiläkemedlet Iclusig (ponatinib) fortsätter att överväga riskerna. Man rekommenderar dock att varningarna i produktinformationen skärps, särskilt när det gäller risken för allvarlig blodpropp.

PRAC rekommenderar ytterligare begränsning för användning av valproat hos kvinnor och flickor

den 13 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar skärpta begränsningar för användning av läkemedel som innehåller valproat på grund av risk för missbildningar och försenad utveckling hos barn som exponerats för valproat i livmodern. Valproat används för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom.

Månadsrapport från CHMP (september 2014)

den 3 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2014.

Förstudie om kliniska journalsystem genomförd

den 2 oktober 2014, []

Under 2013 gav Läkemedelsverket ett uppdrag åt e-Hälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet, att i en studie ta fram ett underlag för hur klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem bör gå till. Läkemedelsverket är positiv till studiens resultat och de rekommendationer som lämnats och arbetet med en ny vägledning, i samråd med berörda intressenter, kommer att genomföras under 2015.

Nyttan överväger riskerna för det antidepressiva läkemedlet Valdoxan (agomelatin)

den 1 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har avslutat en granskning av Valdoxan och kommit fram till att nyttan med läkemedlet fortsätter att överväga riskerna. EMA rekommenderar dock ytterligare åtgärder för att minska risken för leverskada. Valdoxan används för att behandla egentlig depression hos vuxna.

EMA granskar möjliga läkemedel mot ebolavirus-infektion

den 1 oktober 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har börjat granska tillgänglig information om läkemedel som för närvarande är under utveckling för behandling av ebolavirus-infektion. Syftet är att ge en översikt över det aktuella kunskapsläget om experimentella läkemedel, som kan ligga till grund för hälsovårdsmyndigheters beslut.

Läkemedelsverket inleder samverkan med Medicon Village

den 29 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket inleder ett projekt för att komma närmare akademi och industri i Öresundsregionen. Syftet är att förenkla möjligheterna att träffa representanter från myndigheten. Projektet bygger på ett avtal med Medicon Village som tagit över AstraZenecas tidigare lokaler i Lund, där Läkemedelsverket nu får tillgång till regionens aktörer inom life science.

Läkemedelsverket uppmärksammar klamydiamåndag

den 29 september 2014, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har tidigare i år fått information om att det finns självtester för klamydia till försäljning på nätet som varken är CE-märkta eller uppfyller kraven. Dessa tester är inte tillförlitliga. Misstänker man klamydia ska man alltid kontakta sjukvården. Klamydiamåndagen är en årlig kampanj där landsting och myndigheter samverkar för ökad testning och rådgivning kring klamydia.

Fortsatt brist på Tuberculin PPD

den 26 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Restsituationen för Tuberculin PPD, som har pågått sedan i våras, kommer att fortsätta året ut. Nästa leverans till Sverige är beräknad till januari 2015. Om alternativa tester inte är lämpliga att använda kan utländskt läkemedel förskrivas på licens.

Barnvaccinationsprogrammet hindrar spridning av allvarliga sjukdomar

den 23 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen.

Nyheter från PRAC (september 2014)

den 16 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i september 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd inrättat

den 16 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd är nu inrättat efter att läkemedelsnämnden för humanmedicin avvecklades i slutet av 2013. Det nya rådet har ingen beslutande funktion, utan är en rådgivande instans som ska komplettera myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet ska också fungera som brygga till nationell hälso- och sjukvård. Rådet första möte hålls den 26 september på Läkemedelsverket.

Identifiering av patientrisker med infusionspumpar

den 10 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har sammanställt en rapport efter genomförd probleminventering av infusionspumpar som används vid vätske- och läkemedelsbehandling av patienter på sjukhus. Vid genomgången upptäcktes fler problem och risker än vad myndigheten har känt till tidigare. Läkemedelsverket bedömer emellertid att nyttan med infusionspumpar är större än riskerna och att man därför kan fortsätta använda dem.

Pred-Clysma rektallösning avregistreras

den 3 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Pred-Clysma 31,25 mg rektallösning avregistreras den 1 oktober 2014 på marknadsförande företags begäran. Tillverkaren kommer dock att fortsätta tillhandahålla motsvarande beredning extempore.

Läkemedelsverket startar upp samverkansprojekt i Umeå för säkrare hårfärgningsprodukter

den 1 september 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Med projektet Hårfärgskoll 2014 hoppas Läkemedelsverket att man med hjälp av kommunernas miljöinspektörer ska få en tydligare helhetsbild av hur butiker och frisörer följer reglerna för märkning av hårfärgningsprodukter. I samverkansprojektet som pågår fram tills februari 2015, då en tillsynsrapport kommer att publiceras, ingår 87 kommuner.

Läkemedelsverket startar projekt för säkrare hårfärgningsprodukter med 87 kommuner

den 26 augusti 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Med projektet Hårfärgskoll 2014 hoppas Läkemedelsverket att man med hjälp av kommunernas miljöinspektörer kommer att få en tydligare helhetsbild av hur butiker och frisörer följer reglerna för märkning av hårfärgningsprodukter. Projektet kommer att pågå fram tills mitten av februari 2015 då en tillsynsrapport kommer att publiceras som bygger på kommunernas resultat.

Senarelagt införande av kommunikationslösning för licensansökningar

den 22 augusti 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen som var planerad till den 1 oktober, senareläggs till uppskattningsvis tidigast andra kvartalet 2015.

Försäljning av paracetamol i tablettform tillåts endast på apotek

den 21 augusti 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket föreslår att receptfria tabletter med paracetamol inte längre ska få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 mars 2015. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningsfall de senaste åren där man kan se ett samband med den ökade tillgänglighet. Förslaget berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte.

Läkemedelsverket presenterar delårsrapport för januari – juni 2014

den 15 augusti 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket lämnar idag sin delårsrapport för första halvåret till regeringen. Det ekonomiska resultatet överensstämmer med tidigare månadsrapporter och prognoser. Delårsrapporten visar att Läkemedelsverket har en stabil ekonomi, även om resultatet visar ett underskott på drygt 31 miljoner.

Månadsrapport från CHMP (juli 2014)

den 7 augusti 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2014.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies