Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 6 augusti 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Levonorgestrel och ulipristal är lämpliga akutpreventivmedel för alla kvinnor, oavsett kroppsvikt

den 24 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har avslutat sin granskning av akutpreventivmedel som innehåller levonorgestrel eller ulipristalacetat för att utreda om ökad kroppsvikt påverkar deras effekt när det gäller att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller när en preventivmetod inte fungerat. EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP, rekommenderar att dessa akutpreventivmedel kan användas av alla kvinnor oavsett kroppsvikt, då nyttan med dem bedöms överväga riskerna.

Fem nya ämnen narkotikaklassas

den 22 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen ska klassas som narkotika från den 19 augusti.

PRAC rekommenderar begränsad användning av bromokriptin för att stoppa produktion av bröstmjölk

den 14 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att läkemedel som innehåller bromokriptin (i styrkor upp till 2,5 mg) endast ska användas för att hämma eller avbryta mjölkproduktionen hos kvinnor som fött barn om det finns tvingande medicinska skäl. Indikationen skiljer sig för närvarande åt mellan olika EU-länder, men föreslås nu bli samstämmig. De bromokriptinläkemedel som finns godkända i Sverige, Pravidel och Parlodel, har redan denna begränsade indikation.

PRAC rekommenderar tillfällig indragning och omformulering av orala metadonlösningar som innehåller povidon med hög molekylvikt

den 11 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av metadonläkemedel som tas via munnen (lösningar och tabletter) som innehåller hjälpämnet povidon. Kommittén rekommenderar nu tillfällig indragning av lösningar som innehåller povidon med hög molekylvikt, medan tabletter som innehåller povidon med låg molekylvikt blir kvar med ändringar i produktinformationen.

Europeisk utredning ger stöd för att paracetamol kan användas under graviditet

den 11 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC har slutfört utredningen av riskerna med användning av paracetamol under graviditet. Kommittén konstaterar att det inte finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan användning av paracetamol under graviditet och påverkan på barnets neuropsykiatriska utveckling.

Månadsrapport från CHMP (juni 2014)

den 7 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2014.

Skärpt vaksamhet krävs när långverkande oxikodonläkemedel byter namn

den 3 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Skärpt vaksamhet krävs för att minska risken för förväxlingar under den övergångsperiod då alla långverkande oxikodonläkemedel byter namn så att ordet ”Depot” läggs till i läkemedelsnamnet.

Läkemedelsverket förbjuder försäljningen av nagellacket Depend GelLack

den 3 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket förbjuder Depend Cosmetic AB att sälja och leverera produkten Depend GelLack för konsumentbruk. Läkemedelsverket anser att nagellacket Depend GelLack innebär en allvarlig risk för människors hälsa på grund av dess stora allergirisk. Därför har verket beslutat att förbjuda försäljningen av produkten så att inte fler konsumenter drabbas av oönskade effekter.

Nytt kunskapsunderlag om behandling av HCV-infektion

den 3 juli 2014, []

Läkemedelsverket har i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) tagit fram ett nytt kunskapsunderlag för behandling av hepatit C-virus (HCV)-infektion. Viktiga punkter i dokumentet är att behandling ska ges vid rätt tidpunkt så att levercirros (skrumplever) och komplikationer till detta förhindras. Läkemedelskombinationer utan interferon är att föredra.

Nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem

den 1 juli 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tagit fram nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem. Föreskrifterna som börjar gälla den 1 juli 2014 ger en plattform för dialog mellan Läkemedelsverket, tillverkare, beställare och andra berörda. Det nya regelverket ska skapa säkrare och effektivare funktioner för hur program kravställs, utvecklas, installeras och underhålls. De nya föreskrifterna reglerar program men inte dess data eller information.

Granskning av marknaden för eldrivna fordon för rörelsehindrade

den 25 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket genomförde hösten 2013 en granskning av eldrivna fordon för rörelsehindrade. Syftet var att undersöka om det finns produkter som borde vara CE-märkta medicintekniska produkter men inte är det alternativt om det finns CE-märkta produkter som inte uppfyller det medicintekniska regelverkets krav. Granskningen visade att dessa fordon, trots att de till utförandet kan se snarlika ut, inte alltid är att betrakta som medicintekniska produkter. Detta beroende på vilka påståenden som görs om den avsedda användningen. Läkemedelsverket konstaterar att det kan vara svårt att se någon skillnad och uppmanar konsumenter att utgå från tillverkarens avsedda användning vid inköp.

Ny rekommendation för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar med läkemedelsbehandling

den 24 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationen för förebyggande läkemedelsbehandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat kraftigt i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet.

Nya rekommendationer för behandling av akne

den 19 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny behandlingsrekommendation för akne. Viktiga punkter i rekommendationen är att lokalbehandling är grundläggande behandling, att antibiotikabehandling vid akne bör begränsas och att isotretinoin kan övervägas i allvarliga fall.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 19 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Huvudtemat i årets sommarnummer av Information från Läkemedelsverket är behandling av akne. Den nya behandlingsrekommendationen om akne är en del i arbetet för en rationell antibiotikaanvändning och ingår i regeringens patientsäkerhetssatsning.

Stegvist godkännande av nya läkemedel kräver samverkan, samsyn och kunskapsdelning

den 13 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med de största medicinska behoven att få snabbare tillgång till nya läkemedel. Läkemedelsverket har i samråd med TLV och SKL studerat internationella initiativ för stegvist godkännande av nya läkemedel och dess potentiella för- och nackdelar. En delrapport har idag lämnats till regeringen.

Granskning av ibuprofen inleds

den 13 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en granskning för att utvärdera risken för hjärt-kärlbiverkningar av läkemedel som innehåller ibuprofen när det används i höga doser under lång tid.

Absenor tabletter 300 mg avregistreras

den 11 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Absenor tabletter 300 mg avregistreras den 30 juni på företagets egen begäran. Absenor enterotabletter 300 mg och Absenor Depot depottabletter 300 mg kommer att finnas kvar på marknaden.

Förslag på indikatorer för apotek för patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet

den 10 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Nu har förslag på fem indikatorer tagits fram, och en rapport har lämnats till regeringen som även innehåller förslag om hur ett system med indikatorer skulle kunna införas.

Månadsrapport från CHMP (maj 2014)

den 5 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2014.

Bristsituation för Betapred tabletter

den 4 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har informerats om kommande bristsituation för kortisonpreparatet Betapred 0,5 mg tablett. De som har recept på Betapred och inte kan få detta expedierat på apotek bör kontakta sin vårdgivare.

Uppdaterad information om stulna italienska läkemedel

den 4 juni 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den utredning som nu pågår i Italien efter det att stölder av läkemedlen Herceptin, Alimta (båda cancerläkemedel) och Remicade (antiinflammatoriskt läkemedel) konstaterats, har nu visat att ytteligare två cancerläkemedel, Avastin (bevacizumab) och Mabthera (rituximab) har stulits och distribuerats illegalt.

Nya EU-regler säkrar användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

den 28 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen om behovet av nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. De nya EU-reglerna innebär bland annat att halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. De nya reglerna förväntas träda i kraft hösten 2014.

Kontakta alltid sjukvården vid misstänkt klamydiainfektion

den 23 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått information om att det kan förekomma internetförsäljning av självtester för klamydia som saknar CE-märkning vilket innebär att produkterna inte uppfyller regelverkets krav. Vid misstanke om klamydiainfektion ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos och behandling.

239 personer gripna i internationell operation mot olagliga läkemedel

den 22 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

111 länder deltog i en stor internationell operation mot olagliga läkemedel. Över 10 600 webbsidor har stängts ner och 7,6 miljoner tabletter har tagits i beslag till ett värde av cirka 200 miljoner svenska kronor. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Nyheter från PRAC (maj 2014)

den 22 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i maj 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Uppdateringar av regelverket för naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel

den 20 maj 2014, [FÖRETAG]

De allmänna råden LVFS 1995:18 och 1995:14 har blivit föråldrade på grund av nya bestämmelser och riktlinjer som gäller generellt för läkemedel, inklusive naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel. Läkemedelsverket har därför beslutat att upphäva dessa allmänna råd.

Avslag på ansökan om rikslicens för Natriumklorid APL 500 mg kapsel

den 16 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) ansökan om rikslicens för lagerberedningen Natriumklorid APL 500 mg kapsel. Lagerberedningen ersätts av godkänt läkemedel.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 16 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Att förebygga och behandla smärta är självklart av humanitära skäl men också viktigt för att undvika framtida problem. Hantering av procedurrelaterad smärta är ett prioriterat område inom Läkemedelsverkets regeringsuppdrag "Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning". I nummer 3/2014 publicerar vi ett kunskapsdokument med titeln "Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård". I detta nummer skriver vi också om bland annat e-cigaretter.

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer

den 13 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I sjukvården förekommer många smärtsamma procedurer som utförs på barn, från enklare provtagning hos nyfödda till avancerade kirurgiska ingrepp. Vid alla procedurer på barn är ett gott omhändertagande med god smärtlindring viktigt. Samtidigt finns akuta risker vid användning av potenta smärtläkemedel till barn. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett kunskapsdokument för att ge stöd till säker och effektiv behandling.

Granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin inleds

den 9 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin. Läkemedlen är godkända för behandling av flera olika tillstånd i de flesta medlemsstater i EU, t.ex. ångest och oro, klåda och sömnstörningar.

Granskning av Corlentor/Procoralan inleds

den 9 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedlet Corlentor/Procoralan som innehåller ivabradin. Det används för symtomatisk behandling av stabil angina pectoris (kärlkramp) och kronisk hjärtsvikt hos vuxna.

Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

den 8 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

Registerstudie om förgiftningar med paracetamol

den 5 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket genomför en registerstudie för att klarlägga förekomst och konsekvens av förgiftningar med paracetamol.

Månadsrapport från CHMP (april 2014)

den 5 maj 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2014.

Apoteksombud kvar i gles- och landsbygd

den 29 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Apoteksombudsverksamhet i framför allt gles- och landsbygd ska få finnas kvar även efter den 30 juni 2015. Det föreslår Läkemedelsverket i en rapport som har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet med rapporten är huvudsakligen att lämna förslag till en konkurrensneutral ordning för apoteksombud eftersom de bidrar till att säkerställa läkemedelsförsörjningen i hela landet.

Granskning av autoinjektorer som innehåller adrenalin inleds

den 28 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av autoinjektorer som innehåller adrenalin. De används vid svåra allergiska reaktioner.

Inrapporterade biverkningar för djur 2013

den 25 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2013 har 418 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sänts in till Läkemedelsverket. Drygt hälften av alla rapporter handlar om biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt och häst som står för ca 15 % var av rapporteringen.

Rutininspektion har visat brister vid tillverkning av Buccolam

den 25 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En rutininspektion har visat brister på en av tillverkningsplatserna för Buccolam som används för behandling av kramper hos barn.

Utredning om stulna och förfalskade läkemedel fortsätter

den 23 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Förutom cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har även partier av cancerläkemedlet Alimta (pemetrexed) och av det antiinflammatoriska läkemedlet Remicade (infliximab) stulits i Italien. Utredningen fortsätter.

Förfalskat Herceptin funnet

den 16 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

Nya rekommendationer för preventivmetoder

den 16 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 16 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket innehåller uppdaterade behandlingsrekommendationer för antikonception. Huvudfokus ligger på läkemedelsbaserade metoder och på metoder som kan kräva medicinska överväganden samt preventivmedelsval i olika åldrar och situationer. Detta nummer innehåller också artiklar om klassificering av djurhälsoprodukter, läkemedel från växtriket och en presentation av en kartläggning av de frågor som kommer till Läkemedelsupplysningen.

Läkemedelsverket publicerar sammanfattning av 2013 års tillsyn

den 14 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

Granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon inleds

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

PRAC avråder ifrån att kombinera läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

Granskning av läkemedel som innehåller testosteron inleds

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron efter studieresultat som tyder på ökad risk för hjärtbiverkningar. Testosteron används främst för behandling av män som inte själva producerar tillräckligt med testosteron.

Granskning av ambroxol och bromhexin inleds

den 11 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. Anledningen är ett ökat antal rapporter om allergiska reaktioner vid användning av ambroxol.

Uppdaterad behandlingsrekommendation för hepatit C-infektion i juni

den 9 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket arbetar just nu med att uppdatera rekommendationen om läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion. Denna kommer att publiceras i juni 2014.

Allt fler söker information om hur man köper läkemedel på nätet

den 3 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Antalet svenskar som söker information om hur man köper läkemedel på nätet ökar stadigt. Varje månad genomförs cirka 200 000 sökningar på läkemedel på Google, visar en analys av de sökningar som görs.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies