Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Månadsrapport från CHMP (mars 2014)

den 2 april 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2014.

Sex nya ämnen narkotikaklassas

den 27 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Regeringen har beslutat att sex nya ämnen ska klassas som narkotika från den 8 april.

Stora brister i varningstexterna på hårfärgningsprodukter

den 27 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser allvarligt på de utbredda bristerna i varningstexterna om produkternas allergirisk liksom att kravet på svensk text inte följts för en tredjedel av produkterna. Det visar en ny undersökning av 50 hårfärgningsprodukter som genomförts av Läkemedelsverket. Samtidigt visar undersökningen att samtliga testade produkter följer innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem prioriterade ämnena i undersökningen.

Läkemedelsverket föreslår avgiftsförändring för tillsyn och kontroll

den 26 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tillsyn och kontroll av läkemedel finansieras av avgifter från läkemedelstillverkarna. För att säkerställa full kostnadstäckning föreslår Läkemedelsverket att avgifterna för vissa ärendetyper justeras från den första januari 2015.

Namnändring av läkemedel med oxikodon för att undvika förväxling

den 21 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Namnändringar för oxikodonläkemedel kommer att genomföras för att minimera förväxlingsrisk mellan kortverkande beredningar och depotberedningar. Fortsatt vaksamhet krävs dock tills namnändringarna är fullt genomförda.

Läkemedelsverket varnar för potensprodukten Maxidus - kan ge kraftiga blodtrycksfall

den 17 mars 2014, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har efter begäran av Polismyndigheten i Stockholm analyserat örtprodukten Maxidus och funnit höga halter av tadalafil. Substansen är inte deklarerad på förpackningen. Personer med hjärtkärlproblem ska vara extra uppmärksamma då det kan finnas risk för allvarliga biverkningar som till exempel kraftiga blodtrycksfall.

Nordisk konferens om kliniska prövningar

den 13 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

På konferensen, som äger rum den 8-9 april i Stockholm/Arlanda, deltar internationell expertis inom klinisk forskning.

Användning av ADHD-läkemedel 2013 kartlagd

den 12 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

Mistelpreparat för injektion godkända för palliativ cancervård

den 11 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Mistelpreparat för injektion har funnits tillgängliga för svenska cancerpatienter under drygt tre decennier, varav de senaste åren genom tillfälliga försäljningstillstånd. Mistelpreparaten Iscador och Helixor har nu godkänts som växtbaserade läkemedel för palliativ behandling av cancersjukdomar med syfte att uppnå symptomlindring.

Ny rekommendation för användning av domperidon

den 7 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller domperidon har avslutats och nya rekommendationer har tagits fram för användningen. Dessa läkemedel ska endast användas under kortare tid för att behandla illamående och kräkningar. Den rekommenderade dosen sänks.

Nya rekommendationer för att minska risken för nedsatt körförmåga dagen efter intag av zolpidem

den 7 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller zolpidem som används för korttidsbehandling av sömnlöshet har slutförts. Nyttan med zolpidem fortsätter att överväga riskerna, men produktinformationen uppdateras med nya rekommendationer för att ytterligare minska den sedan tidigare kända risken för nedsatt körförmåga och vakenhet (inklusive sömngång) dagen efter intag.

Användaren i fokus - 13 tillsynsområden under 2014

den 6 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2014.

Kommande brist på fästingvaccin Encepur och Encepur Barn

den 3 mars 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Tidigare produktionsstörningar medför begränsade lager av Encepur och Encepur Barn (vaccin mot TBE) under våren och sommaren. Ytterligare ett vaccin mot TBE finns på den svenska marknaden. Vaccinatörer bör om möjligt planera dos 1 och 2 med samma vaccin.

Nytt tobaksdirektiv tydliggör reglering av e-cigaretter

den 27 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket välkomnar det nya tobaksdirektivet som röstades igenom i EU‑parlamentet den 26:e februari. Direktivet omfattar e-cigaretter, men tydliggör att e-cigaretter ska regleras som läkemedel om medlemsstaterna gör den bedömningen.

Månadsrapport från CHMP (februari 2014)

den 27 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2014.

Behandling med paracetamol under graviditet

den 25 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En ny dansk studie talar för ett möjligt samband mellan moderns intag av paracetamol under graviditet och senare neuropsykiatrisk sjukdom hos barnet. Studiedata granskas nu av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare bör nuvarande rekommendationer för smärtbehandling under graviditet fortsätta gälla.

Fortsatt stabil ekonomi och omfattande verksamhet 2013

den 25 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen. Årsredovisningen beskriver verksamheten och myndighetens viktiga roll för folk- och djurhälsa, både i Sverige och internationellt. Det ekonomiska resultatet slutar på knappt -16 mkr.

Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner. God munhygien är grunden för all tandvård och bidrar till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk för infektioner. De flesta infektioner i munhålan kan skötas genom kirurgisk lokalbehandling och dränage av infektionen. Om antibiotikabehandling blir nödvändig bör penicillin V, ”vanligt penicillin”, användas i första hand.

EMA rekommenderar att Protelos/Osseor fortsätter att tillhandahållas men med ytterligare begränsningar

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att Protelos/Osseor begränsas till patienter som inte kan behandlas med andra läkemedel godkända för osteoporos (benskörhet) och som har en hög risk för frakturer. Patienterna ska också följas upp noga.

Information från Läkemedelsverket nr 1 2014

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årets första nummer av Information från Läkemedelsverket innehåller nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Tandläkare förskriver cirka 7 % av all antibiotika som hämtas ut på svenska apotek och problemet med antibiotikaresistens ökar. Detta nummer innehåller också en artikel om Pangea VI, 2013 års operation mot olagliga läkemedel samt många fler spännande artiklar.

Ny vägledning för samnordiska förpackningar

den 21 februari 2014, [FÖRETAG]

De nordiska läkemedelsmyndigheterna har tagit fram ”Guideline on Nordic packages” samt ”Frequently Asked Questions” för att underlätta det regulatoriska arbetet med samnordiska läkemedelsförpackningar.

Långvarig restsituation för Ketalar injektionsvätska

den 20 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

En långvarig restsituation för båda styrkorna av Ketalar (ketamin) injektionsvätska kommer uppstå inom kort. Orsaken är en försenad fabriksflytt och nästa leverans av Ketalar är beräknad till nästa år. Som ersättning finns Ketanest (esketamin) med annan dosering.

Restsituation för Absenor och Ergenyl enterotabletter

den 14 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation har uppstått för Absenor och Ergenyl (natriumvalproat) enterotabletter. Anledningen till den uppkomna situationen är att tillverkaren av hjälpämnet kalciumsilikat har upphört med sin produktion. Patienter rekommenderas att ta kontakt med läkare för ny bedömning/nytt recept.

Läkemedelsverket har genomfört en marknadskontroll av kondomer

den 6 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har genomfört en stickprovskontroll av latexkondomer av tio olika kondommärken. Kontrollen innefattade mekaniska test och granskning av märkning. Av studien framgick att de största avvikelserna kunde noteras vad gäller märkning och då främst rörande information om latex.

En lyftvagn avsedd för föräldrar med funktionsnedsättning har återkallats

den 5 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En lyftvagn kombinerad med ett skötbord, kallad Eco-O-Lift, med ett alternativnamn Lyftvagn Lift & Drive 70E, har återkallats av Pernova Hjälpmedel AB. Produkten marknadsförs som ett hjälpmedel för brukare med funktionsnedsättning för att underlätta skötsel av barn genom att föräldern kan sitta kvar i sin rullstol. Lyften uppfyller inte säkerhetskrav och det har även inträffat en olycka tidigare.

Myndigheter samordnar stöd inom psykisk ohälsa

den 31 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014.

Månadsrapport från CHMP (januari 2014)

den 30 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2014.

EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel

den 24 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I november 2013 informerade Läkemedelsverket om att kliniska studier visat att effekten av akut p-pillret NorLevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en granskning av samtliga akutpreventivmedel för att utreda hur effekten påverkas av ökad kroppsvikt och förhöjt kroppsmasseindex (BMI).

Restsituation för Diamox tabletter

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens.

Behandling med smärtstillande läkemedel under graviditet

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet.

Avslag på ansökan om rikslicens för Progesteron MIC APL

den 15 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APLs) ansökan om rikslicens för Progesteron MIC 400 mg vagitorium eftersom lagerberedningen bedöms kunna ersättas av godkända läkemedel.

PRAC rekommenderar tillfällig indragning av Protelos/Osseor

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att Protelos/Osseor, som innehåller substansen strontiumranelat, inte längre ska användas för att behandla osteoporos (benskörhet). Rekommendationen lämnas nu över till CHMP som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.

1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet.

Månadsrapport från CHMP (december 2013)

den 8 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2013.

Utredning om restnoteringar överlämnad till regeringen

den 19 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

När patienten riskerar att inte få tillgång till ett läkemedel på grund av brist har en så kallad restnotering uppstått. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett omfattningen av restnoteringar i Sverige, hur de hanteras och vad de beror på. Myndigheten fick också i uppdrag att vid behov föreslå hur restnoteringar kan minska och uppkomna konsekvenser mildras. Läkemedelsverkets rapport finns nu tillgänglig.

Förfalskad Restylane och Restylane Perlane beslagtagen på Irland

den 19 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har informerats av sin irländska motsvarighet, Irish Medicines Board, om att de funnit och beslagtagit förfalskade kopior av preparaten Restylane och Restylane Perlane. Inga kopior har påträffats i Sverige.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 18 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Årets sista nummer, nr 6/2013, innehåller flera spännande artiklar och monografier. Du kan bland annat läsa om läkemedel till nyfödda och spädbarn på svenska sjukhus, om vad som gäller när man ska resa med läkemedel och om hur miljön påverkas av läkemedel.

Månadsrapport från PRAC (december 2013)

den 16 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i december 2013. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Stor andel narkotiska läkemedel i tullbeslagen från årets Pangea

den 12 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Operation Pangea är ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Tullverket där postförsändelser som misstänkts innehålla olagliga läkemedel tas i beslag. Laboratorieanalyserna av beslagen visar att en stor andel av alla omärkta kapslar och tabletter är narkotiska läkemedel. Värdet på beslagen uppskattas till hundratusentals kronor.

Fördelarna med Kogenate Bayer/Helixate NexGen bedöms överväga riskerna hos tidigare obehandlade patienter

den 11 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av läkemedlen Kogenate Bayer och Helixate NexGen. Man konstaterar att aktuella data inte bekräftar en ökad risk att tidigare obehandlade patienter med hemofili A (en variant av blödarsjuka) utvecklar antikroppar mot dessa läkemedel jämfört med andra faktor VIII-preparat.

Månadsrapport från CHMP (november 2013)

den 10 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2013.

Allvarlig patientrisk om en trakealkanyl glider ur sitt läge

den 6 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Det har inträffat incidenter med trakeostomier (en öppning för fri luftväg) i Storbritannien på grund av att trakealkanyler har gått sönder och glidit ur sitt läge. Trakealkanyler och kanylband tillverkas av flera olika tillverkare och Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige om att försäkra sig om att de olika komponenterna passar ihop. Bruksanvisningen för respektive produkt ska finnas tillgänglig vid skötsel av trakeostomi.

Månadsrapport från PRAC (november 2013)

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i november 2013.

Läkemedelsverket har hittat spetsade potensprodukter i svenska butiker

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att potensprodukter som säljs på nätet ofta innehåller otillåtna substanser. Under sommaren 2013 undersökte Läkemedelsverket potensprodukter även i fysiska butiker. Majoriteten av produkterna innehöll otillåtna substanser och substanserna var inte redovisade på förpackningen.

Ny utgåva av Läkemedelsboken – i tryck och webbversion

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu finns den tryckta versionen av den 19:e utgåvan av Läkemedelsboken, LB 2014, tillgänglig. Samtidigt med den tryckta utgåvan lanseras också en ny webbversion på www.läkemedelsboken.se som fungerar för alla skärmstorlekar.

Akutpreventivmedel med levonorgestrel har dålig effekt hos kvinnor som väger över 75 kg

den 26 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Kliniska studier har visat att effektiviteten för Norlevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Vid en vikt på 75 kg eller däröver var effektiviteten påtagligt sämre än hos kvinnor med lägre vikt. Hos kvinnor som vägde över 80 kg hade Norlevo ingen effekt jämfört med om behandling inte givits.* På marknaden finns även Postinor som också innehåller levonorgestrel och omfattas av denna information.

Tandläkaren har ansvar för chairside CAD/CAM-framställda tandtekniska arbeten

den 26 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I en nyligen publicerad rapport sammanfattar Läkemedelsverket att tandläkaren är att betrakta som tillverkare av tandtekniska arbeten som är framställda med chairside CAD/CAM-teknik. Chairside CAD/CAM ger tandläkaren möjlighet att på tandkliniken ta ansvar för hela processen att ersätta skadad tandvävnad från preparation till färdig tandkonstruktion.

Engångsprodukter används felaktigt vid kärlröntgen

den 22 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Återanvändning av engångsprodukter vid röntgenundersökningar förekommer på ett flertal sjukhus i Sverige. Användare av kontrastmedelssystem behöver vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system för att minimera patientriskerna.

Bli inte blåst i julhandeln

den 22 november 2013, [ALLMÄNHET, PRESS]

Om några dagar är det skyltsöndag och julhandeln startar på allvar. Handeln över nätet ökar stadigt och köprekord förväntas i år igen. Många upplever att det är smidigt och lätt att handla över nätet. Samtidigt är piratkopiering ett stort problem i den globala handeln och nätet är den vanligaste försäljningskanalen. Många konsumenter kan riskera att till jul få hem en piratkopierad produkt som är fel, ful och farlig.

3-MMC narkotikaklassas

den 21 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat att 3-MMC (1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on) ska klassas som narkotika från den 1 december.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies