Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Behandling med paracetamol under graviditet

den 25 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En ny dansk studie talar för ett möjligt samband mellan moderns intag av paracetamol under graviditet och senare neuropsykiatrisk sjukdom hos barnet. Studiedata granskas nu av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare bör nuvarande rekommendationer för smärtbehandling under graviditet fortsätta gälla.

Fortsatt stabil ekonomi och omfattande verksamhet 2013

den 25 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen. Årsredovisningen beskriver verksamheten och myndighetens viktiga roll för folk- och djurhälsa, både i Sverige och internationellt. Det ekonomiska resultatet slutar på knappt -16 mkr.

Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner. God munhygien är grunden för all tandvård och bidrar till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk för infektioner. De flesta infektioner i munhålan kan skötas genom kirurgisk lokalbehandling och dränage av infektionen. Om antibiotikabehandling blir nödvändig bör penicillin V, ”vanligt penicillin”, användas i första hand.

Ny vägledning för samnordiska förpackningar

den 21 februari 2014, [FÖRETAG]

De nordiska läkemedelsmyndigheterna har tagit fram ”Guideline on Nordic packages” samt ”Frequently Asked Questions” för att underlätta det regulatoriska arbetet med samnordiska läkemedelsförpackningar.

Information från Läkemedelsverket nr 1 2014

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årets första nummer av Information från Läkemedelsverket innehåller nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Tandläkare förskriver cirka 7 % av all antibiotika som hämtas ut på svenska apotek och problemet med antibiotikaresistens ökar. Detta nummer innehåller också en artikel om Pangea VI, 2013 års operation mot olagliga läkemedel samt många fler spännande artiklar.

EMA rekommenderar att Protelos/Osseor fortsätter att tillhandahållas men med ytterligare begränsningar

den 21 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att Protelos/Osseor begränsas till patienter som inte kan behandlas med andra läkemedel godkända för osteoporos (benskörhet) och som har en hög risk för frakturer. Patienterna ska också följas upp noga.

Långvarig restsituation för Ketalar injektionsvätska

den 20 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

En långvarig restsituation för båda styrkorna av Ketalar (ketamin) injektionsvätska kommer uppstå inom kort. Orsaken är en försenad fabriksflytt och nästa leverans av Ketalar är beräknad till nästa år. Som ersättning finns Ketanest (esketamin) med annan dosering.

Restsituation för Absenor och Ergenyl enterotabletter

den 14 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation har uppstått för Absenor och Ergenyl (natriumvalproat) enterotabletter. Anledningen till den uppkomna situationen är att tillverkaren av hjälpämnet kalciumsilikat har upphört med sin produktion. Patienter rekommenderas att ta kontakt med läkare för ny bedömning/nytt recept.

Läkemedelsverket har genomfört en marknadskontroll av kondomer

den 6 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har genomfört en stickprovskontroll av latexkondomer av tio olika kondommärken. Kontrollen innefattade mekaniska test och granskning av märkning. Av studien framgick att de största avvikelserna kunde noteras vad gäller märkning och då främst rörande information om latex.

En lyftvagn avsedd för föräldrar med funktionsnedsättning har återkallats

den 5 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En lyftvagn kombinerad med ett skötbord, kallad Eco-O-Lift, med ett alternativnamn Lyftvagn Lift & Drive 70E, har återkallats av Pernova Hjälpmedel AB. Produkten marknadsförs som ett hjälpmedel för brukare med funktionsnedsättning för att underlätta skötsel av barn genom att föräldern kan sitta kvar i sin rullstol. Lyften uppfyller inte säkerhetskrav och det har även inträffat en olycka tidigare.

Myndigheter samordnar stöd inom psykisk ohälsa

den 31 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014.

Månadsrapport från CHMP (januari 2014)

den 30 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2014.

EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel

den 24 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I november 2013 informerade Läkemedelsverket om att kliniska studier visat att effekten av akut p-pillret NorLevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en granskning av samtliga akutpreventivmedel för att utreda hur effekten påverkas av ökad kroppsvikt och förhöjt kroppsmasseindex (BMI).

Restsituation för Diamox tabletter

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens.

Behandling med smärtstillande läkemedel under graviditet

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet.

Avslag på ansökan om rikslicens för Progesteron MIC APL

den 15 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APLs) ansökan om rikslicens för Progesteron MIC 400 mg vagitorium eftersom lagerberedningen bedöms kunna ersättas av godkända läkemedel.

PRAC rekommenderar tillfällig indragning av Protelos/Osseor

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att Protelos/Osseor, som innehåller substansen strontiumranelat, inte längre ska användas för att behandla osteoporos (benskörhet). Rekommendationen lämnas nu över till CHMP som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.

1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet.

Månadsrapport från CHMP (december 2013)

den 8 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2013.

Utredning om restnoteringar överlämnad till regeringen

den 19 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

När patienten riskerar att inte få tillgång till ett läkemedel på grund av brist har en så kallad restnotering uppstått. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett omfattningen av restnoteringar i Sverige, hur de hanteras och vad de beror på. Myndigheten fick också i uppdrag att vid behov föreslå hur restnoteringar kan minska och uppkomna konsekvenser mildras. Läkemedelsverkets rapport finns nu tillgänglig.

Förfalskad Restylane och Restylane Perlane beslagtagen på Irland

den 19 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har informerats av sin irländska motsvarighet, Irish Medicines Board, om att de funnit och beslagtagit förfalskade kopior av preparaten Restylane och Restylane Perlane. Inga kopior har påträffats i Sverige.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 18 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Årets sista nummer, nr 6/2013, innehåller flera spännande artiklar och monografier. Du kan bland annat läsa om läkemedel till nyfödda och spädbarn på svenska sjukhus, om vad som gäller när man ska resa med läkemedel och om hur miljön påverkas av läkemedel.

Månadsrapport från PRAC (december 2013)

den 16 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i december 2013. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Stor andel narkotiska läkemedel i tullbeslagen från årets Pangea

den 12 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Operation Pangea är ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Tullverket där postförsändelser som misstänkts innehålla olagliga läkemedel tas i beslag. Laboratorieanalyserna av beslagen visar att en stor andel av alla omärkta kapslar och tabletter är narkotiska läkemedel. Värdet på beslagen uppskattas till hundratusentals kronor.

Fördelarna med Kogenate Bayer/Helixate NexGen bedöms överväga riskerna hos tidigare obehandlade patienter

den 11 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av läkemedlen Kogenate Bayer och Helixate NexGen. Man konstaterar att aktuella data inte bekräftar en ökad risk att tidigare obehandlade patienter med hemofili A (en variant av blödarsjuka) utvecklar antikroppar mot dessa läkemedel jämfört med andra faktor VIII-preparat.

Månadsrapport från CHMP (november 2013)

den 10 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2013.

Allvarlig patientrisk om en trakealkanyl glider ur sitt läge

den 6 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Det har inträffat incidenter med trakeostomier (en öppning för fri luftväg) i Storbritannien på grund av att trakealkanyler har gått sönder och glidit ur sitt läge. Trakealkanyler och kanylband tillverkas av flera olika tillverkare och Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige om att försäkra sig om att de olika komponenterna passar ihop. Bruksanvisningen för respektive produkt ska finnas tillgänglig vid skötsel av trakeostomi.

Månadsrapport från PRAC (november 2013)

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i november 2013.

Läkemedelsverket har hittat spetsade potensprodukter i svenska butiker

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att potensprodukter som säljs på nätet ofta innehåller otillåtna substanser. Under sommaren 2013 undersökte Läkemedelsverket potensprodukter även i fysiska butiker. Majoriteten av produkterna innehöll otillåtna substanser och substanserna var inte redovisade på förpackningen.

Ny utgåva av Läkemedelsboken – i tryck och webbversion

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu finns den tryckta versionen av den 19:e utgåvan av Läkemedelsboken, LB 2014, tillgänglig. Samtidigt med den tryckta utgåvan lanseras också en ny webbversion på www.läkemedelsboken.se som fungerar för alla skärmstorlekar.

Akutpreventivmedel med levonorgestrel har dålig effekt hos kvinnor som väger över 75 kg

den 26 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Kliniska studier har visat att effektiviteten för Norlevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Vid en vikt på 75 kg eller däröver var effektiviteten påtagligt sämre än hos kvinnor med lägre vikt. Hos kvinnor som vägde över 80 kg hade Norlevo ingen effekt jämfört med om behandling inte givits.* På marknaden finns även Postinor som också innehåller levonorgestrel och omfattas av denna information.

Tandläkaren har ansvar för chairside CAD/CAM-framställda tandtekniska arbeten

den 26 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I en nyligen publicerad rapport sammanfattar Läkemedelsverket att tandläkaren är att betrakta som tillverkare av tandtekniska arbeten som är framställda med chairside CAD/CAM-teknik. Chairside CAD/CAM ger tandläkaren möjlighet att på tandkliniken ta ansvar för hela processen att ersätta skadad tandvävnad från preparation till färdig tandkonstruktion.

Engångsprodukter används felaktigt vid kärlröntgen

den 22 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Återanvändning av engångsprodukter vid röntgenundersökningar förekommer på ett flertal sjukhus i Sverige. Användare av kontrastmedelssystem behöver vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system för att minimera patientriskerna.

Bli inte blåst i julhandeln

den 22 november 2013, [ALLMÄNHET, PRESS]

Om några dagar är det skyltsöndag och julhandeln startar på allvar. Handeln över nätet ökar stadigt och köprekord förväntas i år igen. Många upplever att det är smidigt och lätt att handla över nätet. Samtidigt är piratkopiering ett stort problem i den globala handeln och nätet är den vanligaste försäljningskanalen. Många konsumenter kan riskera att till jul få hem en piratkopierad produkt som är fel, ful och farlig.

3-MMC narkotikaklassas

den 21 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat att 3-MMC (1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on) ska klassas som narkotika från den 1 december.

Recept kan hämtas ut i hela Europa

den 15 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nya europeiska regler gör det nu möjligt att hämta ut sin receptbelagda medicin i hela Europa. Läkemedelsverket är klar med sin vägledning om vad som gäller och hur läkare och apotek ska gå till väga.

Goda förutsättningar för strukturerad uppföljning av nya läkemedel

den 15 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket lämnar idag till Socialdepartementet rapporten Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Utredningen är ett omfattande projekt som genomförts inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS).

Indragning av orala läkemedel innehållande ketokonazol

den 13 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Enligt beslut från Europakommissionen har orala läkemedel innehållande ketokonazol för behandling av svampinfektioner avregistrerats inom hela EU den 11 november 2013 på grund av risken för leverskador.

Läkemedelsverket på Odontologisk rikstämma och Swedental

den 11 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket samverkar i en monter med tre andra myndigheter på årets Odontologisk riksstämma och Swedental 14-16 november på Stockholmsmässan. Läkemedelsverket håller även ett seminarium om tandblekningsmedel.

Sällsynta fel på injektionspennor Jext (adrenalin)

den 8 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

En kvalitetsdefekt har upptäckts i vissa tillverkningssatser av injektionspennan Jext som används vid akut allergisk reaktion. Felet medför att inget läkemedel sprutas ut. Patienter som är ordinerade detta läkemedel bör alltid ha med sig 2 pennor och skall snarast uppsöka sjukvård efter användning av pennan. Om adrenalinpenna av annat fabrikat (Epipen) förskrivs måste patienten få ny instruktion om användningstekniken av sjukvårdspersonal.

Månadsrapport från CHMP (oktober 2013)

den 5 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2013.

Nytt biverkningssystem på Läkemedelsverket

den 4 november 2013, [FÖRETAG]

De biverkningsrapporter som skickas från den svenska sjukvården har sedan 70-talet hanterats i biverkningssystemet SWEDIS. Den 30 oktober togs ett stort första steg i att modernisera systemet då en ny IT-plattform för biverkningsrapporter avseende humanläkemedel och kosmetikaprodukter driftsattes på Läkemedelsverket.

Kunskapen om läkemedel till barn förbättras

den 4 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Barn har speciella behov när det gäller läkemedelsanvändning och idag finns behov av ökad dokumentation och kunskap om läkemedel till barn. Inom den nationella läkemedelsstrategin har Läkemedelsverket ansvar för uppdraget att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning”, och den andra delrapporten har nyligen lämnats till regeringen.

E-cigaretter är inte godkända som läkemedel

den 1 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har med stöd i läkemedelslagen bedömt att e-cigaretter med nikotin ska klassas som läkemedel, vilket innebär att försäljningen är otillåten då inga sådana produkter idag är godkända läkemedel. Det förbud som myndigheten har utfärdat mot ett företag har överklagats, vilket inte ska tolkas som att produkterna har fått ett godkännande.

PIP-bröstimplantat – tidigare rekommendation gäller

den 1 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för utvärdering av hälsorisker (SCENIHR) publicerade i veckan en rapport om PIP-implantat. Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens bedömning efter en preliminär genomgång av rapporten är att inga nya data framkommit som påverkar myndigheternas nuvarande riskvärdering. Rekommendationen från 4 juni 2013 gäller därför fortfarande.

Inga felaktiga produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen suspension i förfylld injektionspenna har sålts i Sverige

den 28 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produktionsstörningar har medfört att vissa produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen 100 E/mL injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna återkallas i oktober 2013. Vid kontroll har det visat sig att ingen av dessa felaktiga produktionssatser har distribuerats i Sverige.

Skyldighet att rapportera ändringar i tillhandahållande av humanläkemedel

den 25 oktober 2013, [FÖRETAG]

Den 28 oktober 2013 börjar nya bestämmelser i läkemedelslagen gälla om rapporteringsskyldighet vid upphörande av försäljning, tillfälligt eller permanent, indragning, avregistrering eller beslut att inte ansöka om förnyat godkännande för ett humanläkemedel.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 25 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Nr 5 2013 innehåller nya rekommendationer om läkemedelsbehandling vid schizofreni. Varje år insjuknar mer än 1 500 personer i schizofreni i Sverige och 30 000–40 000 personer har diagnosen schizofreni. Sjukdomen debuterar vanligen hos unga vuxna, är oftast livslång och begränsar funktionsnivån. Du kan också läsa om biverkningar av ögonfransserum och summering av första året med farmakovigilanslagstiftningen samt många fler spännande artiklar.

Läkemedelsbehandling av schizofreni – ny behandlingsrekommendation

den 24 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har i anslutning till ett expertmöte om läkemedelsbehandling vid schizofreni utarbetat en ny behandlingsrekommendation.

PSURar för generiska läkemedel behöver inte skickas in rutinmässigt

den 22 oktober 2013, [FÖRETAG]

Periodiska säkerhetsuppdateringar (PSURar) för generiska läkemedel (8 a § läkemedelslagen) behöver sedan juli 2012 inte skickas in rutinmässigt.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies