Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2382

Delrapport om strukturerade läkemedelssamtal på apotek

den 27 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Första steget i Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek är nu avslutat. Socialdepartementet har fått en delrapport som består av en kunskapsöversikt inom området, baserat på litteraturgenomgång, studiebesök och samråd med en rad olika intressenter.

Uppdaterad broschyr om behandling av vanliga infektioner

den 26 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

För att ytterligare förbättra antibiotikaanvändningen har Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket tillsammans tagit fram en uppdaterad broschyr med behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Depottabletter med oxikodon är utbytbara

den 26 september 2013, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat att depottabletter av oxikodon är utbytbara. På grund av olikheter i produktinformationen om graviditet och amning har läkemedlen tidigare bedömts som icke utbytbara. Nu har en harmonisering av texterna skett och läkemedlen bedöms därför som utbytbara.

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till nötkreatur och får

den 20 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Många antibiotika för användning på djur har funnits på marknaden länge, och i dokumentationen anges en rekommenderad dosering som baseras på faktorer som över tiden kan ha förändrats. Det kan till exempel handla om förändrade känslighetsmönster hos olika bakteriestammar eller att risken för resistensutveckling inte varit i fokus vid utformning av dosering och behandlingslängd. Läkemedelsverket har därför tillsammans med en expertgrupp tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika hos nötkreatur och får inom flera viktiga terapiområden.

Risk för över- och undertillförsel av insulin med Paradigm infusionsseten

den 18 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den medicintekniska tillverkaren Medtronic har informerat användare av Paradigm insulinpumpssystem om risk för över- och undertillförsel av insulin. Informationen avser Paradigm infusionsseten och tillverkaren har bett hälso- och sjukvården vidarebefordra säkerhetsmeddelandet till patienter.

Paradigm insulinreservoarer har återkallats

den 18 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Tillverkaren Medtronic har skickat ett säkerhetsmeddelande till hälso- och sjukvården om att vissa modeller av insulinreservoarer som används tillsammans med Paradigm insulinpumpar ska kastas. Tillverkaren går ut med denna information på grund av risk för läckage som kan medföra att för lite insulin tillförs patienten. Larmet för ett stopp (ocklusion) i infusionssetet kan också sättas ur funktion.

Indragning av vissa partier av Symbicort Forte Turbuhaler

den 13 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter signaler från en tillverkare i Storbritannien om misstänkt förfalskning har Läkemedelsverket, i samråd med ansvarigt företag, beslutat att dra in vissa partier av läkemedlet Symbicort Forte Turbuhaler. Läkemedelsverkets bedömning är att det inte finns någon risk för patientsäkerheten. En indragning görs ändå som en försiktighetsåtgärd, eftersom misstankar om förfalskade läkemedel är något myndigheten ser mycket allvarligt på.

Granskning av bromokriptin när det används för att hämma eller avbryta mjölkproduktion

den 13 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en granskning av nyttan och riskerna med tabletter och kapslar som innehåller bromokriptin när de används för att hämma eller avbryta mjölkproduktionen hos kvinnor som fött barn. Bromokriptin ingår i läkemedlen Pravidel och Parlodel.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 13 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 4/2013 av Information från Läkemedelsverket innehåller bland annat ett nytt kunskapsdokument om läkemedelsbehandling av narkolepsi. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom med symtom som betingas av en störning i regleringen av sömn och vakenhet. Detta medför en oförmåga att upprätthålla såväl stabil vakenhet som nattsömn. Du kan också läsa om ett nytt informationsmaterial om generiskt utbyte. För att underlätta dialogen och förbereda patienten på utbytet har TLV och Läkemedelsverket tagit fram informationsmaterial till förskrivare, apotekspersonal och patienter om det generiska utbytet.

PRAC rekommenderar begränsad användning av kortverkande beta-agonister inom förlossningsvård

den 11 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

PRAC, den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, rekommenderar att kortverkande beta-agonister i form av tabletter eller stolpiller inte längre ska användas inom förlossningsvård, för att förhindra förtidig förlossning eller vid alltför uttalat värkarbete. Injektionsformen av dessa läkemedel rekommenderas för korttidsanvändning.

PRAC rekommenderar tillfällig indragning och omformulering av Numeta G13E och riskminimeringsåtgärder för Numeta G16E

den 9 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På grund av risk för förhöjda nivåer av magnesium i blodet rekommenderar PRAC, den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, att marknadsföringstillståndet för Numeta G13E tillfälligt dras in till dess att en ny formulering finns tillgänglig. För Numeta G16E bedömer PRAC att nytta/risk-balansen är oförändrat positiv förutsatt att vissa riskminimeringsåtgärder vidtas.

Klamydia ska behandlas av sjukvården

den 9 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag kan man själv testa sig för klamydia via självtester. Om man har fått ett positivt svar på sitt klamydiatest för hemmabruk ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos, behandling och för att få recept på rätt läkemedel. Beställ inte antibiotika själv via nätet.

Mikrobiologisk kontroll av kontaktlinsvätskor och vätskor för sköljning av ögon

den 6 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har genomfört en stickprovskontroll av vätskor som används för rengöring av kontaktlinser och sköljning av ögon med avseende på mikrobiologisk renhet. Kontrollen visade att produkterna uppfyllde gällande krav på mikrobiologisk renhet.

Ny kommunikationslösning för licensansökningar

den 3 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Införandet av den nya kommunikationslösningen kommer att ske 1 oktober 2014. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag där Apotekens Service AB (ApSe) beviljats medel för att utveckla ett IT-stöd som möjliggör säker elektronisk överföring av licensansökningar. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att göra nödvändiga IT-anpassningar till detta IT-stöd. Systemet ska ge stöd för att elektroniskt kunna motivera, ansöka samt förmedla begäran om kompletteringar samt beslut från Läkemedelsverket.

Patienter får svar om utbyte av läkemedel i nytt informationsmaterial

den 3 september 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag lanserar TLV och Läkemedelsverket ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar. Materialet presenteras på mässan Apotek och egenvård i Kista och finns på myndigheternas hemsidor.

Ny EU-förordning om medicintekniska produkter som tillverkas med hjälp av vävnader av animaliskt ursprung

den 29 augusti 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En förordning om medicintekniska produkter som tillverkas med hjälp av vävnader av animaliskt ursprung (EU) nr 722/2012 har antagits av Europeiska kommissionen och den börjar tillämpas från och med den 29 augusti 2013. Förordningen ersätter direktiv 2003/32/EEG.

Månadsrapport från CHMP (juli 2013)

den 22 augusti 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2013.

Allvarlig risk för förväxling av elektrolytlösningar

den 21 augusti 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det är sedan tidigare väl känt att det föreligger en förväxlingsrisk mellan olika elektrolyter på grund av likheten mellan förpackningarna för koncentrerad natriumklorid (4 mmol/ml), kaliumklorid (2 mmol/ml) och isoton natriumklorid. Tidigare förväxlingar har lett till dödsfall och skada. Ett sätt att minska risken är att redan i upphandling av elektrolytlösningar ta särskild hänsyn till risk för förväxling mellan produkter.

Läkemedelsverket presenterar delårsrapport för januari – juni 2013

den 15 augusti 2013, [ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket lämnar idag sin delårsrapport för första halvåret 2013 till regeringen. Rapporten överensstämmer med prognoserna och visar att verksamheten och den ekonomiska utvecklingen fortgår enligt plan.

EMA rekommenderar ändringar i användningen av Primperan (metoklopramid)

den 5 augusti 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar ändringar av användningen av läkemedel som innehåller metoklopramid. Ändringarna inkluderar sänkt dos, kortare behandlingstid och färre godkända behandlingsområden. Detta för att minska risken för potentiellt allvarliga neurologiska biverkningar.

Begränsad användning av läkemedel som innehåller kodein till barn och vissa vuxna

den 1 augusti 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Rapporter om allvarliga biverkningar av läkemedel som innehåller kodein, vid smärtlindring till barn, har utvärderats. Begränsad användning av kodein vid smärtlindring till barn rekommenderas, för att hos vissa patientgrupper minska riskerna för bland annat andningssvårigheter.

Brist på läkemedel för behandling av öppetstående ductus arteriosus hos för tidigt födda barn

den 31 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har informerats om en snar kommande bristsituation på Pedea®, injektionsvätska, lösning 5 mg/ml. Licensansökan till Läkemedelsverket kan göras för förskrivning av alternativ produkt (se länk till höger).

EMA rekommenderar avregistrering av orala ketokonazolläkemedel

den 26 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att alla marknadsföringstillstånd för orala ketokonazol läkemedel bör avregistreras inom hela EU. CHMP drar slutsatsen att risken för leverskador överstiger nyttan vid behandling av svampinfektioner.

Månadsrapport från CHMP (juni 2013)

den 19 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2013.

Reviderad klassningsriktlinje för ansökan om ändring av godkänt läkemedel

den 18 juli 2013, [FÖRETAG]

Den Europeiska Kommissionens riktlinje för klassning av ändringsansökningar har reviderats och de nya klassningarna börjar gälla 4:e augusti 2013. Revideringen är avsedd att reflektera ändrad lagstiftning och erfarenhet av det klassningssystem som infördes 2010. Några klassningskategorier har tillkommit och andra har fått ändrad innebörd.

Granskning av läkemedel som innehåller zolpidem

den 16 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller zolpidem. Zolpidem används för korttidsbehandling av sömnlöshet och det finns risk för sömnighet och nedsatt reaktionsförmåga även dagen efter intag av läkemedlet. Detta kan öka risken för olyckor i samband med aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, till exempel bilkörning.

Förnyad prövning av nytta och risk av hydroxietylstärkelse (HES)

den 12 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten påbörjar nu ytterligare utredning av infusionslösningar med hydoxietylstärkelse vid hypovolemi. I väntan på utredningsresultatet rekommenderar Läkemedelsverket restriktiv användning av produkterna.

Brist på Pro-Epanutin

den 11 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produktionsstörningar medför att tillgängligheten för Pro-Epanutin inj/inf vätska kommer att vara begränsad från augusti-september fram till början/mitten av oktober 2013. Läkemedelsverket rekommenderar att alternativa läkemedel används i möjligaste mån då ersättningsprodukt saknas.

13 nya ämnen narkotikaklassade

den 4 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Regeringen har beslutat att Lisdexamfetamin och 12 andra ämnen ska klassas som narkotika.

Nya rekommendationer för att hantera risken för allergiska reaktioner av intravenösa järnpreparat

den 3 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Intravenösa järnpreparat kan orsaka allergiska reaktioner som kan vara livshotande om de inte behandlas omgående. De åtgärder som rekommenderas för att tidigt upptäcka och effektivt hantera de allergiska reaktioner som kan uppstå har reviderats.

Information om tillfällig indragning av tillverkningssatser av Cilest och Cilest 28 p-piller

den 3 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produktionsstörning medför ett tillfälligt stopp i distributionen av Cilest och Cilest 28, p-piller. De partier av läkemedlet som för närvarande försäljs på apoteken bedöms inte innebära några risker för konsumenter.

Information om bristsituation för Chloromycetin ögonsalva/-droppar och Kloramfenikol (CCS) ögondroppar

den 2 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Brist har uppstått på samtliga kloramfenikolprodukter avsedda för lokalt bruk i ögat vid bakteriella infektioner. Bristen kommer att kvarstå till i början av augusti. Alternativ behandling är produkter innehållande ciprofloxacin eller levofloxacin.

Nya begränsningar för användning av läkemedel som innehåller ergotaminderivat

den 2 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedel som innehåller ergotaminderivat ska inte längre användas för att förebygga migrän eller för att behandla tillstånd som medför blodcirkulationsproblem eller minnes- och känselstörningar då risken är större än nyttan vid dessa indikationer. För ergotaminderivat som endast är godkända för dessa indikationer kommer försäljningsgodkännandet inom EU att upphöra.

Ändringar i regler för öppenvårdsapotek

den 1 juli 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek har ändrats. Ändringen, LVFS 2013:14, är ett omtryck och träder i kraft den 1 september 2013.

Stor internationell insats mot olagliga läkemedel

den 27 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

58 personer har gripits och över 9,8 miljoner tabletter har tagits i beslag till ett värde av 290 miljoner svenska kronor. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 20 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 3/2013 av Information från Läkemedelsverket innehåller bland annat en ny rekommendation om neonatal sepsis, dvs. svår bakteriell infektion som drabbar nyfödda barn. Det är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och antibiotika. Du kan också läsa om myndighetssamverkan samt om en undersökning som Läkemedelsverket har genomfört där det framkom att var femte svensk kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel utan kontakt med läkare.

Uppdaterad information om bristsituation för Synacthen och Synacthen Depot

den 20 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Brist har uppstått på ACTH-preparaten Synacthen och Synacthen Depot. Synacthen är redan helt slut, men det finns möjlighet att ansöka om licens för preparat godkänt inom EU. Bristen kommer troligen att kvarstå till slutet av 2013.

Månadsrapport från CHMP (maj 2013)

den 20 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2013.

Nytt kunskapsdokument om behandling av narkolepsi

den 20 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Narkolepsi är en relativt ovanlig sjukdom, och Sverige beräknas cirka 4 000 personer ha diagnosen. Patienter med narkolepsi har ofta en komplex symtombild som kan kräva individualiserat och samordnat expertstöd med insatser från bland annat neurolog, psykiater, sjukgymnast och dietist. Läkemedelsverket publicerar nu en genomgång av kunskapsläget för läkemedelsbehandling av narkolepsi hos barn och vuxna.

Ny rekommendation för behandling av neonatal sepsis

den 19 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Neonatal sepsis, dvs svår bakteriell infektion som drabbar nyfödda barn, är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och antibiotika. Läkemedelsverket har tillsammans med kliniskt erfarna nationella experter och i samarbete med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet utarbetat en behandlingsrekommendation för neonatal sepsis.

Avslag på ansökan om rikslicens för Fenylefrin 0,1 mg/mL injektionsvätska, lösning

den 19 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

APLs och Unimedics lagerberedning Fenylefrin 0,1 mg/mL injektionsvätska ersätts av godkänt läkmedel.

Granskning av Numeta näringslösning har påbörjats

den 19 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Den europiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har startat en granskning av de intravenösa nutritionsmedlen Numeta G13E och Numeta G16E efter rapporter om höga nivåer av magnesium i blodet hos för tidigt födda spädbarn med Numeta G13E.

EMAs säkerhetskommitté rekommenderar att marknadsföringstillståndet upphör för infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES)

den 18 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Säkerhetskommittén vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konstaterar efter en utredning att nyttan av infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES) inte längre överväger riskerna och rekommenderar därför att marknadsföringstillståndet för dessa läkemedel upphör.

Läkemedel med isotretinoin godkänt

den 18 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har den 5 juni 2013 godkänt Isotretinoin Orifarm för försäljning i Sverige. I och med det svenska godkännandet kommer uppföljningen att bli mer tydlig och samordnad med övriga EU-länder. Läkemedelssubstansen isotretinoin är fosterskadande och förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin regleras därför i särskilda föreskrifter.

EMAs säkerhetskommitté rekommenderar begränsad användning av kodein vid smärtlindring till barn

den 17 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Säkerhetskommittén vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar begränsad användning av kodein vid smärtlindring till barn för att hos vissa patientgrupper minska riskerna för bland annat andningssvårigheter.

Brister i märkning av solskyddsmedel kvarstår

den 17 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket genomförde en granskning av solskyddsmedel under 2012 som uppföljning på den granskning som gjordes 2008-2009. I bägge undersökningarna fick 80% av produkterna anmärkningar på grund av brist på bevis för den utlovade effekten, felaktig innehållsdeklaration och brister i instruktionerna för användning. Dock var det färre produkter som uppvisade brister som påverkade produkternas säkra användning vid granskningen under 2012 (43%) än vid granskningen 2008-2009 (80%).

Samma försiktighetsåtgärder för att förhindra allvarliga hjärt-kärlbiverkningar rekommenderas för diklofenak som för selektiva COX-2-hämmare

den 14 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC, har dragit slutsatsen att effekterna på hjärta och cirkulation av det smärtlindrande läkemedlet diklofenak när det ges som kapslar, tabletter eller injektioner liknar dem för selektiva COX-2-hämmare och rekommenderar därför att patienter med allvarliga hjärt-kärlsjukdomar inte ska använda diklofenak.

Förväxlingsrisk mellan tabletter/kapslar och depottabletter med oxikodon

den 14 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket vill informera om att oxikodonhydroklorid marknadsförs som kortverkande beredningar och depotberedningar med likartade läkemedelsnamn, vilket kan innebära risk för förväxling som kan ge allvarliga konsekvenser.

Ny lagstiftning för läkemedelssäkerhet

den 13 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

En del av den nya farmakovigilanslagstiftningen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal och konsumenter ska uppmuntras att rapportera misstänkta biverkningar. Detta görs bland annat genom att i SmPC och bipacksedel skriva in vart man vänder sig med rapportering.

EMA rekommenderar begränsad användning av Trobalt

den 5 juni 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar begränsning av Trobalt till sista linjens terapi vid partiell epilepsi. Nytta/risk-balansen är fortsatt positiv för patienter som inte kan använda andra alternativ. Begränsad användning rekommenderas på grund av risk för pigmentering av näthinnan.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies