Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2380

Månadsrapport från PRAC (maj 2013)

den 29 maj 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i maj 2013.

Krav på licensansökan för brytningstillstånd tas bort

den 29 maj 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Från och med 2013-06-01 försvinner kravet på licensansökan för brytningstillstånd.

Varning för bantningsprodukter med dinitrofenol

den 23 maj 2013, [FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket och Livsmedelsverket varnar för substansen 2,4–dinitrofenol, också kallad DNP. Denna substans har hittats i bantningsprodukten Pure Caffeine 200 som finns att köpa från utländska Internetbutiker. DNP har orsakat allvarliga förgiftningar och dödsfall.

Planer för Läkemedelsverkets tillsyn 2013

den 23 maj 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket publicerar idag planer för ett antal tillsynsområden under 2013. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2013.

Läkemedel eller inte – Ämnesguiden ger vägledning

den 20 maj 2013, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Om en produkt är ett läkemedel finns det regler som gäller för till exempel tillverkning, distribution och försäljning. Läkemedelsverket har nu tagit fram Ämnesguiden för att privatpersoner, företag och andra myndigheter ska kunna se hur Läkemedelsverket vanligtvis bedömer produkter med ett visst innehållsämne. Är de läkemedel eller inte?

Nyttan med Diane 35 och dess generika överväger riskerna i en specifik patientgrupp

den 17 maj 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC konstaterar att nyttan med akneläkemedlet Diane 35 (cyproteronacetat och etinylestradiol) och dess generika överväger riskerna. Flera åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för blodpropp.

Månadsrapport från CHMP (april 2013)

den 14 maj 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2013.

Brist på Calcium-Sandoz men ersättningsprodukt med annan styrka finns

den 26 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Marknadsförande företag har meddelat att en bristsituation för inj Calcium-Sandoz 9 mg/ml har uppstått. Ersättningsprodukt med annan styrka finns att tillgå som ex temporeberedning.

Uppdaterad information om periodisk säkerhetsrapportering

den 26 april 2013, [FÖRETAG]

Ny information om EURD-listan, single assessment och worksharing finns nu på Läkemedelsverkets hemsida.

Utökad övervakning införs för vissa läkemedel

den 26 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I enlighet med den nya farmakovigilanslagstiftning som trädde i kraft i juli 2012 införs nu så kallad utökad övervakning för vissa läkemedel. En första lista över 103 läkemedel har publicerats på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s webbplats. Listan kommer att uppdateras varje månad.

Nya föreskrifter om förordnande av isotretinoin

den 25 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket beslutade den 12 april 2013 om föreskrifter avseende förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin (LVFS 2013:9).

E-cigaretter med nikotin är vanligtvis läkemedel

den 25 april 2013, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

E-cigaretter och påfyllandsvätskor är idag vanliga på den svenska marknaden. Läkemedelsverket får varje dag frågor om e-cigaretter och vill därför informera om att e-cigaretter med nikotin vanligtvis är läkemedel. Inga e-cigaretter och påfyllnadsvätskor innehållande nikotin är godkända läkemedel i Sverige i dagsläget.

Tydligare uppföljning av den nationella läkemedelsstrategins mål och insatser

den 25 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Genom en bättre överblick och ökad samverkan ska den nationella läkemedelsstrategin (NLS) få tydligare uppföljning. Fyra arbetsgrupper ska utveckla arbetet.

Läkemedelsverkets uppföljning av marknadskontroll 2012

den 24 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har överlämnat rapporten ”Uppföljning av marknadskontroll 2012” till regeringen. Rapporten beskriver den marknadskontroll som bedrivits inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika.

Bristande förståelse för reglerna om handel med receptfria läkemedel

den 24 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Av de 126 bristrapporter som kommunerna skickade till Läkemedelsverket under 2012 handlade 29 % om upptäckt av en oanmäld butik. Sådan försäljning innebär en potentiell risk för patientsäkerheten eftersom läkemedlen lämnat den legala läkemedelskedjan och hantering och försäljning av läkemedlen riskerar att bli felaktig.

Inrapporterade biverkningar från sjukvård och allmänhet 2012

den 23 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2012 tog Läkemedelsverket emot 5237 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården. Från allmänheten inkom 1074 rapporter. Biverkningsrapporteringen för 2012 visar ett likartat mönster som för 2011.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 19 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket innehåller bland annat ett nytt kunskapsstöd om enteral administrering av läkemedel. Enteral administrering av läkemedel innebär att patienter ges läkemedel via slang genom näsan/munnen eller genom bukväggen direkt till magen eller tarmen. Du kan även läsa om ett läkemedels hållbarhetstid och utgångsdatum samt om hårfärgningsmedel och allergirisk.

Nytt kunskapsstöd om enteral administrering av läkemedel

den 18 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Enteral administrering av läkemedel innebär att patienter ges läkemedel via slang genom näsan/munnen eller genom bukväggen direkt till magen eller tarmen. Läkemedlet används då på ett sätt som i de allra flesta fall inte finns beskrivet i den godkända produktinformationen. Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram ett kunskapsdokument för sjukvården för att värna om säker läkemedelsanvändning.

Europeisk utredning av riskerna med fenylbutazon i hästkött

den 16 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Hästkött i livsmedel har i vissa fall visat spår av läkemedelssubstansen fenylbutazon. Riskerna för konsumenter har nu utretts av EU-myndigheterna EMA och EFSA. Slutsatserna är att risken för att man alls ska få i sig fenylbutazon genom hästkött är begränsad. Halterna av fenylbutazon är i förekommande fall låga, och riskerna för att drabbas av skadliga effekter bedöms vara mycket små. Risken kan dock inte helt uteslutas då det inte finns några säkra gränsvärden fastställda för människor.

Urinvägsinfektioner hos män – kunskapsunderlag från Smittskyddsinstitutet

den 15 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Smittskyddsinstitutet har publicerat en rapport som redovisar aktuellt kunskapsläge för behandling av urinvägsinfektioner hos män. Rapporten är inte en detaljerad behandlingsrekommendation, men kan fungera som kunskapsunderlag för de som ansvarar för att ta fram lokala behandlingsrekommendationer.

PRAC rekommenderar begränsad användning av Protelos

den 12 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) rekommenderar begränsad användning av Protelos. Protelos, som innehåller strontiumranelat, används för att behandla osteoporos (benskörhet).

Linser för grå starr återkallade

den 9 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Tillverkaren Hoya Corporation Medical Division har återkallat intraokulära linser som används via kataraktoperationer (grå starr). Medilens AB har distribuerat fyra modeller av produkten i Sverige. Återkallandet har genomförts på grund av inflammatoriska komplikationer i ögat hos opererade patienter.

Tillsyn över systemstöd i vården

den 5 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått ett uppdrag av regeringen att utarbeta föreskrifter gällande systemstöd i vården som inte är medicintekniska produkter men har samma riskbild som medicintekniska produkter. Läkemedelsverket ska utarbeta föreskrifter med de principer och regler som gäller för medicintekniska produkter.

Var femte svensk beredd att köpa receptbelagd medicin utan läkarkontakt

den 4 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har de senaste åren genomfört flera enkätstudier för att undersöka svenskarnas attityder till att köpa läkemedel på otillåtna försäljningsställen. I Sverige får receptbelagda läkemedel bara säljas på godkända apotek. Ändå är 20% av de tillfrågade beredda att handla receptbelagda läkemedel i andra typer av butiker, utan varken recept eller läkarkontakt.

Månadsrapport från CHMP (mars 2013)

den 3 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2013.

EMA rekommenderar begränsad användning av Pletal

den 3 april 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP, rekommenderar att användningen av läkemedel som innehåller cilostazol bör begränsas. Cilostazol, som ingår i läkemedlet Pletal, används vid behandling av claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka).

Restnotering på Zovirax 3% ögonsalva

den 28 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Marknadsförande företag för Zovirax 3% ögonsalva har meddelat att en brist på preparatet kommer att uppstå preliminärt i mitten på april 2013. Om godkänd ersättningsprodukt inte finns tillgänglig rekommenderar Läkemedelsverket licensförskrivning av likvärdigt läkemedel.

Inga kritiska avvikelser funna vid apoteksinspektioner 2011-2012

den 27 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2011-2012 har 132 apotek inspekterats av Läkemedelsverket. Det motsvarar ca 10 % av landets apotek. Vid samtliga inspektioner noterades avsteg från regelverket, men inga avvikelser bedömdes som kritiska, dvs. en fara för patientsäkerheten. Flera större avvikelser gällde bristfällig hantering av narkotiska läkemedel, något som Läkemedelsverket ser allvarligt på.

Arbete med förbättringar av Sök Läkemedelsfakta pågår

den 26 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Igår påbörjades ett arbete med att förbättra visningen av produktresuméer (SmPC) och bipacksedlar (PL) i Läkemedelsverkets databas ”Sök Läkemedelsfakta” samt i listorna ”Humanläkemedel A-Ö” och ”Veterinära läkemedel A-Ö”.

Registerstudie bekräftar ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix hos barn och ungdomar och visar även en riskökning hos unga vuxna

den 26 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En omfattande registerstudie har utförts som bekräftar den ökade risken hos barn och ungdomar (20 år och yngre) att drabbas av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Studien visar även en riskökning hos unga vuxna (21-30 år). Riskökningen avtar successivt med stigande ålder. För ett stort antal andra sjukdomar som studerades kunde inga säkerställda riskökningar observeras.

Fortsatt brist på Adrenalin

den 26 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Som tidigare meddelats föreligger för närvarande en brist för injektion Adrenalin Mylan 1 mg/mL. På grund av stor beställningsvolym har nu även den föreslagna ersättningsprodukten Adrenalin Galenica Senese 1 mg/1 mL bristnoterats och Läkemedelsverket hänvisar därför till licensförskrivning av andra alternativa utländska godkända läkemedel.

Synacthenbrist kommer att uppstå inom kort

den 21 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Brist kommer att uppstå på ACTH-preparaten Synacthen och Synacthen Depot inom de närmaste månaderna. Kontrollerad distribution av kvarvarande lager har införts och möjligheten att förskriva ersättningspreparat på licens undersöks av marknadsförande läkemedelsföretag.

Att sälja läkemedel på auktionssajter är inte tillåtet

den 20 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På svenska auktions/köp-och-säljsajter annonserar bl. a privatpersoner att de säljer läkemedel. Läkemedelsverket uppmärksammade detta under den internationella operationen Pangea V under hösten 2012. Försäljningen är inte tillåten.

Respektera hållbarhetstider och utgångsdatum på läkemedel

den 14 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket får ofta frågor om hållbarhet, förvaring och hur man ska förhålla sig till utgångsdatum på läkemedelsförpackningar. Syftet med hållbarhetstiden är att kunna garantera att läkemedlet håller full kvalitet. Varje läkemedel har sina unika egenskaper, och de hållbarhetstider som anges bör respekteras.

Föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel ändrad

den 14 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Den uppdaterade bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har nu blivit beslutad och publicerad (LVFS 2013:7). Den nya versionen träder i kraft den 15 april 2013. Fram till dess fortsätter den version som framgår av LVFS 2012:1 att gälla.

Internationell operation mot olagliga läkemedel

den 14 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den internationella operationen mot olagliga läkemedel, Pangea V, resulterade i att man i Sverige beslagtog en mängd olagliga läkemedel. Tabletter och kapslar, vissa helt utan identitet, är nu analyserade.

Sterila knivblad kan vara osterila

den 14 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Användare av knivblad, tillverkade av Aditya Dispomed Products Pvt. Ltd, uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella osterila knivblad som kan förekomma på grund av förpackningsskador. Knivbladen distribueras av Sylak AB på den svenska marknaden.

Granskning av KOGENATE Bayer/Helixate NexGen inleds

den 13 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning för att avgöra om fördelarna med Kogenate Bayer och Helixate NexGen vid behandling av tidigare obehandlade patienter med hemofili A fortsätter att överväga riskerna. Dessa läkemedel innehåller koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), ett protein som krävs för att blodet ska koagulera. Detta protein saknas hos patienter med hemofili A.

Granskning av domperidon inleds

den 12 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC; Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av läkemedlet domperidon. Läkemedlet används för att lindra illamående och kräkningar, fyllnadskänsla och obehag från buken samt besvär med sura uppstötningar från magsäcken.

Licensansökan av ersättningsprodukt till Adrenalin Mylan

den 8 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Tillverkande företag har meddelat att en bristsituation för inj Adrenalin Mylan 1 mg/ml kommer att uppstå i vecka 11. Distributören kommer att importera en annan produkt innehållande adrenalin i samma styrka. Läkemedelsverket hänvisar därför till licensförskrivning av alternativa utländska godkända läkemedel.

Läkemedelsverkets följer upp behandlingen med centralstimulantia vid ADHD

den 8 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Förskrivningen av de centralstimulerande ADHD läkemedlen som innehåller metylfenidat ökar till barn och ungdomar men även till vuxna. Läkemedelsverket intensifierar nu säkerhetsuppföljningen av dessa läkemedels användning och planerar också att i samverkan med andra berörda myndigheter ta fram aktuella kunskapsdokument om ADHD-behandling.

Månadsrapport från CHMP (februari 2013)

den 5 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) möte i februari 2013.

Ökad vaksamhet vid bedömning av tuberkulinprövningsreaktion

den 1 mars 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Tillverkaren av Tuberculin PPD RT 23 SSI har meddelat Läkemedelsverket att man upptäckt en minskning i aktivitet hos preparatet i vissa tillverkningspartier under lagring. Som en följd av detta ändrar tillverkaren den garanterade lägsta aktiviteten under lagringstiden hos preparatet. Detta kan leda till en svagare reaktion efter en PPD-injektion. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara extra vaksam på individer som vid tuberkulinprövning uppvisar hudreaktioner som uppmätts till ett värde något under gällande gränsvärden, speciellt personer som tillhör riskgrupper.

Utvärdering av maskinell dosdispensering visar på många förbättringsområden

den 28 februari 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utvärderat och sammanställt en rapport om tjänsten med maskinell dosdispensering. Ca 185 000 patienter får idag sina läkemedel via tjänsten, varav det stora flertalet är äldre patienter. Systemet har varit i bruk sedan 1980-talet. I Läkemedelsverkets utvärdering framkommer att patienter och förskrivare är nöjda med dostjänsten, men att det också kan och bör förbättras på en rad områden.

Informationsdagar för kosmetikaföretag

den 25 februari 2013, [FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket inbjuder till informationsdag med inriktning på att redogöra för läget i vissa centrala frågor rörande kosmetikaförordningen som träder i kraft 11 juli 2013. Fortfarande pågår arbete med utformning av vägledande dokument och diskussioner om hur de nya reglerna ska tillämpas i praktiken.

Läkemedelsverkets årsredovisning 2012

den 22 februari 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har idag lämnat in sin årsredovisning till regeringen. Verksamheten har under 2012 präglats av arbetet med att förtydliga den interna organisationsstrukturen, nya och utvidgade regeringsuppdrag samt ett fortsatt framgångsrikt EU-arbete genom ett antal framskjutande positioner.

Kampanj för att minska allergirisk vid hårfärgning

den 19 februari 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Idag startar Läkemedelsverket kampanjen ”Håll koll på färgen” för att uppmärksamma frisörer och andra användare på riskerna för att utveckla allergier då man hanterar hårfärgningsmedel. Barn och unga ska inte färga håret alls, och den som hanterar färgen ska alltid ha skyddshandskar på sig. Sedan november 2012 ska hårfärg som innehåller allergiframkallande ämnen dessutom ha tydligare varningstexter.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 18 februari 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I nummer 1 av Information från Läkemedelsverket kan du bland annat läsa om tre nya centralt godkända cancerläkemedel, Compassionate Use Program (CUP), uppdaterade riktlinjer för utveckling av diabetesläkemedel och om vad man gör på Läkemedelsupplysningen.

Nyttan och riskerna med behandling med Diane utreds

den 31 januari 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har informerats om att franska läkemedelsmyndigheten ANSM planerar att tillfälligt dra in akneläkemedlet Diane (cyproteron och etinylestradiol) från marknaden. En europeisk utredning av läkemedlets risk och nytta kommer att initieras.

Månadsrapport från CHMP (januari 2013)

den 31 januari 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2013.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies