Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Innovationskontor ska stödja life science-företag

den 3 december 2012, [FÖRETAG, PRESS]

För att stödja innovation inom life sciencesektorn inrättar nu Läkemedelsverket ett innovationskontor. Målet är att ytterligare öka tillgängligheten till den regulatoriska kunskap som finns i myndigheten och underlätta kontakter med Läkemedelsverket.

Granskning av infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse

den 3 december 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av lösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES). HES används för att upprätthålla blodvolymen hos kritiskt sjuka patienter. Lösningar som innehåller HES ges direkt i blodbanan.

Generisk förskrivning kräver god framförhållning

den 29 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett de nödvändiga förutsättningarna för att införa generisk förskrivning, dvs. att läkaren istället för ett produktnamn anger läkemedelssubstans i receptet. En viktig slutsats är att en sådan förändring kräver tid för förberedelser.

Ny handlingsplan för nationella läkemedelsstrategin 2013

den 28 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag presenteras den reviderade nationella läkemedelsstrategin med aktiviteter för 2013. Efter beslut från högnivågruppen kommer bl.a. ett nytt nationellt forum att upprättas för horizon scanning av nya läkemedelssubstanser. Detta forum syftar till att samordna kunskap och samverka kring kommande läkemedelsbehandlingar - ett stort och viktigt steg mot en jämlik läkemedelsbehandling.

Varannan ”naturlig” bantningsprodukt innehöll läkemedel

den 27 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Bantningsprodukter marknadsförs ofta med beskrivningen om att de ska vara "naturliga". Nya analysresultat från Läkemedelsverket visar att läkemedelssubstanser som inte står med på förpackningen är vanligt förekommande i dessa produkter.

Försäljningen av Subutex upphör

den 23 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det finns ett flertal godkända läkemedel som innehåller samma aktiva substans som Subutex att tillgå. I första hand rekommenderar Läkemedelsverket att kombinationspreparat som innehåller buprenorfin och naloxon används vid läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende.

Självtester är inte avsedda som alternativ till läkarbesök

den 19 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Självtester är inte avsedda att fungera som alternativ till att uppsöka sjukvården. De skulle däremot kunna fungera som komplement till de analyser och bedömningar som utförs inom hälso- och sjukvård.

Ingen brist på protaminsulfat bedöms föreligga

den 16 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté CHMP drar slutsatsen att protaminsulfat från Hokkaido fiskeregion utanför Japans kust inte skiljer sig signifikant från tillverkningssatser av produkten som tidigare utvunnits ur vildlax från en annan fiskeregion. Ingen brist på läkemedel som innehåller protamin uppstår därmed inom EU.

Ny vägledning för medicinska informationssystem

den 16 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

IT-stöd och programvaror har idag en central funktion inom sjukvården. Beroende på användningsområde kan de omfattas av de krav som ställs i lagen om medicintekniska produkter. Läkemedelsverket nu tagit fram en vägledning för fristående programvaror med medicinskt syfte till stöd för tillverkare, inköpare och myndigheter.

Ändringsdirektiv om tandblekningsprodukter

den 1 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 31 oktober 2012 togs Läkemedelsverkets nya föreskrift i bruk, gällande vilka ämnen som får ingå i kosmetiska och hygieniska produkter. I föreskriften tillkom ett ändringsdirektiv för tandblekningsprodukter.

Cancerläkemedlet carboplatin tillfälligt slut

den 1 november 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlet beräknas åter kunna levereras från apotek den 5 november 2012.

Månadsrapport från CHMP (oktober 2012)

den 26 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) möte i oktober 2012.

17 träningsprodukter stoppade efter omfattande granskning

den 25 oktober 2012, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har granskat det deklarerade innehållet i ca 600 träningsprodukter från de fyra största återförsäljarna i Sverige. 17 produkter har stoppats efter att Läkemedelsverket meddelat att de ska betraktas som läkemedel.

Användning av misoprostol för förlossningsinduktion

den 24 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tablett Cytotec 200 µg, som består av prostaglandin E1-analogen misoprostol, är godkänt i Sverige sedan lång tid för behandling av magsår. Läkemedelsverket har uppmärksammat att Cytotec används vid flera av landets kvinnokliniker för att sätta igång förlossningar. Trots att studier visat att misoprostol kan användas för igångsättning av förlossning, har läkemedelsföretaget Pfizer, som har tillståndet för marknadsföring av Cytotec, aldrig ansökt om denna indikation.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 23 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nummer 5, 2012 innehåller bland annat nya rekommendationer om indikationer om antibiotikaprofylax i tandvården. Du kan även läsa om läkemedel inom barn- och ungdomspsykiatrin - problem och kunskapsluckor, hjälpämnen i läkemedel och om tabletter går att dela.

Säkerheten av diklofenak utreds vidare

den 19 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) får ansvar för att utreda behovet av uppdaterade behandlingsråd för diklofenak.

CHMP stöder svensk hållning om rekommendationer för vacciner mot säsongsinfluensa

den 19 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP har genomfört en granskning av finska studieresultat om samband mellan narkolepsi och vacciner. Kommittén konstaterar att resultaten inte väcker några farhågor runt säkerheten av vacciner mot säsongsinfluensa. Detta innebär ett tydligt stöd för Läkemedelsverkets bedömning att rekommendationerna för användning av vaccin mot säsongsinfluensa bör vara oförändrade.

Nationell rekommendation om antibiotikaprofylax i tandvården

den 17 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tandläkarnas förskrivning av antibiotika har ökat på senare år. Men nyttan av att ge antibiotika i förebyggande syfte vid tandbehandlingar är inte klarlagd. Istället är god munhygien grunden för all tandvård och kan bidra till lägre användning av antibiotika och minskad risk för infektioner hos riskpatienter. Nu rekommenderas en mer begränsad användning av antibiotikaprofylax i tandvården.

Frågor och svar om rapporterade narkolepsifall

den 17 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket får ofta frågor om hur många som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinationen i Sverige.

Förorenade läkemedel som orsakat meningit finns inte i Europa

den 16 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Flera medier rapporterar i dagarna om att många personer i USA har insjuknat i meningit till följd av förorenade läkemedel. Enligt FDA har inga produkter från tillverkaren exporterats till Europa.

Utbytbarhet för receptfria läkemedel bör inte införas

den 16 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har till regeringen redovisat uppdraget att utreda möjligheten att skapa utbytbarhetslistor för receptfria läkemedel. Verket rekommenderar inte att ett utbytbarhetsbegrepp införs för användning i egenvård, då dagens utbytbarhetssystem för förskrivna läkemedel utgår från att en individuellt anpassad läkemedelsordination finns och begreppet därför inte bedöms vara lämpligt i egenvård.

Nya bestämmelser om handel med sprutor och kanyler

den 16 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 1 november träder nya bestämmelser i kraft för handel med sprutor och kanyler. Lagstiftningen från 1968 och Läkemedelsverkets föreskrifter från 1995 upphör då att gälla.

Expedition av dialysläkemedel till patienter som får peritonealdialys i hemmet

den 15 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser ett behov av att förtydliga hur regelverket ser ut beträffande ordination och utlämnande av dialysvätskor till patienter som får peritonealdialys i hemmet. Peritonealdialysvätskor är läkemedel och ska därför ordineras och lämnas ut som övriga läkemedel till patient i öppenvården. Läkemedel som skrivs ut till patient för behandling i hemmet ska skrivas på recept och lämnas ut av öppenvårdsapotek. Beställning av läkemedel via rekvisition avser läkemedel som ska hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning eller vårdenhet.

Månadsrapport från CHMP (september 2012)

den 12 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) möte i september 2012.

Oförändrad nytta/risk-bedömning för Fluarix

den 11 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Preliminära resultat i en finsk studie från Institutet för hälsa och välfärd, THL, har lett till att man ändrat instruktionerna avseende användningen av influensavaccinet Fluarix i Finland. Studieresultaten utreds nu gemensamt av läkemedelsmyndigheterna i Europa. Efter värdering av tillgängliga uppgifter gör Läkemedelsverket bedömningen att det i dagsläget inte finns anledning att ändra nytta/risk-bedömningen för Fluarix.

Temodal pulver till infusionsvätska kan för närvarande inte tillhandahållas

den 10 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Temodal (temozolomid) i form av pulver till infusionsvätska, som används för behandling av vissa hjärntumörer, kan för närvarande inte tillhandahållas. Temozolomid i form av kapslar finns tillgängliga och har samma indikation som infusionsvätskan. Båda läkemedelsformerna används för behandling av vuxna och barn från tre års ålder.

Reviderad bipacksedel för licensläkemedlet Roaccutan

den 9 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

För licensförskrivna läkemedel finns i normala fall ingen aktuell produktinformation. För Roaccutan (isotretinoin) - som används mot svår acne - finns dock ett undantag då det är viktigt att patienter vet hur läkemedlet ska användas. Den svenska bipacksedeln har nu reviderats.

Granskning av läkemedel som innehåller kodein

den 8 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller kodein och används som smärtlindring efter operation hos barn.

Minska mängden läkemedel som kastas

den 5 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årligen slängs uppskattningsvis 1500 ton läkemedel i samband med användning och distribution. De flesta överblivna läkemedel omhändertas på rätt sätt, men ca 250 ton läkemedel hamnar i avlopp eller hushållssopor. Läkemedelsverket föreslår nu en rad åtgärder – främst effektivare läkemedelsanvändning och bättre system för återlämning av överblivna läkemedel – för att minska belastningen på miljön och sänka samhällets läkemedelskostnader.

100 länder deltog i internationell insats mot olagliga läkemedel

den 4 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Över 18 000 webbplatser har stängts ner, 79 personer har gripits och över 3,7 miljoner tabletter har tagits i beslag. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Nya förslag till förordningar om medicintekniska produkter

den 4 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Två nya förslag till förordningar om medicintekniska produkter har lagts fram av EU-kommissionen. Beslutet kommer att fattas av Europaparlamentet och ministerrådet.

Licensföreskriften reviderad för att förtydliga och underlätta reglerna

den 2 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har reviderat licensföreskriften LVFS 2008:1 genom LVFS 2012:21. Syftet med licensföreskriften är att garantera patienter och djur säkra och effektiva licensläkemedel när godkända läkemedel inte finns tillgängliga. De regler som nu träder i kraft är avsedda att underlätta valet av licensläkemedel samt att göra regelverket tydligare och lättare att tillämpa. Ändringarna gäller från och med den 1 oktober, 2012. Licenser beviljade före den 1 oktober, 2012 omfattas inte av förändringarna.

Reglering av tatueringsfärger och permanent makeup

den 1 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I juni 2012 kom en ny svensk förordning (2012:503) om tatueringsfärger. Nya föreskrifter håller just nu på att utarbetas av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket räknar med att färdigställa mer detaljerade föreskrifter i början av 2013. Det har tidigare inte funnits någon särskild lagstiftning i Sverige på området.

Begränsad tillgång på cancerläkemedlet tamoxifen

den 28 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Patienter som använder tamoxifen och behöver hämta ut läkemedel från apotek ombeds att hämta ut det för en kortare period än tre månader. Den begränsade tillgången beräknas vara under de närmaste veckorna.

Nytt nationellt register för läkemedelssubstanser

den 27 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket tagit fram NSL – ett nytt, öppet register för läkemedelssubstanser som kan användas fritt för utveckling av tjänster för hälso- och sjukvården. Substansregistret är tänkt att vara källan för svenska namn på läkemedelssubstanser och innehåller information om mer än 4 200 substanser som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar.

Vi rustar för att möta nya utmaningar inom hälso- och sjukvård

den 27 september 2012, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Från och med den 1 september 2012 har Läkemedelsverket enligt styrelsens beslut en ny organisation bestående av åtta verksamhetsområden, varav fyra är nya. De nya verksamhetsområdena leds av direktörerna Bengt Wittgren, Brita Sjöström, Karin Hååg och Anders Carlsten. Med öppenhet, proaktivitet och professionalism som ledord fortsätter utvecklingen av Läkemedelsverket för att stärka patientsäkerheten och skapa förutsättningar för en jämlik vård och omsorg. Genom den nya organisationen har Läkemedelsverket tagit ytterligare ett steg i rätt riktning och anpassat sig för att möta omvärldens och vård- och omsorgssektorns allt mer komplexa utmaningar.

Läkemedelsverket vill bevara läkemedlens livscykelperspektiv

den 19 september 2012, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket lämnar idag den 19 september in sina yttranden till regeringen över statens vård- och omsorgsutredning, Gör det enklare! och regeringens förslag till en ny infrastrukturmyndighet för vård och apotek. Utredningarna föreslår en ny myndighetsstruktur som kan komma att påverka Läkemedelsverkets verksamhet.

Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket supplement 1 2012

den 18 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel

den 18 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har lämnat in sitt yttrande till regeringen över den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2012:38) samt över Kemikalieinspektionens två rapporter om hur riskerna med farliga ämnen kan minskas. Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel som både driver på en hållbar läkemedelproduktion i Kina och Indien, och en hållbar läkemedelsanvändning i EU. Rening av avloppsvatten och minskad användning av allergiframkallande ämnen i kosmetika och hygienprodukter är förslag från Läkemedelsverket på ytterligare åtgärder för att Sverige ska kunna nå målet om en giftfri miljö till 2020.

EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP får svensk ordförande

den 17 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har idag valt Tomas Salmonson, senior vetenskaplig rådgivare på Läkemedelsverket, till ny ordförande för en treårsperiod.

Irbesartan Teva återkallas på grund av fel i förpackningens informationsblad

den 12 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Blodtrycksmedicinen Irbesartan Teva återkallas på grund av felaktig doseringsanvisning i förpackningens informationsblad.

Ny rekommendation – dosering av antibiotika till gris

den 10 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Hösten 2011 höll Läkemedelsverket ett expertmöte med tema dosering av antibiotika till gris. Korrekt dos, doseringsintervall och väl avvägd behandlingstid är viktiga faktorer för att nå god effekt och minska risken för resistensutveckling.

Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg för intravenöst bruk av tillverkningsbatch N0019B05 skall ej användas

den 5 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Antivirusläkemedlet Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg dras tillbaka av tillverkaren på grund av kvalitetsproblem.

Utlämningsärenden sekretessprövas alltid

den 5 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Frågan om sekretessprövning av offentliga handlingar har varit aktuell i samband med ett TV-inslag om tillsyn av apoteksmarknaden. Alla myndighetens utlämnanden av offentliga handlingar föregås av sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning återtagen

den 4 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Injektionslösningen kommer, till skillnad från tabletterna, ej att avregistreras.

Neutralplattor som används vid tumörbehandlingar återkallas

den 27 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkaren Covidien (Valleylab, Tyco Healthcare Group) återkallar neutralplattor till Radionics Cool-tip RF System på grund av ett produktfel. Neutralplattorna och systemet används vid behandling av vissa cancersjukdomar i lever och annan mjukvävnad. Tillverkaren har tagit emot rapporter om inträffade allvarliga brännskador hos patienter.

DepoCyte (liposomalt cytarabin) 50 mg dras tillbaka

den 24 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Vid en inspektion av tillverkningen av DepoCyte identifierades brister vilka gör att att produktens sterilitet ej kan garanteras. Läkemedlet dras därför fullständigt tillbaka ifrån marknaden och sjukvården hänvisas tills vidare till de alternativa produkter som finns att tillgå.

Förslag för frivillig generisk förskrivning på remiss

den 23 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda nödvändiga förutsättningar för införande av frivillig generisk förskrivning. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 30 november 2012.

Läkemedelsverket positiva till Inspektionen för vård och omsorg

den 21 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har idag till regeringen lämnat ett yttrande över remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20). Verket är överlag positiva till förslaget och välkomnar bland annat ett tydligare tillsynsuppdrag för myndigheterna samt tydligare riktlinjer för samverkan.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juli 2012)

den 20 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juli 2012.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies