Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Irbesartan Teva återkallas på grund av fel i förpackningens informationsblad

den 12 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Blodtrycksmedicinen Irbesartan Teva återkallas på grund av felaktig doseringsanvisning i förpackningens informationsblad.

Ny rekommendation – dosering av antibiotika till gris

den 10 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Hösten 2011 höll Läkemedelsverket ett expertmöte med tema dosering av antibiotika till gris. Korrekt dos, doseringsintervall och väl avvägd behandlingstid är viktiga faktorer för att nå god effekt och minska risken för resistensutveckling.

Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg för intravenöst bruk av tillverkningsbatch N0019B05 skall ej användas

den 5 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Antivirusläkemedlet Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg dras tillbaka av tillverkaren på grund av kvalitetsproblem.

Utlämningsärenden sekretessprövas alltid

den 5 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Frågan om sekretessprövning av offentliga handlingar har varit aktuell i samband med ett TV-inslag om tillsyn av apoteksmarknaden. Alla myndighetens utlämnanden av offentliga handlingar föregås av sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning återtagen

den 4 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Injektionslösningen kommer, till skillnad från tabletterna, ej att avregistreras.

Neutralplattor som används vid tumörbehandlingar återkallas

den 27 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkaren Covidien (Valleylab, Tyco Healthcare Group) återkallar neutralplattor till Radionics Cool-tip RF System på grund av ett produktfel. Neutralplattorna och systemet används vid behandling av vissa cancersjukdomar i lever och annan mjukvävnad. Tillverkaren har tagit emot rapporter om inträffade allvarliga brännskador hos patienter.

DepoCyte (liposomalt cytarabin) 50 mg dras tillbaka

den 24 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Vid en inspektion av tillverkningen av DepoCyte identifierades brister vilka gör att att produktens sterilitet ej kan garanteras. Läkemedlet dras därför fullständigt tillbaka ifrån marknaden och sjukvården hänvisas tills vidare till de alternativa produkter som finns att tillgå.

Förslag för frivillig generisk förskrivning på remiss

den 23 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda nödvändiga förutsättningar för införande av frivillig generisk förskrivning. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 30 november 2012.

Läkemedelsverket positiva till Inspektionen för vård och omsorg

den 21 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har idag till regeringen lämnat ett yttrande över remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20). Verket är överlag positiva till förslaget och välkomnar bland annat ett tydligare tillsynsuppdrag för myndigheterna samt tydligare riktlinjer för samverkan.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juli 2012)

den 20 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juli 2012.

Risk för allvarliga skador med armstöd till toalettförhöjningar

den 20 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått kännedom om olycksfall med allvarliga konsekvenser när armstöd på toalettförhöjningar har vikit sig. Problemet förekommer vid användning av armstöd som har endast en bakre infästning och när brukaren belastar armstödet mer än med halva maximala brukarvikten.

Ekonomisk delårsrapport lämnad till regeringen

den 20 augusti 2012, [ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228) lämnat en delårsrapport för första halvåret 2012 till regeringen. Resultaten indikerar att den finansiella situationen för myndigheten är fortsatt stabil.

MabCampath (alemtuzumab) avregistreras

den 17 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (BKLL) för vilka fludarabin i kombination med annan kemoterapi inte är lämplig. Företaget har beslutat att avregistrera samtliga beredningar av läkemedlet av kommersiella skäl.

Wartec mot kondylom (könsvårtor) kommer att ta slut på apoteken inom kort

den 17 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Under hösten kan Wartec inte levereras. Ersättningsprodukt finns men tillgången på denna kan tillfälligt bli otillräcklig.

Antibiotikaläkemedlet Spektramox oral lösning 50 mg/ml +12.5 mg/ml med batchnummer 96625 ska ej användas

den 16 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På grund av risk för plastbitar i Spektramox 50 mg/ml + 12.5 mg/ml lösning från tillverkningssats (batch) 96625 bör patienter som under perioden 9-17 augusti i år fått läkemedlet utskrivet genast uppsöka apotek för att få medicinen utbytt.

Svenska läkemedelsverket skriver avtal med Kanadensiska läkemedelsmyndigheter

den 16 augusti 2012, []

Kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada har genom Health Products and Food Branch (HPFB) och Health Environments and Consumer Safety Branch (HECSB) undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information med svenska Läkemedelsverket. Avtalet gäller tills vidare och låter läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts.

Ondansetron – sänkt dos för intravenöst bruk

den 6 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Ondansetron kan påverka hjärtrytmen. Ny rekommenderad maxdos vid intravenös användning är 16 mg.

Kalcitonin rekommenderas endast för korttidsbehandling

den 24 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA:s) vetenskapliga kommitté bör inte kalcitonin nässpray användas för behandling av postmenopausal osteoporos. Annan användning av kalcitonin finns kvar men bör om möjligt begränsas i tid.

Män som har haft sex med män kan prövas som blodgivare

den 12 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Från årsskiftet gäller både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet fullt ut. Därmed kan män som har haft sex med män prövas som blodgivare.

Patienter med narkolepsi följs upp i kvalitetsregister

den 11 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppföljning av patienter med narkolepsi i kvalitetsregistret för neurologiska sjukdomar ger ökad kunskap om sjukdomen och dess behandling.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juni 2012)

den 11 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juni 2012.

Förändringar i lagstiftningen rörande förnyelser

den 5 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av att direktiv 2010/84/EU träder i kraft 21 juli 2012 kommer inskickningsfristen samt dokumentationskraven för ansökningar om förnyat godkännande att förändras.

Fel dosering angiven i vissa bipacksedlar för antibiotikapreparatet Tadim (kolistimetat)

den 3 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I ett parti av antibiotikapreparatet Tadim (kolistimetat) pulver till infusionsvätska, har för hög dosering för vuxna och barn över 60 kg angivits i bipacksedeln. Det är mycket viktigt att sjukvårdspersonal följer den rätta doseringsanvisningen, som finns i produktresumén.

Bristsituationer med medicintekniska produkter

den 3 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

På grund av jordbävningar i Italien i maj 2012 kan flera tillverkare och leverantörer ha problem med att leverera medicintekniska produkter till sjukhusen och andra vårdgivare. Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att följa tillverkarnas inkommande information fortlöpande.

Märkning av läkemedelsförpackningar för minskad risk för förväxlingar

den 29 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar. En statusrapport hur arbetet fortgår redovisas den 30 juni 2012 till Regeringskansliet.

Säkrare vård med bättre läkemedelssäkerhet

den 29 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 1 juli 2012 får Sverige en ny EU-gemensam lagstiftning avseende förstärkt säkerhetsövervakning av läkemedel. Syftet är att åstadkomma ett mer förenklat och transparent system som ska bidra till ökad patientsäkerhet och förbättrad folkhälsa. En av flera konsekvenser är att Läkemedelsverket förändrar rutinerna i Sverige för rapportering av biverkningar från hälso- och sjukvården.

Förtydligande av ansvaret för tillsyn av Pascal och övriga nationella IT-stöd

den 29 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under våren har ett nytt IT-stödsystem införts i landstingen för att förskriva dosläkemedel. Med anledning av detta förs nu en diskussion om ordination av dosläkemedel och hur patientsäkerheten är tillgodosedd för de IT-stödsystem som används.

Läkemedelsverket introducerar Compassionate Use Program (CUP)

den 29 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 1 juli introducerar Läkemedelsverket Compassionate Use Program (CUP), som innebär en möjligt för patienter i Sverige att få tillgång till icke registrerade läkemedel.

Statusrapport om Ordnat införande/Strukturerad uppföljning

den 28 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har lämnat en statusrapport till Socialdepartementet om arbetet med Ordnat införande/Strukturerad uppföljning – ett projekt inom Nationella läkemedelsstrategin som syftar till att sammanställa modeller för att följa upp och utvärdera nya läkemedel i klinisk praxis.

Ändringar gällande föreskrifterna för in vitro diagnostik

den 27 juni 2012, [FÖRETAG]

Nya ändringsföreskrifter (LVFS 2012:7) träder i kraft den 1 juli 2012. Ändringarna avser föreskrifterna (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik och berör tester för variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Regeringsuppdrag utbytbarhet av receptfria läkemedel

den 27 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda om det bör införas utbyteslistor över receptfria läkemedel och hur dessa i så fall bör utformas och användas. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 31 oktober 2012.

Nytt program ska öka kunskapen om barns läkemedel

den 27 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Statusrapport till Socialdepartementet: Läkemedelsverket har tagit fram ett långsiktigt program för att på bred front bidra till en positiv förändring och sprida kunskap avseende barns läkemedel och dess användning. Speciellt fokus kommer att ges områden som identifierats som mest eftersatta och/eller förknippade med säkerhetsproblem.

Riktlinjer för säkerhetsövervakning av läkemedel publicerade

den 26 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I arbetet med den nya lagstiftningen för säkerhetsövervakning av läkemedel som träder ikraft i juli 2012 har riktlinjer för god vigilans praxis (GVP) utarbetats.

Nya rekommendationer för dos och behandlingstid med Doribax (doripenem) vid behandling av patienter med sjukhusförvärvad lunginflammation

den 25 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter en genomgång av data från en studie med antibiotikaläkemedlet Doribax drar den europeiska läkmedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP slutsatsen att läkemedlet hos vissa patienter kan behöva ges i en högre dos än vad som hittills rekommenderats och med en längre behandlingstid.

Europeisk utredning av brister i Roches system för säkerhetsövervakning

den 25 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder i samarbete med medlemsstaternas läkemedelsmyndigheter, om de brister i Roches system för säkerhetsövervakning som konstaterats påverkar bedömningen av de berörda läkemedlens nytta-riskprofil. I avvaktan på att utredningen har slutförts finns ingen anledning för patienter och förskrivare att vidta några åtgärder.

Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket nr 4 2012

den 21 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I nummer 4 av Information från Läkemedelsverket kan du bland annat läsa om fotosensibiliserande läkemedel, försäljningsstatistik av receptfria läkemedel. Du kan även läsa om den positiva utvecklingen av läkemedel mot HIV samt om inrapporterade biverkningar under 2011.

Ändrad policy för avgiftsbefrielse av klinisk prövning

den 20 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har ändrat policyn för när nedsättning eller befrielse av avgift för klinisk prövning kan beviljas.

Tryptizol och Trilafon avregistreras

den 20 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Såväl det antidepressiva läkemedlet Tryptizol som neuroleptikapreparatet Trilafon kommer att avregistreras den 30 november 2012. Båda läkemedlen beräknas ta slut på apoteken i september. Patienter som behandlas med dessa läkemedel behöver så snart som möjligt före avregistreringen få recept på ett alternativt läkemedel av sin läkare.

Enklare biverkningsrapportering via sjukvårdens egna system

den 20 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

I en förstudie om elektronisk biverkningsrapportering rekommenderar Läkemedelsverket ett system där det är möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera direkt via befintliga journal- och vårdsystem. Genom att använda den nationella Tjänsteplattformen kan stora besparingar i kostnader och tid göras.

Nya vägledningsdokument för medicinteknik

den 19 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelverket har publicerat två vägledningsdokument gällande medicintekniska produkter. Den ena vägledningen är avsedd för tillverkare av produkter i klass I och den andra för tillverkare av specialanpassade produkter.

Information angående dispensansökan

den 19 juni 2012, [FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 18 Juni 2012 har Läkemedelsverket kommit fram till att tillåta parallellförsäljning av förpackningar med gammal respektive ny märkning under högst 6 månader, gällande MAH transfers/ombudsändringar.

Översyn av kriterier för utbytbarhet av depotberedningar

den 15 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Brist på dialysprodukter – uppdaterad information

den 15 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Ny information har inkommit från tillverkaren Gambro om att leveranser av dialysslangar av märket BL200BD PRE POST inte kan garanteras. Ersättningsslangar har tagits fram i stället. Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att fortlöpande bevaka all inkommande information från tillverkaren och vidta rekommenderade åtgärder.

Elektroniska bruksanvisningar för medicintekniska produkter

den 14 juni 2012, [FÖRETAG]

En förordning om elektroniska bruksanvisningar (EU) nr 207/2012 har antagits av Europeiska kommissionen och den börjar tillämpas från och med den 1 mars 2013. Vissa villkor ska vara uppfyllda för att elektroniska bruksanvisningar kan anses uppfylla kraven för säker användning av produkter.

Brist på slangset till dialysapparater och andra dialysprodukter

den 12 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Den medicintekniska tillverkaren Gambro kommer sannolikt ha leveransproblem med vissa dialysprodukter på grund av att tillverkarens fabrik i Italien har skadats i jordbävningen nyligen. Tillverkaren har vidtagit åtgärder, till exempel genom att öka produktionen på andra fabriker och genom att försöka hitta andra ersättningsprodukter. Gambro har även påbörjat ett arbete med att ersätta Artis dialysapparater med andra dialysapparater.

Förbud att sälja ”Viamax Pure Power”

den 12 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Produkten ”Viamax Pure Power” från Viamax AB säljs via en mängd svenska webshopar som ett ”lusthöjande medel”. Laboratorieanalyser har visat innehåll av dithiodesmetylcarbodenafil, vilket är en variant av den aktiva substansen i det godkända läkemedlet Viagra.

Ny information om felaktiga autoinjektorer Anapen 0,3 mg och Anapen Junior 0,15 mg

den 11 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tillgången av alternativprodukter på den svenska marknaden är fortfarande inte så tillfredsställande att de tillverkningssatser av Anapen som har ett potentiellt fel kan bytas ut. Tidigare råd om att patienter som är ordinerade detta läkemedel alltid bör ha med sig 2 sprutor och snarast skall uppsöka sjukvård efter användning av sprutan gäller fortfarande. Om adrenalinspruta av annat fabrikat förskrivs måste patienten få ny instruktion om injektionstekniken av sjukvårdspersonal.

Dexametason finns tillgänglig som oral lösning

den 11 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Dexametason Rosemont oral lösning finns tillgänglig från den 11 juni 2012.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (maj 2012)

den 8 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2012.

Brist på ögondroppar Trusopt och Cosopt mot högt tryck i ögat

den 8 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

På grund av produktionsproblem är det för närvarande brist på ögondropparna Trusopt (dorzolamid) och Cosopt (dorzolamid + timolol) i endosbehållare utan konserveringsmedel.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies