Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Säkerheten av diklofenak utreds vidare

den 19 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) får ansvar för att utreda behovet av uppdaterade behandlingsråd för diklofenak.

CHMP stöder svensk hållning om rekommendationer för vacciner mot säsongsinfluensa

den 19 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP har genomfört en granskning av finska studieresultat om samband mellan narkolepsi och vacciner. Kommittén konstaterar att resultaten inte väcker några farhågor runt säkerheten av vacciner mot säsongsinfluensa. Detta innebär ett tydligt stöd för Läkemedelsverkets bedömning att rekommendationerna för användning av vaccin mot säsongsinfluensa bör vara oförändrade.

Nationell rekommendation om antibiotikaprofylax i tandvården

den 17 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tandläkarnas förskrivning av antibiotika har ökat på senare år. Men nyttan av att ge antibiotika i förebyggande syfte vid tandbehandlingar är inte klarlagd. Istället är god munhygien grunden för all tandvård och kan bidra till lägre användning av antibiotika och minskad risk för infektioner hos riskpatienter. Nu rekommenderas en mer begränsad användning av antibiotikaprofylax i tandvården.

Frågor och svar om rapporterade narkolepsifall

den 17 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket får ofta frågor om hur många som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinationen i Sverige.

Förorenade läkemedel som orsakat meningit finns inte i Europa

den 16 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Flera medier rapporterar i dagarna om att många personer i USA har insjuknat i meningit till följd av förorenade läkemedel. Enligt FDA har inga produkter från tillverkaren exporterats till Europa.

Utbytbarhet för receptfria läkemedel bör inte införas

den 16 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har till regeringen redovisat uppdraget att utreda möjligheten att skapa utbytbarhetslistor för receptfria läkemedel. Verket rekommenderar inte att ett utbytbarhetsbegrepp införs för användning i egenvård, då dagens utbytbarhetssystem för förskrivna läkemedel utgår från att en individuellt anpassad läkemedelsordination finns och begreppet därför inte bedöms vara lämpligt i egenvård.

Nya bestämmelser om handel med sprutor och kanyler

den 16 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 1 november träder nya bestämmelser i kraft för handel med sprutor och kanyler. Lagstiftningen från 1968 och Läkemedelsverkets föreskrifter från 1995 upphör då att gälla.

Expedition av dialysläkemedel till patienter som får peritonealdialys i hemmet

den 15 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser ett behov av att förtydliga hur regelverket ser ut beträffande ordination och utlämnande av dialysvätskor till patienter som får peritonealdialys i hemmet. Peritonealdialysvätskor är läkemedel och ska därför ordineras och lämnas ut som övriga läkemedel till patient i öppenvården. Läkemedel som skrivs ut till patient för behandling i hemmet ska skrivas på recept och lämnas ut av öppenvårdsapotek. Beställning av läkemedel via rekvisition avser läkemedel som ska hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning eller vårdenhet.

Månadsrapport från CHMP (september 2012)

den 12 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) möte i september 2012.

Oförändrad nytta/risk-bedömning för Fluarix

den 11 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Preliminära resultat i en finsk studie från Institutet för hälsa och välfärd, THL, har lett till att man ändrat instruktionerna avseende användningen av influensavaccinet Fluarix i Finland. Studieresultaten utreds nu gemensamt av läkemedelsmyndigheterna i Europa. Efter värdering av tillgängliga uppgifter gör Läkemedelsverket bedömningen att det i dagsläget inte finns anledning att ändra nytta/risk-bedömningen för Fluarix.

Temodal pulver till infusionsvätska kan för närvarande inte tillhandahållas

den 10 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Temodal (temozolomid) i form av pulver till infusionsvätska, som används för behandling av vissa hjärntumörer, kan för närvarande inte tillhandahållas. Temozolomid i form av kapslar finns tillgängliga och har samma indikation som infusionsvätskan. Båda läkemedelsformerna används för behandling av vuxna och barn från tre års ålder.

Reviderad bipacksedel för licensläkemedlet Roaccutan

den 9 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

För licensförskrivna läkemedel finns i normala fall ingen aktuell produktinformation. För Roaccutan (isotretinoin) - som används mot svår acne - finns dock ett undantag då det är viktigt att patienter vet hur läkemedlet ska användas. Den svenska bipacksedeln har nu reviderats.

Granskning av läkemedel som innehåller kodein

den 8 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller kodein och används som smärtlindring efter operation hos barn.

Minska mängden läkemedel som kastas

den 5 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årligen slängs uppskattningsvis 1500 ton läkemedel i samband med användning och distribution. De flesta överblivna läkemedel omhändertas på rätt sätt, men ca 250 ton läkemedel hamnar i avlopp eller hushållssopor. Läkemedelsverket föreslår nu en rad åtgärder – främst effektivare läkemedelsanvändning och bättre system för återlämning av överblivna läkemedel – för att minska belastningen på miljön och sänka samhällets läkemedelskostnader.

100 länder deltog i internationell insats mot olagliga läkemedel

den 4 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Över 18 000 webbplatser har stängts ner, 79 personer har gripits och över 3,7 miljoner tabletter har tagits i beslag. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Nya förslag till förordningar om medicintekniska produkter

den 4 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Två nya förslag till förordningar om medicintekniska produkter har lagts fram av EU-kommissionen. Beslutet kommer att fattas av Europaparlamentet och ministerrådet.

Licensföreskriften reviderad för att förtydliga och underlätta reglerna

den 2 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har reviderat licensföreskriften LVFS 2008:1 genom LVFS 2012:21. Syftet med licensföreskriften är att garantera patienter och djur säkra och effektiva licensläkemedel när godkända läkemedel inte finns tillgängliga. De regler som nu träder i kraft är avsedda att underlätta valet av licensläkemedel samt att göra regelverket tydligare och lättare att tillämpa. Ändringarna gäller från och med den 1 oktober, 2012. Licenser beviljade före den 1 oktober, 2012 omfattas inte av förändringarna.

Reglering av tatueringsfärger och permanent makeup

den 1 oktober 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I juni 2012 kom en ny svensk förordning (2012:503) om tatueringsfärger. Nya föreskrifter håller just nu på att utarbetas av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket räknar med att färdigställa mer detaljerade föreskrifter i början av 2013. Det har tidigare inte funnits någon särskild lagstiftning i Sverige på området.

Begränsad tillgång på cancerläkemedlet tamoxifen

den 28 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Patienter som använder tamoxifen och behöver hämta ut läkemedel från apotek ombeds att hämta ut det för en kortare period än tre månader. Den begränsade tillgången beräknas vara under de närmaste veckorna.

Nytt nationellt register för läkemedelssubstanser

den 27 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket tagit fram NSL – ett nytt, öppet register för läkemedelssubstanser som kan användas fritt för utveckling av tjänster för hälso- och sjukvården. Substansregistret är tänkt att vara källan för svenska namn på läkemedelssubstanser och innehåller information om mer än 4 200 substanser som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar.

Vi rustar för att möta nya utmaningar inom hälso- och sjukvård

den 27 september 2012, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Från och med den 1 september 2012 har Läkemedelsverket enligt styrelsens beslut en ny organisation bestående av åtta verksamhetsområden, varav fyra är nya. De nya verksamhetsområdena leds av direktörerna Bengt Wittgren, Brita Sjöström, Karin Hååg och Anders Carlsten. Med öppenhet, proaktivitet och professionalism som ledord fortsätter utvecklingen av Läkemedelsverket för att stärka patientsäkerheten och skapa förutsättningar för en jämlik vård och omsorg. Genom den nya organisationen har Läkemedelsverket tagit ytterligare ett steg i rätt riktning och anpassat sig för att möta omvärldens och vård- och omsorgssektorns allt mer komplexa utmaningar.

Läkemedelsverket vill bevara läkemedlens livscykelperspektiv

den 19 september 2012, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket lämnar idag den 19 september in sina yttranden till regeringen över statens vård- och omsorgsutredning, Gör det enklare! och regeringens förslag till en ny infrastrukturmyndighet för vård och apotek. Utredningarna föreslår en ny myndighetsstruktur som kan komma att påverka Läkemedelsverkets verksamhet.

Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket supplement 1 2012

den 18 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel

den 18 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har lämnat in sitt yttrande till regeringen över den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2012:38) samt över Kemikalieinspektionens två rapporter om hur riskerna med farliga ämnen kan minskas. Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel som både driver på en hållbar läkemedelproduktion i Kina och Indien, och en hållbar läkemedelsanvändning i EU. Rening av avloppsvatten och minskad användning av allergiframkallande ämnen i kosmetika och hygienprodukter är förslag från Läkemedelsverket på ytterligare åtgärder för att Sverige ska kunna nå målet om en giftfri miljö till 2020.

EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP får svensk ordförande

den 17 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har idag valt Tomas Salmonson, senior vetenskaplig rådgivare på Läkemedelsverket, till ny ordförande för en treårsperiod.

Irbesartan Teva återkallas på grund av fel i förpackningens informationsblad

den 12 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Blodtrycksmedicinen Irbesartan Teva återkallas på grund av felaktig doseringsanvisning i förpackningens informationsblad.

Ny rekommendation – dosering av antibiotika till gris

den 10 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Hösten 2011 höll Läkemedelsverket ett expertmöte med tema dosering av antibiotika till gris. Korrekt dos, doseringsintervall och väl avvägd behandlingstid är viktiga faktorer för att nå god effekt och minska risken för resistensutveckling.

Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg för intravenöst bruk av tillverkningsbatch N0019B05 skall ej användas

den 5 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Antivirusläkemedlet Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg dras tillbaka av tillverkaren på grund av kvalitetsproblem.

Utlämningsärenden sekretessprövas alltid

den 5 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Frågan om sekretessprövning av offentliga handlingar har varit aktuell i samband med ett TV-inslag om tillsyn av apoteksmarknaden. Alla myndighetens utlämnanden av offentliga handlingar föregås av sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning återtagen

den 4 september 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Injektionslösningen kommer, till skillnad från tabletterna, ej att avregistreras.

Neutralplattor som används vid tumörbehandlingar återkallas

den 27 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkaren Covidien (Valleylab, Tyco Healthcare Group) återkallar neutralplattor till Radionics Cool-tip RF System på grund av ett produktfel. Neutralplattorna och systemet används vid behandling av vissa cancersjukdomar i lever och annan mjukvävnad. Tillverkaren har tagit emot rapporter om inträffade allvarliga brännskador hos patienter.

DepoCyte (liposomalt cytarabin) 50 mg dras tillbaka

den 24 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Vid en inspektion av tillverkningen av DepoCyte identifierades brister vilka gör att att produktens sterilitet ej kan garanteras. Läkemedlet dras därför fullständigt tillbaka ifrån marknaden och sjukvården hänvisas tills vidare till de alternativa produkter som finns att tillgå.

Förslag för frivillig generisk förskrivning på remiss

den 23 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda nödvändiga förutsättningar för införande av frivillig generisk förskrivning. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 30 november 2012.

Läkemedelsverket positiva till Inspektionen för vård och omsorg

den 21 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har idag till regeringen lämnat ett yttrande över remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20). Verket är överlag positiva till förslaget och välkomnar bland annat ett tydligare tillsynsuppdrag för myndigheterna samt tydligare riktlinjer för samverkan.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juli 2012)

den 20 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juli 2012.

Risk för allvarliga skador med armstöd till toalettförhöjningar

den 20 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått kännedom om olycksfall med allvarliga konsekvenser när armstöd på toalettförhöjningar har vikit sig. Problemet förekommer vid användning av armstöd som har endast en bakre infästning och när brukaren belastar armstödet mer än med halva maximala brukarvikten.

Ekonomisk delårsrapport lämnad till regeringen

den 20 augusti 2012, [ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228) lämnat en delårsrapport för första halvåret 2012 till regeringen. Resultaten indikerar att den finansiella situationen för myndigheten är fortsatt stabil.

MabCampath (alemtuzumab) avregistreras

den 17 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (BKLL) för vilka fludarabin i kombination med annan kemoterapi inte är lämplig. Företaget har beslutat att avregistrera samtliga beredningar av läkemedlet av kommersiella skäl.

Wartec mot kondylom (könsvårtor) kommer att ta slut på apoteken inom kort

den 17 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Under hösten kan Wartec inte levereras. Ersättningsprodukt finns men tillgången på denna kan tillfälligt bli otillräcklig.

Antibiotikaläkemedlet Spektramox oral lösning 50 mg/ml +12.5 mg/ml med batchnummer 96625 ska ej användas

den 16 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På grund av risk för plastbitar i Spektramox 50 mg/ml + 12.5 mg/ml lösning från tillverkningssats (batch) 96625 bör patienter som under perioden 9-17 augusti i år fått läkemedlet utskrivet genast uppsöka apotek för att få medicinen utbytt.

Svenska läkemedelsverket skriver avtal med Kanadensiska läkemedelsmyndigheter

den 16 augusti 2012, []

Kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada har genom Health Products and Food Branch (HPFB) och Health Environments and Consumer Safety Branch (HECSB) undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information med svenska Läkemedelsverket. Avtalet gäller tills vidare och låter läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts.

Ondansetron – sänkt dos för intravenöst bruk

den 6 augusti 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Ondansetron kan påverka hjärtrytmen. Ny rekommenderad maxdos vid intravenös användning är 16 mg.

Kalcitonin rekommenderas endast för korttidsbehandling

den 24 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA:s) vetenskapliga kommitté bör inte kalcitonin nässpray användas för behandling av postmenopausal osteoporos. Annan användning av kalcitonin finns kvar men bör om möjligt begränsas i tid.

Män som har haft sex med män kan prövas som blodgivare

den 12 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Från årsskiftet gäller både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet fullt ut. Därmed kan män som har haft sex med män prövas som blodgivare.

Patienter med narkolepsi följs upp i kvalitetsregister

den 11 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppföljning av patienter med narkolepsi i kvalitetsregistret för neurologiska sjukdomar ger ökad kunskap om sjukdomen och dess behandling.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juni 2012)

den 11 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juni 2012.

Förändringar i lagstiftningen rörande förnyelser

den 5 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av att direktiv 2010/84/EU träder i kraft 21 juli 2012 kommer inskickningsfristen samt dokumentationskraven för ansökningar om förnyat godkännande att förändras.

Fel dosering angiven i vissa bipacksedlar för antibiotikapreparatet Tadim (kolistimetat)

den 3 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I ett parti av antibiotikapreparatet Tadim (kolistimetat) pulver till infusionsvätska, har för hög dosering för vuxna och barn över 60 kg angivits i bipacksedeln. Det är mycket viktigt att sjukvårdspersonal följer den rätta doseringsanvisningen, som finns i produktresumén.

Bristsituationer med medicintekniska produkter

den 3 juli 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

På grund av jordbävningar i Italien i maj 2012 kan flera tillverkare och leverantörer ha problem med att leverera medicintekniska produkter till sjukhusen och andra vårdgivare. Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att följa tillverkarnas inkommande information fortlöpande.

Märkning av läkemedelsförpackningar för minskad risk för förväxlingar

den 29 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar. En statusrapport hur arbetet fortgår redovisas den 30 juni 2012 till Regeringskansliet.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies