Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Fortsatt ökad användning av melatonin hos barn och ungdomar

den 20 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Användningen av melatonin hos barn och ungdomar fortsätter att öka och behandlingen kan pågå under en längre tid. Det visar en rapport från Läkemedelsverket i samråd med Socialstyrelsen. Barns sömnproblem bör i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om läkemedelsbehandling ändå behövs bör den pågå så kort tid som möjligt. För att undvika onödig användning är det viktigt att regelbundet se över behovet.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Ad26.RSV.preF

den 13 februari 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Över två miljoner läkemedelsreturer från apotek

den 11 februari 2019, []

Sammanlagt 2 268 000 förpackningar av receptbelagda läkemedel returnerades från apoteken under de två senaste åren. Det visar en sammanställning som Läkemedelsverket gjort av returdata från de tre största distributörerna av läkemedel till apotek.

Nya former av läkemedelsuppföljning krävs

den 8 februari 2019, []

En kartläggning som Läkemedelsverket har gjort visar på otydlig fördelning av uppdrag och en bristande samordning för uppföljning inom läkemedelsområdet. Rapporten lyfter fram tre områden som mest angelägna att åtgärda: bristen på organiserad samverkan och rationell arbetsfördelning, osäker kompetensförsörjning samt en osäkerhet kring en långsiktig och oberoende finansiering. Nu krävs att berörda aktörer enas kring vilka läkemedel som behöver följas upp för att åstadkomma en resurseffektiv arbetsfördelning.

Nytt EU-regelverk ger ökad spårbarhet för läkemedel

den 7 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu införs ett nytt EU-gemensamt regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. Målet är en ökad spårbarhet för läkemedel genom hela distributionskedjan som leder till ännu säkrare läkemedel.

EMA granskar studie om blödningsrisk vid behandling med direkta antikoagulantia

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

EMA granskar resultaten från en observationsstudie av behandling med orala direkta antikoagulantia (Eliquis, Pradaxa och Xarelto). Studien indikerar att det kan finnas skillnader avseende risken för större blödningar i jämförelse med andra antikoagulantia.

Översyn av cancerläkemedlet Lartruvo påbörjad

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

EMA har påbörjat en översyn av cancerläkemedlet Lartruvo (olaratumab) då preliminära resultat inkommit från ANNOUNCE, den studie som krävdes i samband med det villkorade godkännandet 2016. Resultaten visar att patienters livslängd inte förlängs mer av Lartruvo i kombination med doxorubicin än av enbart doxorubicin. Således bekräftas inte den nytta som sågs i den tidigare studie som låg till grund för det villkorade godkännandet.

Tillverkningsprocesser för sartanläkemedel ska ses över för att undvika nitrosaminföroreningar

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu måste företag som tillverkar sartanläkemedel se över tillverkningsprocesserna för att undvika nitrosaminföroreningar. Detta konstaterar EMA efter att ha granskat förekomsten av N-nitrosodimetylamin (NDMA) och N nitrosodietylamin (NDEA) i blodtryckssänkande läkemedel med sartaner, t.ex. valsartan, losartan, candesartan, irbesartan och olmesartan. De allra flesta granskade läkemedlen hade inga eller mycket låga halter av föroreningarna. Något högre halter har upptäckts i vissa sartaner, framför allt i valsartan. Berörda läkemedel har återkallats från apotek och används inte längre i EU. Patienter kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående sin behandling.

Brist på sömnläkemedlet zopiklon

den 4 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En bristsituation har uppstått för läkemedel innehållande zopiklon i styrkorna 5 mg och 7,5 mg. Nya leveranser är beräknade att komma under mars månad för styrkan 7,5 mg och under april för styrkan 5 mg.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – bb2121-MM-003

den 4 februari 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Läkemedlet Nitroglycerin Meda avregistreras

den 24 januari 2019, []

Läkemedlet Nitroglycerin Meda (glyceryltrinitrat, resoriblett sublingual 0,25 mg och 0,5 mg) kommer att avregistreras 2019-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. Det finns andra alternativa läkemedel att tillgå. Om man behandlas med Nitroglycerin resoriblett ska man kontakta sin behandlade läkare för alternativ.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2018)

den 21 januari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2018.

Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter

den 21 januari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Det nya incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett EU-gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom hela EU.

12 nya ämnen blir narkotika

den 11 januari 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 18 januari 2019 träder beslut om narkotikaklassning av 12 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Läkemedel med omega-3 inte effektiva för att förebygga hjärtsjukdom

den 19 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA har dragit slutsatsen att läkemedel med omega-3-fettsyror inte är effektiva för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Slutsatsen innebär att dessa läkemedel inte längre kommer att vara godkända för sådan användning. I nuläget finns inget läkemedel med omega-3-fettsyror godkänt för denna användning på den svenska marknaden.

Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel

den 19 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket. De vanligaste bristerna som kommunerna observerat gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.

Läkemedelsbokens hemvist undersöks under 2019

den 18 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets styrelse fattade under måndagen beslut om budget för 2019. Myndigheten har fortsatt en viktig roll att fylla vad gäller producentoberoende information, men det står klart att ekonomiska förutsättningar saknas för att fortsatt driva Läkemedelsboken. Eftersom Läkemedelsboken utgör ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården, ska Läkemedelsverket se över hur det kunskapsstöd boken utgör fortsatt skulle kunna se ut. Under 2019-2020 kommer informationen i Läkemedelsboken att finnas tillgänglig digitalt, men utan uppdateringar eller annat redaktionellt arbete.

Influensavaccinet Influvac Tetra restnoterat

den 11 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Båda årets upphandlade influensavacciner är nu restnoterade. Det kan fortfarande finnas vaccin kvar hos enskilda vårdgivare, och det finns också en möjlighet att få ett annat influensavaccin, Agrippal, som Läkemedelsverket nu beviljat dispens för.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2018)

den 7 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2018.

Ansökan om rikslicens för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning avslås

den 5 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning.

Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse

den 27 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, har begärt att få bli entledigad från Läkemedelsverkets styrelse. Begäran har föregåtts av en diskussion om innehållet i hennes jävsdeklaration och redovisning av bisysslor.

FAQ om medicinteknik

den 26 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har nedan sammanställt svar på vanliga frågor om medicinteknik.

Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag

den 26 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ministerrådet har idag beslutat om ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. Förändringarna träder ikraft om tre år. Sveriges framgångsrika delaktighet i arbetet med den nya lagstiftningen framgår exempelvis genom de nya regler som införts med syfte att motverka antibiotikaresistens men också att minska miljöpåverkan av veterinära läkemedel.

Förvaltningsrätten avslår Draeger Medicals System Incs överklagande: samtliga gulsotsmätare av modell JM-105 måste åtgärdas

den 23 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket beslutade den 4 maj 2018 om marknadsförbud av gulsotsmätaren Dräger JM-105 fram till dess att mätarens visning av höga värden ändrats, samt att de mätare som finns i svensk sjukvård skulle modifieras. Mätare som inte ändrats före den 31 oktober 2018 skulle återkallas. Företaget, Draeger Medicals System Inc, överklagade Läkemedelsverkets beslut. Nu avslår förvaltningsrätten överklagandet.

Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

den 22 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas bort från marknaden.

Frankrike manar till försiktighet med bröstimplantat

den 22 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

I sällsynta fall kan det finnas en ökad risk för cancer kopplat till bröstimplantat. Med anledning av en fördjupad granskning och i samband med en kallelse till expertmöte i ämnet uppmanar den franska myndigheten ANSM till försiktighet vid användning av bröstimplantat under tiden som utredningen pågår. Läkemedelsverket har kännedom om ett fåtal fall med cancer relaterad till bröstimplantat i Sverige och följer utvecklingen noga.

Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner

den 21 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, stöder tidigare rekommendationer om begränsningar i användningen av antibiotika med kinoloner och fluorokinoloner.

Stor efterfrågan på influensavaccin ger restnotering

den 20 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Under måndag 19:e november restnoterades ett av årets influensavaccin Vaxigrip Tetra. Restnoteringen beror på en oväntat hög efterfrågan. Även det andra vaccinet som upphandlats, Influvac Tetra, kan komma att stå inför en restnotering inom kort.

Läkemedelsverket avslår rikslicensansökan

den 12 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Cefotaxim AB Unimedic Vial Mate, Cefuroxim AB Unimedic Vial Mate, Cloxacillin AB Unimedic Vial Mate och Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate.

Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt

den 8 november 2018, [FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att under tre år 2019-2021 följa apotekens rätt till retur av receptbelagda läkemedel. Uppföljningsarbetet kommer att rapporteras till Socialdepartementet.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2018)

den 5 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2018.

10 nya ämnen blir narkotika

den 5 november 2018, []

Den 12 november 2018 träder beslut om narkotikaklassning av 10 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid

den 1 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer.

Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 30 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 december 2018.

Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

den 29 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdaterade behandlingsrekommendationer, digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare och samverkansmöten är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn. Kommande år planeras exempelvis ett förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel.

Ny behandlingsrekommendation för hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

den 26 oktober 2018, []

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation ger bland annat råd om hur tidig läkemedelsbehandling kan fördröja utvecklingen av klinisk sjukdom hos hundar med asymtomatisk hjärtsjukdom. Ett nytt avsnitt handlar om hur hundar och katter med akut hjärtsvikt behandlas på ett strukturerat sätt när de omhändertas på klinik.

Stora mängder av läkemedel har beslagtagits

den 23 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Över 190 myndigheter från sammanlagt 90 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel, Pangea. Cirka 10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 3670 webbsidor har stängts ner. I Sverige har bland annat lugnande läkemedel, potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika beslagtagits och 175 webbsidor har stängts ner.

Systemstopp för licenser fredag 26 oktober

den 23 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Systemuppdateringar gör att Läkemedelsverket inte kan hantera licensansökningar fredagen den 26 oktober.

Läkemedelsverkets tidskrift nummer tre ute nu

den 19 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Utgåvan, som i dagarna landar hos 65 000 prenumeranter, har fokus på behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektion. Dessutom går att läsa om Läkemedelsverkets värdering av Alofisel, Angusta, Cytopoint, Mavenclad, Mydrane , Ocrevus, samt Omidria i nya monografier.

Avregistrering av infusionsvätskorna Voluven och Volulyte

den 17 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Infusionsvätskorna Voluven och Volulyte kommer att avregistreras 2018-11-10 på begäran av företaget. Infusionsvätskor innehållande HES används för att ersätta akut (plötslig) blodförlust. Alternativa läkemedel är exempelvis blodprodukter, balanserade saltlösningar (kristalloider), och lösningar innehållande albumin, dextran eller gelatin.

Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering

den 17 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2017 har 692 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket, en ökning från förra årets 616. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt.

Tillfällig återkallelse av veterinärläkemedel som innehåller dietanolamin

den 10 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Som en försiktighetsåtgärd har Läkemedelsverket beslutat att tillfälligt återkalla de läkemedel till livsmedelsproducerande djur som innehåller hjälpämnet dietanolamin, till dess att risk för konsumenten kan uteslutas. Beslutet träder i kraft den 17 oktober. Injektionsberedningar av flunixin som innehåller dietanolamin kommer fortsatt att kunna användas till hästar förutsatt att dessa tas ur livsmedelskedjan.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – AMT-061

den 10 oktober 2018, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika

den 9 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar begränsningar i användningen av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika efter en genomgång av invalidiserande och långvariga biverkningar som rapporterats för dessa läkemedel. I Sverige finns inga kinoloner längre godkända utan de produkter som marknadsförs tillhör gruppen fluorokinoloner (dvs ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin).

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2018)

den 28 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2018.

Granskning av valsartan utökas till att omfatta fler sartaner

den 21 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvidgar sin granskning av föroreningar i valsartan. Detta efter att mycket låga nivåer av N-nitrosodietylamin (NDEA) har upptäckts i en annan aktiv substans, losartan, som tillverkats av Hetero Labs i Indien. Losartan från denna tillverkare finns inte i Sverige.

Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs

den 17 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Företaget Meda flyttar fram sista förbrukningsdatumet med fyra månader för sex tillverkningssatser (batcher) av EpiPen 300 mikrogram. Förlängningen genomförs för att mildra den restsituation som har uppstått. Förlängningen av sista förbrukningsdatum påverkar inte kvalitén eller effekten på adrenalinpennorna.

Läkemedelsverkets granskning av Natural Cycles avslutad

den 13 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På Läkemedelsverkets begäran har Natural Cycles nu förtydligat risken för oönskad graviditet i bruksanvisning och app. Läkemedelsverket har därmed inget ytterligare att anmärka på och i och med detta är granskningen av appen avslutad.

Förbjudet att sälja polska läkemedel i svensk livsmedelsbutik

den 4 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En livsmedelshandlare i Malmö har sålt polska läkemedel. Eftersom de inte är godkända för försäljning i Sverige är försäljningen förbjuden.

Nytt regelverk för licenser

den 3 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Från och med den 1 september 2018 gäller nya föreskrifter för licens och för lagerberedningar. Några viktiga förändringar är att såväl generell licens som veterinär licens kan omfatta flera verksamheter.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies