Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Pregabalin narkotikaklassas

den 11 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att substansen pregabalin klassas som narkotika. Narkotikaklassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ändring genom SFS 2018:1209).

Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

den 4 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals har visat sig innehålla en förorening, N-nitrosodimetylamin (NDMA). Det har nyligen Läkemedelsverket, andra systermyndigheter inom EU och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA blivit uppmärksammade på. Som en försiktighetsåtgärd dras därför berörda läkemedel från denna tillverkare in. Patienten kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2018)

den 4 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2018.

HES: certifiering av sjukhus en av flera nya åtgärder

den 3 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

CMDh anser att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) ska finnas kvar på marknaden. Detta under förutsättning att ytterligare åtgärder, såsom utbildning, kontrollerad tillgång och varningar på förpackningarna, införs för att skydda patienterna.

Allvarliga brister på solskyddsprodukter

den 2 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets kontroll visar att solskyddsprodukter på den svenska marknaden saknar tillräcklig effektbevisning. Kontrollen visade också att produkter saknar information om hur de ska användas för att ge det utlovade solskyddet.

Läkemedelsverkets styrelse utsedd

den 28 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu står det klart vilka som ingår i Läkemedelsverkets styrelse som tillträder den 1 juli. Nils Gunnar Billinger, senast styrelseordförande i Luftfartsverket, blir ordförande. Ytterligare fem ledamöter är utsedda.

Indragning av Fiasp injektionspenna

den 28 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Två tillverkningssatser av Fiasp injektionspennor med sats(batch)nummer HP50745 och HP51021 dras in av företaget Novo Nordisk i Sverige. I ett fåtal fall har insulinlösningen i Fiasp injektionspenna, som används vid behandling av diabetes, innehållit partiklar. Inga andra tillverkningssatser av Fiasp är berörda.

Fem nya ämnen blir narkotika

den 20 juni 2018, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen blir narkotika från och med den 26 juni. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner

den 18 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar den nya behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektioner fasta på.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism - Liso-cel

den 15 juni 2018, []

Den aktuella genmodifierad organism är JCAR017, även känt som lisocabtagen maraleucel eller liso-cel.

Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 15 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Utgåvan har fokus på behandlingsrekommendationen för intravenös vätskebehandling till barn.

Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad

den 15 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

För att ge en så heltäckande behandlingsrekommendation som möjligt har avsnittet för rörotit uppdaterats till att även omfatta läkemedel med ciprofloxacin.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2018)

den 13 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2018.

Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras

den 13 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Intravenös vätskebehandling av barn behöver individualiseras, följas upp och anpassas. Annars finns risk för allvarliga komplikationer. Det menar Läkemedelsverket i en ny behandlingsrekommendation. Myndigheten har sett att behovet av en ny behandlingsrekommendation är stort. Säkerhets signaler och signaler från barnsjukvården pekar på att vätskebehandling till barn inte alltid planeras och följs upp.

Myndighetsnätverk visar en dålig affär på Arlanda

den 12 juni 2018, []

Inför sommaren när många reser på semester arrangeras utställningen ”En dålig affär” som har fokus på piratkopiering och vad det kan innebära att köpa förfalskade varor. Utställningen finns i Terminal 5 på Arlanda och det är Myndighetsnätverket mot piratkopiering, där Läkemedelsverket ingår, som står bakom den.

Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning

den 11 juni 2018, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tagit fram en lista över läkemedelssubstanser där ett intag av en mindre mängd (t.ex. en enstaka tablett) medför att barnet behöver observeras eller behandlas på sjukhus. För läkemedel innehållande substanserna på listan kan Läkemedelsverket komma att kräva barnskyddande förpackning, främst om inte läkemedelsform eller formulering i övrigt kan anses reducera risken.

Läkemedelsverket föreslår att pregabalin klassas som narkotika

den 8 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ökat missbruk av pregabalin samtidigt som tullens och polisens beslag ökat kraftigt, är huvudanledningen till att Läkemedelsverket vill narkotikaklassa substansen.

Läkemedelsverket inrättar kunskapscentrum för läkemedel i miljön

den 5 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete inom området.

Risk för leverskada med Esmya – nya åtgärder införs

den 5 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) stöder PRAC:s rekommendation om flera åtgärder för att minimera risken för leverskada vid behandling med Esmya.

EMA begränsar användningen av Keytruda och Tecentriq

den 4 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar begränsningar i användningen av Keytruda (pembrolizumab) och Tecentriq (atezolizumab) vid cancer i urinblåsan eller urinvägarna (urotelialt carcinom). Tidiga data från två kliniska prövningar visar, jämfört med kemoterapi, sämre överlevnad hos patienter som har låga nivåer av proteinet PD-L1 om de behandlas med Keytruda eller Tecentriq. Dessa läkemedel bör endast användas hos patienter med höga nivåer av proteinet PD-L1.

Två nya ämnen regleras som narkotikaprekursorer i EU

den 4 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska kommissionen har beslutat att 4-anilino-N-fenetylpiperidin (ANPP) och N-fenetyl-4-piperidon (NPP) ska tas upp som narkotikaprekursorer i kategori 1 från och med den 7 juli 2018, vilket innebär krav på tillstånd från Läkemedelsverket vid hantering av ämnena.

Carlson Vitamin A ej längre möjlig att få via licens

den 30 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Från och med 1 september 2018 är det inte längre möjligt att få Carlson-Vitamin A 15000 IU, Carlson Laboratories via licens.

Riskerna med Zinbryta överväger nyttan

den 22 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats från sjukhus och apotek och marknadsförs inte längre.

Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105

den 22 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud av bilirubinmätaren Dräger JM-105. Displayen på mätaren visar värden över 340 umol/l som blinkande -0-, vilket kan tolkas som ett lågt värde. Läkemedelsverket anser att detta innebär en oacceptabel risk för att hyperbilirubinemi inte uppmärksammas.

PRAC bekräftar tidigare rekommendation: återkalla HES

den 22 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

PRAC bekräftar nu sin rekommendation att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden för infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES). Detta efter EU-kommissionens begäran att PRAC skulle analysera ytterligare frågor.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism - Axicabtagene ciloleucel

den 21 maj 2018, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Axicabtagene ciloleucel är en manipulerad autolog T-cellimmunterapi genom vilken en patients egna T-celler tas ut och därefter genetiskt förändras.

Nya åtgärder för att minimera risk för sällsynt men allvarlig leverskada med Esmya mot myom

den 21 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har avslutat sin granskning av Esmya (ulipristalacetat) efter rapporter om allvarlig leverskada. PRAC konstaterar nu att läkemedlet inte ska användas av kvinnor med leverproblem. Vissa andra patienter kan påbörja nya behandlingskurer förutsatt att de tar regelbundna leverprov.

Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som önskar bli gravida

den 18 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Preliminära resultat från en ny studie har funnit fyra fall av ryggmärgsbråck (spina bifida) hos barn vars mammor använde HIV-läkemedel med substansen dolutegravir när de blev gravida. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande resultaten och avråder under tiden kvinnor som önskar bli eller är gravida att använda läkemedel med dolutegravir. I Sverige finns två godkända produkter som innehåller dolutegravir registrerade: Tivicay och Triumeq.

Rikslicensen Alimemazin APL återkallas

den 17 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att återkalla rikslicensen för Alimemazin APL.

Nu kan sjukvården biverkningsrapportera direkt från journalsystemet

den 15 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och Inera tagit fram en nationell tjänst som ska underlätta hälso- och sjukvårdens biverkningsrapportering. Med start idag testar Region Uppsala tjänsten under en pilotperiod.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2018)

den 14 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2018.

Bipacksedel för djurläkemedel har fått tillägg om biverkningsrapportering

den 7 maj 2018, [FÖRETAG]

Privatpersoner kan numera rapportera biverkningar för djurläkemedel direkt till ansvarig myndighet, därför finns en ny standardtext i mallen för bipacksedel för dessa läkemedel.

Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar

den 7 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlen Iktorivil 1 mg/ml, koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning och Iktorivil, 2,5 mg/ml, orala droppar, lösning kommer att avregistreras 2018-05-31 respektive 2018-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. En restsituation har redan uppstått för injektionsvätskan och inom kort även för orala droppar.

Sveriges arbete mot antibiotikaresistens hos djur förebild i EU

den 4 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU. Den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer, skriver EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet i en ny rapport.

Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel

den 27 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Idag lanseras ett nytt digitalt informationsmaterial om barn och läkemedel riktat till vårdnadshavare. Syftet är att öka kunskapen och underlätta en säker och korrekt läkemedelshantering.

Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet

den 24 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn har en hög täckning som ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det visar årsrapporten för 2017. Det innebär att de flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som idag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling.

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

den 24 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har granskat 34 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar.

Ansökan om förnyad rikslicens för Oxibutynin APL avslås

den 23 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Oxibutynin APL 0,5 mg/ml intravesikal lösning.

Rikslicensen Fenylefrin APL återkallas

den 23 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att återkalla rikslicensen för Fenylefrin APL.

Program och anmälan till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018

den 23 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 29 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress.

EMA: Offentlig utfrågning om kinolon- och fluorokinolonantibiotika 13 juni

den 20 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, bjuder in till offentlig utfrågning den 13 juni 2018 för att inhämta allmänhetens synpunkter om kinolon- och fluorokinolonantibiotika inom en pågående säkerhetsutredning.

HES utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut av Europeiska kommissionen

den 19 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EU-kommissionen begär förtydliganden av PRACs rekommendation att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden för infusionslösningar innehållande HES.

Läkemedlet Levaxin uppfyller kvalitetskraven

den 17 april 2018, []

Under mars och april har ett antal reklamationer och biverkningar för sköldkörtelläkemedlet Levaxin rapporterats. Läkemedelsverket har därför analyserat flera tillverkningssatser av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2018)

den 16 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2018.

EMA granskar risk för feldosering med metotrexat

den 16 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av risken för feldosering med läkemedel som innehåller metotrexat, som används för att behandla cancer och vissa typer av inflammatoriska tillstånd. Granskningen inleds efter fortsatta rapporter om överdosering.

Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?

den 11 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

För att förbättra informationskvaliteten, möjliggöra globalt utbyte av läkemedelsinformation och främja patientsäkerheten införs en ny standard för informationsstruktur som kallas Identification of Medicinal Products (IDMP). Läkemedelsverket kommer som en följd av detta göra förändringar av sitt interna produktregister för läkemedelsinformation.

Finns inget behov av en farmaceutläkemedelskategori i Sverige

den 5 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser inget uppenbart behov av en ny kategori läkemedel utöver receptfria och receptbelagda läkemedel. Men informationen till patienter kan förbättras ytterligare. Det visar en kartläggning som myndigheten har gjort på uppdrag av Socialdepartementet.

Fyra nya ämnen blir narkotika

den 4 april 2018, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att fyra nya ämnen blir narkotika från och med den 10 april. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

CBD-produkter ska följa läkemedelslagen

den 4 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produkter som innehåller cannabidiol (CBD) är läkemedel. Det slår Läkemedelsverket fast efter avslutade tillsynsärenden. Eftersom läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, är försäljningen av dessa produkter inte tillåten.

Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider

den 29 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har avslutat en granskning av läkemedel som innehåller retinoider. Granskningen bekräftar behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa att retinoider inte används under graviditet samt att uppmärksamma eventuella psykiska symtom vid retinoidanvändning.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies