Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2392

Läkemedelsverket introducerar Compassionate Use Program (CUP)

den 29 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 1 juli introducerar Läkemedelsverket Compassionate Use Program (CUP), som innebär en möjligt för patienter i Sverige att få tillgång till icke registrerade läkemedel.

Statusrapport om Ordnat införande/Strukturerad uppföljning

den 28 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har lämnat en statusrapport till Socialdepartementet om arbetet med Ordnat införande/Strukturerad uppföljning – ett projekt inom Nationella läkemedelsstrategin som syftar till att sammanställa modeller för att följa upp och utvärdera nya läkemedel i klinisk praxis.

Ändringar gällande föreskrifterna för in vitro diagnostik

den 27 juni 2012, [FÖRETAG]

Nya ändringsföreskrifter (LVFS 2012:7) träder i kraft den 1 juli 2012. Ändringarna avser föreskrifterna (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik och berör tester för variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Regeringsuppdrag utbytbarhet av receptfria läkemedel

den 27 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda om det bör införas utbyteslistor över receptfria läkemedel och hur dessa i så fall bör utformas och användas. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 31 oktober 2012.

Nytt program ska öka kunskapen om barns läkemedel

den 27 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Statusrapport till Socialdepartementet: Läkemedelsverket har tagit fram ett långsiktigt program för att på bred front bidra till en positiv förändring och sprida kunskap avseende barns läkemedel och dess användning. Speciellt fokus kommer att ges områden som identifierats som mest eftersatta och/eller förknippade med säkerhetsproblem.

Riktlinjer för säkerhetsövervakning av läkemedel publicerade

den 26 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I arbetet med den nya lagstiftningen för säkerhetsövervakning av läkemedel som träder ikraft i juli 2012 har riktlinjer för god vigilans praxis (GVP) utarbetats.

Nya rekommendationer för dos och behandlingstid med Doribax (doripenem) vid behandling av patienter med sjukhusförvärvad lunginflammation

den 25 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter en genomgång av data från en studie med antibiotikaläkemedlet Doribax drar den europeiska läkmedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP slutsatsen att läkemedlet hos vissa patienter kan behöva ges i en högre dos än vad som hittills rekommenderats och med en längre behandlingstid.

Europeisk utredning av brister i Roches system för säkerhetsövervakning

den 25 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder i samarbete med medlemsstaternas läkemedelsmyndigheter, om de brister i Roches system för säkerhetsövervakning som konstaterats påverkar bedömningen av de berörda läkemedlens nytta-riskprofil. I avvaktan på att utredningen har slutförts finns ingen anledning för patienter och förskrivare att vidta några åtgärder.

Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket nr 4 2012

den 21 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I nummer 4 av Information från Läkemedelsverket kan du bland annat läsa om fotosensibiliserande läkemedel, försäljningsstatistik av receptfria läkemedel. Du kan även läsa om den positiva utvecklingen av läkemedel mot HIV samt om inrapporterade biverkningar under 2011.

Ändrad policy för avgiftsbefrielse av klinisk prövning

den 20 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har ändrat policyn för när nedsättning eller befrielse av avgift för klinisk prövning kan beviljas.

Tryptizol och Trilafon avregistreras

den 20 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Såväl det antidepressiva läkemedlet Tryptizol som neuroleptikapreparatet Trilafon kommer att avregistreras den 30 november 2012. Båda läkemedlen beräknas ta slut på apoteken i september. Patienter som behandlas med dessa läkemedel behöver så snart som möjligt före avregistreringen få recept på ett alternativt läkemedel av sin läkare.

Enklare biverkningsrapportering via sjukvårdens egna system

den 20 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

I en förstudie om elektronisk biverkningsrapportering rekommenderar Läkemedelsverket ett system där det är möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera direkt via befintliga journal- och vårdsystem. Genom att använda den nationella Tjänsteplattformen kan stora besparingar i kostnader och tid göras.

Nya vägledningsdokument för medicinteknik

den 19 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelverket har publicerat två vägledningsdokument gällande medicintekniska produkter. Den ena vägledningen är avsedd för tillverkare av produkter i klass I och den andra för tillverkare av specialanpassade produkter.

Information angående dispensansökan

den 19 juni 2012, [FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 18 Juni 2012 har Läkemedelsverket kommit fram till att tillåta parallellförsäljning av förpackningar med gammal respektive ny märkning under högst 6 månader, gällande MAH transfers/ombudsändringar.

Översyn av kriterier för utbytbarhet av depotberedningar

den 15 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Brist på dialysprodukter – uppdaterad information

den 15 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Ny information har inkommit från tillverkaren Gambro om att leveranser av dialysslangar av märket BL200BD PRE POST inte kan garanteras. Ersättningsslangar har tagits fram i stället. Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att fortlöpande bevaka all inkommande information från tillverkaren och vidta rekommenderade åtgärder.

Elektroniska bruksanvisningar för medicintekniska produkter

den 14 juni 2012, [FÖRETAG]

En förordning om elektroniska bruksanvisningar (EU) nr 207/2012 har antagits av Europeiska kommissionen och den börjar tillämpas från och med den 1 mars 2013. Vissa villkor ska vara uppfyllda för att elektroniska bruksanvisningar kan anses uppfylla kraven för säker användning av produkter.

Brist på slangset till dialysapparater och andra dialysprodukter

den 12 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Den medicintekniska tillverkaren Gambro kommer sannolikt ha leveransproblem med vissa dialysprodukter på grund av att tillverkarens fabrik i Italien har skadats i jordbävningen nyligen. Tillverkaren har vidtagit åtgärder, till exempel genom att öka produktionen på andra fabriker och genom att försöka hitta andra ersättningsprodukter. Gambro har även påbörjat ett arbete med att ersätta Artis dialysapparater med andra dialysapparater.

Förbud att sälja ”Viamax Pure Power”

den 12 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Produkten ”Viamax Pure Power” från Viamax AB säljs via en mängd svenska webshopar som ett ”lusthöjande medel”. Laboratorieanalyser har visat innehåll av dithiodesmetylcarbodenafil, vilket är en variant av den aktiva substansen i det godkända läkemedlet Viagra.

Ny information om felaktiga autoinjektorer Anapen 0,3 mg och Anapen Junior 0,15 mg

den 11 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tillgången av alternativprodukter på den svenska marknaden är fortfarande inte så tillfredsställande att de tillverkningssatser av Anapen som har ett potentiellt fel kan bytas ut. Tidigare råd om att patienter som är ordinerade detta läkemedel alltid bör ha med sig 2 sprutor och snarast skall uppsöka sjukvård efter användning av sprutan gäller fortfarande. Om adrenalinspruta av annat fabrikat förskrivs måste patienten få ny instruktion om injektionstekniken av sjukvårdspersonal.

Dexametason finns tillgänglig som oral lösning

den 11 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Dexametason Rosemont oral lösning finns tillgänglig från den 11 juni 2012.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (maj 2012)

den 8 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2012.

Brist på ögondroppar Trusopt och Cosopt mot högt tryck i ögat

den 8 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

På grund av produktionsproblem är det för närvarande brist på ögondropparna Trusopt (dorzolamid) och Cosopt (dorzolamid + timolol) i endosbehållare utan konserveringsmedel.

Brister i Roches system för säkerhetsövervakning utreds

den 7 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En rutininspektion av läkemedelsföretaget Roches system för säkerhetsövervakning har visat brister i företagets rapporteringssystem. Inspektionen har utförts av Storbritanniens läkemedelsmyndighet MHRA. Europas läkemedelsmyndigheter utreder nu om de noterade bristerna påverkar nytta-riskbalansen för de 24 läkemedel som bedöms vara berörda.

Första studien om rådgivning kring receptfria läkemedel

den 7 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har i en studie av ca 300 apotek och 800 andra försäljningsställen kartlagt om och hur rekommendationer ges till konsumenter av personalen när de köper receptfria läkemedel. Resultatet visar att rådgivningen i många fall är bristfällig eller direkt felaktig. Bristen på kunskap om till exempel skillnaderna mellan olika typer av läkemedel mot värk kan leda till fel val av preparat som kan medföra ökade risker för negativa effekter. Det finns också brister i kunskapen om vad en anställd på ett försäljningsställe i butik utanför apotek får säga eller inte till en kund om ett läkemedel.

Piratkopierade läkemedel är ett hot mot hälsan

den 7 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Idag den 7 juni uppmärksammas världsdagen mot piratkopiering. Varumärkesförfalskning förekommer inom en rad olika produktområden, till exempel mat, filmer, dataspel och kläder. När varor som omfattas av särskilda säkerhetskrav, som t.ex. läkemedel eller medicintekniska produkter förfalskas, innebär det inte bara ekonomiska förluster för industrin utan även att konsumenten utsätts för stora risker.

Pandemrix och narkolepsi

den 1 juni 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag har många medier rapporterat om en sammanställning som gjorts av Narkolepsiföreningen om tillverkningssatser av Pandemrix och narkolepsi hos barn och unga. Där framgår att vaccin från 12 av 35 tillverkningssatser som har använts i Sverige har getts till de barn och ungdomar som utvecklat narkolepsi. Läkemedelsverket har liksom flera andra läkemedelsmyndigheter i EU tidigare utrett om ett eventuellt samband mellan narkolepsi och enskilda tillverkningssatser finns, men något sådant har inte kunnat påvisas. Narkolepsiföreningens sammanställning blir ett komplement i det fortsatta arbetet med att förstå vilka faktorer som kan förklara sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi.

Europeisk portal för biverkningsrapporter

den 31 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag lanseras en webbplats på den europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida där sammanställda allvarliga biverkningsrapporter för centralt godkända läkemedel publiceras.

Ändrade rekommendationer för vaccination mot röda hund hos nyförlösta

den 30 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Kvinnor som saknar immunitet mot röda hund (rubella) har före graviditet eller efter förlossning sedan många år erbjudits vaccination. Med anledning av att monovalent vaccin mot röda hund inte längre finns tillgängligt i Sverige rekommenderas att istället använda kombinationsvacciner.

Läkemedelsverket utbildar tulltjänstemän om olagliga läkemedel

den 29 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tusentals varor passerar dagligen Sveriges gräns och det är inte alltid så enkelt för tullen att avgöra vad en produkt egentligen är. Som en del i arbetet mot olagliga läkemedel håller Läkemedelsverket idag utbildning om olagliga läkemedel för ett 30-tal av Tullverkets tjänstemän.

Tillfällig brist på Betapred injektionsvätska

den 29 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Det råder brist på injektionsvätska Betapred (betametason) 5x1ml, vilket har resulterat i att även lagret för förpackningsstorleken 1x5ml nästan har tagit slut.

Pradaxa – tydligare information till patienter och förskrivare för att minska blödningsrisken

den 29 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Tydligare vägledning bör ges till läkare och patienter för att minska blödningsrisken som är förknippad med antikoagulantiabehandling. Det konstaterar EMAs (European Medicines Agency) vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en utredning och föreslår därför att produktinformationen uppdateras.

Sällsynta fel på autoinjektor Anapen 0.3 milligram och Anapen Junior 0.15 milligram

den 28 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En kvalitetsdefekt har upptäckts i vissa tillverkningssatser av allergisprutan Anapen som används vid akut allergisk reaktion. Felet medför risk att inte hela mängden läkemedel sprutas ut. Patienter som är ordinerade detta läkemedel bör alltid ha med sig 2 sprutor och skall snarast uppsöka sjukvård efter användning av sprutan. Om adrenalinspruta av annat fabrikat förskrivs måste patienten få ny instruktion om användningstekniken av sjukvårdspersonal.

Brist på reumatikerläkemedlet Ridaura

den 25 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Ridaura finns för tillfället inte tillgängligt på apotek på grund av tillverkningsproblem.

Brist på intravenöst oseltamivir

den 23 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Inom EU råder det för närvarande brist på oseltamivir för behandling av svåra fall av influensa.

Tillfällig brist på Betapred injektionsvätska

den 22 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Det råder brist på injektionsvätska Betapred (betametason) 5x1ml, vilket har resulterat i att även lagret för förpackningsstorleken 1x5ml nästan har tagit slut. Företaget uppger att leverans av Betapred injektionsvätska förväntas tidigast i mitten på juni.

Äldre Evab-patientsängar kan störa elektronisk utrustning

den 16 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av äldre Evab-patientsängar att det kan uppstå störningar på elektronisk utrustning vid användning av sängarna. Sängarna tillverkas av Proton Engineering AB/Caretec.

Kontinuerliga medarbetarundersökningar på Läkemedelsverket

den 16 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets andra kvartalsuppföljning av nöjd medarbetarindex (NMI) visar att vårt totala NMI ligger kvar på samma nivå som tidigare (69 %). Åtta av tolv parametrar har ökat, två är oförändrade och två har sjunkit. Förtroendet för närmaste chef fortsätter att gå uppåt. Förtroendet för ledningen har däremot sjunkit.

Kommentar om statens vård- och omsorgsutredning

den 15 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Utredaren Stefan Carlsson har idag presenterat sitt slutbetänkande i utredningen om statens styrning av vård- och omsorg. Förslagen har fått stor uppmärksamhet och berör verksamhet och anställda på många myndigheter.

Information för patienter om Macrolane

den 10 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Information till kvinnor som har genomgått bröstförstoring eller bröstkonturering med Macrolane VRF20 och Macrolane VRF30.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (april 2012)

den 7 maj 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i april 2012.

Uppdaterad lista med läkemedelssubstanser i PSUR Worksharing

den 4 maj 2012, [FÖRETAG]

Nu är listan med läkemedelssubstanser kompletterad med information och uppdaterad med ytterligare uppgifter.

Nitroglycerin Recip indraget på grund av stabilitetsproblem

den 27 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Kärlkrampsmedicinen Nitroglycerin Recip har dragits in från marknaden på grund av kvalitetsproblem. Läkemedlet beräknas vara indraget under cirka 4 månader. Patienter som för närvarande använder medlet rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel utskrivet.

Humulin Mix 30/70 avregistreras

den 27 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Humulin Mix 30/70 injektionsvätska, suspension avregistreras 12-04-30 på företagets begäran, orsaken uppges vara låg omsättning.

Inrapporterade biverkningar 2011

den 24 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården samt allmänheten har rapporterat till myndigheten. Under 2011 tog Läkemedelsverket emot 4919 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården och 597 från allmänheten.

Nya säkerhetsföreskrifter för MS-läkemedlet Gilenya

den 23 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nya åtgärder rekommenderas för att minska risken för hjärtbiverkningar av MS-läkemedlet Gilenya (fingolimod).

Samband mellan narkolepsi och Pandemrix på Irland

den 20 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En irländsk utredning stärker sambandet mellan en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar efter vaccination med Pandemrix.

Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar

den 20 april 2012, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efterfrågan på konstgjorda naglar ökar, men de material som används innehåller ofta ämnen som kan vara irriterande och/eller allergiframkallande i ohärdad form. Läkemedelsverket har granskat 108 produkter på marknaden i syfte att undersöka hur väl de följer gällande bestämmelser. Nästan alla produkter hade någon eller några märkningsbrister och hos flera av de ansvariga företagen var kunskapen om gällande regler låg. Resultatet av kontrollen var att bristerna korrigerades till mer än 80 % och flera produkter slutade att säljas frivilligt. Två produkter förbjöds av Läkemedelsverket.

Q-Med upphör med Macrolane för behandling av bröst

den 18 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Tillverkaren Q-med har beslutat att Macrolane inte ska användas för behandling av bröst. Orsaken är att produkten försvårar och ibland omöjliggör tolkningen av mammografibilderna. Läkemedelsverkets rapport visar också att produkten i en del fall orsakat knölar som lett till onödig utredning och oro.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 13 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I nr 2/2012 av LVs tidning kan du bl.a. läsa om nya läkemedelsrekommendationer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies