Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2285

Visco Supreme återkallad i Danmark

den 6 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En viskoelastisk lösning, Visco Supreme, tillverkad av CLR Medicals International har återkallats i Danmark. Produkten används vid starrkirurgi. Enligt den nu tillgängliga informationen bör inga av de berörda produkterna finnas på den svenska marknaden, men eftersom Visco Supreme marknadsförs även via Internet kan det inte uteslutas att produkten återfinns i Sverige. I eventuella förekommande fall av komplikationer ska dessa anmälas till Läkemedelsverket.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (november 2011)

den 2 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i november 2011.

Bencement från humanvävnad omfattas nu av läkemedelslagen

den 1 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Produkter avsedda för användning på människor som framställts av mänskliga vävnader eller celler (som inte är läkemedel för av­ancerad terapi) har inte tidigare varit reglerad i läkemedelslagen eller Läkemedelsverkets föreskrifter, något som nu ändras då föreskriften om tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor träder ikraft.

Marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten är inte tillåten

den 25 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tidigare i år förbjudit Boehringer Ingelheim AB att marknadsföra den receptbelagda produkten Pradaxa till allmänheten. Marknadsföringen bestod av ett pressmeddelande som publicerades på internet och som riktade sig till journalister. Ärendet har uppmärksammats i media sedan en tid tillbaka.

Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas

den 24 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Escitalopram kan påverka hjärtrytmen. Ny rekommenderad maxdos för escitalopram till äldre patienter är 10 mg per dygn.

Stopp för tillverkare i USA kan ge brist på läkemedel

den 24 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Tillverkningen vid ett läkemedelslaboratorium i USA har avbrutits på grund av kvalitetsbrister som hittats vid inspektioner utförda av FDA och EMA. Avbrottet berör ett flertal läkemedel som säljs globalt. För den svenska sjukvården medför detta främst en risk för större bristsituation för cancerläkemedlet Caelyx.

HIV-läkemedel med förfalskade förpackningar indragna

den 21 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Två HIV-läkemedel där vissa förpackningar förfalskats drogs in under torsdagen förra veckan. Laboratorieanalyser har visat att innehållet är originaltabletter, och någon risk för patienterna bedöms inte finnas i nuläget.

Vägledning för tandtekniska arbeten färdig

den 7 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har under de senaste åren kunnat konstatera att det finns brister i kunskapen om det medicintekniska regelverket inom området tandteknik. Många regler efterlevs inte – till exempel tillverkarens ansvar - och patientens säkerhet riskerar att hotas. Nu finns en vägledning som ska vara till hjälp för tolkning och tillämpning av reglerna.

Hjul kan lossna på Rollator Etac Ono

den 7 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått information om att hjul på rollatorer av märket Etac Ono kan lossna vid användning. Tillverkaren Etac Supply Center AB bedömer att antalet felaktiga produkter på marknaden är relativt liten. Läkemedelsverket vill dock uppmärksamma både vården och användare om att alla rollatorer Etac Ono ska inspekteras i enlighet med tillverkarens information.

Ändringar i regelverket för medicinteknik

den 3 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 november 2011 träder ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 (generella medicintekniska produkter), LVFS 2001:5 (aktiva medicintekniska produkter för implantation) samt LVFS 2001:7 (produkter för in vitro diagnostik) i kraft. Genom de införda ändringarna förtydligas tillverkarens rapporteringsskyldighet av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter.

Forum för Giftfri Miljö

den 1 november 2011, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket kommer att delta på detta forum i diskussionen om ”kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi”.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (oktober 2011)

den 1 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i oktober 2011.

Ändringar i receptföreskrifterna i november

den 31 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 16 november 2011 träder en rad ändringar ikraft i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, även kallad receptföreskrifterna.

Citalopram – sänkt maxdos rekommenderas

den 27 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Citalopram kan påverka hjärtrytmen, i synnerhet vid höga doser. Ny rekommenderad maxdos av citalopram är 40 mg per dygn för vuxna och 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion.

Xigris (aktiverad drotrecogin alfa) dras tillbaka - avsaknad av effekt i ny studie

den 25 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Eli Lilly har informerat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, att man drar tillbaka Xigris från marknaden efter att resultaten från en studie av patienter med septisk chock, PROWESS-SHOCK, inte kunnat visa att Xigris är bättre än placebo.

Indragning av vissa tillverkningssatser av Advagraf 0,5 mg

den 25 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har enats om en omedelbar indragning av vissa tillverkningssatser av Advagraf (takrolimus), 0,5 mg depotkapsel, från grossister och apotek inom EU. I Sverige gäller det två tillverkningssatser. Orsaken är att patienter som behandlas med kapslar från dessa tillverkningssatser kan få lätt förhöjda nivåer av takrolimus i blodet.

Inga tillverkningssatser av influensavaccinet Preflucel ska användas

den 24 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har beslutat att inga tillverkningssatser av Preflucel ska användas tills utredningen av orsaken till de oväntat många biverkningsrapporterna kopplade till en tillverkningssats är slutförd.

Ny genomgång av icke-selektiva NSAID påbörjad

den 24 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har påbörjat en ny genomgång av alla tillgängliga data för icke-selektiva NSAID och riskerna för hjärt-kärlbiverkningar. Vid en utredning 2006 bedömdes nyttan överväga riskerna om behandlingsrekommendationerna följs. Den nya genomgången görs för att klargöra om nya data påverkar nytta-riskbedömningen.

En tillverkningssats av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka på grund av biverkningar

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En av de i Sverige tillgängliga tillverkningssatser, VNV5L010C-AB, av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka från marknaden. Orsaken är ett ökat antal biverkningar som rapporterats för denna specifika tillverkningssats. Övriga tillverkningssatser av Preflucel är inte berörda.

Digitala röntgensensorer kan åter levereras till Sverige

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Företaget Image Level i Belgien har gjort korrigeringar för utveckling och dokumentation av den dentala röntgensensorn MDX3. Eftersom tillverkaren har rättat till de tidigare uppvisade bristerna finns det inte längre något hinder att marknadsföra produkterna i Sverige.

Strontiumranelat (Protelos och Osseor) – påbörjad säkerhetsutvärdering

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har påbörjat en genomgång av osteoporosläkemedlet strontiumranelat för att utreda om de fall av blodpropp och överkänslighetsreaktioner med hudutslag och påverkan på invärtes organ (DRESS) som rapporterats förändrar läkemedlets nytta-riskbalans. Medan utredningen pågår är befintliga rekommendationer kring användningen av läkemedlet oförändrade.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (september 2011)

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i september 2011.

Svar på upprop om svinsköldkörtelextrakt

den 18 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har under de senaste veckorna tagit emot hundratals skrivelser från personer som vill att licenskravet tas bort från svinsköldkörtelextrakt, ett preparat som inte är ett godkänt läkemedel. Det är läkemedelslagen som reglerar vilka läkemedel som får säljas och förskrivas, och myndigheten följer den gällande lagstiftningen. Möjligheten att få läkemedel via licensförskrivning bör diskuteras med behandlande läkare.

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

den 18 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper.

Ny e-tjänst för licensansökningar

den 12 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Idag tas en ny tjänst i bruk för att effektivisera hanteringen av licensansökningar från apoteken. De apotek som idag inte har ett system för elektroniska licensansökningar kan nu skicka in och även få svar på licensansökningar via en webbtjänst.

Läkemedelsverket varnar för risker med sjukhussängar och behandlingsbritsar

den 12 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Vid ett flertal fall har allvarliga skador eller dödsfall inträffat med sjukhussängar och behandlingsbritser. Användningsrelaterade faktorer har oftast varit orsaken till de inträffade händelserna, utan att några produktfel har kunnat identifieras. Läkemedelsverket understryker vikten av att tillverkares anvisningar och varningar för produkters användning följs.

Tyco Healthcare (Covidien) har ålagts att återkalla Kendall-sprutor

den 10 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har i beslut förelagt Tyco Healthcare att återkalla den sterilmärkta sprutan Kendall Monoject Syringe Toomey Tip 60 ml. Sprutan uppfyller inte säkerhetskraven för en medicinteknisk produkt. Tillverkaren har vidtagit åtgärder i Sverige via företaget Covidien Sverige AB. Läkemedelsverket avråder från användning av eventuella kvarvarande produkter på marknaden.

Ingen ökad risk för narkolepsi noterad efter vaccination mot säsongsinfluensa 2010-2011

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Inför höstens och vinterns influensasäsong rekommenderas vaccination av patienter med kroniska sjukdomar och personer över 65 år. Läkemedelsverket får frågor om riskerna för allvarliga biverkningar av säsongsinfluensavaccinerna. Detta kan givetvis inte uteslutas, men risken bedöms vara mycket liten. Nyttan av vaccination är betydligt större än konsekvenserna av influensan i de rekommenderade grupperna.

Ett år för bättre läkemedelsanvändning

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

I mitten av 2010 fick Läkemedelsverket regeringens uppdrag att bygga upp och driva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt att verka för samordning och samverkan mellan olika aktörer inom området. Läkemedelsverket lämnade förra veckan en årsberättelse till Socialdepartementet om hur verksamheten har byggts upp och vilka projekt som pågår och har genomförts.

Varning för produktset med felaktig märkning om latex

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vissa tillverkningsserier av produktset kallade för ProcedurePak, tillverkade av Mölnlycke Health Care AB, har fått en felaktig märkning. Produkter som innehåller latex har fått en märkning om att de inte innehåller latex. Patienter med latexallergi kan utsättas för allvarliga hälsorisker om produkter innehållande latex används vid deras vård.

Votrient – risk för överdosering till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion

den 6 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En felöversättning från engelska till svenska i produktresumén för Votrient (pazopanib) ger risk för överdosering hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion om nuvarande doseringsrekommendationer följs. Korrekt dos av pazopanib hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion är 200 mg en gång dagligen.

Läkemedelsverket ser positivt på att fler anmäler brister på apotek

den 6 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser positivt på de apotek som fullföljer sitt åtagande och rapporterar in brister och avvikande händelser. Inkomna rapporter tydliggör att apoteken har pålitliga system för att fånga upp och hantera brister internt. Läkemedelsverkets uppfattning är att de apotek som rapporterar in brister är apotek med välfungerande kvalitetssystem.

Brist på Stesolid på apotek

den 5 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått information av företaget Actavis om att man har haft problem med leveranser av Stesolidtabletter. Företaget tog över tillverkningen i egen regi efter att tidigare kontraktstillverkare försatts i konkurs i februari 2011. Tillgången på läkemedlet är i nuläget begränsat i alla EU-länder.

Odeklarerad läkemedelssubstans i bantningsprodukten P57 Hoodia

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Laboratorieanalyser av bantningsprodukten Hoodia P57 visar innehåll av läkemedelssubstansen sibutramin som bland annat kan medföra en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt vid långtidsanvändning. Produkten är en del av det som beslagstogs i Sverige under den gemensamma operationen Pangea IV där tull, polis och läkemedelsmyndigheter i mer än 80 länder samverkade.

Försäljning av Betabion upphör

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkande företag har meddelat att försäljningen av Betabion upphör. I de fall Neurobion inte kan användas hänvisar Läkemedelsverket till licensförskrivning av alternativa läkemedel.

Brist på Pro-Epanutin

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Produktionsstörningar medför att tillgången till Pro-Epanutin inj/inf vätska kommer att vara begränsad fram till mitten av november. Läkemedelsverket rekommenderar att alternativa läkemedel används i möjligaste mån.

MistraPharma får 52 miljoner för forskning om miljö och läkemedel

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket lämnade i juni över ett förslag till regeringen på hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. Bakom förslaget låg mycket av den kunskap som genererats inom forskningsprogrammet MistraPharma. Nu har forskningen tilldelats yttrligare 52 miljoner kronor för att under en fyraårsperiod gå vidare i arbetet om läkemedel och miljöpåverkan.

Samordnad internationell insats mot olagliga läkemedel

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Ett stort antal webbplatser har stängts ner, ett 50-tal personer har gripits – varav sju i Sverige – och 2,4 miljoner tabletter har tagits i beslag. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Utredning av 24-timmarsregeln

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Regeringen beslutade den 22 september om tilläggsdirektiv till den utredning om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet som initierades tidigare i år.

Revlimid bör endast användas inom godkänd indikation

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nyttan med Revlimid (lenalidomid) vid behandling av den patientgrupp läkemedlet är godkänt för överväger en ökad risk för ny cancer till följd av behandlingen har läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté konstaterat. Behandlande läkare bör vara uppmärksam på den ökade risken.

Regeringsuppdrag om förutsättningar för utbytbarhet slutfört

den 28 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

LV har igår lämnat över rapport avseende ett regeringsuppdrag där LV utrett förutsättningarna för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning. I rapporten beskrivs vilka läkemedelskategorier som skulle vara tänkbara att omfattas av de olika modellerna för utbyte samt vilka tekniska, praktiska och författningsmässiga förändringar som skulle behövas för att möjliggöra respektive variant av utbyte. Rapporten belyser även några angränsande frågor som försäkringsskydd, utbyte på indikation, utbyte av rikslicenser, lagerberedningar samt miljöaspekter.

Nya föreskrifter om narkotika 1 oktober

den 26 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 1 oktober börjar de nya föreskrifterna om narkotika att gälla.

Gardasil och Cervarix ger samma skydd mot HPV 16/18-relaterad cervixcancer om det ges före sexdebut

den 23 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beslut att upphandla Gardasil för användning i det allmänna vaccinationsprogrammet har ifrågasatts och överklagats av Glaxo Smith Kline, GSK, som marknadsför vaccinet Cervarix. Grunderna för beslutet har debatterats i media.

Viktminskningspreparat som innehåller orlistat (Alli och Xenical) utreds efter rapporter om leverpåverkan

den 23 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har inlett en utredning av läkemedel som innehåller orlistat efter ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Användningen av Multaq (dronedaron) begränsas

den 22 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Nya data visar att patienter med hjärtsvikt som behandlas med Multaq löper ökad risk för allvarliga kardiovaskulära komplikationer. De europeiska läkemedelsmyndigheterna har därför via den vetenskapliga kommittén (CHMP) rekommenderat att användningen ska begränsas och att patienter under behandling följs upp noga.

Ny förordning om avgifter för kontroll av läkemedel

den 21 september 2011, [FÖRETAG]

Den första januari 2011 började en ny förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel att gälla (SFS 2010:1167). En av förändringarna i förordningen medför att del av årsavgift inte längre kommer att återbetalas om en produkt avregistreras efter den sista januari aktuellt år.

Uppdaterad rekommendation för behandling och profylax av influensa med antivirala medel

den 21 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte i april 2011 uppdaterat tidigare rekommendation för behandling och profylax av influensa med antivirala medel från år 2007.

Vitaminhalten i licensläkemedlet Protovit varierar beroende på ursprungsland

den 15 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Multivitaminpreparatet Protovit har visat sig innehålla olika mängd vitamin beroende på vilket land det anskaffas ifrån. Kompositionsskillnaderna bedöms inte innebära några medicinska problem men sjukvården bör vara medveten om skillnaderna. Vid licensansökan bör apoteken i fortsättningen ange varifrån produkten kommer.

Inbjudan till seminarium om tandteknik

den 6 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

Injicerbara implantat kan försvåra mammografi

den 6 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Injicerbara implantat som används vid bröstförstoring kan försvåra och till och med omöjliggöra tolkningen av mammografibilder. Läkemedelsverket utreder just nu riskerna tillsammans med en rad experter.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies