Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Utredningen av PIP-implantaten fortgår – tidigare rekommendationer gäller

den 5 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket samarbetar just nu med andra europeiska länder med att samla in information och utreda riskerna med PIP-implantaten. Läkemedelsverkets bedömning är att det inte föreligger någon akut hälsofara för dem som bär implantaten. Det rådande kunskapsläget föranleder inte någon ändring av de tidigare rekommendationerna men värdering av ny information sker fortlöpande.

Många kan tänka sig att köpa olagliga läkemedel trots kända risker

den 4 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Många kan tänka sig att köpa läkemedel via andra kanaler än godkända internetapotek visar en ny studie som Läkemedelsverket gjort. Det medför stora hälsorisker då utbudet av olagliga läkemedel är stort. Det är omöjligt för en konsument att avgöra vad man egentligen får och vad medicinerna innehåller.

Utredning av läkemedel mot högt blodtryck med aliskiren

den 27 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) har inlett en utredning av nyttan och riskerna med läkemedel som innehåller aliskiren. Utredningen föranleds av att en studie har avbrutits på grund av att preliminära data visar ökad risk för allvarliga biverkningar.

Ingen förhöjd cancerrisk för kvinnor med PIP-implantat enligt fransk myndighet

den 23 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den franska tillsynsmyndigheten AFFSAPS har idag meddelat att det inte finns något påvisat orsakssamband mellan de inrapporterade cancerfallen och PIP-implantaten. De tidigare rekommendationerna från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gäller därför fortfarande i Sverige.

Ytterligare registerstudier av Pandemrix planeras under 2012

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket kommer under 2012 att genomföra en fördjupad registerstudie för att följa upp viktiga säkerhetsaspekter kring vaccinet Pandemrix.

Marknadsförbud utfärdat för infusionspumpen Accufuser EasyBolus

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fattat ett beslut om marknadsförbud för den elastomeriska infusionspumpen Accufuser EasyBolus. Beslutet innebär ett förbud mot att tillhandahålla och sätta produkten på marknaden i Sverige. Tillverkare är Woo Young Medical Co, Ltd i Sydkorea.

Följ arbetet med den nationella läkemedelsstrategin

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen, SKL och en rad andra aktörer har tagit fram den nationella läkemedelsstrategin för att samla arbetet med viktiga förbättringsområden på läkemedelsområdet. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med genomförandet och berättar löpande om uppdraget.

Ändring av föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel försenad

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Uppdateringen av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har försenats och beräknas kunna träda ikraft under januari 2012.

Albunorm innehåller betaglukaner i vissa tillverkningssatser

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Betaglukaner från cellulosafilter har påvisats i tester på Albunorm (albumin). De påvisade halterna är låga och baserat på tillgängliga data bedömer Läkemedelsverket att läkemedlet kan användas inom godkänd indikation då säkerhetsmarginalen är betryggande.

Tidigare rekommendation för PIP bröstimplantat gäller tills vidare

den 20 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En expertgrupp i Frankrike utreder ett samband mellan P.I.P. bröstimplantat och åtta fall där kvinnor med implantat har fått tumörer. Läkemedelsverket utfärdade ett förbud att sälja och marknadsföra bröstimplantaten den 31 mars 2010. I väntan på ny information gäller de tidigare rekommendationerna.

Läkemedelsverket tecknar samarbetsavtal med Kina

den 20 december 2011, [ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har tecknat ett samarbetsavtal med sin systermyndighet i Kina - State Food and Drug Administration (SFDA). Målet är att öka kunskapsutbytet mellan myndigheterna på flera olika områden, till exempel läkemedelsanvändning, hållbar utveckling, olagliga läkemedel och traditionell kinesisk medicin.

Somatropin - positiv nytta-riskbalans

den 16 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) konstaterar att nyttan överväger riskerna vid användning av läkemedel som innehåller somatropin. Godkänd indikation och dosering bör följas strikt och de varningar och försiktighet som anges bör noga beaktas.

Vistide – indragning av ytterligare produkt från Ben Venue Laboratories

den 14 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Som försiktighetsåtgärd dras nu återstående satser av Vistide (cidofovir) från Ben Venue Laboratories (BVL) i Ohio, USA in. Indragningen av Vistide ska inte påverka tillgången till läkemedlet då det finns tillverkningssatser från andra tillverkare att tillgå.

Många brister hos försäljningsställen för receptfria läkemedel

den 13 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket genomförde under 2011 en riktad tillsynsinsats med fokus på exponering, förvaring och skyltning. Ett fåtal försäljningsställen klarade sig utan anmärkning.

Ändrad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion

den 7 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) tog 1999 fram de första rekommendationerna för farmakologisk behandling av hepatit C-virus (HCV)-infektion. Efter den senaste uppdateringen år 2008 har två direktverkande antivirala läkemedel mot HCV, boceprevir och telaprevir, tillkommit för behandling av infektion med genotyp 1.

Visco Supreme återkallad i Danmark

den 6 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En viskoelastisk lösning, Visco Supreme, tillverkad av CLR Medicals International har återkallats i Danmark. Produkten används vid starrkirurgi. Enligt den nu tillgängliga informationen bör inga av de berörda produkterna finnas på den svenska marknaden, men eftersom Visco Supreme marknadsförs även via Internet kan det inte uteslutas att produkten återfinns i Sverige. I eventuella förekommande fall av komplikationer ska dessa anmälas till Läkemedelsverket.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (november 2011)

den 2 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i november 2011.

Bencement från humanvävnad omfattas nu av läkemedelslagen

den 1 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Produkter avsedda för användning på människor som framställts av mänskliga vävnader eller celler (som inte är läkemedel för av­ancerad terapi) har inte tidigare varit reglerad i läkemedelslagen eller Läkemedelsverkets föreskrifter, något som nu ändras då föreskriften om tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor träder ikraft.

Marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten är inte tillåten

den 25 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tidigare i år förbjudit Boehringer Ingelheim AB att marknadsföra den receptbelagda produkten Pradaxa till allmänheten. Marknadsföringen bestod av ett pressmeddelande som publicerades på internet och som riktade sig till journalister. Ärendet har uppmärksammats i media sedan en tid tillbaka.

Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas

den 24 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Escitalopram kan påverka hjärtrytmen. Ny rekommenderad maxdos för escitalopram till äldre patienter är 10 mg per dygn.

Stopp för tillverkare i USA kan ge brist på läkemedel

den 24 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Tillverkningen vid ett läkemedelslaboratorium i USA har avbrutits på grund av kvalitetsbrister som hittats vid inspektioner utförda av FDA och EMA. Avbrottet berör ett flertal läkemedel som säljs globalt. För den svenska sjukvården medför detta främst en risk för större bristsituation för cancerläkemedlet Caelyx.

HIV-läkemedel med förfalskade förpackningar indragna

den 21 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Två HIV-läkemedel där vissa förpackningar förfalskats drogs in under torsdagen förra veckan. Laboratorieanalyser har visat att innehållet är originaltabletter, och någon risk för patienterna bedöms inte finnas i nuläget.

Vägledning för tandtekniska arbeten färdig

den 7 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har under de senaste åren kunnat konstatera att det finns brister i kunskapen om det medicintekniska regelverket inom området tandteknik. Många regler efterlevs inte – till exempel tillverkarens ansvar - och patientens säkerhet riskerar att hotas. Nu finns en vägledning som ska vara till hjälp för tolkning och tillämpning av reglerna.

Hjul kan lossna på Rollator Etac Ono

den 7 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått information om att hjul på rollatorer av märket Etac Ono kan lossna vid användning. Tillverkaren Etac Supply Center AB bedömer att antalet felaktiga produkter på marknaden är relativt liten. Läkemedelsverket vill dock uppmärksamma både vården och användare om att alla rollatorer Etac Ono ska inspekteras i enlighet med tillverkarens information.

Ändringar i regelverket för medicinteknik

den 3 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 november 2011 träder ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 (generella medicintekniska produkter), LVFS 2001:5 (aktiva medicintekniska produkter för implantation) samt LVFS 2001:7 (produkter för in vitro diagnostik) i kraft. Genom de införda ändringarna förtydligas tillverkarens rapporteringsskyldighet av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter.

Forum för Giftfri Miljö

den 1 november 2011, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket kommer att delta på detta forum i diskussionen om ”kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi”.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (oktober 2011)

den 1 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i oktober 2011.

Ändringar i receptföreskrifterna i november

den 31 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 16 november 2011 träder en rad ändringar ikraft i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, även kallad receptföreskrifterna.

Citalopram – sänkt maxdos rekommenderas

den 27 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Citalopram kan påverka hjärtrytmen, i synnerhet vid höga doser. Ny rekommenderad maxdos av citalopram är 40 mg per dygn för vuxna och 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion.

Xigris (aktiverad drotrecogin alfa) dras tillbaka - avsaknad av effekt i ny studie

den 25 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Eli Lilly har informerat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, att man drar tillbaka Xigris från marknaden efter att resultaten från en studie av patienter med septisk chock, PROWESS-SHOCK, inte kunnat visa att Xigris är bättre än placebo.

Indragning av vissa tillverkningssatser av Advagraf 0,5 mg

den 25 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har enats om en omedelbar indragning av vissa tillverkningssatser av Advagraf (takrolimus), 0,5 mg depotkapsel, från grossister och apotek inom EU. I Sverige gäller det två tillverkningssatser. Orsaken är att patienter som behandlas med kapslar från dessa tillverkningssatser kan få lätt förhöjda nivåer av takrolimus i blodet.

Inga tillverkningssatser av influensavaccinet Preflucel ska användas

den 24 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har beslutat att inga tillverkningssatser av Preflucel ska användas tills utredningen av orsaken till de oväntat många biverkningsrapporterna kopplade till en tillverkningssats är slutförd.

Ny genomgång av icke-selektiva NSAID påbörjad

den 24 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har påbörjat en ny genomgång av alla tillgängliga data för icke-selektiva NSAID och riskerna för hjärt-kärlbiverkningar. Vid en utredning 2006 bedömdes nyttan överväga riskerna om behandlingsrekommendationerna följs. Den nya genomgången görs för att klargöra om nya data påverkar nytta-riskbedömningen.

En tillverkningssats av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka på grund av biverkningar

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En av de i Sverige tillgängliga tillverkningssatser, VNV5L010C-AB, av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka från marknaden. Orsaken är ett ökat antal biverkningar som rapporterats för denna specifika tillverkningssats. Övriga tillverkningssatser av Preflucel är inte berörda.

Digitala röntgensensorer kan åter levereras till Sverige

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Företaget Image Level i Belgien har gjort korrigeringar för utveckling och dokumentation av den dentala röntgensensorn MDX3. Eftersom tillverkaren har rättat till de tidigare uppvisade bristerna finns det inte längre något hinder att marknadsföra produkterna i Sverige.

Strontiumranelat (Protelos och Osseor) – påbörjad säkerhetsutvärdering

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har påbörjat en genomgång av osteoporosläkemedlet strontiumranelat för att utreda om de fall av blodpropp och överkänslighetsreaktioner med hudutslag och påverkan på invärtes organ (DRESS) som rapporterats förändrar läkemedlets nytta-riskbalans. Medan utredningen pågår är befintliga rekommendationer kring användningen av läkemedlet oförändrade.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (september 2011)

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i september 2011.

Svar på upprop om svinsköldkörtelextrakt

den 18 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har under de senaste veckorna tagit emot hundratals skrivelser från personer som vill att licenskravet tas bort från svinsköldkörtelextrakt, ett preparat som inte är ett godkänt läkemedel. Det är läkemedelslagen som reglerar vilka läkemedel som får säljas och förskrivas, och myndigheten följer den gällande lagstiftningen. Möjligheten att få läkemedel via licensförskrivning bör diskuteras med behandlande läkare.

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

den 18 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper.

Ny e-tjänst för licensansökningar

den 12 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Idag tas en ny tjänst i bruk för att effektivisera hanteringen av licensansökningar från apoteken. De apotek som idag inte har ett system för elektroniska licensansökningar kan nu skicka in och även få svar på licensansökningar via en webbtjänst.

Läkemedelsverket varnar för risker med sjukhussängar och behandlingsbritsar

den 12 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Vid ett flertal fall har allvarliga skador eller dödsfall inträffat med sjukhussängar och behandlingsbritser. Användningsrelaterade faktorer har oftast varit orsaken till de inträffade händelserna, utan att några produktfel har kunnat identifieras. Läkemedelsverket understryker vikten av att tillverkares anvisningar och varningar för produkters användning följs.

Tyco Healthcare (Covidien) har ålagts att återkalla Kendall-sprutor

den 10 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har i beslut förelagt Tyco Healthcare att återkalla den sterilmärkta sprutan Kendall Monoject Syringe Toomey Tip 60 ml. Sprutan uppfyller inte säkerhetskraven för en medicinteknisk produkt. Tillverkaren har vidtagit åtgärder i Sverige via företaget Covidien Sverige AB. Läkemedelsverket avråder från användning av eventuella kvarvarande produkter på marknaden.

Ingen ökad risk för narkolepsi noterad efter vaccination mot säsongsinfluensa 2010-2011

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Inför höstens och vinterns influensasäsong rekommenderas vaccination av patienter med kroniska sjukdomar och personer över 65 år. Läkemedelsverket får frågor om riskerna för allvarliga biverkningar av säsongsinfluensavaccinerna. Detta kan givetvis inte uteslutas, men risken bedöms vara mycket liten. Nyttan av vaccination är betydligt större än konsekvenserna av influensan i de rekommenderade grupperna.

Ett år för bättre läkemedelsanvändning

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

I mitten av 2010 fick Läkemedelsverket regeringens uppdrag att bygga upp och driva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt att verka för samordning och samverkan mellan olika aktörer inom området. Läkemedelsverket lämnade förra veckan en årsberättelse till Socialdepartementet om hur verksamheten har byggts upp och vilka projekt som pågår och har genomförts.

Varning för produktset med felaktig märkning om latex

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vissa tillverkningsserier av produktset kallade för ProcedurePak, tillverkade av Mölnlycke Health Care AB, har fått en felaktig märkning. Produkter som innehåller latex har fått en märkning om att de inte innehåller latex. Patienter med latexallergi kan utsättas för allvarliga hälsorisker om produkter innehållande latex används vid deras vård.

Votrient – risk för överdosering till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion

den 6 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En felöversättning från engelska till svenska i produktresumén för Votrient (pazopanib) ger risk för överdosering hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion om nuvarande doseringsrekommendationer följs. Korrekt dos av pazopanib hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion är 200 mg en gång dagligen.

Läkemedelsverket ser positivt på att fler anmäler brister på apotek

den 6 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser positivt på de apotek som fullföljer sitt åtagande och rapporterar in brister och avvikande händelser. Inkomna rapporter tydliggör att apoteken har pålitliga system för att fånga upp och hantera brister internt. Läkemedelsverkets uppfattning är att de apotek som rapporterar in brister är apotek med välfungerande kvalitetssystem.

Brist på Stesolid på apotek

den 5 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått information av företaget Actavis om att man har haft problem med leveranser av Stesolidtabletter. Företaget tog över tillverkningen i egen regi efter att tidigare kontraktstillverkare försatts i konkurs i februari 2011. Tillgången på läkemedlet är i nuläget begränsat i alla EU-länder.

Odeklarerad läkemedelssubstans i bantningsprodukten P57 Hoodia

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Laboratorieanalyser av bantningsprodukten Hoodia P57 visar innehåll av läkemedelssubstansen sibutramin som bland annat kan medföra en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt vid långtidsanvändning. Produkten är en del av det som beslagstogs i Sverige under den gemensamma operationen Pangea IV där tull, polis och läkemedelsmyndigheter i mer än 80 länder samverkade.

Försäljning av Betabion upphör

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkande företag har meddelat att försäljningen av Betabion upphör. I de fall Neurobion inte kan användas hänvisar Läkemedelsverket till licensförskrivning av alternativa läkemedel.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies