Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Forum för Giftfri Miljö

den 1 november 2011, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket kommer att delta på detta forum i diskussionen om ”kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi”.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (oktober 2011)

den 1 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i oktober 2011.

Ändringar i receptföreskrifterna i november

den 31 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 16 november 2011 träder en rad ändringar ikraft i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, även kallad receptföreskrifterna.

Citalopram – sänkt maxdos rekommenderas

den 27 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Citalopram kan påverka hjärtrytmen, i synnerhet vid höga doser. Ny rekommenderad maxdos av citalopram är 40 mg per dygn för vuxna och 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion.

Xigris (aktiverad drotrecogin alfa) dras tillbaka - avsaknad av effekt i ny studie

den 25 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Eli Lilly har informerat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, att man drar tillbaka Xigris från marknaden efter att resultaten från en studie av patienter med septisk chock, PROWESS-SHOCK, inte kunnat visa att Xigris är bättre än placebo.

Indragning av vissa tillverkningssatser av Advagraf 0,5 mg

den 25 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har enats om en omedelbar indragning av vissa tillverkningssatser av Advagraf (takrolimus), 0,5 mg depotkapsel, från grossister och apotek inom EU. I Sverige gäller det två tillverkningssatser. Orsaken är att patienter som behandlas med kapslar från dessa tillverkningssatser kan få lätt förhöjda nivåer av takrolimus i blodet.

Inga tillverkningssatser av influensavaccinet Preflucel ska användas

den 24 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har beslutat att inga tillverkningssatser av Preflucel ska användas tills utredningen av orsaken till de oväntat många biverkningsrapporterna kopplade till en tillverkningssats är slutförd.

Ny genomgång av icke-selektiva NSAID påbörjad

den 24 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har påbörjat en ny genomgång av alla tillgängliga data för icke-selektiva NSAID och riskerna för hjärt-kärlbiverkningar. Vid en utredning 2006 bedömdes nyttan överväga riskerna om behandlingsrekommendationerna följs. Den nya genomgången görs för att klargöra om nya data påverkar nytta-riskbedömningen.

En tillverkningssats av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka på grund av biverkningar

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En av de i Sverige tillgängliga tillverkningssatser, VNV5L010C-AB, av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka från marknaden. Orsaken är ett ökat antal biverkningar som rapporterats för denna specifika tillverkningssats. Övriga tillverkningssatser av Preflucel är inte berörda.

Digitala röntgensensorer kan åter levereras till Sverige

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Företaget Image Level i Belgien har gjort korrigeringar för utveckling och dokumentation av den dentala röntgensensorn MDX3. Eftersom tillverkaren har rättat till de tidigare uppvisade bristerna finns det inte längre något hinder att marknadsföra produkterna i Sverige.

Strontiumranelat (Protelos och Osseor) – påbörjad säkerhetsutvärdering

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har påbörjat en genomgång av osteoporosläkemedlet strontiumranelat för att utreda om de fall av blodpropp och överkänslighetsreaktioner med hudutslag och påverkan på invärtes organ (DRESS) som rapporterats förändrar läkemedlets nytta-riskbalans. Medan utredningen pågår är befintliga rekommendationer kring användningen av läkemedlet oförändrade.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (september 2011)

den 21 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i september 2011.

Svar på upprop om svinsköldkörtelextrakt

den 18 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har under de senaste veckorna tagit emot hundratals skrivelser från personer som vill att licenskravet tas bort från svinsköldkörtelextrakt, ett preparat som inte är ett godkänt läkemedel. Det är läkemedelslagen som reglerar vilka läkemedel som får säljas och förskrivas, och myndigheten följer den gällande lagstiftningen. Möjligheten att få läkemedel via licensförskrivning bör diskuteras med behandlande läkare.

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

den 18 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper.

Ny e-tjänst för licensansökningar

den 12 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Idag tas en ny tjänst i bruk för att effektivisera hanteringen av licensansökningar från apoteken. De apotek som idag inte har ett system för elektroniska licensansökningar kan nu skicka in och även få svar på licensansökningar via en webbtjänst.

Läkemedelsverket varnar för risker med sjukhussängar och behandlingsbritsar

den 12 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Vid ett flertal fall har allvarliga skador eller dödsfall inträffat med sjukhussängar och behandlingsbritser. Användningsrelaterade faktorer har oftast varit orsaken till de inträffade händelserna, utan att några produktfel har kunnat identifieras. Läkemedelsverket understryker vikten av att tillverkares anvisningar och varningar för produkters användning följs.

Tyco Healthcare (Covidien) har ålagts att återkalla Kendall-sprutor

den 10 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har i beslut förelagt Tyco Healthcare att återkalla den sterilmärkta sprutan Kendall Monoject Syringe Toomey Tip 60 ml. Sprutan uppfyller inte säkerhetskraven för en medicinteknisk produkt. Tillverkaren har vidtagit åtgärder i Sverige via företaget Covidien Sverige AB. Läkemedelsverket avråder från användning av eventuella kvarvarande produkter på marknaden.

Ingen ökad risk för narkolepsi noterad efter vaccination mot säsongsinfluensa 2010-2011

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Inför höstens och vinterns influensasäsong rekommenderas vaccination av patienter med kroniska sjukdomar och personer över 65 år. Läkemedelsverket får frågor om riskerna för allvarliga biverkningar av säsongsinfluensavaccinerna. Detta kan givetvis inte uteslutas, men risken bedöms vara mycket liten. Nyttan av vaccination är betydligt större än konsekvenserna av influensan i de rekommenderade grupperna.

Ett år för bättre läkemedelsanvändning

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

I mitten av 2010 fick Läkemedelsverket regeringens uppdrag att bygga upp och driva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt att verka för samordning och samverkan mellan olika aktörer inom området. Läkemedelsverket lämnade förra veckan en årsberättelse till Socialdepartementet om hur verksamheten har byggts upp och vilka projekt som pågår och har genomförts.

Varning för produktset med felaktig märkning om latex

den 7 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vissa tillverkningsserier av produktset kallade för ProcedurePak, tillverkade av Mölnlycke Health Care AB, har fått en felaktig märkning. Produkter som innehåller latex har fått en märkning om att de inte innehåller latex. Patienter med latexallergi kan utsättas för allvarliga hälsorisker om produkter innehållande latex används vid deras vård.

Votrient – risk för överdosering till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion

den 6 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En felöversättning från engelska till svenska i produktresumén för Votrient (pazopanib) ger risk för överdosering hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion om nuvarande doseringsrekommendationer följs. Korrekt dos av pazopanib hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion är 200 mg en gång dagligen.

Läkemedelsverket ser positivt på att fler anmäler brister på apotek

den 6 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser positivt på de apotek som fullföljer sitt åtagande och rapporterar in brister och avvikande händelser. Inkomna rapporter tydliggör att apoteken har pålitliga system för att fånga upp och hantera brister internt. Läkemedelsverkets uppfattning är att de apotek som rapporterar in brister är apotek med välfungerande kvalitetssystem.

Brist på Stesolid på apotek

den 5 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått information av företaget Actavis om att man har haft problem med leveranser av Stesolidtabletter. Företaget tog över tillverkningen i egen regi efter att tidigare kontraktstillverkare försatts i konkurs i februari 2011. Tillgången på läkemedlet är i nuläget begränsat i alla EU-länder.

Odeklarerad läkemedelssubstans i bantningsprodukten P57 Hoodia

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Laboratorieanalyser av bantningsprodukten Hoodia P57 visar innehåll av läkemedelssubstansen sibutramin som bland annat kan medföra en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt vid långtidsanvändning. Produkten är en del av det som beslagstogs i Sverige under den gemensamma operationen Pangea IV där tull, polis och läkemedelsmyndigheter i mer än 80 länder samverkade.

Försäljning av Betabion upphör

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkande företag har meddelat att försäljningen av Betabion upphör. I de fall Neurobion inte kan användas hänvisar Läkemedelsverket till licensförskrivning av alternativa läkemedel.

Brist på Pro-Epanutin

den 4 oktober 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Produktionsstörningar medför att tillgången till Pro-Epanutin inj/inf vätska kommer att vara begränsad fram till mitten av november. Läkemedelsverket rekommenderar att alternativa läkemedel används i möjligaste mån.

MistraPharma får 52 miljoner för forskning om miljö och läkemedel

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket lämnade i juni över ett förslag till regeringen på hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. Bakom förslaget låg mycket av den kunskap som genererats inom forskningsprogrammet MistraPharma. Nu har forskningen tilldelats yttrligare 52 miljoner kronor för att under en fyraårsperiod gå vidare i arbetet om läkemedel och miljöpåverkan.

Samordnad internationell insats mot olagliga läkemedel

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Ett stort antal webbplatser har stängts ner, ett 50-tal personer har gripits – varav sju i Sverige – och 2,4 miljoner tabletter har tagits i beslag. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Utredning av 24-timmarsregeln

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Regeringen beslutade den 22 september om tilläggsdirektiv till den utredning om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet som initierades tidigare i år.

Revlimid bör endast användas inom godkänd indikation

den 29 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nyttan med Revlimid (lenalidomid) vid behandling av den patientgrupp läkemedlet är godkänt för överväger en ökad risk för ny cancer till följd av behandlingen har läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté konstaterat. Behandlande läkare bör vara uppmärksam på den ökade risken.

Regeringsuppdrag om förutsättningar för utbytbarhet slutfört

den 28 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

LV har igår lämnat över rapport avseende ett regeringsuppdrag där LV utrett förutsättningarna för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning. I rapporten beskrivs vilka läkemedelskategorier som skulle vara tänkbara att omfattas av de olika modellerna för utbyte samt vilka tekniska, praktiska och författningsmässiga förändringar som skulle behövas för att möjliggöra respektive variant av utbyte. Rapporten belyser även några angränsande frågor som försäkringsskydd, utbyte på indikation, utbyte av rikslicenser, lagerberedningar samt miljöaspekter.

Nya föreskrifter om narkotika 1 oktober

den 26 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 1 oktober börjar de nya föreskrifterna om narkotika att gälla.

Gardasil och Cervarix ger samma skydd mot HPV 16/18-relaterad cervixcancer om det ges före sexdebut

den 23 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beslut att upphandla Gardasil för användning i det allmänna vaccinationsprogrammet har ifrågasatts och överklagats av Glaxo Smith Kline, GSK, som marknadsför vaccinet Cervarix. Grunderna för beslutet har debatterats i media.

Viktminskningspreparat som innehåller orlistat (Alli och Xenical) utreds efter rapporter om leverpåverkan

den 23 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har inlett en utredning av läkemedel som innehåller orlistat efter ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Användningen av Multaq (dronedaron) begränsas

den 22 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Nya data visar att patienter med hjärtsvikt som behandlas med Multaq löper ökad risk för allvarliga kardiovaskulära komplikationer. De europeiska läkemedelsmyndigheterna har därför via den vetenskapliga kommittén (CHMP) rekommenderat att användningen ska begränsas och att patienter under behandling följs upp noga.

Ny förordning om avgifter för kontroll av läkemedel

den 21 september 2011, [FÖRETAG]

Den första januari 2011 började en ny förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel att gälla (SFS 2010:1167). En av förändringarna i förordningen medför att del av årsavgift inte längre kommer att återbetalas om en produkt avregistreras efter den sista januari aktuellt år.

Uppdaterad rekommendation för behandling och profylax av influensa med antivirala medel

den 21 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte i april 2011 uppdaterat tidigare rekommendation för behandling och profylax av influensa med antivirala medel från år 2007.

Vitaminhalten i licensläkemedlet Protovit varierar beroende på ursprungsland

den 15 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Multivitaminpreparatet Protovit har visat sig innehålla olika mängd vitamin beroende på vilket land det anskaffas ifrån. Kompositionsskillnaderna bedöms inte innebära några medicinska problem men sjukvården bör vara medveten om skillnaderna. Vid licensansökan bör apoteken i fortsättningen ange varifrån produkten kommer.

Inbjudan till seminarium om tandteknik

den 6 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

Injicerbara implantat kan försvåra mammografi

den 6 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Injicerbara implantat som används vid bröstförstoring kan försvåra och till och med omöjliggöra tolkningen av mammografibilder. Läkemedelsverket utreder just nu riskerna tillsammans med en rad experter.

Möt Läkemedelsverket på Apoteksmässan i Kista

den 5 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

På Apoteksmässan i Kista den 7-8 september har du möjlighet att både lyssna på och träffa Läkemedelsverket för att lära dig mer om läkemedel, kosmetika och medicinteknik samt ställa frågor direkt till experterna.

Läkemedelsverkets delårsrapport visar positivt resultat

den 5 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har under sommaren lämnat en rapport till Socialdepartementet för att redovisa verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning fram till halvårsskiftet.

Åtta nya ämnen narkotikaklassade

den 1 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har, på förslag av Folkhälsoinstitutet, beslutat (SFS 2011:958) att åtta substanser ska klassas som narkotika från den 1 september.

Tio år med medicinteknik i Uppsala

den 1 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik firar idag tio år inom myndigheten. Den 1 september 2001 flyttades ansvaret för tillsyn av medicintekniska produkter från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket i Uppsala.

Finsk slutrapport bekräftar samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi bland barn och ungdomar

den 1 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Slutresultaten från den finska registerstudien bekräftar tidigare presenterade preliminära resultat och resultaten i svenska studier om en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade.

Flerpatientanvändning av slangsystem och sprutor vid kontraströntgen kan innebära risker

den 30 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ett flertal sjukhus i Sverige tillämpar en metod som innebär att infusionsset och injektorsprutor återanvänds till flera efterföljande patienter vid kontraströntgen. Läkemedelsverket vill uppmärksamma vårdgivare på att det kan finnas risker med den aktuella metoden.

Läkemedelsverket får samordningsansvaret för Nationella läkemedelsstrategin

den 26 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har idag offentliggjort den nationella läkemedelsstrategin som innefattar ett 30-tal föreslagna projekt för att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. Läkemedelsverket kommer att ansvara för vissa punkter, men får även uppdraget att samordna och följa upp samtliga projekt inom strategin.

Acetylcystein Meda lösning för nebulisator – bristsituation orsakad av kvalitetsproblem

den 25 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En bristsituation föreligger för Acetylcystein Meda, lösning 200 mg/ml. I den tillverkningssats som finns tillgänglig har små partiklar påvisats i ett fåtal flaskor. Tills nya satser finns att tillgå bör läkemedlet reserveras för behandling vid paracetamolförgiftning.

Läkemedelsverkets kommentar till kinesisk studie av risk för narkolepsi

den 25 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En kinesisk studie har visat en ökning av antalet fall av narkolepsi efter att HIN1-influensan var som mest aktiv i Pekingområdet, och infektionen i sig har bedömts kunna öka risken för sjukdomen. Studieresultaten motsäger inte slutsatsen från studier i Sverige att det finns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar, men pekar på möjligheten att H1N1 influensa skulle kunna vara en samverkande faktor.

Marknadsförbud för digital röntgensensor

den 22 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Beslut om marknadsförbud av digital röntgensensor för dental användning MDX3 från företaget Image Level i Belgien.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies