Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Ingen ökning av förgiftningar och självmordsförsök med paracetamol

den 7 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har startat ett större projekt för att kartlägga användningen av receptfria läkemedel. I en första granskning som fokuserat på paracetamol under den senaste treårsperioden kan varken någon försäljningsökning av paracetamol eller ökning av antalet självmordsförsök hittas.

Ändrad rutin för hantering av RMS-förfrågningar i DCP

den 5 april 2011, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket deltar aktivt som referensland (RMS) i den decentrala proceduren (DCP) och har sedan starten mottagit ett stort antal förfrågningar om att agera RMS.

Analys av bantningspreparatet REDUX Retinalin

den 5 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sedan en tid tillbaka så säljs ett bantningspreparat på den svenska marknaden under namnet REDUX Retinalin 500 mg. En begränsad analys vid Läkemedelsverkets laboratorium påvisade inga läkemedelssubstanser, men Läkemedelsverket vill dock uppmana konsumenter till försiktighet vid köp av bantningspreparat via okända hemsidor.

Ökat antal rapporterade fall av narkolepsi hos unga efter vaccinering med Pandemrix i Frankrike

den 5 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den franska läkemedelsmyndigheten Afssaps meddelade igår att fler fall av narkolepsi än förväntat rapporterats bland vaccinerade med Pandemrix i åldersgruppen 10-15 år.

Informationsdag för tillverkare av klass I-produkter

den 4 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Swedish Medtech (branschorganisationen för medicintekniska företag) arrangeras den 27 september 2011 en informationsdag för klass I-tillverkare av medicintekniska produkter på Läkemedelsverket i Uppsala.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (mars 2011)

den 30 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i mars 2011.

Ny rekommendation för behandling av överaktiv blåsa

den 30 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket publicerar idag rekommendationer för farmakologisk behandling av överaktiv blåsa (ÖAB). Rekommendationerna är framtagna av en nationell expertgrupp och är de första som sammanställts i Sverige. Urininkontinens och andra nedre urinvägssymtom utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp för individen och medför stora samhällskostnader. Man uppskattar att ca en halv miljon personer i Sverige idag har symtom på överaktiv blåsa.

Liten risk att insjukna i narkolepsi relaterad till Pandemrix 12 månader efter vaccination

den 29 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Biverkningsrapporter och resultat från registerstudier talar för att risken att insjukna i narkolepsi, som kan relateras till Pandemrix, bedöms vara mycket liten 12 månader eller mer efter vaccination.

Vivaglobin – risk för tromboemboliska händelser

den 29 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arteriella och venösa tromboemboliska händelser (TEE) har i sällsynta fall rapporterats i samband med användning av Vivaglobin subkutant eller då Vivaglobin av misstag givits intravenöst. Inga rapporter om TEE vid användning av Vivaglobin i Sverige har dock inkommit till Läkemedelsverket.

Vivaglobin – risk för blodpropp

den 29 mars 2011, [ALLMÄNHET]

Blodproppar har i sällsynta fall rapporterats i samband med användning av Vivaglobin när det givits i underhuden (subkutant) eller av misstag givits i ett blodkärl.

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar

den 29 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Resultaten från en svensk registerstudie tyder på att risken för barn och ungdomar att insjukna i narkolepsi kan vara fyra gånger högre hos individer under 20 år som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade. Utfallet är i linje med resultaten från en liknande finsk registerstudie.

Tillfälligt försäljningstillstånd för APL-adrenalin

den 28 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har den 28 mars 2011 utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Adrenalin APL 0,1 mg/ml injektionsvätska. Läkemedlet får säljas direkt till partihandlare, apotek och sjukvård till och med den 19 september 2011.

EU-gemensam förteckning över kliniska läkemedelsprövningar

den 22 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Idag tillgängliggörs ett gemensamt europeiskt register med information om kliniska prövningar, vilket innebär att information om alla godkända läkemedelsstudier i EU samt Island, Norge och Liechtenstein finns tillgänglig från en och samma källa.

Kosttillskott analyserade - påvisat innehåll av läkemedelssubstanser

den 21 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Livsmedelsverket har presenterat en rapport om kosttillskott som säljs på internet och funnit stora brister. Nästan alla produkter bedömdes av Livsmedelsverket ha undermålig information på förpackningen.

Ingen anledning att använda kaliumjodidtabletter i Sverige

den 17 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Risken för att Sverige ska drabbas av höga halter radioaktivt jod på grund av den japanska kärnkraftsolyckan är obefintlig och jodprofylax är därför onödig.

Läkemedelssubstanser i kinesiska hudsalvor

den 7 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har återigen hittat läkemedelssubstanser i hudsalvor som har sålts som traditionella kinesiska örtpreparat på den svenska marknaden. Läkemedelsverkets bedömning är att salvorna kan klassificeras som läkemedel. Då de inte är godkända läkemedel får de inte säljas enligt läkemedelslagen.

Tillverkningen av Pulmicort inhalationsspray upphör

den 7 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

AstraZeneca upphör med tillverkningen av Pulmicort (budesonid) inhalationsspray, 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos, anledningen är tillverkningsproblem.

Nya tidtabeller för nationella ändringsansökningar

den 3 mars 2011, [FÖRETAG]

Nu införs nya tidtabeller och valideringsrundor för nationella ändringsansökningar av läkemedel. Upplägget för typ II-ändringar liknar de nya tidtabellerna för nyansökningar, med färre rundor och kortare handläggningstid.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (februari 2011)

den 2 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i februari 2011.

Ökad tillsyn av apotek under 2011

den 2 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sedan apoteksmarknaden avreglerades den 1 juli 2009 har drygt 1200 apotek beviljats tillstånd. Läkemedelsverket har hittills främst arbetat med granskning av ansökningar och administrativ tillsyn samt att ge stöd till apoteksaktörer. Under 2011 kommer fokus att riktas mot hur apoteksverksamheten bedrivs på plats, med åtföljande fältinspektioner och uppföljningar av enskilda apotek.

MSD avregistrerar Taloxa tabletter 400 mg

den 1 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

På grund av låg förskrivning har MSD beslutat att avregistrera Taloxa tabletter 400 mg från och med 1 mars 2011.

Hartmann återkallar alkoholservetten Con-Zellin

den 25 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare på ett återkallande av alkoholservetten Con-Zellin. Hartmann har informerat kunder i Sverige om att alkoholservetterna kan vara förorenade med bakterier och ska returneras. Dessa servetter produceras ursprungligen av Triad Group i USA.

Ökat nationellt ansvar för Läkemedelsverket under 2010

den 24 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2010 har nu lämnats till Socialdepartementet. Flera regeringsuppdrag har bidragit till att Läkemedelsverket har fått ett utökat nationellt ansvar under året. Läkemedelsverket har också behållit sin starka ställning inom EU och låg i topp när det gäller antalet utvärderingar inför läkemedelsgodkännanden under 2010.

Tillfällig brist på astmaläkemedlet Pulmicort

den 18 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Pulmicort (budesonid) i doserna 100 och 200 mikrogram är slut i lagren hos tillverkaren och i apotekens centrallager på grund av produktionsproblem. Läkemedelsverket har idag beviljat en dispensansökan för att sälja utländska förpackningar, och tillverkaren räknar med att bristsituationen är löst inom kort.

Utvärdering av nytta-riskbalansen för Tygacil

den 18 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har genom sin vetenskapliga kommitté, (CHMP) har utvärderat nyttan och riskerna med Tygacil (tigecyklin) som en del i femårsförnyelsen av marknadsföringstillståndet. Slutsatsen är att nyttan med tigecyklin fortsatt överväger riskerna vid behandling på godkänd indikation då andra antibiotika inte är lämpliga.

EMA:s utredning av narkolepsi och Pandemrix fortsätter

den 18 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konstaterar att ytterligare analyser och studieresultat krävs för att kunna avgöra om, och i så fall på vilket sätt, vaccination med Pandemrix kan förklara det ökade antalet fall av narkolepsi som konstaterats i Finland och Sverige.

Leveransstörningar för Simponi förfylld injektionspenna

den 18 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Simponi (golimumab) 50 mg injektionsvätska, förfylld injektionspenna, kan för närvarande inte levereras till apoteken. Ett tillverkningsfel har upptäckts, som kunde leda till att patienten fick för låg dos av läkemedlet och tillverkningssatsen har därför dragits tillbaka. Ingen leverans av de felaktiga pennorna har skett till Sverige.

Vägledning för gränsdragning mellan hälsopåståenden för livsmedel och medicinska påståenden

den 17 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Livsmedel kan klassificeras som läkemedel om de påstås ha medicinsk effekt. Läkemedelslagen är överordnad livsmedelslagen, och om Läkemedelsverket bedömer att en produkt är ett läkemedel påverkar det villkoren för både tillverkning, distribution och försäljning. Därför är det viktigt att känna till vilka påståenden som kan vara medicinska.

Speciella regler för användning av nanopartiklar i kosmetika införs 2013

den 16 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Kosmetiska och hygieniska produkter är idag reglerade på både EU-nivå och nationell nivå. Reglerna omfattar tillverkarens ansvar, tillverkning, märkning, försäljning och vilka ämnen som får respektive inte får användas. Under 2013 träder förändringar i kraft och en av förändringarna är tydligare krav för kosmetika som innehåller nanomaterial.

Tandkronor får gott betyg men dokumentationen är ofta undermålig

den 15 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har med stöd av Socialstyrelsen genomfört en undersökning av tandkronor som används på den svenska marknaden, både importerade och svensktillverkade. Resultaten visar att utförandet av kronorna, både importerade och svensktillverkade, är gott och att inget bly, kadmium eller nickel har hittats i analyserna. Däremot brister laboratoriernas dokumenthantering i alltför stor omfattning, vilket till exempel försvårar allergiutredningar.

Kontrastmedel med Gadolinium och risk för nefrogen systemisk fibros (NSF)

den 11 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En europeisk värdering av risken för att utveckla nefrogen systemisk fibros (NSF) vid användning av kontrastmedel med gadolinium (Gd) har slutförts. Produktresuméerna kommer nu att harmoniseras inom EU för Gd-kontrastmedlen som har delats upp i tre olika riskgrupper.

Avlivningsmedlet Allfatal vet. levereras till en början utan bipacksedel

den 11 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Det nyligen godkända avlivningsmedlet Allfatal för veterinärt bruk beräknas finnas på apoteken inom en vecka. Till en början kommer produkten att tillhandahållas utan bipacksedel.

Nitromex kommer inte att kunna tillhandahållas

den 10 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Försäljningen av Nitromex kommer att upphöra när nuvarande lager är slut. Orsaken är att den norska tillverkaren av läkemedlet gått i konkurs och någon ny inte tillkommit. Nitromex av båda styrkor beräknas ta slut i maj 2011. Vissa förpackningsstorlekar kan ta slut innan dess och tillfälliga leveransstörningar kan förekomma.

Vita tabletter med warfarin godkända

den 10 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Warfarin Orion 2,5 mg tabletter godkändes i augusti 2010 och innehåller warfarin i samma styrka som Waran. Warfarin Orion tabletter är vita och innehåller inte det färgämne som ger Waran tabletter dess karakteristiska färg. Waran och Warfarin Orion är inte utbytbara mot varandra.

Alkoholservetter i Extavia applikationskit kan vara förorenade

den 7 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Alkoholservetter som ingår i Extavia applikationskit och utbildningskit är återkallade. Novartis har informerat användare om att alkoholservetterna i kitten kan vara kontaminerade (förorenade) med bakterier, vilket kan orsaka livshotande infektioner hos patienten. Dessa servetter produceras ursprungligen av Triad Group i USA, vilka sedan levereras till H&W cv och vidare till B Braun Melsungen AG och Novartis.

Läkemedelsverket begär narkotikaklassning av o-desmetyltramadol

den 2 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Under 2010 påbörjade Läkemedelsverket en utredning av o-desmetyltramadol, en av de substanser som ingår i produkten Krypton, och har nu lämnat en begäran till regeringen om narkotikaklassning.

Ny rekommendation för behandling av epilepsi

den 2 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för farmakologisk behandling av epilepsi. Det har gått nästan 14 år sedan de tidigare rekommendationerna publicerades och behovet av nya var stort, bland annat eftersom många nya läkemedel tillkommit.

Sumatriptan BMM Pharma får tillsvidare inte distribueras till apotek i Sverige

den 1 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vid inspektion av en klinisk prövning av Sumatriptan BMM Pharma konstaterades bristande kvalitet på studiedata. Ytterligare förpackningar av Sumatriptan BMM Pharma kommer inte frisläppas för försäljning i Sverige.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (januari 2011)

den 1 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i januari 2011.

Finsk utredning av narkolepsifall stärker misstanke om samband med vaccination

den 1 februari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

I Sverige och Europa pågår flera register- och journalstudier för att utreda misstankar om ett samband mellan narkolepsi och vaccination mot pandemisk influensa med Pandemrix. Nu kommer preliminära resultat från en finsk registerstudie som stärker misstanken.

Ketoprofen för utvärtes bruk blir receptbelagt

den 31 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Samtliga geler för utvärtes bruk som innehåller ketoprofen kommer att receptbeläggas. Efter den 15 februari får gelerna endast finnas tillgängliga för förskrivning på recept.

Avlivningsmedel till hund och katt har godkänts

den 28 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har nu godkänt avlivningsmedlet Allfatal för användning till bl.a. hund och katt. Produkten beräknas finnas ute på apotek inom en månad.

Otillåtna halter av formaldehyd hittade i hårbehandlingsprodukter

den 27 januari 2011, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har vid laboratorieanlyser hittat formaldehyd i salongsprodukter för håruträtning. Flera av produkterna hade en högre halt än den maximalt tillåtna, och innehållsdeklarationerna hade brister.

Multaq misstänks kunna ge allvarliga leverskador

den 24 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har fått kännedom om ett antal fall av leverskador hos patienter som behandlats med Multaq (dronedaron). Av den anledningen har EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderat att patienter som behandlas med Multaq kontrolleras med avseende på leverfunktionen.

Fortfarande problem med Baxters peritonealdialysvätskor

den 21 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Problemen med förhöjda endotoxinhalter i Baxters peritonealdialysvätskor fortsätter. Ersättningsprodukter beräknas vara tillgängliga inom några veckor. Fram till dess uppmanas sjukvårdspersonal att vara fortsatt uppmärksamma på symtom som kan tyda på aseptisk peritonit.

Tillfällig brist på Cerazette

den 21 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

På grund av leveransproblem har det uppstått en tillfällig brist på läkemedlet Cerazette som är ett gestagent p-piller.

Ändringar - Worksharing för nationellt godkända läkemedel accepteras ej

den 17 januari 2011, [FÖRETAG]

Worksharing (sv. arbetsdelning) kan inte tillämpas på nationellt godkända läkemedel förrän ändringsförordning (EG) 1234/2008 är uppdaterad med information rörande nationellt godkända läkemedel.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (december 2010)

den 14 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i december 2010.

Tullens beslag av injektionsampuller innehöll tillväxthormon, endotoxiner och bakterier

den 11 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat innehållet i omärkta ampuller för injektion som tullen beslagtagit. Analysen visar att ampullerna innehåller tillväxthormon (somatropin) och dessutom höga halter av endotoxiner, som till exempel kan orsaka allvarliga feberreaktioner, samt levande bakterier.

Risk för brist på Citodon

den 29 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

En tillverkningssats av Citodon tabletter 500 mg/30 mg i burk dras tillbaka från apoteken. Det finns en viss risk för att en bristsituation uppstår. Patienter uppmanas dessutom att vara vaksamma på Citodontabletter med avvikande utseende.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies