Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2392

Grön tillverkning av läkemedel kan bli verklighet genom svenskt förslag

den 16 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket lämnar idag över en rapport till regeringen om hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. De senaste åren har tillverkningen av läkemedel i lågkostnadsländer som Indien och Kina uppmärksammats på grund av den miljöpåverkan som den medför. Förslaget är det första i sitt slag och skulle bland annat innebära att alla tillverkare – även utanför EU - måste följa reglerna om produkterna säljs inom EU.

Uppdaterad rekommendation för behandling av psoriasis

den 15 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som drabbar 2-3 % av befolkningen. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdatering av de rekommendationer för läkemedelsbehandling som togs fram 2006. Bland annat omfattar rekommendationerna en uppdatering om de biologiska läkemedel som används vid svår psoriasis och psoriasisartrit.

Ytterligare örtpreparat spetsade med läkemedelssubstanser

den 14 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för användning av de potenshöjande ”örtpreparaten” Black Bull och Secret for men. Preparaten har visat sig innehålla höga halter läkemedelssubstanser och ska inte användas av personer som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och inte heller vid vissa hjärt- kärlsjukdomar. Försäljningen av Black Bull och Secret for men är olaglig.

Ny föreskrift om sjukhusundantaget – användning av avancerade terapier i sjukvården

den 10 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juni 2011 började Läkemedelsverkets föreskrifter om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget att gälla, och samtidigt trädde även ändringar i ”vävnadsföreskrifterna” i kraft.

Läkemedel med pioglitazon dras tillbaka i Frankrike i avvaktan på EU-utredning

den 9 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyttan och riskerna med läkemedel mot diabetes som innehåller pioglitazon utreds sedan mars 2011 inom EU på grund av misstanke om ökad risk för cancer i urinblåsan. I avvaktan på att utredningen slutförts har den franska läkemedelsmyndigheten idag tillfälligt dragit dessa läkemedel från marknaden.

Inrapporterade biverkningar av Pandemrix april-december 2010

den 9 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Vaccinationskampanjen mot den pandemiska influensan avslutades formellt den 31 mars 2010. I maj 2010 publicerade Läkemedelsverket en sammanställning över de biverkningsrapporter som då inkommit, totalt cirka 4 700 fram till den 15 april. Under återstoden av 2010 inkom 184 biverkningsrapporter. 107 av reaktionerna klassades som allvarliga, varav cirka hälften beskrev reaktioner som bedömts som narkolepsi.

Nitromex försvinner från marknaden

den 8 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Lagret av kärlkrampsmedicinen Nitromex kommer inom kort att ta slut då tillverkaren av läkemedlet gått i konkurs. Alla patienter som för närvarande använder Nitromex rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel utskrivet.

Pulmicort inhalationsspray tillverkas inte längre

den 1 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

AstraZeneca har upphört med tillverkningen av Pulmicort (budesonid) inhalationsspray, 100 respektive 200 mikrogram/dos. Skälet är tillverkningsproblem som lett till att alltför många läkemedelssatser kasserats.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (maj 2011)

den 27 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2011.

Utvärdering av P.I.P. bröstimplantat visar inte på ökad risk för genetisk påverkan

den 24 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket förbjöd i mars 2010 försäljning av bröstimplantat tillverkade av den franske tillverkaren Poly Implant Prothèse. Skälet till förbudet var att produkten inte var identisk med den produkt som utvärderats inför CE-märkningen. Utvärderingen av produkterna är nu klar och någon förhöjd cancerrisk kan inte påvisas.

Familjär adenomatös polypos bör inte behandlas med celecoxib

den 23 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyttan överväger inte riskerna för biverkningar när celecoxib används vid behandling av familjär adenomatös polypos (FAP) visar ny utredning från den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Ute nu - Information från Läkemedelsverket nr 3

den 19 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Årets tredje nummer av Information från Läkemedelsverket har nu sänts till prenumeranterna. Tidskriften finns också att läsa på vår webbplats där du även hittar tidigare nummer.

Icke sterila medicintekniska produkter stulna - risk för infektion

den 18 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

En leverans av medicintekniska produkter avsedda för endoskopi, urologi och gynekologi från Boston Scientific har blivit stulna på sin väg till steriliseringsanläggningen. Om produkterna används finns risk för infektion.

Förslag till nationellt substansregister överlämnat

den 16 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har slutfört uppdraget från regeringen att analysera och lämna förslag på hur ett nationellt substansregister för läkemedel kan inrättas. En rapport har skickats till Socialdepartementet.

Höga halter sildenafil och tadalafil i örtpreparat

den 13 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har nyligen analyserat och klassificerat produkten Man Potential Gold (MP Gold). Produkten säljs via internet som ett örtpreparat för ”ökad lust”, men innehåller höga halter av läkemedelssubstanserna sildenafil och tadalafil. För personer med hjärt- och kärlsjukdom kan produkten innebära stora risker.

Ny utgåva av Läkemedelsboken

den 13 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Nu finns en ny utgåva av Läkemedelsboken (LB 2011–2012) tillgänglig. Nyheter i denna 18:e utgåva är bland annat mer information om läkemedel för barn, olagliga läkemedel och läkemedelsbehandling av äldre.

Försiktighetsåtgärder betonas i ny bruksanvisning för Peristeen vattenlavemang

den 10 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tillverkaren Coloplast AB har fått vetskap om incidenter med tarmperforering vid användande av Peristeen vattenlavemang. Incidenterna har inträffat vid införing av rektalkatetern, vilken är en del av vattenlavemangsprodukten.

O-desmetyltramadol narkotikaklassat

den 6 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har, på förslag av Läkemedelsverket, beslutat (SFS 2011:309) att o-desmetyltramadol ska klassas som narkotika från den 1 maj.

Informationsdag om medicinteknik för tillverkare av klass I-produkter

den 5 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

På grund av stor efterfrågan arrangerar Läkemedelverket den 27 oktober 2011 ytterligare en informationsdag om regelverket för medicinteknik. Informationen riktar sig till företag som tillverkar medicintekniska produkter i klass I. Branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech, är medarrangör och ger information om sin verksamhet.

Rekommendationer för behandling med statiner

den 3 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan någon dryg vecka tillbaka pågår en debatt i bland annat Dagens Nyheter där för- och nackdelar med statinbehandling diskuterats. Läkemedelsverkets tidigare behandlingsrekommendationer som berör statinbehandling gäller i de allra flesta avseenden fortfarande. Givetvis bör individuella riskbedömningar göras innan behandling startar.

Tydligare varning på hårfärgningsmedel införs 2011

den 2 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Många av de ämnen som används som hårfärgningsämnen kan ge kontaktallergi, därför har de sedan länge haft text som varnar för detta. Denna varning har många konsumenter inte uppmärksammat tillräckligt. Man har därför gemensamt inom EU beslutat att införa regler om tydligare varning på hårfärger.

Klinisk prövning med genetiskt modifierat virus - tillfälle att lämna synpunkter

den 29 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (april 2011)

den 29 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i april 2011.

Octagam åter godkänt – rekommendation från CHMP

den 19 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Octagam återkallades tillfälligt i september på grund av biverkningsrapporter om blodproppsbildning. En utredning visar att förekomst av koagulationsfaktor XIa i läkemedlet var huvudorsaken till blodproppsbildningen. Flera åtgärder har nu vidtagits och CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, rekommenderar att Octagam åter godkänns för försäljning.

Hälso- och sjukvårdens inrapporterade biverkningar 2010

den 19 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Under 2010 tog Läkemedelsverket emot 5152 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården.

Högre säkerhet för konsumenten med registrerade homeopatiska läkemedel

den 18 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter den 30 april 2011 får endast homeopatiska läkemedel som registrerats hos Läkemedelsverket säljas på den svenska marknaden. Det betyder att alla produkter som finns på marknaden efter den 30 april ska vara granskade och registrerade hos Läkemedelsverket, vilket innebär bättre säkerhet för konsumenten. Homeopatiska produkter som inte är registrerade är därmed olagliga.

Bisfosfonater och risk för lårbensfraktur

den 15 april 2011, [ALLMÄNHET]

En ovanlig typ av lårbensfrakturer har i sällsynta fall rapporterats hos patienter som långtidsbehandlats med bisfosfonater mot benskörhet (osteoporos). Smärta eller obehag i låret, ljumsken eller höften kan vara ett tidigt tecken på en möjlig lårbensfraktur.

Bisfosfonater och atypiska frakturer

den 15 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Atypiska lårbensfrakturer har rapporterats vid behandling med bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos.

Inga dispenser från föreskrifter om blodverksamhet efter årsskiftet

den 15 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 april 2010 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet i kraft. För att möjliggöra leverans av plasma till läkemedelstillverkning enligt Läkemedelsverkets föreskrift har dispenser beviljats.

Varning om risk för narkolepsi införs i produktinformationen för Pandemrix

den 15 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska produktinformationen för Pandemrix utökas med ny information samt en rekommendation att inför en eventuell vaccination av barn och ungdomar med Pandemrix noggrant överväga nyttan och riskerna.

Roche återkallar infusionssetet Accu-Chek FlexLink Plus

den 13 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Roche har fått information om att infusionssetet Accu-Chek FlexLink Plus i sällsynta fall kan leda till försämrad införing av teflonkanylen. Detta fel kan medföra att man får för lite insulin. Roche har därför beslutat att tills vidare ta bort infusionssetet Accu-Chek FlexLink Plus från marknaden.

Många hudkrämer har brister i märkningen

den 13 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har granskat 99 hudkrämer som sålts på den svenska marknaden. Laboratorieanalyser har gjorts på konserveringsmedel och mikrobiologi. Dessutom har hudkrämernas innehållsdeklarationer och övriga märkning kontrollerats.

Ny blankett för ansökan om licensförskrivning av centralstimulantia vid ADHD

den 12 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ingen ökning av förgiftningar och självmordsförsök med paracetamol

den 7 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har startat ett större projekt för att kartlägga användningen av receptfria läkemedel. I en första granskning som fokuserat på paracetamol under den senaste treårsperioden kan varken någon försäljningsökning av paracetamol eller ökning av antalet självmordsförsök hittas.

Ändrad rutin för hantering av RMS-förfrågningar i DCP

den 5 april 2011, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket deltar aktivt som referensland (RMS) i den decentrala proceduren (DCP) och har sedan starten mottagit ett stort antal förfrågningar om att agera RMS.

Analys av bantningspreparatet REDUX Retinalin

den 5 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sedan en tid tillbaka så säljs ett bantningspreparat på den svenska marknaden under namnet REDUX Retinalin 500 mg. En begränsad analys vid Läkemedelsverkets laboratorium påvisade inga läkemedelssubstanser, men Läkemedelsverket vill dock uppmana konsumenter till försiktighet vid köp av bantningspreparat via okända hemsidor.

Ökat antal rapporterade fall av narkolepsi hos unga efter vaccinering med Pandemrix i Frankrike

den 5 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den franska läkemedelsmyndigheten Afssaps meddelade igår att fler fall av narkolepsi än förväntat rapporterats bland vaccinerade med Pandemrix i åldersgruppen 10-15 år.

Informationsdag för tillverkare av klass I-produkter

den 4 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Swedish Medtech (branschorganisationen för medicintekniska företag) arrangeras den 27 september 2011 en informationsdag för klass I-tillverkare av medicintekniska produkter på Läkemedelsverket i Uppsala.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (mars 2011)

den 30 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i mars 2011.

Ny rekommendation för behandling av överaktiv blåsa

den 30 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket publicerar idag rekommendationer för farmakologisk behandling av överaktiv blåsa (ÖAB). Rekommendationerna är framtagna av en nationell expertgrupp och är de första som sammanställts i Sverige. Urininkontinens och andra nedre urinvägssymtom utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp för individen och medför stora samhällskostnader. Man uppskattar att ca en halv miljon personer i Sverige idag har symtom på överaktiv blåsa.

Liten risk att insjukna i narkolepsi relaterad till Pandemrix 12 månader efter vaccination

den 29 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Biverkningsrapporter och resultat från registerstudier talar för att risken att insjukna i narkolepsi, som kan relateras till Pandemrix, bedöms vara mycket liten 12 månader eller mer efter vaccination.

Vivaglobin – risk för blodpropp

den 29 mars 2011, [ALLMÄNHET]

Blodproppar har i sällsynta fall rapporterats i samband med användning av Vivaglobin när det givits i underhuden (subkutant) eller av misstag givits i ett blodkärl.

Vivaglobin – risk för tromboemboliska händelser

den 29 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arteriella och venösa tromboemboliska händelser (TEE) har i sällsynta fall rapporterats i samband med användning av Vivaglobin subkutant eller då Vivaglobin av misstag givits intravenöst. Inga rapporter om TEE vid användning av Vivaglobin i Sverige har dock inkommit till Läkemedelsverket.

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar

den 29 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Resultaten från en svensk registerstudie tyder på att risken för barn och ungdomar att insjukna i narkolepsi kan vara fyra gånger högre hos individer under 20 år som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade. Utfallet är i linje med resultaten från en liknande finsk registerstudie.

Tillfälligt försäljningstillstånd för APL-adrenalin

den 28 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har den 28 mars 2011 utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Adrenalin APL 0,1 mg/ml injektionsvätska. Läkemedlet får säljas direkt till partihandlare, apotek och sjukvård till och med den 19 september 2011.

EU-gemensam förteckning över kliniska läkemedelsprövningar

den 22 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Idag tillgängliggörs ett gemensamt europeiskt register med information om kliniska prövningar, vilket innebär att information om alla godkända läkemedelsstudier i EU samt Island, Norge och Liechtenstein finns tillgänglig från en och samma källa.

Kosttillskott analyserade - påvisat innehåll av läkemedelssubstanser

den 21 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Livsmedelsverket har presenterat en rapport om kosttillskott som säljs på internet och funnit stora brister. Nästan alla produkter bedömdes av Livsmedelsverket ha undermålig information på förpackningen.

Ingen anledning att använda kaliumjodidtabletter i Sverige

den 17 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Risken för att Sverige ska drabbas av höga halter radioaktivt jod på grund av den japanska kärnkraftsolyckan är obefintlig och jodprofylax är därför onödig.

Läkemedelssubstanser i kinesiska hudsalvor

den 7 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har återigen hittat läkemedelssubstanser i hudsalvor som har sålts som traditionella kinesiska örtpreparat på den svenska marknaden. Läkemedelsverkets bedömning är att salvorna kan klassificeras som läkemedel. Då de inte är godkända läkemedel får de inte säljas enligt läkemedelslagen.

Tillverkningen av Pulmicort inhalationsspray upphör

den 7 mars 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

AstraZeneca upphör med tillverkningen av Pulmicort (budesonid) inhalationsspray, 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos, anledningen är tillverkningsproblem.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies