Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Ketoprofen för utvärtes bruk blir receptbelagt

den 31 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Samtliga geler för utvärtes bruk som innehåller ketoprofen kommer att receptbeläggas. Efter den 15 februari får gelerna endast finnas tillgängliga för förskrivning på recept.

Avlivningsmedel till hund och katt har godkänts

den 28 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har nu godkänt avlivningsmedlet Allfatal för användning till bl.a. hund och katt. Produkten beräknas finnas ute på apotek inom en månad.

Otillåtna halter av formaldehyd hittade i hårbehandlingsprodukter

den 27 januari 2011, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har vid laboratorieanlyser hittat formaldehyd i salongsprodukter för håruträtning. Flera av produkterna hade en högre halt än den maximalt tillåtna, och innehållsdeklarationerna hade brister.

Multaq misstänks kunna ge allvarliga leverskador

den 24 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har fått kännedom om ett antal fall av leverskador hos patienter som behandlats med Multaq (dronedaron). Av den anledningen har EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderat att patienter som behandlas med Multaq kontrolleras med avseende på leverfunktionen.

Fortfarande problem med Baxters peritonealdialysvätskor

den 21 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Problemen med förhöjda endotoxinhalter i Baxters peritonealdialysvätskor fortsätter. Ersättningsprodukter beräknas vara tillgängliga inom några veckor. Fram till dess uppmanas sjukvårdspersonal att vara fortsatt uppmärksamma på symtom som kan tyda på aseptisk peritonit.

Tillfällig brist på Cerazette

den 21 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

På grund av leveransproblem har det uppstått en tillfällig brist på läkemedlet Cerazette som är ett gestagent p-piller.

Ändringar - Worksharing för nationellt godkända läkemedel accepteras ej

den 17 januari 2011, [FÖRETAG]

Worksharing (sv. arbetsdelning) kan inte tillämpas på nationellt godkända läkemedel förrän ändringsförordning (EG) 1234/2008 är uppdaterad med information rörande nationellt godkända läkemedel.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (december 2010)

den 14 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i december 2010.

Tullens beslag av injektionsampuller innehöll tillväxthormon, endotoxiner och bakterier

den 11 januari 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat innehållet i omärkta ampuller för injektion som tullen beslagtagit. Analysen visar att ampullerna innehåller tillväxthormon (somatropin) och dessutom höga halter av endotoxiner, som till exempel kan orsaka allvarliga feberreaktioner, samt levande bakterier.

Risk för brist på Citodon

den 29 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

En tillverkningssats av Citodon tabletter 500 mg/30 mg i burk dras tillbaka från apoteken. Det finns en viss risk för att en bristsituation uppstår. Patienter uppmanas dessutom att vara vaksamma på Citodontabletter med avvikande utseende.

Listan över förskrivningsbara livsmedel uppdaterad

den 29 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Förteckningen i Läkemedelsverkets föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel har nu reviderats av Läkemedelsverket.

Dialysapparaten Aquarius kan tippa

den 22 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Skador kan uppstå på hjulen på dialysapparaten Aquarius med åtföljande risk för att maskinen tippar. Dialysapparaten ska hanteras och inspekteras enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra riskfyllda situationer.

Nya avgifter för GLP-laboratorier

den 21 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat om nya avgiftsnivåer för laboratorier med GLP-reglerad verksamhet.

Broschyr till vården ska ge bättre användning av antibiotika

den 21 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket och Strama har tillsammans tagit fram rekommendationer för behandling av sex vanliga typer av infektioner i öppenvården. För att få ett ännu bättre genomslag av rekommendationerna sammanfattas de nu i en broschyr som skickas till landets förskrivare. Målet är att sjukvården ska ha bra kunskap om när och hur antibiotika bör användas eller undvikas.

Gemensam rådgivning från LV och TLV fortsätter

den 21 december 2010, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att fortsätta med de gemensamma vetenskapliga rådgivningar som under en tid erbjudits läkemedelsindustrin.

Förfalskade prober för syremättnadsmätare på den europeiska marknaden

den 21 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket varnar hälso- och sjukvården för att förfalskade prober för pulsoximetrar har upptäckts på marknaden i Europa. Originalprodukterna Covidien Nellcor SpO2 Durasensor® (DS-100A) från tillverkaren Covidien Nellcor och förfalskningarna är mycket lika varandra.

Lager av Extraneal och Nutrineal peritonealdialysvätskor bör bytas ut hos tillverkaren

den 17 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nuvarande lager av Extraneal och Nutrineal peritonealdialysvätskor bör bytas ut hos tillverkaren på grund av risk för endotoxiner. Utbytet bör ske successivt så att en bristsituation undviks.

Europeisk utredning av långtidsrisker med tillväxthormon

den 17 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

En EU-gemensam utredning av nytta och risker med tillväxthormon har inletts. I avvaktan på utredningens resultat bör godkända användningsområden och rekommenderad doser enligt SmPC följas.

Vid behandling av metastaserande bröstcancer bör Avastin bara kombineras med paclitaxel

den 16 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Avastin (bevacizumab) bör endast användas i kombination med paclitaxel vid behandling av metastaserande bröstcancer. Detta konstaterar EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP efter att ha utrett nyttan och riskerna med Avastin vid kombinationsbehandling.

Flervägsslangar – risker vid felaktig användning

den 14 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har uppmärksammats om att vissa typer av flervägsslangar som kopplas bland annat till infusionssystem kan medföra patientrisker om de används felaktigt. De berörda produkterna har genomsläppliga proppar i öppningarna.

Thelin (sitaxentan) dras in efter två fall av allvarlig leverskada

den 10 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har informerats om att läkemedelsföretaget Pfizer beslutat dra in läkemedlet Thelin (sitaxentan) på grund av två fall av dödlig leverskada. Pfizer har också beslutat att avsluta alla pågående kliniska prövningar med läkemedlet.

Skärpt uppmärksamhet bör iakttas vid användning av Extraneal och Nutrineal peritonealdialysvätska

den 10 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett antal tillverkningssatser av Baxters lösningar för peritonealdialys, Extraneal och Nutrineal som tillverkats vid en anläggning i Irland kan misstänkas ha förhöjda endotoxinhalter. Förhöjda endotoxinhalter skulle kunna leda till ökad risk för aseptisk peritonit.

Indragning av Baxters Natriumklorid 9 mg/ml

den 10 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Baxter drar tillbaka alla tillverkningssatser av Natriumklorid 9 mg/ml med varunummer 19 27 73 och 15 05 65 som tillverkats vid en anläggning i Irland efter att man vid en rutinmässig produkttest konstaterat förhöjda endotoxinnivåer i vissa tillverkningssatser.

Ny studie föranleder utredning av långtidsrisker med tillväxthormon

den 10 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Läkemedelsverket har informerats om resultaten av en fransk registerstudie av patienter som behandlats med tillväxthormon på grund av kortvuxenhet eller brist på tillväxthormon. Studieresultaten tyder på en förhöjd risk för förtida död i den behandlade gruppen. Läkemedelsverket kommer nu utvärdera studieresultaten i samarbete med övriga europeiska läkemedelsmyndigheter.

Behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede

den 8 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Idag publicerar Läkemedelsverket rekommendationer för smärtlindring i livets slutskede. Dokumentet har tagits fram av en nationell expertgrupp under 2010 och belyser de olika medicinska åtgärder som används i vården idag.

Främmande virusfragment i vissa levande försvagade vacciner utgör ingen säkerhetsrisk

den 6 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Främmande virusfragment har nyligen påvisats i vissa vacciner. Av den anledningen har den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) genomfört en utredning och konstaterar att resultaten av denna visar att det inte föreligger någon risk för människa vid användning av dessa vacciner, eftersom de virusfragment man funnit inte härrör från virus som orsakar någon sjukdom hos människor.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (november 2010)

den 3 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i november 2010.

Läkemedelsverkets ansvar för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat upphör

den 3 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 1 december 2010 fattade riksdagen beslut om en ny alkohollag. Detta innebär viktiga förändringar för handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Uppdatering av utredningsläget kring narkolepsi och Pandemrix

den 2 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

I den pågående europeiska utredningen av narkolepsifall som misstänkts ha samband med vaccination med Pandemrix ingår svenska undersökningar som en viktig del, dels en nationell fallinventering och dels flera registerstudier. Läkemedelsverket beräknade tidigare att kunna komma med resultat av studierna under hösten, men utredningen är försenad och resultat beräknas nu kunna presenteras under våren 2011.

Omrihepb dras tillfälligt från marknaden

den 2 december 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Omrihepb 50 IE/ml, dras av försiktighetsskäl tillfälligt tillbaka från marknaden. Orsaken är ökad rapportering av blodproppar vid behandling med ett annat immunglobulin, av samma tillverkare, som tillverkas i likartad framställningsprocess. Hepatect 50IE/ml kan användas som alternativ. Hepatect kan förskrivas på licens.

Tillbud med Compat Go sondmatningspump

den 30 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått in flera rapporter om tillbud med Compat Go sondmatningspump. Tillverkaren har vidtagit åtgärder för att rätta till de problem som uppmärksammats och kommer inom kort att gå ut med ett säkerhetsmeddelande till berörda kunder.

Ny avgiftsförordning beslutad av regeringen

den 26 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat om en ny avgiftsförordning för Läkemedelsverket. Avgifterna höjs den 1 januari 2011 med i genomsnitt 4,9% och har justerats för att ge bättre kostnadstäckning för respektive ärendetyp.

Preliminära resultat från undersökning av dentalmaterial

den 19 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har i ett gemensamt projekt undersökt ett antal tandkronor. I projektet har ingått laboratorieanalyser av material, granskning av dokumentation samt granskning av kvaliteten på kronorna. Vad gäller material och kvalitet ser resultaten relativt bra ut, däremot finns det fortfarande stora brister i dokumentationen kring produkterna.

Modafinil bör i fortsättningen endast användas vid narkolepsi

den 19 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har gjort en genomgång av effekt och säkerhet för modafinil*. EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) drar slutsatsen att nyttan överväger riskerna för läkemedel som innehåller modafinil, men endast då läkemedlen användas vid narkolepsi.

Risk för utfällningar i TauroLock –Hep500 kateterlås vid frystemperatur

den 18 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

TauroLock –Hep500 är en lösning som används i blodkärlskatetrar för att förhindra koagelbildning samt bakterietillväxt i katetern. Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare om nya instruktioner i bruksanvisningar för fyra typer av TauroLockprodukter.

Vissa kontaktlinser av märket 1-DAY ACUVUE TruEye återkallas

den 16 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Vissa serier av kontaktlinsen 1-DAY ACUVUE TruEye har återkallats av tillverkaren Johnson & Johnson Vision Care. En avvikelse i sköljningsprocessen är orsaken till rapporterade besvär hos användare.

Årsavgift för försäljning av receptfria läkemedel

den 16 november 2010, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket kommer inom kort att skicka ut fakturor avseende årsavgift vid försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek för 2010.

Ökad uppmärksamhet på tromboemboliska komplikationer vid behandling med Omrihepb

den 12 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Omrihepb 50 IE/ml har dragits in i Israel som en försiktighetsåtgärd på grund av ökad rapportering av blodproppar vid behandling med Omrigam, ett humant normalt immunglobulin med samma tillverkare och dessa två läkemedel har genomgått likartade framställningsprocesser.

Begränsad service för licensärenden och kliniska prövningar

den 10 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

På grund av verksamhetsplanering 15-16 november är servicen för licensärenden och kliniska prövningar begränsad. Medicinskt brådskande licenser kommer att prioriteras.

Undvik långtidsanvändning av värktabletter under graviditet

den 9 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Vid tillfällig användning av receptfria värktabletter under graviditet är risken för negativa effekter liten. Vanliga värktabletter är avsedda för kortare behandling och längre behandling ska endast ske efter kontakt med läkare. Allmänt bör gravida kvinnor rådgöra med läkare eller barnmorska vid användning av läkemedel samt noga läsa instruktionerna i bipacksedeln.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (oktober 2010)

den 5 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i oktober 2010.

IRAP för veterinärt bruk rekommenderas inte

den 3 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandling med IRAP rekommenderas inte vid aseptisk ledinflammation hos häst. Det framgår av Läkemedelsverkets rekommendation som publicerades tidigare i höst.

Personer med P.I.P. bröstimplantat bör informeras samt erbjudas kontakt med läkare

den 1 november 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att verksamheter som implanterat silikonfyllda bröstimplantat från den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse sedan år 2001 eller senare informerar sina patienter om rådande risker och erbjuder en kontakt med läkare.

Fibrater bör endast användas som andrahandsmedel

den 29 oktober 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fibrater bör endast förskrivas till patienter med svår triglyceridemi eller patienter som inte kan använda statiner, konstateras i en europeisk utredning. Slutsatsen är i linje med Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2003.

Missvisande märkning av Epipen och Epipen Jr autoinjektor kan leda till felanvändning

den 29 oktober 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Enstaka fall av felanvändning av EpiPen har rapporterats inom EU, där orsaken kan vara att autoinjektorns etikett var missvisande. Utgångsdatum har passerat på de produkter som haft denna märkning i Sverige. Inga fall av denna typ av felanvändning i Sverige har rapporterats till Läkemedelsverket. Patienter som har EpiPen och EpiPen Jr med passerat utgångsdatum uppmanas att kontakta sin läkare för ny förskrivning.

Snävare tidtabell för läkemedelsansökningar inom nationell procedur

den 29 oktober 2010, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har under 2010 förändrat arbetssättet för nationella ansökningar för godkännande av läkemedel. Tidtabellen har reviderats och antalet möjliga svarsrundor har minskats, varmed handläggningen i större utsträckning än tidigare följer modellen för decentral procedur. Detta möjliggör snabbare handläggning av Läkemedelsverket, men medför också att företag får mindre utrymme än tidigare att komplettera sina ansökningar under pågående handläggning.

Avandia och Avandamet tillhandahålls ej efter 4 november

den 26 oktober 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Enligt uppgift från tillverkaren, Glaxo Smith Kline, kommer Avandia och Avandamet att dras tillbaka från apotek den 4 november.

Avlivningsvätskan Pentobarbital APL för veterinärt bruk kan tillfälligt tillhandahållas utan licens

den 26 oktober 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har beviljat APL tillstånd till försäljning av Pentobarbital vet APL 100mg/ml, injektionsvätska till den 30 november 2010.

Uppdatering av vägledningen för ansökan om klinisk läkemedelsprövning

den 21 oktober 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Kommissionen publicerade 30 mars 2010 en uppdatering av dokumentet "Detailed guidance" för ansökan om klinisk läkemedelsprövning. Nationella myndigheter förväntas implementera dessa riktlinjer och kommissionen kommer att följa upp hur implementeringen fortskrider. En uppdatering av LVFS 2003:6 pågår.

Angående förebyggande behandling mot huvudlöss

den 15 oktober 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket rekommenderar medicintekniska produkter som appliceras i hårbotten för behandling av huvudlöss i första hand. När det gäller produkter avsedda för förebyggande behandling har Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning av vare sig effekt eller säkerhet.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies