Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Läkemedelsverket publicerar tillverkares säkerhetsmeddelanden

den 16 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tillverkare av medicintekniska produkter skickar ut säkerhetsmeddelanden till sjukvården när säkerhetsrelaterade problem har upptäckts på produkter. Denna information publiceras även på Läkemedelsverkets webbplats i syfte att underlätta för hälso- och sjukvården att bevaka dessa meddelanden.

Marknadskontroll av graviditetstester avslöjar brister

den 14 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har genomfört en granskning av försäljningen av graviditetstester. På en rad punkter fanns avvikelser från regelverket, av vilka flera betraktas som allvarliga.

En tillverkningsserie av Gepan Instill 1 x 40 ml återkallad

den 10 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av Gepan Instill 1 x 40 ml att en tillverkningsserie av produkten har återkallats på den svenska marknaden. Produkten används för att lindra besvär i urinblåsan.

Olaglig homeopatika ett växande problem i Sverige

den 9 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Användningen av homeopatika ökar kraftigt i hela Europa. I Sverige är användningen ännu relativt liten, men den olaga försäljningen är i gengäld ett växande problem. Olaglig tillverkning kan innebära att homeopatika kan innehålla fel mängd av en ingrediens, föroreningar eller vara tillverkade på ett sätt som avviker från homeopatisk tillverkningssed. Läkemedelsverket har i dagarna skickat ut brev till 3000 terapeuter för att påtala risken med att använda produkter som står utanför Läkemedelsverkets tillsyn.

Läkemedelsverket förbjuder tre HIV-hemtester som säljs via Internet

den 3 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för tre HIV-tester då företaget - trots uppmaningar - inte visat någon dokumentation för produkterna. Personer som har köpt testerna uppmanas att inte använda testerna. Om testerna använts bör man kontakta sjukvården.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (maj 2010)

den 3 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2010.

Kampanjen Crime Medicine framgångsrik – men riskmedvetande är en färskvara

den 2 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

På regeringens uppdrag genomförde Läkemedelsverket under 2008-2009 en informationskampanj som varnade för att köpa olagliga läkemedel på internet. Kampanjen fick stor uppmärksamhet, och syftet var att öka riskmedvetandet hos konsumenter. En nyligen gjord undersökning visar att medvetenheten om riskerna är betydligt högre än före kampanjen, men också att den kunskapen har minskat.

Tillslag mot svenska nätapotek - odeklarerade substanser hittade vid analys

den 1 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

I november 2009 genomförde svensk polis i samarbete med andra länders polismyndigheter en gemensam operation mot vissa nätapotek. Operationen fokuserade på personer som ligger bakom internetsidor vilka illegalt säljer och levererar läkemedel. Läkemedelsverket har samarbetat med polisen och verket har bl.a. analyserat de beslagtagna produkterna. Laboratorieanalyserna visar att produkterna har innehållit odeklarerade läkemedelssubstanser eller varit kraftfulla läkemedel som inte lämpar sig för egenvård.

Receptfria läkemedel är effektiva och säkra om de används rätt

den 27 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Receptfria läkemedel har efter apoteksomregleringen blivit mer tillgängliga, och försäljningen har ökat det senaste halvåret. Förväxling och feldosering av läkemedel är vanligt förekommande, och Läkemedelsverket vill därför påminna om vikten av att förvara och använda läkemedel på rätt sätt.

Läkemedelsverket får ny tung roll för bättre svensk läkemedelsanvändning

den 26 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Nu är det klart att Läkemedelsverket kommer att leda samordning och samarbete mellan alla viktiga aktörer i Sverige inom läkemedelsområdet. Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman ställer sig mycket positiv till uppdraget som innebär att Läkemedelsverket nu ytterligare breddar sitt samhällsansvar.

Konakion Novum injektionsvätska kan ges peroralt till vuxna

den 24 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Konakion tuggtablett, 10 mg, avregistrerades 2010-04-30 på begäran av företaget.

Föreskrift och blankett för apotekstillstånd ändrad

den 24 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2009:8 har ändrats, liksom blanketten för ansökan om tillstånd för öppenvårdsapotek.

Uppmärksamma förändringar i bröstvävnad vid finasteridbehandling

den 19 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett samband mellan användning av finasterid och risken för manlig bröstcancer kan inte uteslutas. Patienterna bör därför vara uppmärksamma på förändringar som kan vara tecken på manlig bröstcancer och förskrivare uppmanas att rapportera misstankar om sådana förändringar till Läkemedelsverket.

Bristande kastrationseffekt vid GnRH-analogbehandling

den 19 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Flera fall av bristande kastrationseffekt vid behandling med leuprorelin hos patienter med prostatacancer har rapporterats till Läkemedelsverket. Läkare uppmanas därför att kontrollera dessa patienters s-testosteron vid stigande PSA och att rapportera de fall som inte uppnår kastrationsvärden.

Förbättringar efter kontroll av 50 solskyddsprodukter

den 19 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Kunskapen hos företagen om hur solskyddsmedel ska märkas och effektbevisas är bristfällig, det konstaterar Läkemedelsverket efter att ha kontrollerat ett 50-tal solskyddsmedel på den svenska marknaden. Tillsynsinsatsen har lett till att ett flertal solskyddsprodukter med osäker skyddseffekt, otydliga användarinstruktioner eller felaktig märkning har korrigerats eller tagits bort från marknaden.

Ny föreskrift för maskinell dosdispensering

den 17 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har utfärdat föreskrifter för hur maskinell dosdispensering ska bedrivas.

Vägledning för rapportering av medicintekniska olyckor och tillbud ersätter föreskrift

den 17 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2001:8) om tillverkares skyldighet att anmäla olyckor och tillbud med medicintekniska produkter har upphört att gälla. Föreskrifterna har ersatts med ett vägledningsdokument som även innehåller ett avsnitt om vårdgivares rapporteringsskyldighet.

Reglerna för receptfritt måste följas av både kommuner och butiker

den 10 maj 2010, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Antalet anmälda försäljningsställen för receptfritt i butik uppgår idag till 6500. Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga, därför är det viktigt att alla aktörer följder de regler som gäller, annars finns det risk för att konsumenten drabbas.

Klinisk prövning med vaccin som är genmodifierad bakterie - tillfälle att lämna synpunkter

den 10 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Använd inte äldre typ av lyftbyglar till patientlyft Invacare Flamingo

den 6 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Invacare Flamingo patientlyftar (modell 1423303) ska omedelbart tas ur bruk om de har en äldre typ av lyftbyglar som inte har bytts ut enligt tillverkarens anvisningar. Tillverkaren har i januari 2009 initierat ett utbyte av lyftgalgar på redan levererade produkter, men responsen från kunderna har varit otillräcklig.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (april 2010)

den 6 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ett urval av ärenden som togs upp vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i april. Denna månad genomfördes mötena som video- respektive telefonkonferens på grund av vulkanaskans påverkan på flygtrafiken.

Slutlig sammanställning av biverkningsrapporter för Pandemrix

den 4 maj 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket publicerar idag en avslutande sammanställning av de misstänkta biverkningar som rapporterats in för influensavaccinet Pandemrix. Fram till den 16 april 2010 hade ca 6,1 miljoner doser använts i Sverige och totalt ca 4380 biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket från hälso- och sjukvården samt från privatpersoner. Mot bakgrund av det mycket stora antalet vaccinerade individer i Sverige och det begränsade antalet biverkningsrapporter och deras mönster bedöms säkerheten för vaccinet vara betryggande.

660 apotek godkända av Läkemedelsverket

den 15 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket publicerar idag en lista med samtliga godkända apotek i Sverige. Listan omfattar 44 helt nystartade apotek samt de 615 apotek som överlåtits från Apoteket AB. Listan omfattar ännu inte de apotek som blir kvar hos Apoteket AB.

PSURar och RMP – utbildningsdag 27 maj

den 14 april 2010, [FÖRETAG]

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar inom Regulatory Affairs eller Drug Safety och som önskar få en aktuell överblick inom området.

Läkemedel i butik måste vara säkert för konsumenten

den 9 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Drygt 6000 försäljningsställen har anmält försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek sedan det blev möjligt den 1 november 2009. För den enskilde konsumentens säkerhet är det viktigt att reglerna följs.

Sibutramin – inte bara i Reductil

den 9 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Substansen Sibutramin är vanligt förekommande i icke godkända preparat som säljs på nätet. Läkemedelsverket befarar att dessa illegala produkter på nätet kommer att öka i samband med att Reductil försvinner från marknaden och varnar nu för dessa produkter, som saluförs under olika namn och med högst skiftande innehåll.

Säkerhetsåtgärd gällande trehjuliga elrullstolar av märket Mini Crosser

den 8 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått rapport om risk för överhettning av trehjuliga elrullstolar av märket Mini Crosser. Tillverkaren genomför korrigerande åtgärder på berörda produkter.

Förekomst av icke-patogent porcint circovirus typ-1 DNA (PCV-1) i Rotarix

den 7 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Med en ny känslig analysmetod har man funnit främmande virus-DNA i rotavirusvaccinet Rotarix. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har bedömt att det inte föreligger några säkerhetsrisker med att använda Rotarix, men tillverkaren ska snarast utreda orsaken till fyndet.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP

den 1 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i mars.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.1

den 1 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.1, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2010 och gäller från och med den 1 april 2010.

Läkemedelsverket förbjuder silikonfyllda bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothèse

den 31 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har idag fattat beslut om marknadsförbud för silikonfyllda bröstimplantat med beteckningarna IMGHC-TX, IMGHC-MX och IMGHC-LS tillverkade av den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse samt att denne ska återkalla dessa produkter från den svenska marknaden.

Hälso- och sjukvårdens inrapporterade biverkningar 2009

den 31 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Under 2009 tog Läkemedelsverket emot 6245 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården.

Ny rekommendation – behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma.

den 31 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nu finns en rekommendation om behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma att tillgå på Läkemedelsverkets webbsida.

Ny blankett vid ansökan om exportintyg för medicintekniska produkter

den 29 mars 2010, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har publicerat en uppdaterad version av blanketten Ansökan om Exportintyg/Free Sales Certificate. En medicinteknisk produkt som är korrekt CE-märkt har fritt tillträde till hela EES-marknaden.

Nya regler för blodgivare

den 26 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Socialstyrelsen har ändrat reglerna för vem som kan accepteras som blodgivare. De nya reglerna gäller från och med 1 april. I korthet innebär förändringen att personer med vissa sexuella riskbeteenden inte längre är permanent avstängda från att ge blod om blodet är avsett för transfusionsändamål.

Indragning av vissa generiska läkemedel med clopidogrel

den 26 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vissa generiska läkemedel som innehåller substansen clopidogrel kommer att dras in från marknaden. Det rör sig om läkemedel som innehåller clopidogrel som tillverkats av företaget Glochem Industries Ltd.

Nytt regelverk för medicinteknik har nu trätt i kraft

den 23 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets ändringsföreskrifter avseende medicintekniska produkter (LVFS 2009:18) respektive aktiva medicintekniska produkter för implantation (LVFS 2009:19) har trätt i kraft den 21 mars 2010.

Interaktion mellan clopidogrel och protonpumpshämmare

den 22 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nya studier har visat att clopidogrels effekter på trombocytfunktionen minskar vid samtidig behandling med omeprazol eller esomeprazol. Samtidig behandling med clopidogrel och dessa två läkemedel bör därför undvikas.

Godkännandet av sibutramin dras tillbaka

den 19 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

EU-kommissionen har nu beslutat att återkalla godkännandet av läkemedel som innehåller sibutramin. Beslutet följer CHMP:s rekommendation från januari 2010. Beslutet innebär att läkemedel som innehåller sibutramin från och med den 11 april inte längre tillhandahålls på apotek.

Dosrekommendationer för intravenöst zanamivir och oseltamivir till patienter med livshotande influensa

den 17 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Dosrekommendationer för intravenösa beredningar av Relenza (zanamivir) och Tamiflu (oseltamivir) har utarbetats i samband med att läkemedlen utretts inför licensanvändning.

Behandling vid alkoholabstinens – ny rekommendation

den 17 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid behandling av alkoholabstinens är bensodiazepiner förstahandsalternativet. Det finns däremot inget underlag att entydigt framhålla något speciellt preparat ur denna grupp.

Läkemedelsverket positiva till förslag om utökat uppdrag

den 16 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning. Inom ramen för detta centrum ska Läkemedelsverket bedriva uppföljnings- och utredningsarbete samt ansvara för samordning mellan olika aktörer.

Pressmeddelande: Varning för förfalskad Restylane

den 15 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har informerats av sin amerikanska motsvarighet FDA om att det finns förfalskade kopior av preparatet Restylane tillgängligt på Internet. De förfalskade kopiorna kan finnas på den europeiska marknaden men har inte hittats.

Nya rutiner för indragningar av läkemedel

den 15 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Idag införs nya rutiner på den svenska marknaden för indragningar av produkter som faller under läkemedelslagstiftningen. En indragning innebär att ett läkemedel tas bort från marknaden t.ex. om den bedöms kunna skada användaren.

Försäljningsrestriktioner för Physio-Control Lifepak defibrillatorer hävs

den 12 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De begränsningar av försäljning av Physio-Control Lifepak defibrillatorer som gällt sedan april 2008 har nu hävts och Physio-Control (Medtronic) kan åter sälja berörda produkter utan särskilda restriktioner.

Cytomegalvirusinfektioner – ny rekommendation

den 10 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En uppdaterad rekommendation om farmakologisk behandling av cytomegalvirusinfektioner finns nu publicerad.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP

den 5 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av februaris möten vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP).

6000 anmälda försäljningsställen för receptfritt i butik

den 2 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Antalet anmälda försäljningsställen uppgår nu till ca 6000.

Ny föreskrift om tillverkning av extemporeläkemedel

den 26 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets föreskrift som reglerar tillverkning av skräddarsydda läkemedel för enskilda patienter har ändrats och börjar gälla från och med måndag 1 mars 2010.

Ny ändringsförordning innebär ny hantering av produktinformation

den 26 februari 2010, [FÖRETAG]

Sidan ”Ansökan om ändring” på Lakemedelsverket.se har genomgått en omfattande uppdatering. Detta med anledning av övergången till den nya ändringsförordningen, vilket innebär ny information kring hanteringen av ändringar.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies