Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2322

Ny ändringsförordning innebär ny hantering av produktinformation

den 26 februari 2010, [FÖRETAG]

Sidan ”Ansökan om ändring” på Lakemedelsverket.se har genomgått en omfattande uppdatering. Detta med anledning av övergången till den nya ändringsförordningen, vilket innebär ny information kring hanteringen av ändringar.

Diabetes typ 2 – ny rekommendation för läkemedelsbehandling

den 24 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Metformin är fortfarande förstahandsmedlet vid diabetes typ 2, men det finns ett flertal andra läkemedel som kan kombineras med metformin eller vara ett alternativ när metformin inte kan användas. Detta konstateras i Läkemedelsverkets nya rekommendation för läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2.

Ytterligare förändringar i rutiner för produktinformation på Läkemedelsverket

den 18 februari 2010, [FÖRETAG]

Tidigare har Läkemedelsverket informerat om att den stämpel som sätts på godkänd produktinformation ersätts av revisionsdatum i sidhuvudet, liksom ett byte av filformat till DOC. Även övergång till elektroniska dokument kommer att genomföras samt förändring vad gäller underteckning av bifallsbeslut och avslagsbeslut.

Ökade ärendevolymer för Läkemedelsverket under 2009

den 16 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

2009 var ett händelserikt och produktivt år för Läkemedelsverket. Nya uppdrag i samband med apoteksomregleringen har tagits omhand, ett lyckat ordförandeskapshalvår har genomförts, och ärendevolymerna har ökat. Detta framgår av årsredovisningen för 2009 som nu finns tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats.

Dextropropoxifen dras bort från marknaden

den 15 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Produkter som innehåller dextropropoxifen ska under 15 månader successivt dras bort från marknaden i samtliga länder inom EU. Utfasningen ska anpassas till nationella förhållanden och Läkemedelsverket har beslutat att produkterna får säljas i Sverige fram till och med mars 2011.

Brist på Sinemet Depot och Sinemet Depot Mite

den 9 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Företaget MSD uppger att det inom kort kommer bli brist på läkemedlen Sinemet Depot och Sinemet Depot Mite i Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under hela 2010.

Butylon och MDPV narkotikaklassade

den 2 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat (SFS 2009:1581) på förslag av Folkhälsoinstitutet att butylon och MDPV ska klassas som narkotika från den 1 februari 2010.

Läkemedels effekt och säkerhet följs upp i EU-projekt

den 1 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket leder under 2010 ett projekt för att förbättra kunskapsspridningen kring läkemedels effekter i klinisk vardag inom EU. Detta uppdrag från Socialdepartementet innebär att Läkemedelsverket ska stödja några kliniska nätverk inom EU som framgångsrikt arbetar inom området ”drug effectiveness”.

Ny riktlinje för studier av bioekvivalens

den 1 februari 2010, [FÖRETAG]

I dagarna publiceras en uppdaterad EU-riktlinje för hur bioekvivalensstudier skall designas, genomföras och utvärderas. Läkemedelsverket har under de senaste två åren lett det bakomliggande arbetet.

Läkemedelsverket besöker Indien – läkemedel, miljö och säkerhet på agendan

den 29 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman och miljöchef Charlotte Unger ingår i en svensk delegation som ska delta i Indo-Swedish Health Week den 1-5 februari. Med på resan är bland andra äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. För Läkemedelsverket är en hållbar utveckling inom läkemedelsområdet den mest centrala frågan under besöket.

Antidepressiv effekt i relation till depressionens svårighetsgrad

den 25 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I en artikel i JAMA 2010-01-06 hävdas att vid lätt till måttlig depression är effekten - utöver placebo - minimal eller till och med icke existerande. Liknande slutsatser har kommit upp i tidigare artiklar, men Läkemedelsverket menar att data saknas för säkra slutsatser.

Nya åtgärder för att minska risken för allvarlig biverkan av Tysabri

den 22 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risken för den allvarliga virussjukdomen PML ökar efter två års behandling med Tysabri. För patienter med högaktiv, skovvis förlöpande MS överväger dock nyttan av behandlingen riskerna. Produktinformationen uppdateras nu med information om hur patienterna ska följas och vilka åtgärder som ska vidtas om symtom på PML uppträder.

Reductil indraget tills vidare

den 21 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter att ha slutfört en utvärdering av nyttan och riskerna med sibutramin (Reductil) har den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) dragit slutsatsen att nyttan inte längre överväger riskerna varför man beslutat att rekommendera att marknadsföringstillståndet för sibutramin tills vidare dras tillbaka.

Reductil försvinner från marknaden tillsvidare

den 21 januari 2010, [ALLMÄNHET]

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har kommit fram till att marknadsföringstillståndet för läkemedel innehållande sibutramin (Reductil) ska dras in tillsvidare. Detta på grund av att riskerna för hjärtkärlsjukdom överväger den nytta man ser av läkemedlet.

Läkemedelsverket och SwedenBIO i samarbete

den 21 januari 2010, [PRESS]

Läkemedelsverket och SwedenBIO inbjuder till öppna seminarier för forskande, mindre bolag inom läkemedel och medicinsk teknik, för att öka kunskapen och stimulera intresset kring kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Föreskrifter på remiss - hantering av läkemedelsavfall för apoteken

den 21 januari 2010, [FÖRETAG]

Förordningen om producentansvar för läkemedel trädde i kraft i december 2009. Den innebär att öppenvårdsapoteken är skyldiga till att ta emot läkemedelsavfall från allmänheten, samt att informera om möjligheten att lämna överblivna läkemedel hos öppenvårdsapoteken. Med anledning av detta föreslår Läkemedelsverket ett antal ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med öppenvårdsapotek.

Nya rutiner för produktinformation på Läkemedelsverket

den 18 januari 2010, [FÖRETAG]

Den stämpel som Läkemedelsverket sätter på godkänd produktinformation ersätts nu av att revisionsdatum skrivs ut i sidhuvudet. Läkemedelsverket byter också filformat på publicerade produktresuméer och bipacksedlar från PDF till DOC.

Första tillstånden för nya öppenvårdsapotek beviljade

den 18 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har idag beviljat de första tillstånden för nya öppenvårdsapotek. Det ansökande företaget är Åhléns AB och apoteken finns i varuhusen i Stockholm (Skanstull) och Norrköping. Dessa tillstånd gäller de första nya öppenvårdsapoteken i Sverige, tidigare har 460 tillstånd beviljats för redan befintliga apotek.

Start för överlåtelser av apotek idag

den 17 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Idag överlåts de första apoteken från Apoteket AB till nya aktörer på apoteksmarknaden.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 8 januari 2010

den 15 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Cirka 5,3 miljoner individer, det vill säga ca 60 % av Sveriges befolkning, har fram till den 8 januari vaccinerats med Pandemrix. Hittills har Läkemedelsverket fått totalt cirka 3700 biverkningsrapporter från sjukvård och konsumenter. Mot bakgrund av det mycket stora antalet vaccinerade individer i Sverige och det begränsade antalet rapporterade biverkningar och deras mönster bekräftas slutsatsen att säkerheten för vaccination med Pandemrix är betryggande.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010

den 4 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.0, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2009.2 och gäller från och med den 1 januari 2010.

Bristande effekt av naturläkemedel med Ginkgo biloba mot minnesstörningar hos äldre

den 30 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Denna vecka publiceras i den amerikanska medicintidskriften JAMA resultatet av en flerårig studie på drygt 3000 äldre patienter av effekten av Ginkgo biloba-preparat för att söka förhindra utveckling av demenssymtom såsom minnesstörningar. Hälften av patienterna fick ginkgo biloba, hälften placebo. Utvärderingen visar att effekten av Ginkgo biloba inte skilde sig från den av placebo.

Listan över förskrivningsbara livsmedel uppdaterad

den 29 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Förteckningen i Läkemedelsverkets föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel har nu reviderats av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket förenklar elektronisk rapportering av biverkningar för företag

den 22 december 2009, [FÖRETAG]

I samförstånd med Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har Läkemedelsverket beslutat förenkla den elektroniska hanteringen av biverkningsrapporter.

Indragning av Fluorescite 100 mg/ml från Alcon

den 22 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Alcon har beslutat om omedelbar indragning av Fluorescite 100 mg/ml. Orsaken till indragningen är ett antal oväntade, allvarliga biverkningar som har inträffat i Tyskland.

Dosrekommendation för intravenöst Relenza till barn med livshotande influensa

den 22 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket ger rekommendationer för dosering av Relenza (zanamirvir) hos barn utifrån en farmakokinetisk modell för beräkning av njurfunktionen.

Viktigt med nordiskt samarbete kring läkemedels miljöpåverkan

den 22 december 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Användningen av läkemedel som kan innebära en miljörisk är mycket snarlik mellan de nordiska länderna, vilket är ett viktigt argument för fortsatt samarbete när det gäller forskning kring läkemedels miljöpåverkan. Det är den viktigaste slutsatsen i en nyligen genomförd studie av läkemedelsanvändning och miljörisker i Norden.

Eventuella risker med sibutramin under utvärdering

den 18 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya data beträffande eventuella risker med sibutramin (Reductil) utvärderas nu av den europeiska läkmedelsmyndigheten(EMA). Resultaten från en ny studie visar att sibutramin kan öka risken för allvarliga kardiovaskulära händelser t ex hjärtinfarkt och stroke hos patienter med riskfaktorer för dessa tillstånd.

Stort intresse för receptfritt i handeln

den 17 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sedan den 1 november har svenska konsumenter kunnat köpa vissa receptfria läkemedel i den vanliga handeln. Förändringen är det sista steget i den omreglering av apoteksmarknaden som påbörjades våren 2008, och är kanske den förändring som hittills varit mest synlig för konsumenter. Drygt 3000 försäljningsställen har hittills anmält försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket.

Förslag på skärpta miljökrav på läkemedelssektorn

den 17 december 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel med tonvikt på det internationella perspektivet. I rapporten föreslås bland annat att miljöperspektivet bli en tvingande del av tillverkningsreglerna inom EU och att möjlighet till att neka ett godkännande för läkemedel pga. miljörisker införs i lagstiftningen.

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008

den 16 december 2009, [FÖRETAG]

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008 för läkemedel godkända inom den ömsesidiga och centrala proceduren. Den nya förordningen gäller från och med 1 januari 2010 och ersätter (EG) 1084/2003 (MRP/DCP) och (EG) 1085/2003 (Centralt godkända läkemedel).

Anmäl dig till Läkemedelsriksdagen 2010

den 15 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsriksdagen går av stapeln den 21 januari 2010 i Stockholm. Temat är hur uppföljningar av läkemedelseffekter bäst bör genomföras.

Ändrade regler vid blodgivning

den 14 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

När HIV upptäcktes i Sverige 1984, beslutade Socialstyrelsen att i sina föreskrifter om blodgivning avstänga män som har sex med män från blodgivning på livstid. Socialstyrelsen har nu utkommit med nya föreskrifter där den regeln är borttagen, istället har det sexuella riskbeteendet tydliggjorts.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 4 december

den 11 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Närmare 4 miljoner individer har fram till den 4 december vaccinerats i Sverige. Totalt har Läkemedelsverket fått cirka 3000 biverkningsrapporter från sjukvård och konsumenter. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med vad de kliniska prövningarna visat, med undantag av allergiska och neurologiska reaktioner. Mot bakgrund av det mycket stora antalet vaccinerade individer i Sverige och det begränsade antalet rapporterade biverkningar och deras mönster förstärks slutsatsen att säkerheten för vaccination med Pandemrix är betryggande.

Metedron narkotikaklassat

den 9 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat (SFS 2009:1026) på förslag av Folkhälsoinstitutet att metedron ska klassas som narkotika från den 9 december.

Omklassificering av växtbaserade naturläkemedel

den 9 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

De växtbaserade naturläkemedlen genomgår för närvarande, till följd av ändrade EU-regler, en process där de kommer att omklassas till antingen traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) eller växtbaserade läkemedel (VBL).

Bantningsmedlet Super Slim innehåller höga halter av läkemedelssubstanser

den 4 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har fått rapporter från flera konsumenter om oväntade reaktioner i samband med intag av bantningsmedlet Super Slim, som säljs på flera sajter på nätet. Laboratorieanalyser har påvisat innehåll av både läkemedelssubstansen sibutramin och fenolftalein som tidigare använts i laxermedel. Detta innehåll har inte deklarerats på förpackningen, och Super Slim är inte ett godkänt, kontrollerat läkemedel. Läkemedelsverket varnar konsumenter för att använda produkten.

Viktigt att patienter som organtransplanterats har adekvat immunsuppressiv behandling vid vaccination med Pandemrix

den 3 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått in två rapporter om avstötningsreaktion av transplanterat organ som inträffat i anslutning till vaccination med Pandemrix. Läkemedelsverket vill därför upprepa tidigare rekommendation att patienter som organtransplanterats skall vara adekvat immunsupprimerade inför vaccinationen.

Relenza i intravenös beredning finns i begränsad omfattning för livshotande influensa

den 3 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Relenza för intravenös användning finns nu att tillgå i mycket begränsad omfattning för behandling av livshotande influensasjukdom. Beställning sker till Apotek CW Scheele.

Vanligt med feber efter andra dosen Pandemrix hos de yngsta barnen

den 2 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Studiedata och erfarenheter från den svenska vaccinationskampanjen visar att det är vanligare att de yngsta barnen får hög feber efter andra dosen Pandemrix jämfört med den första. Febern är oftast inte förknippad med allmänpåverkan och försvinner inom något dygn. Vid hög feber med allmänpåverkan rekommenderas febernedsättande medel.

Pilotprojekt med gemensam rådgivning förlängs

den 2 december 2009, [FÖRETAG]

Sedan den 1 september erbjuds läkemedelsindustrin gemensam vetenskaplig rådgivning från Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Detta pilotprojekt förlängs nu till den 30 juni 2010.

Stort antal frågor har medfört långa svarstider

den 27 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Under den pågående pandemin och vaccinationskampanjen har Läkemedelsverket fått ett mycket stort antal frågor, både via telefon och per e-post.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 20 november

den 26 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Närmare 3,4 miljoner vuxendoser Pandemrix har levererats till Sverige fram till och med den 17 november och enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet (SMI) hade cirka 1,9 miljoner individer vaccinerats fram till och med den 15 november. Totalt har Läkemedelsverket fått cirka 1000 biverkningsrapporter från sjukvården och cirka 1300 från konsumenter. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med vad de kliniska prövningarna visat, med undantag av allergiska reaktioner.

Hearing om dosering av paracetamol till barn

den 25 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Med anledning av uppgifter i media att barn med feber och värk får för låga doser paracetamol, sammankallade Läkemedelsverket till en hearing den 22 april 2009.

Pandemrix kan ges samtidigt med vaccin mot säsongsinfluensa

den 20 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har bedömt preliminära resultat från en klinisk studie som just nu genomförs i Sverige, där Pandemrix givits samtidigt med ett säsongsinfluensavaccin. Båda vaccinerna gav ett bra immunsvar. Studieresultaten leder till slutsatsen att vaccination mot säsongsinfluensa och pandemiinfluensa kan ske samtidigt. Ytterligare stöd finns från en studie av ett annat pandemivaccin. Socialstyrelsen står bakom bedömningen.

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008

den 20 november 2009, [FÖRETAG]

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008 gäller fr.o.m. 2010-01-01 för läkemedel godkända inom den ömsesidiga och centrala proceduren. Den nya förordningen ersätter (EG) 1084/2003 (MRP/DCP) och (EG) 1085/2003 (Centralt godkända läkemedel)

Läkemedelsverket delaktig i globalt tillslag mot illegala nätapotek

den 20 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Under den gångna veckan har svensk polis tillsammans med andra länders polismyndigheter gjort ett gemensamt tillslag mot illegala nätapotek. Rikskriminalpolisen, Internationella åklagarkammaren och Läkemedelsverket har samordnat tillslagen som genomförts tillsammans med Stockholmspolisen.

Slutsats efter expertkonferens: Utvecklandet av nya antibiotika kräver handlingsplan

den 19 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Stimulansåtgärder och stödjande insatser för forskningen behövs för att gynna utvecklingen av nya effektiva antibiotika. Det var en av de slutsatser som kunde dras efter ordförandeskapets expertmöte i september, då behovet av nya antibiotika stod som tema.

Förtydligande – ansökan om förändring av godkända produkter

den 18 november 2009, [FÖRETAG]

Alla ändringar i av Läkemedelsverket godkända produkter, som bipacksedel, form, styrka och förpackningar, ska föregås av en ändringsansökan från företaget. Nu finns förtydligande information på Läkemedelsverkets webbsida för ändringsansökningar.

Nytryck av Stramas och Läkemedelsverkets kort om behandling av akut bronkit och pneumoni hos barn

den 17 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

På grund av feltryck ska det tidigare kortet som samsänts med Läkemedelsverkets tidning "Information från Läkemedelsverket" nr 5 2009 kasseras.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies