Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2392

Förekomst av icke-patogent porcint circovirus typ-1 DNA (PCV-1) i Rotarix

den 7 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Med en ny känslig analysmetod har man funnit främmande virus-DNA i rotavirusvaccinet Rotarix. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har bedömt att det inte föreligger några säkerhetsrisker med att använda Rotarix, men tillverkaren ska snarast utreda orsaken till fyndet.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP

den 1 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i mars.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.1

den 1 april 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.1, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2010 och gäller från och med den 1 april 2010.

Läkemedelsverket förbjuder silikonfyllda bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothèse

den 31 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har idag fattat beslut om marknadsförbud för silikonfyllda bröstimplantat med beteckningarna IMGHC-TX, IMGHC-MX och IMGHC-LS tillverkade av den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse samt att denne ska återkalla dessa produkter från den svenska marknaden.

Hälso- och sjukvårdens inrapporterade biverkningar 2009

den 31 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Under 2009 tog Läkemedelsverket emot 6245 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården.

Ny rekommendation – behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma.

den 31 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nu finns en rekommendation om behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma att tillgå på Läkemedelsverkets webbsida.

Ny blankett vid ansökan om exportintyg för medicintekniska produkter

den 29 mars 2010, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har publicerat en uppdaterad version av blanketten Ansökan om Exportintyg/Free Sales Certificate. En medicinteknisk produkt som är korrekt CE-märkt har fritt tillträde till hela EES-marknaden.

Nya regler för blodgivare

den 26 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Socialstyrelsen har ändrat reglerna för vem som kan accepteras som blodgivare. De nya reglerna gäller från och med 1 april. I korthet innebär förändringen att personer med vissa sexuella riskbeteenden inte längre är permanent avstängda från att ge blod om blodet är avsett för transfusionsändamål.

Indragning av vissa generiska läkemedel med clopidogrel

den 26 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vissa generiska läkemedel som innehåller substansen clopidogrel kommer att dras in från marknaden. Det rör sig om läkemedel som innehåller clopidogrel som tillverkats av företaget Glochem Industries Ltd.

Nytt regelverk för medicinteknik har nu trätt i kraft

den 23 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets ändringsföreskrifter avseende medicintekniska produkter (LVFS 2009:18) respektive aktiva medicintekniska produkter för implantation (LVFS 2009:19) har trätt i kraft den 21 mars 2010.

Interaktion mellan clopidogrel och protonpumpshämmare

den 22 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nya studier har visat att clopidogrels effekter på trombocytfunktionen minskar vid samtidig behandling med omeprazol eller esomeprazol. Samtidig behandling med clopidogrel och dessa två läkemedel bör därför undvikas.

Godkännandet av sibutramin dras tillbaka

den 19 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

EU-kommissionen har nu beslutat att återkalla godkännandet av läkemedel som innehåller sibutramin. Beslutet följer CHMP:s rekommendation från januari 2010. Beslutet innebär att läkemedel som innehåller sibutramin från och med den 11 april inte längre tillhandahålls på apotek.

Dosrekommendationer för intravenöst zanamivir och oseltamivir till patienter med livshotande influensa

den 17 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Dosrekommendationer för intravenösa beredningar av Relenza (zanamivir) och Tamiflu (oseltamivir) har utarbetats i samband med att läkemedlen utretts inför licensanvändning.

Behandling vid alkoholabstinens – ny rekommendation

den 17 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid behandling av alkoholabstinens är bensodiazepiner förstahandsalternativet. Det finns däremot inget underlag att entydigt framhålla något speciellt preparat ur denna grupp.

Läkemedelsverket positiva till förslag om utökat uppdrag

den 16 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning. Inom ramen för detta centrum ska Läkemedelsverket bedriva uppföljnings- och utredningsarbete samt ansvara för samordning mellan olika aktörer.

Pressmeddelande: Varning för förfalskad Restylane

den 15 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har informerats av sin amerikanska motsvarighet FDA om att det finns förfalskade kopior av preparatet Restylane tillgängligt på Internet. De förfalskade kopiorna kan finnas på den europeiska marknaden men har inte hittats.

Nya rutiner för indragningar av läkemedel

den 15 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Idag införs nya rutiner på den svenska marknaden för indragningar av produkter som faller under läkemedelslagstiftningen. En indragning innebär att ett läkemedel tas bort från marknaden t.ex. om den bedöms kunna skada användaren.

Försäljningsrestriktioner för Physio-Control Lifepak defibrillatorer hävs

den 12 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De begränsningar av försäljning av Physio-Control Lifepak defibrillatorer som gällt sedan april 2008 har nu hävts och Physio-Control (Medtronic) kan åter sälja berörda produkter utan särskilda restriktioner.

Cytomegalvirusinfektioner – ny rekommendation

den 10 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En uppdaterad rekommendation om farmakologisk behandling av cytomegalvirusinfektioner finns nu publicerad.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP

den 5 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av februaris möten vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP).

6000 anmälda försäljningsställen för receptfritt i butik

den 2 mars 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Antalet anmälda försäljningsställen uppgår nu till ca 6000.

Ny föreskrift om tillverkning av extemporeläkemedel

den 26 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets föreskrift som reglerar tillverkning av skräddarsydda läkemedel för enskilda patienter har ändrats och börjar gälla från och med måndag 1 mars 2010.

Ny ändringsförordning innebär ny hantering av produktinformation

den 26 februari 2010, [FÖRETAG]

Sidan ”Ansökan om ändring” på Lakemedelsverket.se har genomgått en omfattande uppdatering. Detta med anledning av övergången till den nya ändringsförordningen, vilket innebär ny information kring hanteringen av ändringar.

Diabetes typ 2 – ny rekommendation för läkemedelsbehandling

den 24 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Metformin är fortfarande förstahandsmedlet vid diabetes typ 2, men det finns ett flertal andra läkemedel som kan kombineras med metformin eller vara ett alternativ när metformin inte kan användas. Detta konstateras i Läkemedelsverkets nya rekommendation för läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2.

Ytterligare förändringar i rutiner för produktinformation på Läkemedelsverket

den 18 februari 2010, [FÖRETAG]

Tidigare har Läkemedelsverket informerat om att den stämpel som sätts på godkänd produktinformation ersätts av revisionsdatum i sidhuvudet, liksom ett byte av filformat till DOC. Även övergång till elektroniska dokument kommer att genomföras samt förändring vad gäller underteckning av bifallsbeslut och avslagsbeslut.

Ökade ärendevolymer för Läkemedelsverket under 2009

den 16 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

2009 var ett händelserikt och produktivt år för Läkemedelsverket. Nya uppdrag i samband med apoteksomregleringen har tagits omhand, ett lyckat ordförandeskapshalvår har genomförts, och ärendevolymerna har ökat. Detta framgår av årsredovisningen för 2009 som nu finns tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats.

Dextropropoxifen dras bort från marknaden

den 15 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Produkter som innehåller dextropropoxifen ska under 15 månader successivt dras bort från marknaden i samtliga länder inom EU. Utfasningen ska anpassas till nationella förhållanden och Läkemedelsverket har beslutat att produkterna får säljas i Sverige fram till och med mars 2011.

Brist på Sinemet Depot och Sinemet Depot Mite

den 9 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Företaget MSD uppger att det inom kort kommer bli brist på läkemedlen Sinemet Depot och Sinemet Depot Mite i Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under hela 2010.

Butylon och MDPV narkotikaklassade

den 2 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat (SFS 2009:1581) på förslag av Folkhälsoinstitutet att butylon och MDPV ska klassas som narkotika från den 1 februari 2010.

Läkemedels effekt och säkerhet följs upp i EU-projekt

den 1 februari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket leder under 2010 ett projekt för att förbättra kunskapsspridningen kring läkemedels effekter i klinisk vardag inom EU. Detta uppdrag från Socialdepartementet innebär att Läkemedelsverket ska stödja några kliniska nätverk inom EU som framgångsrikt arbetar inom området ”drug effectiveness”.

Ny riktlinje för studier av bioekvivalens

den 1 februari 2010, [FÖRETAG]

I dagarna publiceras en uppdaterad EU-riktlinje för hur bioekvivalensstudier skall designas, genomföras och utvärderas. Läkemedelsverket har under de senaste två åren lett det bakomliggande arbetet.

Läkemedelsverket besöker Indien – läkemedel, miljö och säkerhet på agendan

den 29 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman och miljöchef Charlotte Unger ingår i en svensk delegation som ska delta i Indo-Swedish Health Week den 1-5 februari. Med på resan är bland andra äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. För Läkemedelsverket är en hållbar utveckling inom läkemedelsområdet den mest centrala frågan under besöket.

Antidepressiv effekt i relation till depressionens svårighetsgrad

den 25 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I en artikel i JAMA 2010-01-06 hävdas att vid lätt till måttlig depression är effekten - utöver placebo - minimal eller till och med icke existerande. Liknande slutsatser har kommit upp i tidigare artiklar, men Läkemedelsverket menar att data saknas för säkra slutsatser.

Nya åtgärder för att minska risken för allvarlig biverkan av Tysabri

den 22 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risken för den allvarliga virussjukdomen PML ökar efter två års behandling med Tysabri. För patienter med högaktiv, skovvis förlöpande MS överväger dock nyttan av behandlingen riskerna. Produktinformationen uppdateras nu med information om hur patienterna ska följas och vilka åtgärder som ska vidtas om symtom på PML uppträder.

Reductil indraget tills vidare

den 21 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter att ha slutfört en utvärdering av nyttan och riskerna med sibutramin (Reductil) har den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) dragit slutsatsen att nyttan inte längre överväger riskerna varför man beslutat att rekommendera att marknadsföringstillståndet för sibutramin tills vidare dras tillbaka.

Reductil försvinner från marknaden tillsvidare

den 21 januari 2010, [ALLMÄNHET]

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har kommit fram till att marknadsföringstillståndet för läkemedel innehållande sibutramin (Reductil) ska dras in tillsvidare. Detta på grund av att riskerna för hjärtkärlsjukdom överväger den nytta man ser av läkemedlet.

Läkemedelsverket och SwedenBIO i samarbete

den 21 januari 2010, [PRESS]

Läkemedelsverket och SwedenBIO inbjuder till öppna seminarier för forskande, mindre bolag inom läkemedel och medicinsk teknik, för att öka kunskapen och stimulera intresset kring kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Föreskrifter på remiss - hantering av läkemedelsavfall för apoteken

den 21 januari 2010, [FÖRETAG]

Förordningen om producentansvar för läkemedel trädde i kraft i december 2009. Den innebär att öppenvårdsapoteken är skyldiga till att ta emot läkemedelsavfall från allmänheten, samt att informera om möjligheten att lämna överblivna läkemedel hos öppenvårdsapoteken. Med anledning av detta föreslår Läkemedelsverket ett antal ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med öppenvårdsapotek.

Nya rutiner för produktinformation på Läkemedelsverket

den 18 januari 2010, [FÖRETAG]

Den stämpel som Läkemedelsverket sätter på godkänd produktinformation ersätts nu av att revisionsdatum skrivs ut i sidhuvudet. Läkemedelsverket byter också filformat på publicerade produktresuméer och bipacksedlar från PDF till DOC.

Första tillstånden för nya öppenvårdsapotek beviljade

den 18 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har idag beviljat de första tillstånden för nya öppenvårdsapotek. Det ansökande företaget är Åhléns AB och apoteken finns i varuhusen i Stockholm (Skanstull) och Norrköping. Dessa tillstånd gäller de första nya öppenvårdsapoteken i Sverige, tidigare har 460 tillstånd beviljats för redan befintliga apotek.

Start för överlåtelser av apotek idag

den 17 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Idag överlåts de första apoteken från Apoteket AB till nya aktörer på apoteksmarknaden.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 8 januari 2010

den 15 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Cirka 5,3 miljoner individer, det vill säga ca 60 % av Sveriges befolkning, har fram till den 8 januari vaccinerats med Pandemrix. Hittills har Läkemedelsverket fått totalt cirka 3700 biverkningsrapporter från sjukvård och konsumenter. Mot bakgrund av det mycket stora antalet vaccinerade individer i Sverige och det begränsade antalet rapporterade biverkningar och deras mönster bekräftas slutsatsen att säkerheten för vaccination med Pandemrix är betryggande.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010

den 4 januari 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.0, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2009.2 och gäller från och med den 1 januari 2010.

Bristande effekt av naturläkemedel med Ginkgo biloba mot minnesstörningar hos äldre

den 30 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Denna vecka publiceras i den amerikanska medicintidskriften JAMA resultatet av en flerårig studie på drygt 3000 äldre patienter av effekten av Ginkgo biloba-preparat för att söka förhindra utveckling av demenssymtom såsom minnesstörningar. Hälften av patienterna fick ginkgo biloba, hälften placebo. Utvärderingen visar att effekten av Ginkgo biloba inte skilde sig från den av placebo.

Listan över förskrivningsbara livsmedel uppdaterad

den 29 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Förteckningen i Läkemedelsverkets föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel har nu reviderats av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket förenklar elektronisk rapportering av biverkningar för företag

den 22 december 2009, [FÖRETAG]

I samförstånd med Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har Läkemedelsverket beslutat förenkla den elektroniska hanteringen av biverkningsrapporter.

Indragning av Fluorescite 100 mg/ml från Alcon

den 22 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Alcon har beslutat om omedelbar indragning av Fluorescite 100 mg/ml. Orsaken till indragningen är ett antal oväntade, allvarliga biverkningar som har inträffat i Tyskland.

Dosrekommendation för intravenöst Relenza till barn med livshotande influensa

den 22 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket ger rekommendationer för dosering av Relenza (zanamirvir) hos barn utifrån en farmakokinetisk modell för beräkning av njurfunktionen.

Viktigt med nordiskt samarbete kring läkemedels miljöpåverkan

den 22 december 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Användningen av läkemedel som kan innebära en miljörisk är mycket snarlik mellan de nordiska länderna, vilket är ett viktigt argument för fortsatt samarbete när det gäller forskning kring läkemedels miljöpåverkan. Det är den viktigaste slutsatsen i en nyligen genomförd studie av läkemedelsanvändning och miljörisker i Norden.

Eventuella risker med sibutramin under utvärdering

den 18 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya data beträffande eventuella risker med sibutramin (Reductil) utvärderas nu av den europeiska läkmedelsmyndigheten(EMA). Resultaten från en ny studie visar att sibutramin kan öka risken för allvarliga kardiovaskulära händelser t ex hjärtinfarkt och stroke hos patienter med riskfaktorer för dessa tillstånd.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies