Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2322

Receptfritt ur regulatoriskt perspektiv – utbildningsdag 1 oktober

den 12 augusti 2009, [FÖRETAG]

Vad särskiljer kraven för registrering av receptfria läkemedel ifrån receptbelagda? Vilka är ansökningsprocedurerna för att ett receptfritt läkemedel ska få säljas utanför apotek? Hur förändras villkoren för marknadsföring vid så kallade OTC-switchar? Dessa är några av de frågor som kommer att beröras under utbildningsdagen ordnad av Läkemedelsverket i samarbete med Läkemedelsakademin.

Indomee avregistreras

den 11 augusti 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Samtliga beredningar av läkemedlet Indomee kommer att avregistreras den 30 september.

Ny version av Vägledning för märkning och bipacksedlar publicerad

den 3 augusti 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverkets Vägledning till föreskriften 2005:11 om märkning och bipacksedlar för läkemedel har reviderats. Den nya versionen är nu tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats.

Pressmeddelande: Sammanfattning av det aktuella läget för godkännande av pandemivacciner i EU

den 24 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Utvärdering av vacciner mot pandemisk influensa pågår inom det europeiska läkemedelssamarbetet allteftersom nya data tillkommer. Ytterligare kliniska data är på gång. Inga säkerhetsproblem förväntas uppkomma med anledning av byte av tidigare studerad virusstam till den pandemiska virusstammen. Noggrann säkerhetsuppföljning kommer att ske från myndigheter och tillverkare.

Uppdatering av säkerhetsinformation för insulin glargin (Lantus)

den 23 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har värderat fyra nyligen publicerade registerstudier rörande behandling med insulin glargin och risk för cancer och dragit slutsatsen att tillgängliga data inte ger anledning att ändra nuvarande behandlingsrekommendation.

Information angående personlig införsel av influensavaccin

den 22 juli 2009, [ALLMÄNHET]

För närvarande pågår tillverkningen av det vaccin mot den nya H1N1-influensan som kommer att användas i Sverige. Vaccinet är ännu inte godkänt vare sig i Sverige eller i något annat land inom EU. Det finns inte heller något annat vaccin mot den nya H1N1-influensan godkänt.

Produktinformation för prototypvaccinet Pandemrix

den 17 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Information om Pandemrix – prototypen för vaccinet mot influensa A (H1N1)

Liten riskökning för äggstockscancer vid hormonbehandling i klimakteriet

den 15 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

En dansk registerstudie bekräftar tidigare studieresultat som visat en liten riskökning för äggstockscancer hos kvinnor som fått hormonbehandling i klimakteriet. Studiens resultat understryker vikten av att följa tidigare rekommendation att endast behandla klimakteriesymtom efter noggrann vägning av nyttan mot riskerna och med lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid.

Pressmeddelande: Läkemedelsverket publicerar preliminär lista på receptfria läkemedel

den 6 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Som en del i apoteksmarknadsomregleringen har riksdagen beslutat att från och med den 1 november i år tillåta försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apoteken. Läkemedelsverket har fått uppdraget att fatta beslut om vilka receptfria läkemedel som uppfyller kraven för detta. För att underlätta för tillverkare och partihandlare, i samband med omregleringen, publicerar Läkemedelsverket idag en preliminär lista på receptfria läkemedel som kan få säljas utanför apoteken.

Risk för bröstcancer vid behandling med insulin glargin (Lantus)?

den 2 juli 2009, [ALLMÄNHET]

Enligt nyligen publicerade studier kan det finnas en liten risk för utveckling av bröstcancer vid behandling av diabetes med insulin glargin, som ingår i läkemedlet Lantus. Det finns ingen anledning att ändra eller avbryta behandlingen för de som använder Lantus, men om man har eller har haft bröstcancer bör man kontakta sin läkare för att diskutera ett eventuellt byte.

Ordförandeskapet sätter viktiga frågor på agendan

den 1 juli 2009, [FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket arrangerar ett stort antal europeiska nätverksmöten under Sveriges ordförandeskap i EU. Mötena är viktiga för det europeiska samarbetet kring läkemedel och medicinteknik. Särskilda frågor som drivs av Sverige är till exempel uppföljning av läkemedelsanvändning, antibiotikaresistens och miljö.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2009

den 1 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS 2009.2, gäller från och med 1 juli 2009.

Läkemedelsverket ansvarar för nationell läkemedelsupplysning från den 1 juli

den 1 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Efter den 1 juli ansvarar Läkemedelsverket för den producentoberoende läkemedelsinformationen till allmänheten. Uppdraget har beskrivits av regeringen i verkets regleringsbrev för 2009, och motivet är omregleringen av apoteksmarknaden.

Nu är det möjligt att ansöka om att få driva apotek

den 1 juli 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Riksdagen beslutade i april om lagändringar som gör det möjligt för andra än Apoteket AB att driva apoteksverksamhet. Idag den 1 juli träder den nya lagstiftningen ikraft, och Läkemedelsverket tar nu emot ansökningar om tillstånd att få driva apotek.

Risk för bröstcancer och behandling med insulin glargin (Lantus)?

den 29 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyligen publicerades fyra studier i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia där risken för insjuknande i cancer efter behandling medolika typer av insulin, särskilt det analoga insulinet glargin, redovisades. Resultaten av dessa fyra studier är inte helt samstämmiga och tolkningen är därför osäker. Det kan dock inte uteslutas att det finns en något ökad risk för bland annat bröstcancer hos kvinnliga diabetiker som behandlats med insulinanalogen glargin jämfört med de som behandlas med andra typer av insulin.

Föreskrifter och vägledningar för apoteksområdet publicerade

den 26 juni 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat om ett antal av de föreskrifter som ska reglera den omreglerade apoteksmarknaden. Föreskrifterna finns nu publicerade på webbplatsen, men har ännu inte kommit från tryckeriet.

Trilafon prolongatum depottabletter 8 mg försvinner ur apotekets sortiment 1 augusti 2009.

den 26 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förskrivande läkare uppmanas att snarast föra över patienter som medicinerar med Trilafon prolongatum till andra behandlingsalternativ. 1 augusti 2009 kommer Trilafon prolongatum utgå ur apotekets sortiment efter att ha avregistrerats på företagets begäran.

Dextropropoxifen dras bort från marknaden

den 26 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s vetenskapliga kommitté CHMP har värderat effekt och säkerhet för mediciner som innehåller dextropropoxifen. Slutsatsen är att riskerna överstiger nyttan av medicinerna. CHMP rekommenderar nu att läkemedlen successivt under 15 månader dras bort från marknaden i samtliga medlemsländer. Utfasningen skall anpassas till nationella förhållanden.

Ny föreskrift om partihandel med läkemedel

den 26 juni 2009, [FÖRETAG]

Den nya föreskriften (LVFS 2009:11) om partihandel träder i kraft den 1 juli 2009. Föreskriften innehåller kompletterande regler till den nya lagen och förordningen om handel med läkemedel som också börjar gälla samma dag.

Listan över förskrivningsbara livsmedel uppdaterad

den 24 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förteckningen i Läkemedelsverkets föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel har nu reviderats efter samråd med Livsmedelsverket.

Rekommendationer för behandling av borreliainfektion

den 24 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid borreliainfektion är den rekommenderade tiden för antibiotikabehandling 10-21 dagar. Längre behandlingstider har inte visat sig ha bättre effekt. Detta framgår i de rekommendationer som Läkemedelsverket har sammanställt efter en två dagar lång workshop i mars 2009 om borreliainfektion hos vuxna och barn.

EU-rekommendationer om antivirala läkemedel vid A/H1N1-pandemi

den 12 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det europeiska läkemedelsverkets, EMEAs vetenskapliga kommitté (CHMP) har bedömt att Tamiflu kan användas för behandling av barn under ett års ålder under en pandemi med den nya influensan A/H1N1. Även ammande och gravida kvinnor kan i en pandemisituation använda de antivirala läkemedlen Tamiflu och Relenza. Dessutom förlängs hållbarheten för Tamiflu och Relenza.

Pressmeddelande: Medicinska informationssystem bör klassificeras som medicintekniska produkter

den 12 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Väl fungerande IT-system i vården är en förutsättning för att kunna garantera patienternas säkerhet. Det gällande regelverket har däremot sällan tillämpats, främst på grund av att det har saknats en bra vägledning för hur IT-systemen ska klassificeras. En vägledande rapport från en nationell arbetsgrupp, ledd av Läkemedelsverket, kommer att öka kunskapen om regelverket.

Ingen rikslicens för Adrenalin 0,1 mg/ml injektionsvätska

den 8 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har avslagit rikslicensansökan för Adrenalin APL 0,1 mg/ml injektionsvätska då motsvarande läkemedel finns godkänt i bland annat Storbritannien och kan tillhandahållas via licensförskrivning/generell licens.

Ingen rikslicens för Kolkicin 0,5 mg kapsel

den 8 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

APLs lagerberedning Kolkicin 0,5 mg kapsel ersätts med licensförskriven produkt.

Vetenskaplig rådgivning tillsammans med TLV

den 4 juni 2009, [FÖRETAG]

Nu erbjuds läkemedelsindustrin gemensam vetenskaplig rådgivning från Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Detta är ett pilotprojekt som löper året ut.

Läkemedelsverket och TLV satsar på gemensam rådgivning

den 4 juni 2009, [FÖRETAG]

Nu startar ett pilotprojekt där läkemedelsindustrin erbjuds vetenskaplig rådgivning från både Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) samtidigt.

Möjlig interaktion mellan clopidogrel (Plavix) och protonpumpshämmare

den 3 juni 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Studier tyder på att clopidogrels skyddande effekt mot blodpropp minskar vid samtidig användning av protonpumpshämmare (PPI). Samtidig behandling bör därför undvikas.

Undvik att kombinera clopidogrel (Plavix) med protonpumpshämmare

den 3 juni 2009, [ALLMÄNHET]

Studier tyder på att clopidogrel, som bland annat ingår i läkemedlet Plavix, kan få minskad effekt vid samtidig behandling med protonpumpshämmare (PPI). Den skyddande effekten mot blodpropp kan minska och samtidig behandling bör därför undvikas.

Tillstånd för att driva apotek dröjer

den 20 maj 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket får många frågor om omregleringen av apoteksmarknaden, men ännu är det för tidigt att skicka ansökan om tillstånd för att driva apotek.

Ny veterinärmedicinsk läkemedelsvärdering/monografi - Masivet

den 19 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Masivet (masitinib) är en tyrosinkinashämmare avsedd att behandla hundar med inoperabel mastcellstumör (grad II eller III) i de fall det konstaterats att hunden är bärare av muterad c-kit-receptor.

Statskontoret granskar Läkemedelsverket

den 18 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

På regeringens uppdrag gör Statskontoret en analys av Läkemedelsverkets verksamhet, med fokus på intern styrning och kontroll. – Det är en välkommen analys som hjälper oss ytterligare i vårt arbete med att se över verksamheten och arbeta effektivare, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman.

Många avvikelser vid försäljning av nikotinläkemedel

den 18 maj 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel i kraft. Den medför att andra verksamheter förutom Apoteket AB kan bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Priligy

den 14 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Priligy är ett nytt läkemedel för behandling av för tidig utlösning (prematur ejakulation). Läkemedelsverket anser att Priligy är ett värdefullt tillskott till behandling av för tidig utlösning eftersom det tidigare inte funnits någon läkemedelsbehandling för denna störning.

Receptföreskrifter ute på remiss

den 12 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Apoteksmarknaden i Sverige omregleras och efter den 1 juli i år kommer nya aktörer att kunna driva öppenvårdsapotek. I samband med omregleringen genomför Läkemedelsverket en översyn av befintliga föreskrifter som berör handel med läkemedel för att säkerställa att dessa är anpassade till de i propositionen föreslagna ändringarna.

Växtbaserade läkemedel – vad bör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal säga och rekommendera?

den 6 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I samråd med Socialstyrelsen ger Läkemedelsverket här en vägledning till hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör förhålla sig till användning av växtbaserade läkemedel inom vården. Väletablerade växtbaserade läkemedel kan behandlas som ”vanliga” läkemedel, medan traditionella växtbaserade läkemedel bör behandlas med mer restriktiv hållning.

Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom - ny rekommendation

den 6 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Restless legs syndrom (RLS) är en sensorimotorisk sömnstörande sjukdom som karakteriseras av ett starkt behov att röra på benen, vanligen åtföljt eller orsakat av obehagliga känselförnimmelser i benen.

Remiss om föreskrifter om partihandel med läkemedel

den 5 maj 2009, [FÖRETAG]

Den 1 juli 2009 träder nya regler i kraft för Apoteksmarknaden i Sverige. De nya reglerna omfattar även hur partihandel med läkemedel får bedrivas. I regeringens proposition om omregleringen av apoteksmarknaden anges att den som vill bedriva partihandel med läkemedel även i fortsättningen ska ansöka om tillstånd för detta hos Läkemedelsverket.

Miljöriskbedömning av läkemedel

den 1 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vid utredningen av ett läkemedel ska Läkemedelsverket granska företagets bedömning av riskerna för oönskade miljöeffekter av läkemedlet. Eventuella miljörisker får dock inte vägas in i nytta/riskvärderingen för humanläkemedel. För veterinära läkemedel däremot, ska miljöpåverkan vägas in i beslutet om godkännande.

Köp inte influensaläkemedel från oseriösa internetapotek

den 30 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Samtidigt som den nya influensan H1N1 uppmärksammas i stor omfattning har Läkemedelsverket observerat att flera internetapotek säljer Tamiflu och Relenza med hänvisning till utbrottet. Läkemedelsverket avråder bestämt från att köpa receptbelagda läkemedel från oseriösa aktörer på internet.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Ixiaro

den 28 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ixiaro är det första vaccinet mot japansk encefalit som godkänts inom EU. Ixiaro är värdefullt för resenärer till områden med risk för japansk encefalit.

Svininfluensa – om behandling och vaccination

den 28 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Fall av en ny typ av svininfluensa hos människa har rapporterats, ursprungligen i USA och Mexiko. Det virus som orsakar dessa fall har rapporterats vara av influensa typ A H1N1. WHO bevakar kontinuerligt läget och bedömer risken för en ny influensapandemi. Det finns idag inget färdigt vaccin mot svininfluensan. I Europa finns dock så kallade prototypvacciner godkända där tillverkaren kan uppgradera vaccinet med en aktuell pandemivirusstam.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - IDflu/Intanza

den 27 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rapporterade biverkningar 2008

den 24 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Att ett läkemedel hamnar högt i sammanställningen innebär emellertid inte att läkemedlet är farligt.

Proposition om receptfria läkemedel i handeln

den 24 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har idag lämnat sin proposition "Handel med vissa receptfria läkemedel" till riksdagen. Enligt propositionen föreslås Läkemedelsverket bli ansvarig myndighet för tillsyn samt ges möjlighet att förelägga om förbud mot fortsatt försäljning för en handlare som inte lever upp till kraven.

Befarad brist på lokalbedövningsmedel för dentalt bruk

den 22 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Produktionen av vissa lokalbedövningsmedel för dentalt bruk har stoppats tillfälligt. Orsaken är att produktionsanläggningen har blivit ålagd att gå igenom produktionssystemet och komplettera de handlingar som styr produktionen. Detta kan leda till att det uppstår brist på de aktuella lokalbedövningsmedlen under en period på minst två månader framöver.

Läkemedelsverket receptbelägger större förpackningar smärtstillande läkemedel och laxermedel

den 22 april 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter rapporter om att vissa receptfria smärtstillande läkemedel och laxermedel används på felaktigt och i vissa fall farligt sätt, har Läkemedelsverket beslutat att större förpackningar av läkemedlen ska bli receptbelagda från och med 1 juni 2009.

Läkemedelsverket receptbelägger större förpackningar analgetika och laxantia

den 22 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter rapporter om att vissa receptfria analgetika och laxantia används felaktigt, har Läkemedelsverket beslutat att receptbelägga större förpackningar av läkemedlen från och med 1 juni 2009.

Ökat antal fall av laktatacidos under behandling med metformin

den 16 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste 7–8 åren har antalet förfrågningar till Giftinformationscentralens telefonjour rörande kroniska intoxikationer med metformin mångdubblats. I de flesta fall har komplikationen uppstått under pågående normaldosering. Det är viktigt att ta hänsyn till denna risk vid metforminbehandling av diabetiker.

Tibolon är fortsatt kontraindicerat till kvinnor med tidigare bröstcancer

den 16 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Substitutionsbehandling av kvinnor med östrogenbristsymtom peri- och postmenopausalt är sedan länge kontraindicerat vid känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer. LIBERATE-studien visar att även behandling med tibolon (Livial) innebär ökad risk för återfall i bröstcancer.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies