Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Viktigt med nordiskt samarbete kring läkemedels miljöpåverkan

den 22 december 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Användningen av läkemedel som kan innebära en miljörisk är mycket snarlik mellan de nordiska länderna, vilket är ett viktigt argument för fortsatt samarbete när det gäller forskning kring läkemedels miljöpåverkan. Det är den viktigaste slutsatsen i en nyligen genomförd studie av läkemedelsanvändning och miljörisker i Norden.

Eventuella risker med sibutramin under utvärdering

den 18 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya data beträffande eventuella risker med sibutramin (Reductil) utvärderas nu av den europeiska läkmedelsmyndigheten(EMA). Resultaten från en ny studie visar att sibutramin kan öka risken för allvarliga kardiovaskulära händelser t ex hjärtinfarkt och stroke hos patienter med riskfaktorer för dessa tillstånd.

Stort intresse för receptfritt i handeln

den 17 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sedan den 1 november har svenska konsumenter kunnat köpa vissa receptfria läkemedel i den vanliga handeln. Förändringen är det sista steget i den omreglering av apoteksmarknaden som påbörjades våren 2008, och är kanske den förändring som hittills varit mest synlig för konsumenter. Drygt 3000 försäljningsställen har hittills anmält försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket.

Förslag på skärpta miljökrav på läkemedelssektorn

den 17 december 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel med tonvikt på det internationella perspektivet. I rapporten föreslås bland annat att miljöperspektivet bli en tvingande del av tillverkningsreglerna inom EU och att möjlighet till att neka ett godkännande för läkemedel pga. miljörisker införs i lagstiftningen.

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008

den 16 december 2009, [FÖRETAG]

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008 för läkemedel godkända inom den ömsesidiga och centrala proceduren. Den nya förordningen gäller från och med 1 januari 2010 och ersätter (EG) 1084/2003 (MRP/DCP) och (EG) 1085/2003 (Centralt godkända läkemedel).

Anmäl dig till Läkemedelsriksdagen 2010

den 15 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsriksdagen går av stapeln den 21 januari 2010 i Stockholm. Temat är hur uppföljningar av läkemedelseffekter bäst bör genomföras.

Ändrade regler vid blodgivning

den 14 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

När HIV upptäcktes i Sverige 1984, beslutade Socialstyrelsen att i sina föreskrifter om blodgivning avstänga män som har sex med män från blodgivning på livstid. Socialstyrelsen har nu utkommit med nya föreskrifter där den regeln är borttagen, istället har det sexuella riskbeteendet tydliggjorts.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 4 december

den 11 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Närmare 4 miljoner individer har fram till den 4 december vaccinerats i Sverige. Totalt har Läkemedelsverket fått cirka 3000 biverkningsrapporter från sjukvård och konsumenter. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med vad de kliniska prövningarna visat, med undantag av allergiska och neurologiska reaktioner. Mot bakgrund av det mycket stora antalet vaccinerade individer i Sverige och det begränsade antalet rapporterade biverkningar och deras mönster förstärks slutsatsen att säkerheten för vaccination med Pandemrix är betryggande.

Metedron narkotikaklassat

den 9 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat (SFS 2009:1026) på förslag av Folkhälsoinstitutet att metedron ska klassas som narkotika från den 9 december.

Omklassificering av växtbaserade naturläkemedel

den 9 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

De växtbaserade naturläkemedlen genomgår för närvarande, till följd av ändrade EU-regler, en process där de kommer att omklassas till antingen traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) eller växtbaserade läkemedel (VBL).

Bantningsmedlet Super Slim innehåller höga halter av läkemedelssubstanser

den 4 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har fått rapporter från flera konsumenter om oväntade reaktioner i samband med intag av bantningsmedlet Super Slim, som säljs på flera sajter på nätet. Laboratorieanalyser har påvisat innehåll av både läkemedelssubstansen sibutramin och fenolftalein som tidigare använts i laxermedel. Detta innehåll har inte deklarerats på förpackningen, och Super Slim är inte ett godkänt, kontrollerat läkemedel. Läkemedelsverket varnar konsumenter för att använda produkten.

Viktigt att patienter som organtransplanterats har adekvat immunsuppressiv behandling vid vaccination med Pandemrix

den 3 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått in två rapporter om avstötningsreaktion av transplanterat organ som inträffat i anslutning till vaccination med Pandemrix. Läkemedelsverket vill därför upprepa tidigare rekommendation att patienter som organtransplanterats skall vara adekvat immunsupprimerade inför vaccinationen.

Relenza i intravenös beredning finns i begränsad omfattning för livshotande influensa

den 3 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Relenza för intravenös användning finns nu att tillgå i mycket begränsad omfattning för behandling av livshotande influensasjukdom. Beställning sker till Apotek CW Scheele.

Vanligt med feber efter andra dosen Pandemrix hos de yngsta barnen

den 2 december 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Studiedata och erfarenheter från den svenska vaccinationskampanjen visar att det är vanligare att de yngsta barnen får hög feber efter andra dosen Pandemrix jämfört med den första. Febern är oftast inte förknippad med allmänpåverkan och försvinner inom något dygn. Vid hög feber med allmänpåverkan rekommenderas febernedsättande medel.

Pilotprojekt med gemensam rådgivning förlängs

den 2 december 2009, [FÖRETAG]

Sedan den 1 september erbjuds läkemedelsindustrin gemensam vetenskaplig rådgivning från Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Detta pilotprojekt förlängs nu till den 30 juni 2010.

Stort antal frågor har medfört långa svarstider

den 27 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Under den pågående pandemin och vaccinationskampanjen har Läkemedelsverket fått ett mycket stort antal frågor, både via telefon och per e-post.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 20 november

den 26 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Närmare 3,4 miljoner vuxendoser Pandemrix har levererats till Sverige fram till och med den 17 november och enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet (SMI) hade cirka 1,9 miljoner individer vaccinerats fram till och med den 15 november. Totalt har Läkemedelsverket fått cirka 1000 biverkningsrapporter från sjukvården och cirka 1300 från konsumenter. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med vad de kliniska prövningarna visat, med undantag av allergiska reaktioner.

Hearing om dosering av paracetamol till barn

den 25 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Med anledning av uppgifter i media att barn med feber och värk får för låga doser paracetamol, sammankallade Läkemedelsverket till en hearing den 22 april 2009.

Pandemrix kan ges samtidigt med vaccin mot säsongsinfluensa

den 20 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har bedömt preliminära resultat från en klinisk studie som just nu genomförs i Sverige, där Pandemrix givits samtidigt med ett säsongsinfluensavaccin. Båda vaccinerna gav ett bra immunsvar. Studieresultaten leder till slutsatsen att vaccination mot säsongsinfluensa och pandemiinfluensa kan ske samtidigt. Ytterligare stöd finns från en studie av ett annat pandemivaccin. Socialstyrelsen står bakom bedömningen.

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008

den 20 november 2009, [FÖRETAG]

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008 gäller fr.o.m. 2010-01-01 för läkemedel godkända inom den ömsesidiga och centrala proceduren. Den nya förordningen ersätter (EG) 1084/2003 (MRP/DCP) och (EG) 1085/2003 (Centralt godkända läkemedel)

Läkemedelsverket delaktig i globalt tillslag mot illegala nätapotek

den 20 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Under den gångna veckan har svensk polis tillsammans med andra länders polismyndigheter gjort ett gemensamt tillslag mot illegala nätapotek. Rikskriminalpolisen, Internationella åklagarkammaren och Läkemedelsverket har samordnat tillslagen som genomförts tillsammans med Stockholmspolisen.

Slutsats efter expertkonferens: Utvecklandet av nya antibiotika kräver handlingsplan

den 19 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Stimulansåtgärder och stödjande insatser för forskningen behövs för att gynna utvecklingen av nya effektiva antibiotika. Det var en av de slutsatser som kunde dras efter ordförandeskapets expertmöte i september, då behovet av nya antibiotika stod som tema.

Förtydligande – ansökan om förändring av godkända produkter

den 18 november 2009, [FÖRETAG]

Alla ändringar i av Läkemedelsverket godkända produkter, som bipacksedel, form, styrka och förpackningar, ska föregås av en ändringsansökan från företaget. Nu finns förtydligande information på Läkemedelsverkets webbsida för ändringsansökningar.

Nytryck av Stramas och Läkemedelsverkets kort om behandling av akut bronkit och pneumoni hos barn

den 17 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

På grund av feltryck ska det tidigare kortet som samsänts med Läkemedelsverkets tidning "Information från Läkemedelsverket" nr 5 2009 kasseras.

Första apotekstillstånden beviljade till klusterapotek

den 16 november 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har nu beviljat de första tillstånden att bedriva detaljhandel med läkemedel (öppenvårdsapotek) utifrån den lagstiftning som trädde ikraft 1 juli 2009. Knappt 100 apotek har senaste dagarna beviljats tillstånd.

Bristfällig kunskap om gällande regler vid tandtekniska laboratorier

den 16 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

När Läkemedelsverket inspekterade 16 tandtekniska laboratorier i Sverige under 2008 framkom att kunskaperna om det medicintekniska regelverket brister. Flera oklarheter förelåg om den tandtekniska verksamhetens tillverkaransvar och ansvarsförhållanden mellan tandläkare och tandtekniker. Den riskhantering som laboratorierna själva ska ansvara för bedöms vara otillfredsställande.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 10 november

den 12 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Cirka 2,1 miljoner doser Pandemrix har nu levererats till Sverige. Totalt har nära 600 biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket från sjukvården och nära 900 från konsumenter. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med det förväntade, det vill säga det biverkningsmönster man sett i de kliniska prövningar som utförts.

Alla barn under 3 år bör vaccineras mot den nya influensan A(H1N1)

den 12 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Idag har Läkemedelsverket, i samråd med Socialstyrelsen, beslutat att rekommendera att även barn mellan 6 månader och 3 år som inte tillhör någon riskgrupp vaccineras mot den nya influensan A(H1N1).

Förändringar för licensläkemedel

den 12 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden förändras förutsättningarna för att hämta ut licensläkemedel. Det kommer bli extra viktigt för patienten att aktivt välja ett apotek där dennes licensansökningar och läkemedel ska hanteras och hämtas ut. Lämpligen bestäms apotek redan vid förskrivningen i samråd med förskrivaren.

Läkemedelsverket deltar i kampanj mot svininfluensan

den 10 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Idag startar en kampanj för att stödja vaccinering och saklig information om den nya influensan A(H1N1). Socialstyrelsen testar tillsammans med andra myndigheter sociala medier för att uppmuntra fler unga att vaccinera sig.

Unikt EU-möte om läkemedel och hållbar utveckling

den 9 november 2009, [ALLMÄNHET, PRESS]

För första gången träffas europeiska företrädare inom hälsa, miljö och läkemedel för att tillsammans diskutera en policy för hur man ska arbeta med en hållbar utveckling för läkemedel.

En dos Pandemrix tillräcklig för friska vuxna

den 6 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har utrett behovet av en eller två doser Pandemrix i olika grupper i befolkningen. En dos är tillräcklig till friska individer från 13 år och äldre, friska gravida samt riskgrupper med fullgott immunförsvar för att ge skydd mot den pandemiska influensa A(H1N1). Barn och riskgrupper med nedsatt immunförsvar behöver få två doser. Socialstyrelsen har ställt sig bakom slutsatserna.

Läkemedelsverket tar över ansvaret för Läkemedelsboken

den 6 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Den 1 november 2009 tog Läkemedelsverket över ansvaret för Läkemedelsboken från Apoteket AB, som har stått för produktionen sedan 1977. Läkemedelsboken vänder sig till läkare, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring, farmaceuter, och studenter med information om optimal och kostnadseffektiv läkemedelsterapi vid de vanligaste sjukdomstillstånden.

Många frågor om vaccination av allergiska personer

den 5 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket får många frågor som rör vaccinering med Pandemrix till allergiska personer. Det gäller dels vilka allergier som utesluter vaccinering, dels om allergiska barn kan vaccineras.

Ny karenstid för injektionslösning innehållande ivermectin till nötkreatur

den 2 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Karenstiden har harmoniserats för samtliga i EU godkända injektionslösningar innehållande ivermectin vid användning till nötkreatur.

Viktigt meddelande - tryckfel i utskickat behandlingskort om nedre luftvägsinfektioner

den 2 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Var vänlig kassera det kort du har fått. Ett nytt kort kommer att distribueras. På det kort som samsänts med Läkemedelsverkets tidning ”Information från Läkemedelsverket, nr 5” och som nått alla prenumeranter senaste veckan har två rubriker fallit bort.

Läkemedelsverket tar över ansvaret för Giftinformationscentralen

den 2 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Giftinformationscentralen (GIC) informerar om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning via telefonrådgivning. Från den 1 november är Läkemedelsverket huvudman för verksamheten som under drygt 20 år legat under Apoteket AB.

Vissa receptfria läkemedel får nu säljas i butik

den 1 november 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Idag träder den nya lagstiftningen i kraft som gör det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. Förändringen är det fjärde och sista steget i omregleringen av apoteksmarknaden.

Ändringar i vägledningar för ansökan och bedrivande av öppenvårdsapotek

den 30 oktober 2009, [FÖRETAG]

Ändringar och tillägg i LVFS 2009:9 samt vägledningarna för ansökan om tillstånd för öppenvårdsapotek respektive bedrivande av öppenvårdsapotek.

Risk för blodpropp och typ av kombinerade p-piller

den 29 oktober 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Två nya studier visar att kombinerade p-piller som innehåller de nyare gulkroppshormonerna desogestrel eller drospirenon medför en något högre risk för blodpropp än de äldre p-piller som innehåller gulkroppshormonet levonorgestrel.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix - vaccinet mot influensa A(H1N1)

den 29 oktober 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Cirka 1.4 miljoner doser Pandemrix har levererats till Sverige. Totalt har ett par hundra biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket från sjukvården och mellan 400-500 från konsumenter. Rapporteringsmönstret bedöms i nuläget inte avvika från förväntat resultat, det vill säga det biverkningsmönster man sett i de kliniska prövningar som utförts. Dock finns anledning att särskilt följa rapporter om allergiska reaktioner.

Doseringsanvisning för Tamiflu till barn under 1 år vid pandemisk influensa

den 28 oktober 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) tillhandahåller nu Tamiflu APL oral suspension 10 mg/ml som extemporeberedning, eftersom Tamiflu oral suspension för närvarande inte tillhandahålls av tillverkaren. Dosrekommendationerna som Läkemedelsverket publicerade den 12 oktober kompletteras nu med doseringsanvisningar baserade på barnets vikt och ålder.

Publicerade ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter

den 27 oktober 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har publicerat två ändringsföreskrifter avseende medicintekniska produkter (LVFS 2009:18) respektive aktiva medicintekniska produkter för implantation (LVFS 2009:19). Bakgrunden till föreskrifterna är en genomförd utvärdering av direktiven inom det medicintekniska produktområdet. De nya föreskrifterna träder i kraft den 21 mars 2010.

En eller två injektioner av Pandemrix, vaccinet mot influensa A(H1N1)?

den 23 oktober 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) konstaterar efter förnyad bedömning att tidigare dosrekommendation för Pandemrix kvarstår.

Informations- och frågestund om regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel

den 23 oktober 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket inbjuder till två tillfällen i november för information och frågor kring handel med vissa receptfria läkemedel utanför apotek.

Receptfria läkemedel utanför apotek – föreskrifter och anmälningsformulär publicerade

den 23 oktober 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat om föreskrifter som ska reglera detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Föreskrifterna tillsammans med de formulär som ska användas för anmälan om försäljning finns nu publicerade på webbplatsen.

Utbildningsdag: Ändringsansökningar inom Regulatory Affairs

den 22 oktober 2009, [FÖRETAG]

Är du uppdaterad på hur du ska gå tillväga vid ändringsansökningar för dina produkter? Den 2 december anordnas en utbildningsdag om ändringsansökningar (”Variations”) inom Regulatory Affairs.

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix

den 22 oktober 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Sedan föregående sammanställning den 16 oktober har enligt information från företaget totalt ca 500 000 doser av Pandemrix distribuerats ut i landet. Totalt har ett knappt hundratal biverkningsrapporter från sjukvården och lika många från konsumenter inkommit till Läkemedelsverket. Rapporteringsmönstret bedöms i nuläget inte avvika från förväntat resultat.

Den nya apotekssymbolen presenterad

den 19 oktober 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Idag presenterade socialminister Göran Hägglund och Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman den nya apotekssymbolen vid en presskonferens.

Aktuell status för inrapporterade biverkningar av Pandemrix

den 16 oktober 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dagsläget har enligt information från företaget cirka 70 000 vaccindoser distribuerats till Skåne, där även samtliga inkomna biverkningsrapporter härstammar ifrån. Totalt har ett knappt trettiotal biverkningsrapporter kommit till Läkemedelsverket, och utredning pågår avseende sambandsbedömning med vaccinationen.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies