Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2378

PRAC rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

den 13 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har rekommenderat att godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium tillfälligt återkallas. Detta på grund av att man påvisat att små mängder gadolinium ansamlas i hjärnvävnaden när dessa kontrastmedel används för magnetisk resonanstomografi, MRT. Det är inte påvisat att denna ansamling är kopplad till skadliga effekter.

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

den 13 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Rådsmedlemmarna är nu utsedda i Läkemedelsverkets nyinrättade patient- och konsumentråd. Rådet genomför sitt första möte den 22 mars 2017.

Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder

den 13 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av läkemedel som innehåller valproat för behandling av flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida. Dessa läkemedel är godkända nationellt inom EU för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän, och har tidigare granskats av EMA.

Restsituation för Florinef

den 10 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för läkemedlet Florinef (fludrokortison) har uppstått. Det finns inget annat godkänt läkemedel som innehåller fludrokortison. Florinef används för att behandla sjukdomar i binjurarna som Addisons sjukdom och kongenital binjurebarkhyperplasi. Restsituationen beräknas vara löst i april.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

den 9 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2017.

Restsituation för Rabipur

den 3 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Det har uppstått en restsituation för det godkända rabiesvaccinet Rabipur i Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under större delen av 2017.

SGLT2-hämmare kan bidra till ökad risk för tåamputation – information till förskrivare uppdateras

den 27 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA informerar om att risken för tåamputationer möjligen är ökad för patienter som använder vissa läkemedel mot typ 2-diabetes, så kallade SGLT2-hämmare (kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin). Informationen till förskrivare kommer att uppdateras med de nytillkomna uppgifterna och vikten av rådgivning om regelbunden förebyggande fotvård betonas.

Anmälan till informationsdagar om den nya lagstiftningen för medicinteknik

den 27 februari 2017, [FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket anordnar två informationsdagar om den kommande medicintekniska lagstiftningen. Den 31 maj ges information om ”Förordning om medicintekniska produkter” (MDR) och den 13 juni om ”Förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik” (IVDR). Dagarna vänder sig till tillverkare, auktoriserade representanter, importörer och distributörer av medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter. Det inte längre är möjligt att anmäla sig. Informationsdagarna är fullbokade.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

den 24 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och dessutom underdiagnosticerat. Tromboemboliska komplikationer vid förmaksflimmer kan förebyggas med antikoagulantiabehandling. I Sverige har främst vitamin K-antagonisten warfarin använts, men de senaste åren har flera direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) godkänts som profylax mot stroke och systemisk embolism vid förmaksflimmer. Läkemedelsverket har därför utarbetat nya behandlingsrekommendationer som du kan läsa i detta nummer.

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

den 22 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2016 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet är som förväntat negativt, men nyligen justerade avgifter ger ökade möjligheter till balans under de kommande åren.

Användning av blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer

den 22 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för blodpropp bör behandlas med blodproppshämmande läkemedel. Läkemedlet warfarin har använts i många år, men de senaste åren har en ny grupp läkemedel (direktverkande orala antikoagulantia – NOAK) godkänts som blodproppshämmande medel vid förmaksflimmer. Med anledning av detta publicerar Läkemedelsverket idag nya behandlingsrekommendationer.

Boka den 30 maj för årets Farmakovigilansdag!

den 15 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 30 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2017 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. Anmälan och program publiceras vid ett senare tillfälle.

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller fluorokinolonantibiotika

den 10 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av allvarliga biverkningar som framförallt påverkar muskler, skelett och nervsystem. En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner.

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

den 10 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) varnar för att en ökad risk för tåamputationer har observerats i studier av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom som använder diabetesläkemedlet kanagliflozin. Även andra läkemedel av samma typ (dapagliflozin och empagliflozin) omfattas av varningen.

Läkemedelsverket redovisar förslag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning

den 9 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten föreslår även att ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning etableras.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 8 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning

den 2 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Indragningen gäller läkemedlet Prograf kapsel hård 1 mg från parallellimportören Pharmachim, med tillverkningssatser nr. 1E3196A samt 1E3218A. Totalt 330 förpackningar med varunummer 426375 har levererats till svenska apotek. Indragning av de berörda tillverkningssatserna görs från distributörer, apotek och vården.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2017)

den 1 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2017.

Färgämnen i kosmetika behöver ses över

den 31 januari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föreslår därför att alla tillåtna färgämnen ses över, att en systematisk bevakning av tillåtna ämnen införs och att medlemsstaternas deltagande i arbetet underlättas genom ökad transparens och bättre framförhållning.

Informationsdagar om ny medicinteknisk lagstiftning

den 27 januari 2017, [FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket anordnar två informationsdagar gällande nya förordningar för medicinteknik. Informationsdagarna är avsedda för medicintekniska tillverkare, importörer, distributörer och auktoriserade representanter.

Angående information om indragning av Liothyronin

den 20 januari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket beklagar de problem indragningen har orsakat patienter. Information borde ha lämnats om indragningen och att Läkemedelsverket bedömt risken för sjukdom eller felmedicinering som mycket låg, särskilt som den klassificering (Klass II) som beslutades innefattar händelser av varierande allvarlighetsgrad.

Restsituation för Addex-Magnesium

den 20 januari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att det uppstått en restsituation för Addex-Magnesium koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mmol/ml. Det finns inget annat godkänt läkemedel för infusion som innehåller magnesiumsulfat.

Fem nya ämnen blir narkotika

den 18 januari 2017, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen narkotikaklassas den 25 januari.

Ny kommunikationschef på Läkemedelsverket

den 10 januari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Birgitta Brink har anställts som kommunikationschef på Läkemedelsverket och tillträdde den 9 januari 2017. Birgitta kommer närmast från en tjänst som verksamhetsutvecklare på Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad information angående tillgänglighet av Heracillin 1g

den 29 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Heracillin 1g åter tillgängligt fr.o.m. 2016-12-29

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

den 22 december 2016, []

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2016.

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

den 22 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

De lager som finns av Cedax (ceftibuten) kommer att ta slut inom kort och därmed tidigare än beräknat.

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

den 22 december 2016, [FÖRETAG]

De nya medicintekniska förordningarna förväntas träda i kraft under andra kvartalet 2017. Som en del av Läkemedelsverkets informationsinsatser publicerar myndigheten Frågor och svar gällande de nya förordningarna.

Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

den 21 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att en restsituation för Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml, och Plasmodex kommer att uppstå. Orsaken är att tillverkningen hos nuvarande tillverkare har upphört. En produktionsflytt har påbörjats. Macrodex 60 mg/ml och Rheomacrodex 100 mg/ml är restnoterade från 2017-01-01 och Plasmodex bedöms bli restnoterad från 2017-06-01.

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

den 20 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Som Läkemedelsverket tidigare meddelat, krävs det från och med den 1 januari 2017 tillstånd för att på apotek göra en beredning med ett narkotiskt ämne som verksam beståndsdel. Detta rör alla typer av apotek (öppenvårdsapotek, extemporeapotek och sjukhusapotek) som tillverkar extemporeberedningar med narkotiska substanser. Det kommer också att krävas tillstånd för ett apotek att sälja annan narkotika än narkotiska läkemedel.

Öppettider under jul och nyår 2016

den 19 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under jul- och nyårshelgen har Läkemedelsverket begränsade öppettider och generellt lägre bemanning än vanligt.

Inga nya godkännanden av vissa utvärtes läkemedel (VUM)

den 19 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Från och med 1 januari 2017 blir det inte längre möjligt att ansöka om godkännande av nya VUM (vissa utvärtes läkemedel) hos Läkemedelsverket. Nya utvärtes produkter som innehåller aktiva substanser med en väletablerad medicinsk användning kan istället godkännas i enlighet med gällande krav för väletablerad användning. Redan godkända VUM påverkas inte.

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

den 16 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Depression och olika former av tvångs- och ångestsyndrom är vanliga orsaker till ohälsa och funktionsnedsättning. I nummer 6 kan du läsa vår nya behandlingsrekommendation som omfattar behandling av dessa tillstånd hos barn och ungdomar, vuxna och äldre, samt vid graviditet och amning och vid samtidigt substansmissbruk.

Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården

den 15 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskap om rapportering av biverkningar. Den webbaserade utbildningen finns nu tillgänglig på vår hemsida.

Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter!

den 15 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket inrättar ett Patient- och konsumentråd som genomför sitt första rådsmöte den 22 mars 2017. Syftet med rådet är att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter.

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare i hemmet

den 14 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet. Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC.

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan enligt CVMP

den 13 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för veterinärläkemedel, CVMP, bedömer att riskerna med zinkoxidläkemedel till gris är större än nyttan. Den europeiska kommissionen kommer att fatta beslut om dessa läkemedel med stöd av CVMPs bedömning och annan information som kan vara av betydelse. Läkemedelsverket bedömer att det kan komma att dröja innan ett återkallande skulle bli aktuellt.

Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar

den 8 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket publicerar idag rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depression och ångestsyndrom hos vuxna och barn. Genomgående viktiga budskap är att effektiva behandlingar finns för dessa tillstånd och att symtomfrihet och återställd funktionsförmåga alltid bör eftersträvas.

EMA granskar vissa injektionsläkemedel som används vid behandling av allergi

den 2 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Risker för patienter som är allergiska mot komjölk vid användning av metylprednisolonprodukter som innehåller hjälpämnet laktos ska undersökas.

PRAC varnar för risk för reaktivering av hepatit B med direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

den 2 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC bekräftar att patienter som behandlas med läkemedel som kallas direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C kan riskera reaktivering av hepatit B.

Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

den 1 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som idag är receptfria. Beslutet är fattat som en del i arbetet mot resistens för att behålla effekten av antimikrobiella läkemedel.

Checklista för svensk produktinformation

den 25 november 2016, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tagit fram en Checklista som läkemedelsföretag kan använda som stöd när de skickar in svensk produktinformation, exempelvis produktresumé, bipacksedel och märkningstextet, till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket föreslås få nya ansvarsområden inom medicinteknik

den 23 november 2016, [FÖRETAG]

Socialdepartementet föreslår att den uppgift som Swedac i dag har, att utse och anmäla organ (anmälda organ) på det medicintekniska området, överförs till Läkemedelsverket.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2016)

den 22 november 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2016.

Otillåten privatimport av antibiotika riskerar öka resistens

den 17 november 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Privat import av antibiotika riskerar att bidra till resistensutveckling. Under årets operation Pangea beslagtogs cirka 1200 tabletter antibiotika i postflödet, merparten var inköpta på internet från säljare i Indien.

Revidering av riktlinje för "First in human-prövningar"

den 16 november 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA föreslår ändringar i nuvarande riktlinje om planering och utförande av tidiga (First in human) kliniska läkemedelsprövningar. Den är föremål för offentligt samråd och synpunkter ska vara inlämnade senast 28 februari nästa år.

Professor Markus Heilig ny ledamot till Vetenskapliga rådet för humanläkemedel på Läkemedelsverket

den 15 november 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Markus Heilig, specialist i psykiatri och kliniskt verksam vid Psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus, samt professor i psykiatri och centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings Universitet, har utsetts till ny ledamot till Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd.

Licensansökan för Bio-Qinon Gold 100 mg (med vitamin C) inte längre nödvändigt

den 4 november 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Produkten Bio-Qinon Q10 Gold 100 mg (med vitamin C), Pharma Nord, klassificeras inte längre som ett läkemedel av Läkemedelsverket, utan som kosttillskott. Därmed gäller andra regler.

Ny rapport från Läkemedelsverket: Nationell samverkan för utveckling av stegvist godkännande av nya läkemedel

den 1 november 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Rapporten är en del av arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin för förbättrat samarbete kring utveckling, godkännande, introduktion och uppföljning av läkemedel för patienter med särskilt uttalade medicinska behov.

Ny behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till hund

den 28 oktober 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till hund. Den ger råd om hur antibiotika ska doseras för att ge tillfredsställande effekt utan onödig exponering, när det bedömts att behandling med antibiotika är nödvändig.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies