Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2258

Att hantera risker för läkemedel i användning – nytt system infört inom EU

den 14 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En förnyad och utvidgad EU-strategi för riskhantering av läkemedel innebär bland annat ett nytt krav på läkemedelsföretag om att presentera en plan för ett riskhanteringssystem för produkten – en så kallad ”Risk Management Plan”. Planen ska lämnas in till läkemedelsmyndigheterna som del av ansökan om godkännande för ett nytt läkemedel. Samma krav gäller om det uppstår säkerhetsproblem för produkter som redan är på marknaden.

Nikotinläkemedel: rapportera försäljningsuppgifter

den 13 oktober 2008, [FÖRETAG]

Du som säljer nikotinläkemedel ska rapportera försäljningsuppgifter till Läkemedelsverket varje kvartal. Försäljningsuppgifter från årets tredje kvartal ska rapporteras senast den 31 oktober 2008.

Reklam mot farliga mediciner på nätet

den 13 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket går idag ut med en informationskampanj om faran med att köpa läkemedel från oseriösa internetsajter. Förfalskade läkemedel orsakar dödsfall över hela världen. Se den första reklamen på tv i kväll.

Farliga mediciner sprids på nätet

den 7 oktober 2008, [PRESS]

PRESSMEDDELANDE: I oktober går Läkemedelsverket för första gången ut i en stor nationell kampanj. Kampanjen, som består av TV-reklam, en webbplats och annonser i dagspress och på internet, syftar till att informera om faran med att köpa läkemedel från oseriösa internetsajter. Enligt en färsk undersökning, gjord av European Alliance for Access to Safe Medicines, drivs 96 procent av apoteken på internet av bedragare och mer än 60 procent av de receptbelagda läkemedlen på internet är falska och farliga eller undermåliga.

Pulsoximetri – vanliga problem

den 6 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått uppgifter om generella problem med användningen av pulsoximetrar vid patientövervakning. För att minska riskerna för olyckor och tillbud uppmanar Läkemedelsverket användare att noggrant läsa tillverkarens bruksanvisning och att vara medvetna om pulsoximetrins allmänna problem och begränsningar.

Brist på vissa radiofarmaka i EU

den 1 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tillgången på vissa radiofarmaka är för närvarande begränsad i Europa på grund av brist på radioaktiva isotoper. I Sverige bedömer Läkemedelsverket att bristsituationen kan hanteras genom effektivt utnyttjande av tillgängliga isotoper.

Kabergolin och bromokriptin kan ges under kort tid utan hjärtutredning

den 30 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risken för hjärtklaffibros bedöms som mycket liten när kabergolinprodukter (såsom Dostinex) och bromokriptin används under kort tid och i låg dos för hämning av laktation. Utredning av hjärtklaffarna med ekokardiografi före sådan behandling krävs därför inte.

Undantag från ”sunset clause”

den 30 september 2008, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket informerar marknadstillståndsinnehavare om läkemedel som ej funnits tillgängliga på den svenska marknaden under de senaste tre åren.

Satser av Klexane i karantän

den 29 september 2008, [FÖRETAG]

Vissa tillverkningssatser av heparinpreparatet Klexane är placerade i karantän. Detta är en försiktighetsåtgärd i väntan på att hela råvarukedjan i Kina inspekterats.

Varningar vid Tysabribehandling förstärks

den 26 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Produktinformationen för Tysabri uppdateras med förstärkta varningar för multifokal leucoencephalopati (PML).

Klinisk prövning med genmodifierad organism

den 25 september 2008, [ALLMÄNHET]

Ett företag, Ceregene Inc, har sökt tillstånd för att genomföra en klinisk prövning vid Lund universitetssjukhus. Prövningen sker med en genetiskt modierad organsism, adeno-associerat virus. Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att yttra sig innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Paracetamol och risken för allergiska besvär och astma

den 19 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Enligt en studie publicerad i tidskriften Lancet har ett misstänkt samband mellan paracetamol-behandling och allergiska besvär och astma påvisats. Fynden i studien kommer att diskuteras inom ramen för det europeiska läkemedelssamarbetet.

Blandbart eller inte? Fråga din närmaste läkemedelsexpert!

den 19 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ingen FASS-text är komplett när det gäller information om läkemedels blandbarhet och kemisk/fysikaliska inkompatibiliteter. Nya och ej rekommenderade blandningar ska därför aldrig göras på sjukvårdsavdelningar utan att först ha kontrollerats med farmaceutisk kompetens på apotek. Att blanda på egen hand medför risk för allvarliga biverkningar och/eller utebliven effekt hos patienter.

Information om inlämning av periodisk säkerhetsrapport (PSUR) – nu också på engelska

den 18 september 2008, [FÖRETAG]

Nu finns även information på engelska om övergångsbestämmelserna för inlämning av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Rekommendationer för behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

den 12 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket publicerar nu rekommendationer för behandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD.

Sjukhusen ska anmäla hur de organiserar sina sjukhusapotek

den 5 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Andra än Apoteket AB kan komma att sköta sjukhusapoteken. Landsting och privata sjukhus ska anmäla hur sjukhusapoteken ska ordnas och vem som ska sköta dem.

Kamning och information de viktigaste vapnen mot huvudlöss

den 4 september 2008, [ALLMÄNHET]

Smittskyddsinstitutet har visat att lössen i Sverige börjar bli motståndskraftiga mot lusmedlet Prioderm. Läkemedelsverket har ännu inte tagit ställning till vilket läkemedel som ska rekommenderas i fortsättningen. Men för att förebygga lusspridning är luskamning och information till omgivningen fortfarande de bästa vapnen.

Resistensutveckling hos löss funna i Sverige

den 4 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Enligt en undersökning från Smittskyddsinstitutet har lössen i Sverige börjat bli resistenta mot malation. Läkemedelsverket har ännu inte tagit ställning till vilket läkemedel mot huvudlöss som ska vara förstahandsval i fortsättningen.

Regeringsrätten prövar inte utbytbarhetsdomar

den 1 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets beslut kvarstår: läkemedel som innehåller fentanyl depotplåster och alendronat tabletter är utbytbara.

Träningstillskott kan vara förbjudna att föra in i Sverige

den 1 september 2008, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Vissa produkter som säljs som träningstillskott i USA är klassificerade som läkemedel i Sverige. Läkemedelsklassade produkter får inte för personligt bruk föras in med post till Sverige från andra länder utanför EES.

Europeisk utvärdering av EPO-behandling slutförd

den 25 augusti 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En EU-utredning har utmynnat i restriktioner för EPO-behandling vid njursvikt och cancerrelaterad anemi.

Ytterligare fall av allvarliga biverkningar av Tysabri

den 14 augusti 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ytterligare två fall av en tidigare känd, allvarlig biverkan har rapporterats i samband med Tysabribehandling. Ansvariga läkare uppmanas vara uppmärksamma vid Tysabribehandling av patienter.

Furadantin kan tillfälligt ta slut igen

den 11 augusti 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillgången på Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är åter tillfälligt begränsad. Vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor rekommenderas som ersättning pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Äldre kuvöser från Dräger med brister i temperaturmätningen efterlyses

den 28 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vissa äldre kuvöser från tillverkaren Dräger har brister i hudtemperaturmätningen. Felet kan leda till lokala brännskador hos barnet. Sedan 2000 har de flesta kuvöser reparerats. Dräger ber nu sjukvården om hjälp med att spåra de 57 kuvöser som ännu inte har åtgärdats.

Ny presentation av biverkningar av epilepsiläkemedel

den 28 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Anti-epileptiska läkemedel får nu en enhetlig varningstext i produktinformationen vad gäller självmordstankar och självmordsbeteende.

Norfloxacin ska inte användas vid allvarlig urinvägsinfektion

den 25 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Norfloxacin ska inte ges som behandling av komplicerad pyelonefrit, en allvarlig form av urinvägsinfektion. Det finns inte tillräckligt med kliniska data till stöd för användning av norfloxacin vid denna typ av infektion.

Moxifloxacin bör användas restriktivt vid övre luftvägsinfektioner

den 25 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Moxifloxacin bör användas restriktiv vid behandling av vissa övre luftvägsinfektioner. Anledningen är en ökad risk för leverbiverkningar.

Förorening i Viracept gav ingen ökad cancer-risk

den 25 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En europeisk utredning konstaterar att det inte finns någon ökad cancerrisk för patienter som behandlats med förorenat Viracept.

Nya generationens antidepressiva har effekt oberoende av depressionens svårighetsgrad

den 22 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I en nyligen publicerad meta-analys visar Läkemedelsverket att den nya generationens antidepressiva läkemedel har kliniskt meningsfulla effekter oberoende av depressionens svårighetsgrad.

Ute nu - nr 4 i år av vår tidskrift "Information från Läkemedelsverket"

den 8 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tidskriften "Information från Läkemedelsverket", nr 4:2008, har sänts till prenumeranterna. För dig som vill läsa den på vår webbplats finns den här liksom alla tidigare nummer sedan 2001.

Blankett för ansökan om avregistrering av läkemedel

den 4 juli 2008, [FÖRETAG]

Det är viktigt att läkemedelsföretag skickar in en ansökan om avregistrering till Läkemedelsverket i god tid innan avregistreringen. Nu finns en blankett framtagen för ändamålet.

Förfinade analysmetoder framgång för Läkemedelsverket

den 3 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Framgång för förfinade analysmetoder gör Läkemedelsverket efterfrågat i hela Europa. Sedan rapporter om förorenat Heparin kom i februari finns på rekordkort tid nya kvalitetskrav på framställningen.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2008.2

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av SLS 2008.2 är nu publicerad på lälemedelsverkets webbplats.

Furadantin tillfälligt slut

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är tillfälligt slut. Vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor rekommenderas pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Godkända metadonprodukter ska användas

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket uppmanar läkarkåren att vid metadonbehandling i första hand förskriva godkänt metadonläkemedel. Endast då särskilda skäl föreligger ska den ex temporetillverkade produkten förskrivas.

Nya krav på tillverkningen av heparin

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nu införs nya metoder för att kontrollera eventuella föroreningar vid tillverkning av heparinläkemedel.

Risker vid blodbristbehandling med erytropoietin hos cancerpatienter

den 27 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Blodbrist hos cancerpatienter ska i första hand behandlas med blodtransfusion. Detta för att undvika riskerna med erytropoietinbehandling i form av ökad risk för tumörtillväxt, blodproppar och förkortad överlevnad. Behandlingen med erytropoietin av blodbrist hos patienter med kronisk njursvikt kan fortsätta som tidigare.

Ny kontraindikation och varningar samt ny indikation för Arcoxia

den 26 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA förtydligar kontraindikationerna och utökar varningstexten för Arcoxia (etoricoxib) vad gäller patienter med högt blodtryck. Den nya indikationen är behandling av ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom, pelvospondylit).

Begränsning av licenser på melatonin

den 25 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Circadin (melatonin) godkändes i juni 2007 och finns nu för försäljning i Sverige. Då ett godkänt melatonin-läkemedel nu finns tillgängligt, kommer nya licenser på melatonin i fortsättningen bara att beviljas när särskilda skäl föreligger.

Tydligare jävsdeklarationer för utomstående experter

den 19 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sju myndigheter har gemensamt sett över och förtydligat informationen för hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när man anlitar externa experter.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 18 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

DXM får inte säljas i Sverige

den 17 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Dextrometorfan-produkter får inte säljas i Sverige.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?

den 16 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En tablett säljs med påståendet att den minskar risken för sjukdom. En annan sägs förebygga samma sjukdom. En är ett kosttillskott, den andra ett läkemedel. Men vad är vad? En ny EU-förordning öppnar för att kosttillskott inom en nära framtid kan marknadsföras med argument som liknar medicinska påståenden. För vårdpersonal kan det därför vara viktigt att känna till utvecklingen på marknaden i sin kontakt med patienter.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?

den 16 juni 2008, [ALLMÄNHET]

En tablett säljs med påståendet att den minskar risken för sjukdom. En annan sägs förebygga samma sjukdom. En är ett kosttillskott, den andra ett läkemedel. Men vad är vad? En ny EU-förordning kan göra det svårare att skilja mellan vad som är läkemedel och vad som är kosttillskott (livsmedel).

EU-gemensam monografi för ispagulafröskal

den 11 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läs Läkemedelsverkets sammanfattning och kommentar till den EU-gemensamma monografin för ispagulafröskal. EU-monografin är en sammanfattning och bedömning av tillgänglig dokumentation gällande läkemedlets säkerhet och effekt.

Säkrare läkemedel när alla rapporterar biverkningar

den 10 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nu kan alla på ett enkelt sätt rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel. Idag lanserar Läkemedelsverket en e-tjänst för patienter och konsumenter.

Läkemedelsverket kartlägger olaglig Internethandel med läkemedel

den 2 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Två tredjedelar av de granskade webbplatserna i Läkemedelsverkets kartläggning visade sig bedriva olaglig läkemedelsförsäljning riktad till svenska konsumenter. Kartläggningen är en del i förberedelserna inför den stora informationskampanj som Läkemedelsverket ska genomföra med start 2008.

Oklara hälsoeffekter av zinkoxid i solkrämer

den 28 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket utreder nu om zinkoxid används som UV-filter i solskyddsprodukter. Denna användning är inte tillåten på grund av oklara hälsoeffekter.

Undvik att tatuera dig med svart henna

den 26 maj 2008, [ALLMÄNHET]

Undvik att tatuera dig, eller låta dina barn tatuera sig, med svart henna. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i svåra fall kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontaktallergi och överkänslighet kan uppstå.

Fler preliminära läkemedelssubstanser i PSUR Worksharing

den 23 maj 2008, [FÖRETAG]

Ytterligare läkemedelssubstanser som ingår i PSUR worksharing finns nu i en preliminär lista på Heads of Medicines Agencies webbplats (se länk).

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies