Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2392

Undvik att kombinera clopidogrel (Plavix) med protonpumpshämmare

den 3 juni 2009, [ALLMÄNHET]

Studier tyder på att clopidogrel, som bland annat ingår i läkemedlet Plavix, kan få minskad effekt vid samtidig behandling med protonpumpshämmare (PPI). Den skyddande effekten mot blodpropp kan minska och samtidig behandling bör därför undvikas.

Tillstånd för att driva apotek dröjer

den 20 maj 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket får många frågor om omregleringen av apoteksmarknaden, men ännu är det för tidigt att skicka ansökan om tillstånd för att driva apotek.

Ny veterinärmedicinsk läkemedelsvärdering/monografi - Masivet

den 19 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Masivet (masitinib) är en tyrosinkinashämmare avsedd att behandla hundar med inoperabel mastcellstumör (grad II eller III) i de fall det konstaterats att hunden är bärare av muterad c-kit-receptor.

Statskontoret granskar Läkemedelsverket

den 18 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

På regeringens uppdrag gör Statskontoret en analys av Läkemedelsverkets verksamhet, med fokus på intern styrning och kontroll. – Det är en välkommen analys som hjälper oss ytterligare i vårt arbete med att se över verksamheten och arbeta effektivare, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman.

Många avvikelser vid försäljning av nikotinläkemedel

den 18 maj 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel i kraft. Den medför att andra verksamheter förutom Apoteket AB kan bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Priligy

den 14 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Priligy är ett nytt läkemedel för behandling av för tidig utlösning (prematur ejakulation). Läkemedelsverket anser att Priligy är ett värdefullt tillskott till behandling av för tidig utlösning eftersom det tidigare inte funnits någon läkemedelsbehandling för denna störning.

Receptföreskrifter ute på remiss

den 12 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Apoteksmarknaden i Sverige omregleras och efter den 1 juli i år kommer nya aktörer att kunna driva öppenvårdsapotek. I samband med omregleringen genomför Läkemedelsverket en översyn av befintliga föreskrifter som berör handel med läkemedel för att säkerställa att dessa är anpassade till de i propositionen föreslagna ändringarna.

Växtbaserade läkemedel – vad bör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal säga och rekommendera?

den 6 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I samråd med Socialstyrelsen ger Läkemedelsverket här en vägledning till hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör förhålla sig till användning av växtbaserade läkemedel inom vården. Väletablerade växtbaserade läkemedel kan behandlas som ”vanliga” läkemedel, medan traditionella växtbaserade läkemedel bör behandlas med mer restriktiv hållning.

Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom - ny rekommendation

den 6 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Restless legs syndrom (RLS) är en sensorimotorisk sömnstörande sjukdom som karakteriseras av ett starkt behov att röra på benen, vanligen åtföljt eller orsakat av obehagliga känselförnimmelser i benen.

Remiss om föreskrifter om partihandel med läkemedel

den 5 maj 2009, [FÖRETAG]

Den 1 juli 2009 träder nya regler i kraft för Apoteksmarknaden i Sverige. De nya reglerna omfattar även hur partihandel med läkemedel får bedrivas. I regeringens proposition om omregleringen av apoteksmarknaden anges att den som vill bedriva partihandel med läkemedel även i fortsättningen ska ansöka om tillstånd för detta hos Läkemedelsverket.

Miljöriskbedömning av läkemedel

den 1 maj 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vid utredningen av ett läkemedel ska Läkemedelsverket granska företagets bedömning av riskerna för oönskade miljöeffekter av läkemedlet. Eventuella miljörisker får dock inte vägas in i nytta/riskvärderingen för humanläkemedel. För veterinära läkemedel däremot, ska miljöpåverkan vägas in i beslutet om godkännande.

Köp inte influensaläkemedel från oseriösa internetapotek

den 30 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Samtidigt som den nya influensan H1N1 uppmärksammas i stor omfattning har Läkemedelsverket observerat att flera internetapotek säljer Tamiflu och Relenza med hänvisning till utbrottet. Läkemedelsverket avråder bestämt från att köpa receptbelagda läkemedel från oseriösa aktörer på internet.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Ixiaro

den 28 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ixiaro är det första vaccinet mot japansk encefalit som godkänts inom EU. Ixiaro är värdefullt för resenärer till områden med risk för japansk encefalit.

Svininfluensa – om behandling och vaccination

den 28 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Fall av en ny typ av svininfluensa hos människa har rapporterats, ursprungligen i USA och Mexiko. Det virus som orsakar dessa fall har rapporterats vara av influensa typ A H1N1. WHO bevakar kontinuerligt läget och bedömer risken för en ny influensapandemi. Det finns idag inget färdigt vaccin mot svininfluensan. I Europa finns dock så kallade prototypvacciner godkända där tillverkaren kan uppgradera vaccinet med en aktuell pandemivirusstam.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - IDflu/Intanza

den 27 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rapporterade biverkningar 2008

den 24 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Att ett läkemedel hamnar högt i sammanställningen innebär emellertid inte att läkemedlet är farligt.

Proposition om receptfria läkemedel i handeln

den 24 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har idag lämnat sin proposition "Handel med vissa receptfria läkemedel" till riksdagen. Enligt propositionen föreslås Läkemedelsverket bli ansvarig myndighet för tillsyn samt ges möjlighet att förelägga om förbud mot fortsatt försäljning för en handlare som inte lever upp till kraven.

Befarad brist på lokalbedövningsmedel för dentalt bruk

den 22 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Produktionen av vissa lokalbedövningsmedel för dentalt bruk har stoppats tillfälligt. Orsaken är att produktionsanläggningen har blivit ålagd att gå igenom produktionssystemet och komplettera de handlingar som styr produktionen. Detta kan leda till att det uppstår brist på de aktuella lokalbedövningsmedlen under en period på minst två månader framöver.

Läkemedelsverket receptbelägger större förpackningar smärtstillande läkemedel och laxermedel

den 22 april 2009, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter rapporter om att vissa receptfria smärtstillande läkemedel och laxermedel används på felaktigt och i vissa fall farligt sätt, har Läkemedelsverket beslutat att större förpackningar av läkemedlen ska bli receptbelagda från och med 1 juni 2009.

Läkemedelsverket receptbelägger större förpackningar analgetika och laxantia

den 22 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter rapporter om att vissa receptfria analgetika och laxantia används felaktigt, har Läkemedelsverket beslutat att receptbelägga större förpackningar av läkemedlen från och med 1 juni 2009.

Ökat antal fall av laktatacidos under behandling med metformin

den 16 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste 7–8 åren har antalet förfrågningar till Giftinformationscentralens telefonjour rörande kroniska intoxikationer med metformin mångdubblats. I de flesta fall har komplikationen uppstått under pågående normaldosering. Det är viktigt att ta hänsyn till denna risk vid metforminbehandling av diabetiker.

Tibolon är fortsatt kontraindicerat till kvinnor med tidigare bröstcancer

den 16 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Substitutionsbehandling av kvinnor med östrogenbristsymtom peri- och postmenopausalt är sedan länge kontraindicerat vid känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer. LIBERATE-studien visar att även behandling med tibolon (Livial) innebär ökad risk för återfall i bröstcancer.

ACE-hämmare och intestinalt angioödem

den 15 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Intestinalt angioödem kan uppkomma i samband med behandling med ACE-hämmare. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att i fall av oklara, akuta–subakuta buksmärtor fråga om eventuell behandling med ACE-hämmare.

Bristsituation för Orgaran

den 8 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Orgaran (danaparoidnatrium) är avsett för behandling av heparininducerad trombocytopeni typ II (HIT II), som är ett ovanligt tillstånd. Bristsituationen beräknas bestå under hela 2009.

Ännu för tidigt med ansökningar om att driva apotek

den 8 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Alla intressenter uppmanas att vänta med att skicka ansökan om tillstånd att driva apotek.

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - ny rekommendation

den 8 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs-/lungsjukdom, som oftast är en följd av långvarig tobaksrökning. Läs Läkemedelsverkets nya rekommendation om läkemedelsbehandling vid KOL.

Beslut om upphävd avgiftsreduktion

den 7 april 2009, [FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att upphäva det tidigare beslutet att Läkemedelsverket för 2008 och 2009 ska sänka alla avgifter inom verksamhetsgrenen läkemedel med 20 procent.

Metaanalyser osäkert underlag för förstahandsval av antidepressiva

den 2 april 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De skillnader som ses i metaanalyser är inte så stora att något bland de mest använda antidepressiva läkemedlen av effektskäl bör rekommenderas som förstahandsalternativ framför de övriga.

Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) publicerad

den 1 april 2009, [FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard (SLS 2009.1) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Elektroniska ansökningar blir original inom alla procedurer för humana läkemedel

den 1 april 2009, [FÖRETAG]

Från och med 1 april 2009 accepterar Läkemedelsverket elektroniska original inom den nationella proceduren, den ömsesidiga proceduren och den decentrala proceduren för humana läkemedel. Sedan tidigare accepterar Läkemedelsverket elektroniska original inom den centrala proceduren.

Referat från Läkemedelsriksdagen 2009

den 25 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsriksdagen 2009 genomfördes den 22 januari på temat "Prioriteringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning". Nu finns ett referat sammanställt.

Restsituation för Pravidel 2,5 mg tabletter

den 23 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En restsituation för Pravidel 2,5 mg tabletter har uppstått och beräknas bestå till mitten av juni. Orsaken är en fördröjning av tillverkningen i samband med en produktionsomläggning.

Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer – drabbas miljön?

den 23 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Välkommen till ett seminarium om läkemedelsproduktionens miljöeffekter den 29 april i Stockholm. Representanter från företag och myndigheter berättar om det aktuella kunskapsläget och hur samverkan sker för att minska läkemedelsproduktionens miljöpåverkan.

Krav för att ansöka om tillstånd för apotek - föreskrifter på remiss

den 18 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Apoteksmarknaden i Sverige omregleras och efter den 1 juli i år kommer nya aktörer att kunna driva öppenvårdsapotek. Föreskrifter om krav för att ansöka om tillstånd att driva apotek och krav på verksamheten finns nu ute på remiss.

Läkemedelsverket deltar i riksdagens öppna utfrågning om apoteksmarknaden

den 18 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket deltar i riksdagens öppna utfrågning om omregleringen av apoteksmarknaden. Socialutskottet anordnar utfrågningen i morgon torsdagen den 19 mars klockan 9.00-11.50. Den kan ses via riksdagens webb-tv och 24Direkt SVT.

Fler läkemedel i NPL

den 17 mars 2009, [FÖRETAG]

Det nationella produktregistret för läkemedel, NPL, innehåller nu information om bland annat växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Det innebär att även dessa läkemedel blir tillgängliga för elektronisk förskrivning och för publicering i FASS.

Nationell läkemedels- upplysning i samarbete med Sjukvårdsrådgivningen

den 12 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket föreslår en nationell läkemedelsupplysning till den 1 juli. Den skulle innebära ett nära samarbete mellan Läkemedelsverket och Sjukvårdsrådgivningen. Det är regeringen som begärt förslag på hur uppgiften att ge oberoende läkemedelsinformation till svenska folket ska lösas när modellen med ett apotek i Sverige upphör.

Tre av fyra granskade reklamärenden i strid med läkemedelslagen

den 10 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Under 2008 granskade Läkemedelsverket 106 marknadsföringsärenden. Av dessa bedömdes 67 ärenden strida mot kraven i läkemedelslagen. Antalet granskade ärenden har de senaste åren ökat påtagligt, ett resultat av den intensifierade tillsyn som Läkemedelsverket bedriver.

Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser

den 4 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Kriminaliteten med läkemedel på nätet ökar kraftigt. Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser som sålt potensmedel och örtpreparat som vid en analys visat sig innehålla läkemedelsubstans. I flera fall i mycket höga doser.

Ändringar i Läkemedelsverkets licensföreskrifter på remiss

den 3 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel kommer att upphöra den 1 juli. Som en följd av det måste Läkemedelsverkets föreskrifter öppna för ansökningar om licens från andra apotek. Apoteksomregleringen kommer bland annat att innebära att patienter inte kommer att kunna gå till vilket apotek som helst för att få sitt licensläkemedel. Läkemedelsverket har utarbetat förslag till ändringar i licensföreskrifterna och remitterar dessa till berörda parter.

Karenstider flyttas till Läkemedelsverkets webbplats 1 mars 2009

den 2 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Från och med den 1 mars 2009 publiceras karenstider för alla veterinärmedicinska läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Allvarliga leverbiverkningar kopplas till kosttillskottet Fortodol

den 25 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Örtbaserat kosttillskott innehöll aktiv läkemedelssubstans.

Regeringens förslag om ny apoteksmarknad är klart

den 20 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringens proposition ger Läkemedelsverket viktiga uppdrag på den kommande nya apoteksmarknaden. Läkemedelsverket ska ge tillstånd till de som vill öppna apotek i Sverige, samt tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till hela Sveriges befolkning.

En ny nationell symbol för apotek tas fram av Läkemedelsverket

den 20 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram en symbol för svenska apotek. Symbolen ska bli en trygghet för konsumenterna och en kvalitetsstämpel för apoteken.

EMEA utreder två fall av kramptillstånd efter vaccination med Gardasil

den 19 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Efter två fall i Spanien av status epilepticus kort efter vaccination med Gardasil initierade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) en genomgång av fallen. EMEA bedömer att ett orsakssamband är osannolikt och rekommenderar därför att vaccination med Gardasil kan fortsätta som tidigare.

Osannolikt att Gardasil orsakat krampanfall

den 19 februari 2009, [ALLMÄNHET]

Två spanska flickor fick epileptiska krampanfall kort efter vaccination med Gardasil, ett vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har gått igenom de två fallen och bedömer att det är osannolikt att vaccinationen orsakat krampanfallen. EMEA rekommenderar därför att vaccination med Gardasil fortsätter som tidigare.

Riskerna med Raptiva är större än nyttan

den 19 februari 2009, [ALLMÄNHET]

Riskerna med psoriasis-läkemedlet Raptiva är större än nyttan. Läkemedlet kommer därför inte längre säljas på apotek. Du som använder Raptiva ska inte avbryta din medicinering, utan att först ha kontaktat din läkare.

Försäljningstillståndet för Raptiva återkallas tills vidare

den 19 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar att försäljningstillståndet för Raptiva (efalizumab) återkallas tillsvidare.

Årsredovisning för 2008 överlämnad till Socialdepartementet

den 17 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

2008 har varit ett händelserikt år för Läkemedelsverket. Sedan 1 januari är Läkemedelsverket en styrelsemyndighet med Mats Larson som ordförande. Förordnandet för Gunnar Alvan, generaldirektör sedan 1999, gick ut 31 augusti. Han efterträddes av Christina Åkerman.

Remiss om föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

den 13 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter den 1 juli 2009 kommer det att ges möjlighet för nya aktörer att etablera sig på apoteksmarknaden i Sverige. Syftet med reformen är att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och större tjänsteutbud.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies