Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Resistensutveckling hos löss funna i Sverige

den 4 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Enligt en undersökning från Smittskyddsinstitutet har lössen i Sverige börjat bli resistenta mot malation. Läkemedelsverket har ännu inte tagit ställning till vilket läkemedel mot huvudlöss som ska vara förstahandsval i fortsättningen.

Regeringsrätten prövar inte utbytbarhetsdomar

den 1 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets beslut kvarstår: läkemedel som innehåller fentanyl depotplåster och alendronat tabletter är utbytbara.

Träningstillskott kan vara förbjudna att föra in i Sverige

den 1 september 2008, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Vissa produkter som säljs som träningstillskott i USA är klassificerade som läkemedel i Sverige. Läkemedelsklassade produkter får inte för personligt bruk föras in med post till Sverige från andra länder utanför EES.

Europeisk utvärdering av EPO-behandling slutförd

den 25 augusti 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En EU-utredning har utmynnat i restriktioner för EPO-behandling vid njursvikt och cancerrelaterad anemi.

Ytterligare fall av allvarliga biverkningar av Tysabri

den 14 augusti 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ytterligare två fall av en tidigare känd, allvarlig biverkan har rapporterats i samband med Tysabribehandling. Ansvariga läkare uppmanas vara uppmärksamma vid Tysabribehandling av patienter.

Furadantin kan tillfälligt ta slut igen

den 11 augusti 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillgången på Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är åter tillfälligt begränsad. Vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor rekommenderas som ersättning pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Äldre kuvöser från Dräger med brister i temperaturmätningen efterlyses

den 28 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vissa äldre kuvöser från tillverkaren Dräger har brister i hudtemperaturmätningen. Felet kan leda till lokala brännskador hos barnet. Sedan 2000 har de flesta kuvöser reparerats. Dräger ber nu sjukvården om hjälp med att spåra de 57 kuvöser som ännu inte har åtgärdats.

Ny presentation av biverkningar av epilepsiläkemedel

den 28 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Anti-epileptiska läkemedel får nu en enhetlig varningstext i produktinformationen vad gäller självmordstankar och självmordsbeteende.

Norfloxacin ska inte användas vid allvarlig urinvägsinfektion

den 25 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Norfloxacin ska inte ges som behandling av komplicerad pyelonefrit, en allvarlig form av urinvägsinfektion. Det finns inte tillräckligt med kliniska data till stöd för användning av norfloxacin vid denna typ av infektion.

Moxifloxacin bör användas restriktivt vid övre luftvägsinfektioner

den 25 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Moxifloxacin bör användas restriktiv vid behandling av vissa övre luftvägsinfektioner. Anledningen är en ökad risk för leverbiverkningar.

Förorening i Viracept gav ingen ökad cancer-risk

den 25 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En europeisk utredning konstaterar att det inte finns någon ökad cancerrisk för patienter som behandlats med förorenat Viracept.

Nya generationens antidepressiva har effekt oberoende av depressionens svårighetsgrad

den 22 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I en nyligen publicerad meta-analys visar Läkemedelsverket att den nya generationens antidepressiva läkemedel har kliniskt meningsfulla effekter oberoende av depressionens svårighetsgrad.

Ute nu - nr 4 i år av vår tidskrift "Information från Läkemedelsverket"

den 8 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tidskriften "Information från Läkemedelsverket", nr 4:2008, har sänts till prenumeranterna. För dig som vill läsa den på vår webbplats finns den här liksom alla tidigare nummer sedan 2001.

Blankett för ansökan om avregistrering av läkemedel

den 4 juli 2008, [FÖRETAG]

Det är viktigt att läkemedelsföretag skickar in en ansökan om avregistrering till Läkemedelsverket i god tid innan avregistreringen. Nu finns en blankett framtagen för ändamålet.

Förfinade analysmetoder framgång för Läkemedelsverket

den 3 juli 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Framgång för förfinade analysmetoder gör Läkemedelsverket efterfrågat i hela Europa. Sedan rapporter om förorenat Heparin kom i februari finns på rekordkort tid nya kvalitetskrav på framställningen.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2008.2

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av SLS 2008.2 är nu publicerad på lälemedelsverkets webbplats.

Furadantin tillfälligt slut

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är tillfälligt slut. Vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor rekommenderas pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Godkända metadonprodukter ska användas

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket uppmanar läkarkåren att vid metadonbehandling i första hand förskriva godkänt metadonläkemedel. Endast då särskilda skäl föreligger ska den ex temporetillverkade produkten förskrivas.

Nya krav på tillverkningen av heparin

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nu införs nya metoder för att kontrollera eventuella föroreningar vid tillverkning av heparinläkemedel.

Risker vid blodbristbehandling med erytropoietin hos cancerpatienter

den 27 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Blodbrist hos cancerpatienter ska i första hand behandlas med blodtransfusion. Detta för att undvika riskerna med erytropoietinbehandling i form av ökad risk för tumörtillväxt, blodproppar och förkortad överlevnad. Behandlingen med erytropoietin av blodbrist hos patienter med kronisk njursvikt kan fortsätta som tidigare.

Ny kontraindikation och varningar samt ny indikation för Arcoxia

den 26 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA förtydligar kontraindikationerna och utökar varningstexten för Arcoxia (etoricoxib) vad gäller patienter med högt blodtryck. Den nya indikationen är behandling av ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom, pelvospondylit).

Begränsning av licenser på melatonin

den 25 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Circadin (melatonin) godkändes i juni 2007 och finns nu för försäljning i Sverige. Då ett godkänt melatonin-läkemedel nu finns tillgängligt, kommer nya licenser på melatonin i fortsättningen bara att beviljas när särskilda skäl föreligger.

Tydligare jävsdeklarationer för utomstående experter

den 19 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sju myndigheter har gemensamt sett över och förtydligat informationen för hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när man anlitar externa experter.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 18 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

DXM får inte säljas i Sverige

den 17 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Dextrometorfan-produkter får inte säljas i Sverige.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?

den 16 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En tablett säljs med påståendet att den minskar risken för sjukdom. En annan sägs förebygga samma sjukdom. En är ett kosttillskott, den andra ett läkemedel. Men vad är vad? En ny EU-förordning öppnar för att kosttillskott inom en nära framtid kan marknadsföras med argument som liknar medicinska påståenden. För vårdpersonal kan det därför vara viktigt att känna till utvecklingen på marknaden i sin kontakt med patienter.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?

den 16 juni 2008, [ALLMÄNHET]

En tablett säljs med påståendet att den minskar risken för sjukdom. En annan sägs förebygga samma sjukdom. En är ett kosttillskott, den andra ett läkemedel. Men vad är vad? En ny EU-förordning kan göra det svårare att skilja mellan vad som är läkemedel och vad som är kosttillskott (livsmedel).

EU-gemensam monografi för ispagulafröskal

den 11 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läs Läkemedelsverkets sammanfattning och kommentar till den EU-gemensamma monografin för ispagulafröskal. EU-monografin är en sammanfattning och bedömning av tillgänglig dokumentation gällande läkemedlets säkerhet och effekt.

Säkrare läkemedel när alla rapporterar biverkningar

den 10 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nu kan alla på ett enkelt sätt rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel. Idag lanserar Läkemedelsverket en e-tjänst för patienter och konsumenter.

Läkemedelsverket kartlägger olaglig Internethandel med läkemedel

den 2 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Två tredjedelar av de granskade webbplatserna i Läkemedelsverkets kartläggning visade sig bedriva olaglig läkemedelsförsäljning riktad till svenska konsumenter. Kartläggningen är en del i förberedelserna inför den stora informationskampanj som Läkemedelsverket ska genomföra med start 2008.

Oklara hälsoeffekter av zinkoxid i solkrämer

den 28 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket utreder nu om zinkoxid används som UV-filter i solskyddsprodukter. Denna användning är inte tillåten på grund av oklara hälsoeffekter.

Undvik att tatuera dig med svart henna

den 26 maj 2008, [ALLMÄNHET]

Undvik att tatuera dig, eller låta dina barn tatuera sig, med svart henna. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i svåra fall kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontaktallergi och överkänslighet kan uppstå.

Fler preliminära läkemedelssubstanser i PSUR Worksharing

den 23 maj 2008, [FÖRETAG]

Ytterligare läkemedelssubstanser som ingår i PSUR worksharing finns nu i en preliminär lista på Heads of Medicines Agencies webbplats (se länk).

Rapporterade biverkningar under 2007

den 23 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under 2007 tog Läkemedelsverket emot 4785 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården. Av dessa var 4610 spontanrapporter och resten, 175 rapporter, kom från icke-interventionsstudier, till exempel registerstudier.

Avbryt inte behandling med Lamictal

den 20 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Med anledning av uppgifter i media de senaste dagarna uppmanar Läkemedelsverket patienter som medicinerar med Lamictal att inte på egen hand avbryta eller förändra behandlingen.

Alphagan för barn med glaukom

den 19 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En klinisk studie har visat att Alphagan ger betydande biverkningar hos barn. Preparatet är nu kontraindicerat till barn under 2 år.

Substansen tramadol nu narkotikaklassad på samma sätt som kodein och dextropropoxifen

den 14 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Narkotikaklassificeringen av tramadol föranleddes i första hand av risken för beroende och missbruk. Klassificeringen likställer i det avseendet substansen med de båda svaga opioiderna kodein och dextropropoxifen. Särskild receptblankett behöver dock inte användas vid förskrivning av tramadolpreparat.

Läkemedel och äldre – produkttexter behöver uppdateras

den 13 maj 2008, [FÖRETAG]

Vissa avsnitt i produktinformationen för en mindre grupp läkemedel som ofta används hos äldre behöver revideras. Det visar en genomgång av befintliga produkttexter som pågår vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsregistret – ett växande träd med stor fruktpotential

den 12 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En lång svensk registertradition inom hälso- och sjukvårdsområdet har kompletterats med ytterligare ett betydelsefullt register: det svenska Läkemedelsregistret (LMR). LMR utgör en av de största befolkningsbaserade läkemedelsdatabaserna i världen och medför ett viktigt tillskott till Läkemedelsverkets säkerhetsövervakning av läkemedel.

Dicykloverin vid spädbarnskolik – Läkemedelsverket förordar vaksamhet

den 9 maj 2008, [ALLMÄNHET]

Läkemedlet dicykloverin används vid svåra fall av spädbarnskolik. Dicykloverin kan orsaka allvarliga biverkningar, bland annat andningsuppehåll (apné). Läkemedelsverket anser att detta är ett viktigt skäl till vaksamhet och att läkemedlet inte bör användas annat än i mycket besvärliga fall, sedan alla andra behandlingsalternativ prövats. Läkemedelsverket har beslutat att dicykloverin fortsättningsvis bara ska få användas efter särskilt tillstånd från Läkemedelsverket, så kallad ”enskild licens”.

Dicykloverin vid spädbarnskolik – förskrivning ex tempore ersätts med licensförskrivning

den 8 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har beslutat införa licensförskrivning för dicykloverin, då det finns tillgängligt som godkänt läkemedel utanför Sverige. Läkemedlet har tidigare tillhandahållits som lagerberedning från Apoteket AB Produktion & Laboratorier (APL). Utifrån granskning av litteraturdata och genomgång av biverkningsrapporter, rekommenderar Läkemedelsverket fortsatt restriktiv användning av dicykloverin vid spädbarnskolik.

Nya miljömål för Läkemedelsverket

den 6 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nu presenterar Läkemedelsverket nya interna miljömål. Bland annat ska sektorsansvaret för miljöfrågor bli tydligare.

Förorenat Klexane dras in

den 23 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket beslutade idag att dra in de förorenade tillverkningssatser av Klexane som upptäckts i Sverige. Mängden förorening är låg och indragningen görs av försiktighetsskäl.

Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård - ny rekommendation

den 23 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga inom primärvården i de nordiska länderna, där de utgör 10–30 % av alla konsultationer. Bland patienter som söker för luftvägsinfektioner har omkring 25 % nedre luftvägsinfektion, vilket ofta definieras som akut sjukdom med hosta, feber och minst ett annat nedre luftvägssymtom.

Klexane bör inte ges intravenöst på grund av förorening

den 18 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den förorening som upptäckts i heparin i USA finns även i Klexane som används i Sverige. Enligt Läkemedelsverkets bedömning är mängderna förorening så små, att det inte finns någon risk med att använda Klexane för injektion subkutant, men Läkemedelsverket avråder från intravenös användning.

Hearing om Subutexmissbruk

den 18 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns ett tilltagande missbruk av Subutex (buprenorfin) och förstahandsvalet vid behandling av opioidberoende bör därför vara Suboxone (buprenorfin/nalaxon). Det kom man fram till vid en hearing som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen anordnade tidigare i vår.

Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom - ny rekommendation

den 9 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rekommendationen för läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom uppdaterades vid ett expertmöte i november 2007. Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som i de flesta fall ger upphov till en typisk sjukdomsbild.

Kemisk-farmaceutisk dokumentation – utbildningsdag 8 maj

den 3 april 2008, [FÖRETAG]

Vilka krav ställs på kemisk-farmaceutisk dokumentation? Hur värderas dokumentationen av Läkemedelsverket? Det är två av de frågor som kommer att belysas på utbildningsdagen ”Kemisk-farmaceutisk dokumentation – ur ett regulatoriskt perspektiv”.

Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) publicerad

den 1 april 2008, [FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard (SLS 2008.1) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Receptfria förkylningsmediciner problem i USA och några EU-länder

den 31 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Från USA och några EU-länder har rapporter kommit om allvarliga biverkningar från receptfria förkylningsmediciner till småbarn. De mediciner som sannolikt har orsakat flest biverkningar säljs inte receptfritt till småbarn i Sverige.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies