Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2311

Läkemedelsbehandling av nervsmärta - ny rekommendation

den 17 januari 2008, [ALLMÄNHET]

Nervsmärta uppstår på grund av en skada eller sjukdom i nervsystemet. De läkemedel som vanligen används mot nervsmärta används annars främst vid behandling av depression och epilepsi.

Övergångstid för hjälpmedelskort löper ut

den 16 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill påminna om att övergångstiden för att använda tidigare gällande version av hjälpmedelskortet löper ut den 1 februari.

Förenklad hantering av vissa märkningsändringar

den 14 januari 2008, [FÖRETAG]

Nu kan vissa, mindre märkningsändringar för humanläkemedel skickas in till Läkemedelsverket "för kännedom". Det kan exempelvis gälla borttagande av text för utländsk marknad eller tillägg av standardmeningen "Läs bipacksedeln före användning".

Tingsrättens dom viktig signal i arbetet mot illegal försäljning av läkemedel

den 14 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tingsrättens dom i dag, där en man som har sålt förfalskade läkemedel via Internet får ett fängelsestraff, välkomnas av Läkemedelsverket. Det visar att olaglig försäljning av läkemedel är ett allvarligt brott.

Förslag om försäljning av nikotinläkemedel på remiss

den 11 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har i dagarna remitterat ett förslag till föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel. Remissinstanserna ska inkomma med synpunkter senast den 1 februari 2008.

Brist på Trandate (labetalol) i injektionsform

den 3 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lagren av Trandate (labetalol) i injektionsform är begränsade och en bristsituation kan uppstå. Orsaken är leveransproblem. Trandate används framförallt för att behandla allvarlig blodtrycksstegring hos gravida kvinnor.

Behandling av influensa - ny rekommendation

den 19 december 2007, [ALLMÄNHET]

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av influensavirus. Den klassiska sjukdomsbilden vid influensa är ett plötsligt insjuknande med hög feber, muskelvärk och hosta. Influensa kan sprida sig mycket snabbt och orsaka stora epidemier.

Läkemedelsverket sänker avgifter inom läkemedel

den 18 december 2007, [FÖRETAG]

Regeringen har beslutat att Läkemedelsverket för 2008 ska sänka alla avgifter inom verksamhetsgrenen läkemedel med 20 procent.

Hårddiskkrasch på intensivvårdsavdelning kan släcka patientövervakningssystem

den 17 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

EKG-övervakningen på en svensk hjärtintensivvårdsavdelning slutade plötsligt att fungera. Endast fyrkanter och ett tekniskt felmeddelande visades på skärmen. En följd blev att patienternas hjärtverksamhet inte längre kunde övervakas centralt. Orsaken – en kraschad hårddisk.

Förstärkta varningar för Champix

den 14 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Varningarna för rökavvänjningsmedlet Champix förstärks.

Läkemedelsverket förbereder för nikotinläkemedel i handeln

den 14 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen föreslår i ett lagförslag att receptfria nikotinläkemedel ska få säljas av andra än Apoteket AB. Syftet är att underlätta för människor att sluta röka genom att öka tillgången till läkemedlen. Lagen väntas träda ikraft den 1 mars 2008.

Prexige dras in i Europa

den 14 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Det antiinflammatoriska läkemedlet Prexige (lumiracoxib) dras in i Europa. De få patienter som behandlas med Prexige bör kontakta förskrivande läkare för att diskutera alternativ behandling. Nya recept på Prexige ska inte utfärdas.

Ny information om läkemedelsavgivande stentar

den 11 december 2007, [ALLMÄNHET]

Ny information ger anledning till uppdatering av tidigare rekommendation för användning av läkemedelsavgivande stentar. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen rekommenderar som tidigare att läkemedelsavgivande stentar bara ska användas till patienter med hög risk för återförträngning i blodkärlet.

Ny information om läkemedelsavgivande stentar

den 11 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny information ger anledning till uppdatering av tidigare rekommendation för användning av läkemedelsavgivande stentar. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen rekommenderar som tidigare att användningen av DES begränsas till patienter med hög risk för restenos.

Varning för Aristolochia i kinesiska örtprodukter

den 6 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för produkter med Aristolochia-arter som innehåller aristolochiasyra. Produkterna används inom traditionell kinesisk medicin bland annat som inflammationsdämpande medel mot reumatiska sjukdomar. Du som har använt en produkt med innehåll av Aristolochia bör vända dig till läkare för en kontroll.

Fri förskrivning införs inte för Concerta och Ritalin

den 29 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har beslutat att inte införa fri förskrivningsrätt av narkotikaklassade läkemedel till barn och ungdomar med ADHD.

Ny läkemedelsvärdering/monografi – Revlimid (lenalidomid)

den 29 november 2007, [ALLMÄNHET]

Revlimid är ett nytt läkemedel för behandling av en viss form av benmärgscancer (multipelt myelom).

Ny läkemedelsvärdering/monografi – Revlimid (lenalidomid)

den 29 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Revlimid i kombination med dexametason är indicerat för behandling av patienter med multipelt myelom som fått minst en tidigare behandlingsregim.

Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta - ny rekommendation

den 28 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Neuropatisk smärta utmärks av ett antal negativa och positiva symtom och statusfynd, till exempel nedsatt känsel eller smärtsam överkänslighet. Behandlingsrekommendationen baseras delvis på nyligen publicerade europeiska behandlingsalgoritmer.

Kommande ändringar av det medicintekniska regelverket

den 28 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under 2002 genomförde Kommissionen tillsammans med medlemsländerna och övriga berörda parter en utvärdering av hur direktiven 93/42/EEG (om medicintekniska produkter) och 90/385/EEG (om aktiva medicintekniska produkter) för implantation fungerade och vilka behov av förändringar som identifierats under de år som direktiven tillämpats i den nationella lagstiftningen.

Risk för tillbud vid användning av Inalto taklyft

den 23 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av Inalto taklyft på en möjlig risk för olyckstillbud när lyften används i kombination med annan utrustning.

Nya rutiner för exportintyg för medicintekniska produkter

den 22 november 2007, [FÖRETAG]

För att effektivisera handläggningen av exportintyg kommer Läkemedelsverket att införa nya rutiner för utfärdande av exportintyg. Rutinerna kommer att gälla from 5 november 2007.

Försäljningstillståndet för Trasylol dras in tillfälligt

den 22 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar att försäljningstillståndet för Trasylol (aprotinin) tillfälligt dras in. Läkemedelsverkets rekommendation är att Trasylol endast ska användas om särskilda skäl föreligger, och vårdgivare ska väga in resultaten från BART-studien i sina bedömningar.

Prexige dras in i England och Tyskland

den 19 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De engelska och tyska läkemedelsmyndigheterna meddelar i dag att de har dragit in det antiinflammatoriska läkemedlet Prexige (lumiracoxib).

Allvarliga överkänslighetsreaktioner av Protelos

den 16 november 2007, [ALLMÄNHET]

Läkemedlet Protelos, som används vid benskörhet, kan orsaka svåra biverkningar som bland annat påverkar huden och inre organ. Om du upptäcker hudförändringar när du använder Protelos ska du genast sluta ta läkemedlet och kontakta sjukvården.

Allvarliga fall av överkänslighetssyndrom vid behandling med Protelos

den 16 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sexton fall av DRESS (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) syndrom har rapporterats i samband med Protelosbehandling.

Läkemedelsverkets kommentar angående mistelpreparat

den 16 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

EU-dom kan påverka de antroposofiska medlens ställning.

Försäljningen av Somadril och Somadril comp rekommenderas upphöra tillfälligt

den 16 november 2007, [ALLMÄNHET]

Eftersom riskerna med de smärtstillande läkemedlen Somadril och Somadril comp bedöms vara större än nyttan rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP att läkemedlen tillfälligt ska upphöra att säljas. Du som använder något av läkemedlen bör kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.

Marknadsföringen av Somadril och Somadril comp rekommenderas upphöra tillfälligt

den 16 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP har rekommenderat att marknadsföringstillståndet för karisoprodol tillfälligt ska upphöra. Alternativa läkemedel finns att tillgå.

EU:s barnförordning leder till nya krav på läkemedelsföretag

den 9 november 2007, [FÖRETAG]

Den nya EU-barnförordningen som trädde i kraft i början av 2007 syftar till att förbättra hälsan hos barn genom förbättrad reglering av de läkemedel som används för behandling av barn. Alla företag som har tillstånd för marknadsföring av läkemedel ska senast den 26 januari 2008 rapportera in de läkemedel där det finns studier på användning för barn.

Meddelande till alla marknadstillståndsinnehavare - Rapportering av backlog till EudraVigilance-databasen

den 8 november 2007, [FÖRETAG]

Markandstillståndsinnehavare ska rapportera alla spontana biverkningsrapporter samt rapporter från "non-interventional studies" med biverkningar som har inträffat i Sverige direkt till EMEA (EudraVigilance-databasen) före den 1 februari 2008. Detta gäller dock inte om rapporterna tidigare har rapporterats elektroniskt till Läkemedelsverket.

Försäljningen av Trasylol tillfälligt stoppad av tillverkaren

den 5 november 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsföretaget Bayer har beslutat att tillfälligt stoppa försäljningen av Trasylol (aprotinin). Sjukvårdens kvarvarande lager av Trasylol bör användas endast i utvalda fall efter samråd med koagulationsexpertis.

Kanadensisk studie med Trasylol (aprotinin) tillfälligt stoppad

den 31 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den kanadensiska BART-studien med Trasylol har tillfälligt stoppats då data visade på en ökning i total mortalitet i aprotinin (Trasylol)-armen jämfört med de patienter som antingen fick aminokapronsyra eller tranexamsyra. Under tiden data från studien analyseras ytterligare, är det viktigt att Trasylol endast används enligt godkänd produktresumé.

Extrautrustad anestesiapparat riskerar att tippa

den 31 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Dräger Medical har meddelat Läkemedelsverket att det finns risk för tippning med anestesiapparaten Dräger Cato där tilläggsenhet för patientövervakning används tillsammans med felaktiga eller otillåtna komponenter. Eftersom denna risk gäller generellt för alla anestesiapparater, oavsett fabrikat, där tilläggsenheter monterats, vill Läkemedelsverket göra sjukvården uppmärksam på problemet.

Enhetliga krav på brukarorganisationer att redovisa eventuella intressekonflikter

den 26 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Fyra statliga myndigheter med medicinsk inriktning har kommit överens om gemensamma regler för redovisning av eventuella intressekonflikter hos anlitade brukarorganisationer och deras representanter. Myndigheterna har tidigare tagit fram liknande regler för anlitade experter.

Lumiracoxib (Prexige) under skärpt uppföljning

den 25 oktober 2007, [FÖRETAG]

Efter rapporter om svåra leverbiverkningar vid behandling med lumiracoxib har läkemedlet tillfälligt eller permanent dragits tillbaka i ett flertal länder. Läkemedelsmyndigheterna inom EU har sedan i somras intensifierat sin bevakning av leverbiverkningar från produkten.

Tillbud med barnvåg – även modell IN-22 berörs

den 23 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Även en äldre modell av barnvåg, IN-22, har ett konstruktionsfel som gör att vågskålen kan tippa. Läkemedelsverket har tidigare informerat om att barnvåg UWE AIN 15 och UWE AIN 22 har detta fel.

Nyttan av behandling med Avandia och Actos överväger riskerna

den 22 oktober 2007, [ALLMÄNHET]

Nyttan med Avandia och Actos vid behandling av typ 2 diabetes, tidigare kallade åldersdiabetes, överväger riskerna. Det fastslår den europeiska läkemedelsnämnden CHMP efter en omfattande utredning.

Metadon Recip tablett 10 mg inte tillgänglig

den 19 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Metadon Recip tablett 10 mg är inte tillgänglig för närvarande på grund av tillverkningsproblem. Om inte övergång till annat opioidläkemedel kan ske, finns metadon i tablettform tillgängligt på licens tills vidare.

Samarbete styrka vid pandemiutbrott

den 19 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har följt upp den svenska pandemiberedskapen. I sin rapport pekar de bland annat på att Sverige har kommit långt när det gäller hur olika delar av samhället ska samverka vid en pandemi. Ett bra exempel är också myndighetssamarbetet kring information och kommunikation.

Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) överväger riskerna

den 19 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) vid behandling av typ 2 diabetes överväger riskerna. Det fastslår den europeiska läkemedelsnämnden CHMP efter en omfattande utredning.

Behandling av kronisk hepatit B hos vuxna och barn - ny rekommendation

den 10 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Flera nya läkemedel har tillkommit sedan Läkemedelsverkets förra behandlingsrekommendation. Förutom information om nya läkemedel finns även nytillkomna avsnitt om HBV-behandling av immunsupprimerade patienter inkluderande hiv-infekterade patienter samt indikationer för hepatit A-vaccination av kroniskt HBV-infekterade personer.

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel - ny rekommendation

den 10 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Årlig vaccination är fortfarande den viktigaste åtgärden för att begränsa följderna av influensa i medicinska riskgrupper. Antivirala läkemedel ses som komplement. I den uppdaterade rekommendationen finns bland annat information om ett nytt cellodlat influensavaccin samt nya godkända indikationer för Relenza och Tamiflu. Avsnittet om fågelinfluensa har kompletterats.

Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

den 2 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den receptfria spermiedödande vaginalgelen Gynol-Plus (nonoxynol) avregistrerades i februari 2007. Sedan några månader tillbaka finns en motsvarande gel som extemporeberedning. Enligt ändrade föreskrifter från Läkemedelsverket får barnmorskor med förskrivningsrätt nu skriva ut spermiedödande läkemedel i extemporeberedningar.

Parabener som konserveringsmedel i läkemedel

den 27 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns inte skäl till restriktioner i användningen av läkemedel som innehåller parabener som konserveringsmedel, till exempel Minifom orala droppar. Som vid all läkemedelsbehandling bör dock lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid eftersträvas.

Inga ändrade rekommendationer för Minifom

den 27 september 2007, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har värderat den kunskap som finns om parabener, konserveringsmedel som bland annat används i läkemedlet Minifom, orala droppar. Verket har kommit fram till att det inte finns skäl för restriktioner i användningen.

Klart vilka djurläkemedel som blir receptbelagda

den 26 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Det är nu klart vilka läkemedel till livsmedelsproducerande djur som blir receptbelagda. Ändringen träder i kraft den 15 oktober 2007.

Förbjudna tandkrämer säljs inom EU

den 24 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tandkrämer som innehåller ämnet dietylenglykol har upptäckts i flera EU-länder. Långvarig användning av sådan tandkräm kan vara skadligt för hälsan. Inga av de aktuella tandkrämerna har påträffats i Sverige.

Försäljningsförbudet för HIV-läkemedlet Viracept rekommenderas upphöra

den 21 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

EMEA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar idag Kommissionen att upphäva det tillfälliga förbudet att sälja HIV-läkemedlet Viracept (nelfinavir).

Titandioxid och risk för cancer

den 20 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverkets preliminära bedömning är att det inte föreligger ökad risk för cancer vid intag av titandioxid via munnen eller via huden.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies