Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Furadantin tillfälligt slut

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är tillfälligt slut. Vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor rekommenderas pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Godkända metadonprodukter ska användas

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket uppmanar läkarkåren att vid metadonbehandling i första hand förskriva godkänt metadonläkemedel. Endast då särskilda skäl föreligger ska den ex temporetillverkade produkten förskrivas.

Nya krav på tillverkningen av heparin

den 30 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nu införs nya metoder för att kontrollera eventuella föroreningar vid tillverkning av heparinläkemedel.

Risker vid blodbristbehandling med erytropoietin hos cancerpatienter

den 27 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Blodbrist hos cancerpatienter ska i första hand behandlas med blodtransfusion. Detta för att undvika riskerna med erytropoietinbehandling i form av ökad risk för tumörtillväxt, blodproppar och förkortad överlevnad. Behandlingen med erytropoietin av blodbrist hos patienter med kronisk njursvikt kan fortsätta som tidigare.

Ny kontraindikation och varningar samt ny indikation för Arcoxia

den 26 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA förtydligar kontraindikationerna och utökar varningstexten för Arcoxia (etoricoxib) vad gäller patienter med högt blodtryck. Den nya indikationen är behandling av ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom, pelvospondylit).

Begränsning av licenser på melatonin

den 25 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Circadin (melatonin) godkändes i juni 2007 och finns nu för försäljning i Sverige. Då ett godkänt melatonin-läkemedel nu finns tillgängligt, kommer nya licenser på melatonin i fortsättningen bara att beviljas när särskilda skäl föreligger.

Tydligare jävsdeklarationer för utomstående experter

den 19 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sju myndigheter har gemensamt sett över och förtydligat informationen för hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när man anlitar externa experter.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 18 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

DXM får inte säljas i Sverige

den 17 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Dextrometorfan-produkter får inte säljas i Sverige.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?

den 16 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En tablett säljs med påståendet att den minskar risken för sjukdom. En annan sägs förebygga samma sjukdom. En är ett kosttillskott, den andra ett läkemedel. Men vad är vad? En ny EU-förordning öppnar för att kosttillskott inom en nära framtid kan marknadsföras med argument som liknar medicinska påståenden. För vårdpersonal kan det därför vara viktigt att känna till utvecklingen på marknaden i sin kontakt med patienter.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?

den 16 juni 2008, [ALLMÄNHET]

En tablett säljs med påståendet att den minskar risken för sjukdom. En annan sägs förebygga samma sjukdom. En är ett kosttillskott, den andra ett läkemedel. Men vad är vad? En ny EU-förordning kan göra det svårare att skilja mellan vad som är läkemedel och vad som är kosttillskott (livsmedel).

EU-gemensam monografi för ispagulafröskal

den 11 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läs Läkemedelsverkets sammanfattning och kommentar till den EU-gemensamma monografin för ispagulafröskal. EU-monografin är en sammanfattning och bedömning av tillgänglig dokumentation gällande läkemedlets säkerhet och effekt.

Säkrare läkemedel när alla rapporterar biverkningar

den 10 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nu kan alla på ett enkelt sätt rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel. Idag lanserar Läkemedelsverket en e-tjänst för patienter och konsumenter.

Läkemedelsverket kartlägger olaglig Internethandel med läkemedel

den 2 juni 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Två tredjedelar av de granskade webbplatserna i Läkemedelsverkets kartläggning visade sig bedriva olaglig läkemedelsförsäljning riktad till svenska konsumenter. Kartläggningen är en del i förberedelserna inför den stora informationskampanj som Läkemedelsverket ska genomföra med start 2008.

Oklara hälsoeffekter av zinkoxid i solkrämer

den 28 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket utreder nu om zinkoxid används som UV-filter i solskyddsprodukter. Denna användning är inte tillåten på grund av oklara hälsoeffekter.

Undvik att tatuera dig med svart henna

den 26 maj 2008, [ALLMÄNHET]

Undvik att tatuera dig, eller låta dina barn tatuera sig, med svart henna. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i svåra fall kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontaktallergi och överkänslighet kan uppstå.

Fler preliminära läkemedelssubstanser i PSUR Worksharing

den 23 maj 2008, [FÖRETAG]

Ytterligare läkemedelssubstanser som ingår i PSUR worksharing finns nu i en preliminär lista på Heads of Medicines Agencies webbplats (se länk).

Rapporterade biverkningar under 2007

den 23 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under 2007 tog Läkemedelsverket emot 4785 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården. Av dessa var 4610 spontanrapporter och resten, 175 rapporter, kom från icke-interventionsstudier, till exempel registerstudier.

Avbryt inte behandling med Lamictal

den 20 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Med anledning av uppgifter i media de senaste dagarna uppmanar Läkemedelsverket patienter som medicinerar med Lamictal att inte på egen hand avbryta eller förändra behandlingen.

Alphagan för barn med glaukom

den 19 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En klinisk studie har visat att Alphagan ger betydande biverkningar hos barn. Preparatet är nu kontraindicerat till barn under 2 år.

Substansen tramadol nu narkotikaklassad på samma sätt som kodein och dextropropoxifen

den 14 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Narkotikaklassificeringen av tramadol föranleddes i första hand av risken för beroende och missbruk. Klassificeringen likställer i det avseendet substansen med de båda svaga opioiderna kodein och dextropropoxifen. Särskild receptblankett behöver dock inte användas vid förskrivning av tramadolpreparat.

Läkemedel och äldre – produkttexter behöver uppdateras

den 13 maj 2008, [FÖRETAG]

Vissa avsnitt i produktinformationen för en mindre grupp läkemedel som ofta används hos äldre behöver revideras. Det visar en genomgång av befintliga produkttexter som pågår vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsregistret – ett växande träd med stor fruktpotential

den 12 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En lång svensk registertradition inom hälso- och sjukvårdsområdet har kompletterats med ytterligare ett betydelsefullt register: det svenska Läkemedelsregistret (LMR). LMR utgör en av de största befolkningsbaserade läkemedelsdatabaserna i världen och medför ett viktigt tillskott till Läkemedelsverkets säkerhetsövervakning av läkemedel.

Dicykloverin vid spädbarnskolik – Läkemedelsverket förordar vaksamhet

den 9 maj 2008, [ALLMÄNHET]

Läkemedlet dicykloverin används vid svåra fall av spädbarnskolik. Dicykloverin kan orsaka allvarliga biverkningar, bland annat andningsuppehåll (apné). Läkemedelsverket anser att detta är ett viktigt skäl till vaksamhet och att läkemedlet inte bör användas annat än i mycket besvärliga fall, sedan alla andra behandlingsalternativ prövats. Läkemedelsverket har beslutat att dicykloverin fortsättningsvis bara ska få användas efter särskilt tillstånd från Läkemedelsverket, så kallad ”enskild licens”.

Dicykloverin vid spädbarnskolik – förskrivning ex tempore ersätts med licensförskrivning

den 8 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har beslutat införa licensförskrivning för dicykloverin, då det finns tillgängligt som godkänt läkemedel utanför Sverige. Läkemedlet har tidigare tillhandahållits som lagerberedning från Apoteket AB Produktion & Laboratorier (APL). Utifrån granskning av litteraturdata och genomgång av biverkningsrapporter, rekommenderar Läkemedelsverket fortsatt restriktiv användning av dicykloverin vid spädbarnskolik.

Nya miljömål för Läkemedelsverket

den 6 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nu presenterar Läkemedelsverket nya interna miljömål. Bland annat ska sektorsansvaret för miljöfrågor bli tydligare.

Förorenat Klexane dras in

den 23 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket beslutade idag att dra in de förorenade tillverkningssatser av Klexane som upptäckts i Sverige. Mängden förorening är låg och indragningen görs av försiktighetsskäl.

Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård - ny rekommendation

den 23 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga inom primärvården i de nordiska länderna, där de utgör 10–30 % av alla konsultationer. Bland patienter som söker för luftvägsinfektioner har omkring 25 % nedre luftvägsinfektion, vilket ofta definieras som akut sjukdom med hosta, feber och minst ett annat nedre luftvägssymtom.

Klexane bör inte ges intravenöst på grund av förorening

den 18 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den förorening som upptäckts i heparin i USA finns även i Klexane som används i Sverige. Enligt Läkemedelsverkets bedömning är mängderna förorening så små, att det inte finns någon risk med att använda Klexane för injektion subkutant, men Läkemedelsverket avråder från intravenös användning.

Hearing om Subutexmissbruk

den 18 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns ett tilltagande missbruk av Subutex (buprenorfin) och förstahandsvalet vid behandling av opioidberoende bör därför vara Suboxone (buprenorfin/nalaxon). Det kom man fram till vid en hearing som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen anordnade tidigare i vår.

Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom - ny rekommendation

den 9 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rekommendationen för läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom uppdaterades vid ett expertmöte i november 2007. Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som i de flesta fall ger upphov till en typisk sjukdomsbild.

Kemisk-farmaceutisk dokumentation – utbildningsdag 8 maj

den 3 april 2008, [FÖRETAG]

Vilka krav ställs på kemisk-farmaceutisk dokumentation? Hur värderas dokumentationen av Läkemedelsverket? Det är två av de frågor som kommer att belysas på utbildningsdagen ”Kemisk-farmaceutisk dokumentation – ur ett regulatoriskt perspektiv”.

Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) publicerad

den 1 april 2008, [FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard (SLS 2008.1) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Receptfria förkylningsmediciner problem i USA och några EU-länder

den 31 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Från USA och några EU-länder har rapporter kommit om allvarliga biverkningar från receptfria förkylningsmediciner till småbarn. De mediciner som sannolikt har orsakat flest biverkningar säljs inte receptfritt till småbarn i Sverige.

Minimal risk för förorenat heparin i Sverige

den 27 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En genomgång av läkemedelsföretag med heparinprodukter i Sverige visar att inga företag använder den kinesiska leverantör som misstänks ligga bakom problemen med allvarliga biverkningar i USA. Läkemedelsverket har också ställt vissa krav på läkemedelsföretagen för att minimera risken för att förorenat heparin ska uppträda i de produkter som finns i Sverige.

Brister hos tolkningsprogram i EKG-utrustning

den 27 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Användare av alla automatiska tolkningsprogram i EKG-utrustning bör uppmärksamma tillverkarnas information om programmens begränsningar. Begränsningarna kan leda till feldiagnos om de inte omhändertas.

Tysabri kan ge leverskada

den 26 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA konstaterar att Tysabri, ett läkemedel mot svår multipel skleros (MS), kan ge leverbiverkningar. Vårdgivare bör följa leverfunktionen hos patienter som behandlas med läkemedlet, och patienter uppmanas att kontakta sjukvården om de utvecklar symtom på leverproblem.

Trusopt för barn med glaukom

den 18 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En klinisk studie har värderat säkerheten av Trusopt hos barn med glaukom eller förhöjt intraokulärt ögontryck.

Betnovat med neomycin avregistreras

den 17 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Betnovat med neomycin, kräm och salva, avregistreras den 31 mars. Kontakta Apoteket AB vid behov av kombinationen.

Lamictal-förpackningar från företaget Orifarm dras in

den 14 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Förpackningar av Lamictal löslig tablett 50 och 100 mg från Orifarm dras in från försäljning på grund av felpaketering. Patienter rekommenderas lämna in de aktuella förpackningarna på apotek och kan då få ut ersättningspreparat.

Pilotprojekt för harmonisering av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) för veterinärprodukter

den 12 mars 2008, [FÖRETAG]

På initiativ av läkemedelsmyndigheterna inom EU (inom ramen för Heads of Medicines Agencies) har ett tillvägagångssätt för gemensam bedömning av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) utarbetats.

Försäljningen av Somadril och Somadril comp upphör

den 11 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Försäljningen av Somadril och Somadril comp upphör den 1 juni 2008. Läkemedelsverket rekommenderar patienter som behandlas med läkemedlen att kontakta förskrivande läkare för att diskutera alternativ behandling.

Användning av medicintekniska produkter – nya föreskrifter från Socialstyrelsen

den 10 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter som rör medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna innehåller bland annat förändrade krav på hälso- och sjukvårdens rapportering av allvarliga negativa händelser och tillbud till tillverkare och Läkemedelsverket.

Frågor och svar om HPV-vaccinering

den 29 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Socialstyrelsen föreslog i veckan att flickor i årskurs 5 och 6 ska vaccineras mot HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka livmoderhalscancer. Läkemedelsverket har fått många frågor om vaccineringen och publicerar här mer information i frågan.

Förfrågningar i den decentrala proceduren - Läkemedelsverket fullbokade till mitten av 2009

den 28 februari 2008, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har mottagit ett stort antal förfrågningar angående RMS-skap i den decentrala proceduren de senaste åren. Som ett resultat av detta är nu Läkemedelsverket fullbokade hela 2008 och de första sex månaderna 2009. Läs mer om vad du som sökande ska göra.

Nytt användningsområde för talidomid

den 28 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den 24 januari 2008 gav den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA:s) vetenskapliga kommitté ett så kallat ”positivt utlåtande” för att läkemedlet Talidomid Pharmion ska bli godkänt att användas mot multipelt myelom – en svår tumörsjukdom i benmärgen. Det slutgiltiga godkännandet beslutas av den Europeiska kommissionen. Eftersom det är välkänt att talidomid orsakar fosterskador så kommer ett stort antal säkerhetsåtgärder att vidtas för att minimera risken att foster utsätts för läkemedlet.

Vägledningar för nikotinläkemedel

den 26 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 mars 2008 träder lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft.

Kvalitetsriskhantering in i EU-kommissionens GMP-riktlinjer

den 26 februari 2008, [FÖRETAG]

Efter EU-kommissionens revision av EUDRALEX Vol. 4, Kap 1 Good Manufacturing Practice (GMP) om "Quality Management" blir kvalitetsriskhantering en naturlig del av en tillverkares kvalitetssystem.

Tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect: restriktionerna upphävs och granskningen avslutas

den 26 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har nu avslutat sin granskning av tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Företaget Nobel Biocare har förbättrat användarinstruktionerna till implantaten och dessa kan därför åter säljas utan restriktioner.

Första pre-pandemiska influensavaccinet rekommenderat för godkännande

den 25 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har rekommenderat EU-kommissionen att godkänna Prepandrix, det första pre-pandemiska vaccinet för människa. Prepandrix innehåller ett inaktiverat fågelinfluensavirus (H5N1). H5N1-virus befaras ha potential att ge upphov till en influensapandemi hos människa.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies