Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Nya miljömål för Läkemedelsverket

den 6 maj 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nu presenterar Läkemedelsverket nya interna miljömål. Bland annat ska sektorsansvaret för miljöfrågor bli tydligare.

Förorenat Klexane dras in

den 23 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket beslutade idag att dra in de förorenade tillverkningssatser av Klexane som upptäckts i Sverige. Mängden förorening är låg och indragningen görs av försiktighetsskäl.

Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård - ny rekommendation

den 23 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga inom primärvården i de nordiska länderna, där de utgör 10–30 % av alla konsultationer. Bland patienter som söker för luftvägsinfektioner har omkring 25 % nedre luftvägsinfektion, vilket ofta definieras som akut sjukdom med hosta, feber och minst ett annat nedre luftvägssymtom.

Klexane bör inte ges intravenöst på grund av förorening

den 18 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den förorening som upptäckts i heparin i USA finns även i Klexane som används i Sverige. Enligt Läkemedelsverkets bedömning är mängderna förorening så små, att det inte finns någon risk med att använda Klexane för injektion subkutant, men Läkemedelsverket avråder från intravenös användning.

Hearing om Subutexmissbruk

den 18 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns ett tilltagande missbruk av Subutex (buprenorfin) och förstahandsvalet vid behandling av opioidberoende bör därför vara Suboxone (buprenorfin/nalaxon). Det kom man fram till vid en hearing som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen anordnade tidigare i vår.

Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom - ny rekommendation

den 9 april 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rekommendationen för läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom uppdaterades vid ett expertmöte i november 2007. Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som i de flesta fall ger upphov till en typisk sjukdomsbild.

Kemisk-farmaceutisk dokumentation – utbildningsdag 8 maj

den 3 april 2008, [FÖRETAG]

Vilka krav ställs på kemisk-farmaceutisk dokumentation? Hur värderas dokumentationen av Läkemedelsverket? Det är två av de frågor som kommer att belysas på utbildningsdagen ”Kemisk-farmaceutisk dokumentation – ur ett regulatoriskt perspektiv”.

Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) publicerad

den 1 april 2008, [FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard (SLS 2008.1) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Receptfria förkylningsmediciner problem i USA och några EU-länder

den 31 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Från USA och några EU-länder har rapporter kommit om allvarliga biverkningar från receptfria förkylningsmediciner till småbarn. De mediciner som sannolikt har orsakat flest biverkningar säljs inte receptfritt till småbarn i Sverige.

Minimal risk för förorenat heparin i Sverige

den 27 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En genomgång av läkemedelsföretag med heparinprodukter i Sverige visar att inga företag använder den kinesiska leverantör som misstänks ligga bakom problemen med allvarliga biverkningar i USA. Läkemedelsverket har också ställt vissa krav på läkemedelsföretagen för att minimera risken för att förorenat heparin ska uppträda i de produkter som finns i Sverige.

Brister hos tolkningsprogram i EKG-utrustning

den 27 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Användare av alla automatiska tolkningsprogram i EKG-utrustning bör uppmärksamma tillverkarnas information om programmens begränsningar. Begränsningarna kan leda till feldiagnos om de inte omhändertas.

Tysabri kan ge leverskada

den 26 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA konstaterar att Tysabri, ett läkemedel mot svår multipel skleros (MS), kan ge leverbiverkningar. Vårdgivare bör följa leverfunktionen hos patienter som behandlas med läkemedlet, och patienter uppmanas att kontakta sjukvården om de utvecklar symtom på leverproblem.

Trusopt för barn med glaukom

den 18 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En klinisk studie har värderat säkerheten av Trusopt hos barn med glaukom eller förhöjt intraokulärt ögontryck.

Betnovat med neomycin avregistreras

den 17 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Betnovat med neomycin, kräm och salva, avregistreras den 31 mars. Kontakta Apoteket AB vid behov av kombinationen.

Lamictal-förpackningar från företaget Orifarm dras in

den 14 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Förpackningar av Lamictal löslig tablett 50 och 100 mg från Orifarm dras in från försäljning på grund av felpaketering. Patienter rekommenderas lämna in de aktuella förpackningarna på apotek och kan då få ut ersättningspreparat.

Pilotprojekt för harmonisering av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) för veterinärprodukter

den 12 mars 2008, [FÖRETAG]

På initiativ av läkemedelsmyndigheterna inom EU (inom ramen för Heads of Medicines Agencies) har ett tillvägagångssätt för gemensam bedömning av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) utarbetats.

Försäljningen av Somadril och Somadril comp upphör

den 11 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Försäljningen av Somadril och Somadril comp upphör den 1 juni 2008. Läkemedelsverket rekommenderar patienter som behandlas med läkemedlen att kontakta förskrivande läkare för att diskutera alternativ behandling.

Användning av medicintekniska produkter – nya föreskrifter från Socialstyrelsen

den 10 mars 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter som rör medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna innehåller bland annat förändrade krav på hälso- och sjukvårdens rapportering av allvarliga negativa händelser och tillbud till tillverkare och Läkemedelsverket.

Frågor och svar om HPV-vaccinering

den 29 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Socialstyrelsen föreslog i veckan att flickor i årskurs 5 och 6 ska vaccineras mot HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka livmoderhalscancer. Läkemedelsverket har fått många frågor om vaccineringen och publicerar här mer information i frågan.

Nytt användningsområde för talidomid

den 28 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den 24 januari 2008 gav den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA:s) vetenskapliga kommitté ett så kallat ”positivt utlåtande” för att läkemedlet Talidomid Pharmion ska bli godkänt att användas mot multipelt myelom – en svår tumörsjukdom i benmärgen. Det slutgiltiga godkännandet beslutas av den Europeiska kommissionen. Eftersom det är välkänt att talidomid orsakar fosterskador så kommer ett stort antal säkerhetsåtgärder att vidtas för att minimera risken att foster utsätts för läkemedlet.

Förfrågningar i den decentrala proceduren - Läkemedelsverket fullbokade till mitten av 2009

den 28 februari 2008, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har mottagit ett stort antal förfrågningar angående RMS-skap i den decentrala proceduren de senaste åren. Som ett resultat av detta är nu Läkemedelsverket fullbokade hela 2008 och de första sex månaderna 2009. Läs mer om vad du som sökande ska göra.

Vägledningar för nikotinläkemedel

den 26 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 mars 2008 träder lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft.

Kvalitetsriskhantering in i EU-kommissionens GMP-riktlinjer

den 26 februari 2008, [FÖRETAG]

Efter EU-kommissionens revision av EUDRALEX Vol. 4, Kap 1 Good Manufacturing Practice (GMP) om "Quality Management" blir kvalitetsriskhantering en naturlig del av en tillverkares kvalitetssystem.

Tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect: restriktionerna upphävs och granskningen avslutas

den 26 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har nu avslutat sin granskning av tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Företaget Nobel Biocare har förbättrat användarinstruktionerna till implantaten och dessa kan därför åter säljas utan restriktioner.

Första pre-pandemiska influensavaccinet rekommenderat för godkännande

den 25 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har rekommenderat EU-kommissionen att godkänna Prepandrix, det första pre-pandemiska vaccinet för människa. Prepandrix innehåller ett inaktiverat fågelinfluensavirus (H5N1). H5N1-virus befaras ha potential att ge upphov till en influensapandemi hos människa.

Föreskrift om nikotinläkemedel beslutad

den 20 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket styrelse har idag beslutat om föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Övergångsbestämmelser för inlämning av periodisk säkerhetsrapport (PSUR)

den 7 februari 2008, [FÖRETAG]

Innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedel är skyldig att lämna in PSUR till Läkemedelsverket oavsett om produkten är marknadsförd eller ej. Den periodiska säkerhetsrapporten ska, förutom data relaterat till den aktuella perioden och substansen, innehålla en vetenskaplig utvärdering av nyttan och riskerna med läkemedlet.

Ökad risk för självmordsbeteende av epilepsiläkemedel

den 4 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som står på medicin mot epilepsi. Sambandet mellan epilepsiläkemedel och depression/självmordsbeteende är inte nytt.

Nya föreskrifter för licensförskrivning

den 4 februari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat om nya föreskrifter om tillstånd till försäljning av läkemedel som inte är godkända, så kallade licensföreskrifter.

Tamiflu inget vaccin

den 1 februari 2008, [ALLMÄNHET]

Tamiflu är ett läkemedel som intas via munnen och ges till den som befaras ha blivit smittad av influensa.

Resistens mot Tamiflu upptäckt i årets influensa

den 30 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inom ramen för ett Europeiskt influensanätverk har det visats att ett mindre antal av årets influensa A-stammar bär på en mutation, som gör dem okänsliga mot läkemedlet oseltamivir (Tamiflu). Det rör sig ännu så länge om en minoritet av de undersökta stammarna, och den influensatyp som är okänslig mot oseltamivir ger en relativt godartad infektion. Det muterade viruset är fortfarande känsligt för läkemedlet zanamivir (Relenza).

ICD-elektroden Medtronic Sprint Fidelis: säkerhetsåtgärder behöver vidtas

den 30 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Elektroden Sprint Fidelis, som används till implanterbara defibrillatorer, har förhöjd felfrekevens. Läkare och vårdpersonal uppmanas därför vidta vissa säkerhetsåtgärder.

Varierande kunskap om medicintekniskt regelverk

den 28 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tillverkare av medicintekniska produkter har mycket varierande kunskap om de krav som ställs på deras produkter. Det visar en kontroll som Läkemedelsverket nyligen genomfört.

Uppdaterad produktinformation för diabetesläkemedlet rosiglitazon

den 25 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Patienter med kärlkramp, hjärtinfarkt och kärlförträngning i benen ska inte använda läkemedel som innehåller rosiglitazon.

Misstänkta biverkningar av Gardasil under bevakning

den 24 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Gardasil är ett vaccin som förebygger livmoderhalscancer och andra sjukdomar orsakade av vissa virustyper. Läkemedelsmyndigheter i USA och Europa har fått rapporter om dödsfall bland kvinnor som fått injektion av vaccinet, men inget samband har setts mellan dödsfallen och vaccineringen.

Läkemedelsbehandling av nervsmärta - ny rekommendation

den 17 januari 2008, [ALLMÄNHET]

Nervsmärta uppstår på grund av en skada eller sjukdom i nervsystemet. De läkemedel som vanligen används mot nervsmärta används annars främst vid behandling av depression och epilepsi.

Övergångstid för hjälpmedelskort löper ut

den 16 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill påminna om att övergångstiden för att använda tidigare gällande version av hjälpmedelskortet löper ut den 1 februari.

Förenklad hantering av vissa märkningsändringar

den 14 januari 2008, [FÖRETAG]

Nu kan vissa, mindre märkningsändringar för humanläkemedel skickas in till Läkemedelsverket "för kännedom". Det kan exempelvis gälla borttagande av text för utländsk marknad eller tillägg av standardmeningen "Läs bipacksedeln före användning".

Tingsrättens dom viktig signal i arbetet mot illegal försäljning av läkemedel

den 14 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tingsrättens dom i dag, där en man som har sålt förfalskade läkemedel via Internet får ett fängelsestraff, välkomnas av Läkemedelsverket. Det visar att olaglig försäljning av läkemedel är ett allvarligt brott.

Förslag om försäljning av nikotinläkemedel på remiss

den 11 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har i dagarna remitterat ett förslag till föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel. Remissinstanserna ska inkomma med synpunkter senast den 1 februari 2008.

Brist på Trandate (labetalol) i injektionsform

den 3 januari 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lagren av Trandate (labetalol) i injektionsform är begränsade och en bristsituation kan uppstå. Orsaken är leveransproblem. Trandate används framförallt för att behandla allvarlig blodtrycksstegring hos gravida kvinnor.

Behandling av influensa - ny rekommendation

den 19 december 2007, [ALLMÄNHET]

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av influensavirus. Den klassiska sjukdomsbilden vid influensa är ett plötsligt insjuknande med hög feber, muskelvärk och hosta. Influensa kan sprida sig mycket snabbt och orsaka stora epidemier.

Läkemedelsverket sänker avgifter inom läkemedel

den 18 december 2007, [FÖRETAG]

Regeringen har beslutat att Läkemedelsverket för 2008 ska sänka alla avgifter inom verksamhetsgrenen läkemedel med 20 procent.

Hårddiskkrasch på intensivvårdsavdelning kan släcka patientövervakningssystem

den 17 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

EKG-övervakningen på en svensk hjärtintensivvårdsavdelning slutade plötsligt att fungera. Endast fyrkanter och ett tekniskt felmeddelande visades på skärmen. En följd blev att patienternas hjärtverksamhet inte längre kunde övervakas centralt. Orsaken – en kraschad hårddisk.

Förstärkta varningar för Champix

den 14 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Varningarna för rökavvänjningsmedlet Champix förstärks.

Läkemedelsverket förbereder för nikotinläkemedel i handeln

den 14 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen föreslår i ett lagförslag att receptfria nikotinläkemedel ska få säljas av andra än Apoteket AB. Syftet är att underlätta för människor att sluta röka genom att öka tillgången till läkemedlen. Lagen väntas träda ikraft den 1 mars 2008.

Prexige dras in i Europa

den 14 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Det antiinflammatoriska läkemedlet Prexige (lumiracoxib) dras in i Europa. De få patienter som behandlas med Prexige bör kontakta förskrivande läkare för att diskutera alternativ behandling. Nya recept på Prexige ska inte utfärdas.

Ny information om läkemedelsavgivande stentar

den 11 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny information ger anledning till uppdatering av tidigare rekommendation för användning av läkemedelsavgivande stentar. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen rekommenderar som tidigare att användningen av DES begränsas till patienter med hög risk för restenos.

Ny information om läkemedelsavgivande stentar

den 11 december 2007, [ALLMÄNHET]

Ny information ger anledning till uppdatering av tidigare rekommendation för användning av läkemedelsavgivande stentar. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen rekommenderar som tidigare att läkemedelsavgivande stentar bara ska användas till patienter med hög risk för återförträngning i blodkärlet.

Varning för Aristolochia i kinesiska örtprodukter

den 6 december 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för produkter med Aristolochia-arter som innehåller aristolochiasyra. Produkterna används inom traditionell kinesisk medicin bland annat som inflammationsdämpande medel mot reumatiska sjukdomar. Du som har använt en produkt med innehåll av Aristolochia bör vända dig till läkare för en kontroll.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies