Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2322

Samarbete styrka vid pandemiutbrott

den 19 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har följt upp den svenska pandemiberedskapen. I sin rapport pekar de bland annat på att Sverige har kommit långt när det gäller hur olika delar av samhället ska samverka vid en pandemi. Ett bra exempel är också myndighetssamarbetet kring information och kommunikation.

Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) överväger riskerna

den 19 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) vid behandling av typ 2 diabetes överväger riskerna. Det fastslår den europeiska läkemedelsnämnden CHMP efter en omfattande utredning.

Behandling av kronisk hepatit B hos vuxna och barn - ny rekommendation

den 10 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Flera nya läkemedel har tillkommit sedan Läkemedelsverkets förra behandlingsrekommendation. Förutom information om nya läkemedel finns även nytillkomna avsnitt om HBV-behandling av immunsupprimerade patienter inkluderande hiv-infekterade patienter samt indikationer för hepatit A-vaccination av kroniskt HBV-infekterade personer.

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel - ny rekommendation

den 10 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Årlig vaccination är fortfarande den viktigaste åtgärden för att begränsa följderna av influensa i medicinska riskgrupper. Antivirala läkemedel ses som komplement. I den uppdaterade rekommendationen finns bland annat information om ett nytt cellodlat influensavaccin samt nya godkända indikationer för Relenza och Tamiflu. Avsnittet om fågelinfluensa har kompletterats.

Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

den 2 oktober 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den receptfria spermiedödande vaginalgelen Gynol-Plus (nonoxynol) avregistrerades i februari 2007. Sedan några månader tillbaka finns en motsvarande gel som extemporeberedning. Enligt ändrade föreskrifter från Läkemedelsverket får barnmorskor med förskrivningsrätt nu skriva ut spermiedödande läkemedel i extemporeberedningar.

Parabener som konserveringsmedel i läkemedel

den 27 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns inte skäl till restriktioner i användningen av läkemedel som innehåller parabener som konserveringsmedel, till exempel Minifom orala droppar. Som vid all läkemedelsbehandling bör dock lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid eftersträvas.

Inga ändrade rekommendationer för Minifom

den 27 september 2007, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har värderat den kunskap som finns om parabener, konserveringsmedel som bland annat används i läkemedlet Minifom, orala droppar. Verket har kommit fram till att det inte finns skäl för restriktioner i användningen.

Klart vilka djurläkemedel som blir receptbelagda

den 26 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Det är nu klart vilka läkemedel till livsmedelsproducerande djur som blir receptbelagda. Ändringen träder i kraft den 15 oktober 2007.

Förbjudna tandkrämer säljs inom EU

den 24 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tandkrämer som innehåller ämnet dietylenglykol har upptäckts i flera EU-länder. Långvarig användning av sådan tandkräm kan vara skadligt för hälsan. Inga av de aktuella tandkrämerna har påträffats i Sverige.

Försäljningsförbudet för HIV-läkemedlet Viracept rekommenderas upphöra

den 21 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

EMEA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar idag Kommissionen att upphäva det tillfälliga förbudet att sälja HIV-läkemedlet Viracept (nelfinavir).

Titandioxid och risk för cancer

den 20 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverkets preliminära bedömning är att det inte föreligger ökad risk för cancer vid intag av titandioxid via munnen eller via huden.

Svensk Läkemedelsstandard (SLS) i elektroniskt format

den 18 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Herceptin (trastuzumab)

den 17 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Herceptin är godkänd sen tidigare men har fått utökad indikation och är nu även godkänt för behandling vid tidig bröstcancer och vid metastaserad bröstcancer i kombination med aromatashämmare.

Läkemedel till livsmedelsproducerande djur blir receptbelagda

den 12 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Alla receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur kommer, om inte undantag medges, att bli receptbelagda. Listan över vilka läkemedel som berörs presenteras på Läkemedelsverkets webbplats i månadsskiftet september/oktober.

Tillbud med barnvåg

den 11 september 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket uppmanar vårdgivare som använder barnvåg UWE AIN 15 eller UWE AIN 22 att kontakta leverantören. Detta efter ett tillbud där ett barn var nära att falla i golvet.

Nobel Biocare förbättrar informationen om tandimplantat

den 31 augusti 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nobel Biocare har kompletterat sin plan för att förbättra informationen om tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Företaget tillmötesgår i huvudsak Läkemedelsverkets krav.

Harmonisering av periodiska säkerhetsrapporter - PSUR Work Sharing

den 28 augusti 2007, [FÖRETAG]

Ett nytt tillvägagångssätt för gemensam bedömning av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) har utarbetats inom EU.

Vaksamhet för leverpåverkan vid behandling med Prexige

den 23 augusti 2007, [ALLMÄNHET]

En europeisk utredning av rapporter om svåra leverbiverkningar vid behandling med lumiracoxib (Prexige) har utmynnat i att reglerna för behandling med läkemedlet har skärpts. Patienter som behandlas med Prexige uppmanas vara vaksamma för symtom på leverbiverkningar.

Nya restriktioner för förskrivning av Prexige

den 23 augusti 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En europeisk utredning av rapporter om svåra leverbiverkningar vid behandling med lumiracoxib (Prexige) har nu utmynnat i skärpta regler för hur patienternas leverfunktion ska följas samt begränsning av vilka patienter som är lämpliga för behandling.

Prexige utreds inom EU efter rapporter om svåra leverbiverkningar

den 13 augusti 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den australiensiska läkemedelsmyndigheten TGA drar tillbaka försäljningstillståndet för Prexige (lumiracoxib) på grund av allvarliga leverbiverkningar. Biverkningarna utreds även inom EU.

Begränsa användningen av piroxicam

den 1 augusti 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar begränsad användning av piroxicam på grund av biverkningar i mag-tarmkanalen och svåra hudbiverkningar.

Acomplia ska inte förskrivas till patienter med depression

den 19 juli 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Acomplia (rimonabant), som är godkänt för behandling av fetma och övervikt, ökar risken för att drabbas av depression. Därför har varningar angående detta funnits i produktinformationen alltsedan godkännandet 2006. Säkerhetsuppföljning har visat att Acomplia i stor omfattning förskrivs till personer med depression och/eller behandling för depression. Eftersom dessa personer löper störst risk att drabbas av dessa biverkningar rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) att förskrivning av Acomplia till personer med pågående depression och/eller som behandlas för depression kontraindiceras. Man rekommenderar dessutom skärpta varningar med stor restriktivitet vid behandling av personer med självmordstankar eller tidigare problem med depression eller självmordstankar.

Förfalskad Sensodyne tandkräm

den 19 juli 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket bedömer att förfalskad Sensodyne inte innebär någon anledning till oro.

Extern pacemaker från Medtronic kan oväntat sluta ge avsedd stimulans

den 29 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den externa pacemakern Medtronic 5388 och 5348 kan oväntat sluta ge avsedd stimulans. Användarna uppmanas vara uppmärksamma på problemet och omedelbart rapportera eventuella fel till tillverkaren Medtronic och Läkemedelsverket.

Använd inte Magnevist vid MRT till patienter med gravt nedsatt njurfunktion

den 29 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

På grund av risken för allvarliga hud- och bindvävsbiverkningar är det gadoliniuminnehållande kontrastmedel Magnevist nu kontraindicerat vid MRT till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion.

Informera Läkemedelsverket om försäljning av läkemedel – Sunset clause

den 29 juni 2007, [FÖRETAG]

Marknadstillståndsinnehavare ska informera Läkemedelsverket om huruvida deras godkända läkemedel finns tillgängliga på den svenska marknaden eller inte.

Utvärdering av vetenskaplig rådgivning

den 28 juni 2007, [FÖRETAG]

Med start den 1 augusti börjar Läkemedelsverket utvärdera den vetenskapliga rådgivningen till industrin. Alla företag kommer efter genomförd rådgivning erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på den erbjudna servicen.

Försiktighet vid användning av Cyto-Ad- set eller motsvarande för infusion av läkemedel tillsammans med infusionspump

den 27 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har fått ett antal rapporter om missöden med risk för luftinfusion där cytostatika-set Cyto-Ad Z Inline och infusionspump använts. Särskilt kan detta uppstå med infusionspumparna av äldre modell. Läkemedelsverket uppmanar användare att vara uppmärksamma på de svårigheter som kan uppstå vid kombination av olika infusionsaggregat tillsammans med pumpar av äldre modell.

Ny blankett för hjälpmedelskort

den 26 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007: 8) om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort i kraft.

Läkemedelsverkets bedömning: information om tandimplantat behöver kompletteras

den 25 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har nu granskat Nobel Biocares plan för att förbättra information om tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Läkemedelsverkets bedömning är att användarinstruktionerna behöver kompletteras ytterligare, utöver de åtgärder som företaget föreslår.

Dextropropoxifen – uppföljande rapport över säkerheten 2000–2006

den 25 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antalet dödsfall till följd av förgiftningar med dextropropoxifen har minskat med tre fjärdedelar under åren 2000–2006. Giftinformationscentralen får färre förfrågningar relaterade till läkemedlet och försäljningen av dextropropoxifenpreparat har minskat med två tredjedelar under samma period. Sammanfattningsvis anser Läkemedelsverket att åtgärderna som vidtagits de senaste åren för att stävja problem med överdosering och missbruk av dextropropoxifen har varit framgångsrika.

Marknadsföringstillståndet för Viracept dras in

den 21 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Marknadsföringstillståndet för Viracept, ett läkemedel för behandling av HIV-infektion, dras in i EU på grund av förekomsten av det skadliga ämnet etylmesylat (metansulfonsyraetylester) i läkemedlet.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Fluorescite (fluoresceinnatrium)

den 21 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fluorescite är ett diagnostikum indicerat för att synliggöra blodkärl i ögonbotten.

Inför operation: Berätta om du använder naturläkemedel

den 21 juni 2007, [ALLMÄNHET]

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du använder naturläkemedel inför en planerad operation. Vissa naturläkemedel kan påverka andra läkemedel eller har effekter som kan ha betydelse för operationen, till exempel ökad risk för blödningar.

Fråga patienter om intag av naturläkemedel inför operation

den 21 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En stor andel av de patienter som söker medicinsk vård använder naturläkemedel. Med denna artikel vill Läkemedelsverket belysa hur några av de vanligaste naturläkemedlen kan ha betydelse perioperativt. Informationen har hämtats från produktresuméer för godkända naturläkemedel och från publicerade vetenskapliga artiklar. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig men Läkemedelsverket anser att frågan är viktig och bör göras känd. Läkare uppmuntras till att aktivt fråga patienter om intag av naturläkemedel och att rapportera misstänkta biverkningar och interaktioner.

Kaliumöverskott av glukosaminpreparat

den 20 juni 2007, [ALLMÄNHET]

Några glukosaminprodukter innehåller kalium. Om du har försämrad njurfunktion och använder dessa preparat kan du få för höga kaliumhalter i blodet (hyperkalemi), särskilt om du samtidigt använder andra läkemedel som ökar risken för hyperkalemi, till exempel vissa blodtryckssänkande läkemedel.

Hyperkalemi av glukosaminpreparat

den 20 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Några glukosaminprodukter (till exempel Comfora, Glukosamin Copyfarm) innehåller kalium. Risken för hyperkalemi bör beaktas av patienter med nedsatt njurfunktion vid samtidig behandling med andra läkemedel som ger risk för hyperkalemi (till exempel ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorantagonister) eller av patienter som har ordinerats kaliumfattig kost. Läkemedelsverket vill uppmana sjukvården att rapportera alla misstänkta biverkningar av glukosaminprodukter.

Trolig sammanblandning i studie av diabetesläkemedel

den 20 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandling av astma - ny rekommendation

den 20 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som orsakar återkommande episoder med andnöd, pipande andning och hosta. Farmakologisk astmaterapi är idag baserad på inhalationsläkemedel, med målet att uppnå full kontroll över sjukdomen.

Väl känt att Acomplia kan ge psykiatriska biverkningar

den 14 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA utreder för närvarande Acomplia (rimonabant) inför ett eventuellt godkännande. Det har åter aktualiserat risken för biverkningar med läkemedlet, exempelvis depression, självmordstankar och ångest. Acomplia är godkänt i Europa, och här innehåller produktresumén information om risker för psykiatriska biverkningar.

Inga belägg för att läkemedel har bromsande effekt på Alzheimers sjukdom

den 13 juni 2007, [ALLMÄNHET]

Det finns inga belägg för att läkemedlen Aricept, Exelon och Reminyl, som ofta betecknas som ”bromsmediciner”, har en bromsande effekt på Alzheimers sjukdom. Läkemedlen är godkända för att de kan lindra vissa besvär av sjukdomen.

Inga belägg för att acetylkolinesteras-hämmare har bromsande effekt vid Alzheimers sjukdom

den 13 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns inga belägg för att demensläkemedlen Aricept, Exelon och Reminyl, som ofta betecknas som ”bromsmediciner”, har en bromsande effekt på Alzheimers sjukdom. Läkemedlen är godkända för att de har visats ha en symtomlindrande effekt som kan vara av värde för patienter med Alzheimers sjukdom.

Omklassificering av godkända växtbaserade naturläkemedel

den 12 juni 2007, [FÖRETAG]

Reglerna om utbytbarhet ändras den 1 juli 2007

den 11 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 träder ändringar av reglerna om utbytbarhet i läkemedelslagen och lagen om läkemedelsförmånerna i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att Läkemedelsverket kan fatta beslut om utbytbarhet redan i samband med godkännande av ett läkemedel, och att beslutet gäller direkt.

Olaglig försäljning av mangostan-juice

den 11 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Mangostan-juicen Xango säljs med påståenden om medicinska effekter på Internetsidor riktade till svenska konsumenter. Då Läkemedelsverket inte har fått någon ansökan om godkännande om läkemedel för mangostan-juice är försäljningen olaglig.

HIV-läkemedlet Viracept dras in

den 7 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Alla förpackningar av Viracept, ett läkemedel för behandling av HIV-infektion, dras omedelbart in från patienter, apotek och sjukvård i EU då det skadliga ämnet etylmesylat (metansulfonsyraetylester) upptäckts i läkemedlet. Patienterna uppmanas ta kontakt med behandlande läkare innan Viracept returneras till apoteket. Sjukvården uppmanas ta kontakt med patienter som behandlas med Viracept för att ta ställning till byte av behandling.

Behandling av osteoporos - ny rekommendation

den 7 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Osteoporos (benskörhet) kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och benbrott lättare uppkommer. Sjukdomen drabbar i första hand äldre kvinnor men förekommer även hos yngre kvinnor och hos män.

Likartad risk för blodpropp med alla kombinerade p-piller

den 4 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dag diskuteras i massmedia risken för att få blodpropp vid behandling med Yasmin efter biverkningsrapporter i Danmark. Två stora studier i flera länder i Europa respektive i USA visar att risken vid Yasminbehandling är i samma storleksordning som vid användning av andra kombinerade p-piller.

Två nya veterinärmedicinska läkemedelsmonografier

den 4 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Draxxin är en makrolid avsedd för behandling och förebyggande behandling av luftvägsinfektion hos svin och nötrekatur, samt behandling av infektiös bovin keratokonjunktivit orsakad av Moraxella bovis. Yarvitan är godkänt för hjälp vid behandling av övervikt och fetma hos vuxna hundar. Läkemedlet ska användas som del av ett totalt viktminskningsprogram, som även omfattar lämpliga dietförändringar.

Farliga ämnen i flera bantningsmedel på Internet

den 31 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Hälften av de 34 bantningsmedel som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket har undersökt innehöll farliga ämnen. Bantningsmedlen är inköpta på Internet. Konsumenter bör vara uppmärksamma på innehållsförteckningen i bantningspreparat och känna till riskerna som användningen kan medföra.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies