Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2392

Ny blankett för hjälpmedelskort

den 26 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007: 8) om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort i kraft.

Läkemedelsverkets bedömning: information om tandimplantat behöver kompletteras

den 25 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har nu granskat Nobel Biocares plan för att förbättra information om tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Läkemedelsverkets bedömning är att användarinstruktionerna behöver kompletteras ytterligare, utöver de åtgärder som företaget föreslår.

Dextropropoxifen – uppföljande rapport över säkerheten 2000–2006

den 25 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antalet dödsfall till följd av förgiftningar med dextropropoxifen har minskat med tre fjärdedelar under åren 2000–2006. Giftinformationscentralen får färre förfrågningar relaterade till läkemedlet och försäljningen av dextropropoxifenpreparat har minskat med två tredjedelar under samma period. Sammanfattningsvis anser Läkemedelsverket att åtgärderna som vidtagits de senaste åren för att stävja problem med överdosering och missbruk av dextropropoxifen har varit framgångsrika.

Marknadsföringstillståndet för Viracept dras in

den 21 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Marknadsföringstillståndet för Viracept, ett läkemedel för behandling av HIV-infektion, dras in i EU på grund av förekomsten av det skadliga ämnet etylmesylat (metansulfonsyraetylester) i läkemedlet.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Fluorescite (fluoresceinnatrium)

den 21 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fluorescite är ett diagnostikum indicerat för att synliggöra blodkärl i ögonbotten.

Inför operation: Berätta om du använder naturläkemedel

den 21 juni 2007, [ALLMÄNHET]

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du använder naturläkemedel inför en planerad operation. Vissa naturläkemedel kan påverka andra läkemedel eller har effekter som kan ha betydelse för operationen, till exempel ökad risk för blödningar.

Fråga patienter om intag av naturläkemedel inför operation

den 21 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En stor andel av de patienter som söker medicinsk vård använder naturläkemedel. Med denna artikel vill Läkemedelsverket belysa hur några av de vanligaste naturläkemedlen kan ha betydelse perioperativt. Informationen har hämtats från produktresuméer för godkända naturläkemedel och från publicerade vetenskapliga artiklar. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig men Läkemedelsverket anser att frågan är viktig och bör göras känd. Läkare uppmuntras till att aktivt fråga patienter om intag av naturläkemedel och att rapportera misstänkta biverkningar och interaktioner.

Kaliumöverskott av glukosaminpreparat

den 20 juni 2007, [ALLMÄNHET]

Några glukosaminprodukter innehåller kalium. Om du har försämrad njurfunktion och använder dessa preparat kan du få för höga kaliumhalter i blodet (hyperkalemi), särskilt om du samtidigt använder andra läkemedel som ökar risken för hyperkalemi, till exempel vissa blodtryckssänkande läkemedel.

Hyperkalemi av glukosaminpreparat

den 20 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Några glukosaminprodukter (till exempel Comfora, Glukosamin Copyfarm) innehåller kalium. Risken för hyperkalemi bör beaktas av patienter med nedsatt njurfunktion vid samtidig behandling med andra läkemedel som ger risk för hyperkalemi (till exempel ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorantagonister) eller av patienter som har ordinerats kaliumfattig kost. Läkemedelsverket vill uppmana sjukvården att rapportera alla misstänkta biverkningar av glukosaminprodukter.

Trolig sammanblandning i studie av diabetesläkemedel

den 20 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandling av astma - ny rekommendation

den 20 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som orsakar återkommande episoder med andnöd, pipande andning och hosta. Farmakologisk astmaterapi är idag baserad på inhalationsläkemedel, med målet att uppnå full kontroll över sjukdomen.

Väl känt att Acomplia kan ge psykiatriska biverkningar

den 14 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA utreder för närvarande Acomplia (rimonabant) inför ett eventuellt godkännande. Det har åter aktualiserat risken för biverkningar med läkemedlet, exempelvis depression, självmordstankar och ångest. Acomplia är godkänt i Europa, och här innehåller produktresumén information om risker för psykiatriska biverkningar.

Inga belägg för att läkemedel har bromsande effekt på Alzheimers sjukdom

den 13 juni 2007, [ALLMÄNHET]

Det finns inga belägg för att läkemedlen Aricept, Exelon och Reminyl, som ofta betecknas som ”bromsmediciner”, har en bromsande effekt på Alzheimers sjukdom. Läkemedlen är godkända för att de kan lindra vissa besvär av sjukdomen.

Inga belägg för att acetylkolinesteras-hämmare har bromsande effekt vid Alzheimers sjukdom

den 13 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns inga belägg för att demensläkemedlen Aricept, Exelon och Reminyl, som ofta betecknas som ”bromsmediciner”, har en bromsande effekt på Alzheimers sjukdom. Läkemedlen är godkända för att de har visats ha en symtomlindrande effekt som kan vara av värde för patienter med Alzheimers sjukdom.

Omklassificering av godkända växtbaserade naturläkemedel

den 12 juni 2007, [FÖRETAG]

Reglerna om utbytbarhet ändras den 1 juli 2007

den 11 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 träder ändringar av reglerna om utbytbarhet i läkemedelslagen och lagen om läkemedelsförmånerna i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att Läkemedelsverket kan fatta beslut om utbytbarhet redan i samband med godkännande av ett läkemedel, och att beslutet gäller direkt.

Olaglig försäljning av mangostan-juice

den 11 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Mangostan-juicen Xango säljs med påståenden om medicinska effekter på Internetsidor riktade till svenska konsumenter. Då Läkemedelsverket inte har fått någon ansökan om godkännande om läkemedel för mangostan-juice är försäljningen olaglig.

HIV-läkemedlet Viracept dras in

den 7 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Alla förpackningar av Viracept, ett läkemedel för behandling av HIV-infektion, dras omedelbart in från patienter, apotek och sjukvård i EU då det skadliga ämnet etylmesylat (metansulfonsyraetylester) upptäckts i läkemedlet. Patienterna uppmanas ta kontakt med behandlande läkare innan Viracept returneras till apoteket. Sjukvården uppmanas ta kontakt med patienter som behandlas med Viracept för att ta ställning till byte av behandling.

Behandling av osteoporos - ny rekommendation

den 7 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Osteoporos (benskörhet) kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och benbrott lättare uppkommer. Sjukdomen drabbar i första hand äldre kvinnor men förekommer även hos yngre kvinnor och hos män.

Likartad risk för blodpropp med alla kombinerade p-piller

den 4 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dag diskuteras i massmedia risken för att få blodpropp vid behandling med Yasmin efter biverkningsrapporter i Danmark. Två stora studier i flera länder i Europa respektive i USA visar att risken vid Yasminbehandling är i samma storleksordning som vid användning av andra kombinerade p-piller.

Två nya veterinärmedicinska läkemedelsmonografier

den 4 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Draxxin är en makrolid avsedd för behandling och förebyggande behandling av luftvägsinfektion hos svin och nötrekatur, samt behandling av infektiös bovin keratokonjunktivit orsakad av Moraxella bovis. Yarvitan är godkänt för hjälp vid behandling av övervikt och fetma hos vuxna hundar. Läkemedlet ska användas som del av ett totalt viktminskningsprogram, som även omfattar lämpliga dietförändringar.

Farliga ämnen i flera bantningsmedel på Internet

den 31 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Hälften av de 34 bantningsmedel som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket har undersökt innehöll farliga ämnen. Bantningsmedlen är inköpta på Internet. Konsumenter bör vara uppmärksamma på innehållsförteckningen i bantningspreparat och känna till riskerna som användningen kan medföra.

Kardiovaskulär säkerhet för rosiglitazon (Avandia, Avandamet och Avaglim)

den 23 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En artikel publicerad i New England Journal of Medicine har väckt oro för en liten ökad risk för hjärtinfarkt och kardiovaskulär död för patienter med typ 2 diabetes (åldersdiabetes). Produktinformationen för läkemedel som innehåller rosiglitazon uppdaterades hösten 2006 angående försämrad cirkulation i hjärtmuskulaturen.

Läkemedelsverket – en organisation med engagerade och kunniga medarbetare

den 23 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket genomförde vid årsskiftet 2006/2007 en medarbetarundersökning som besvarades av en så stor andel som 91 % av medarbetarna. Bland annat visar undersökningen att Läkemedelsverket är en lärande organisation.

Grapefruktkärneextrakt kan förstärka effekten av Waran

den 21 maj 2007, [ALLMÄNHET]

Grapefruktkärneextrakt kan förstärka effekten av läkemedlet Waran (warfarin). Läkemedelsverket analyserade tre olika produkter med grapefruktkärneextrakt som samtliga innehöll höga halter av konserveringsmedlet bensetoniumklorid.

Interaktion mellan Waran (warfarin) och grapefruktkärneextrakt

den 21 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter rapporter om misstänkt interaktion mellan grapefruktkärneextrakt och Waran (warfarin) har Läkemedelsverkets laboratorium analyserat tre olika produkter innehållande grapefruktkärneextrakt med avseende på innehåll och påverkan på cytokrom P450-enzymet CYP2C9 in vitro. Produkterna marknadsförs som rena naturprodukter med starka antibiotiska egenskaper. Analyserna visade dock att alla tre produkterna innehöll höga halter av det syntetiska desinfektions- och konserveringsmedlet bensetoniumklorid.

Långtidsbehandling med glitazoner ökar risken för frakturer hos kvinnor

den 14 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya säkerhetsdata har framkommit för tiazolidindionerna Actos (pioglitazon) och Avandia (rosiglitazon) samt kombinationer med dessa läkemedel angående ökad risk för frakturer hos kvinnor som behandlas med läkemedlen. Tillgängliga data talar för att effekten torde vara en klasseffekt för glitazoner.

Data-mining som redskap för signalgenerering

den 11 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Att följa upp misstänkta biverkningar är en viktig del i Läkemedelsverkets värdering av godkända produkter. Den vikigaste informationskällan för nya biverkningssignaler är så kallade spontanrapporter av misstänkta biverkningar från hälso- och sjukvården. Begreppet ”data-mining” innebär att man letar efter mönster och strukturer i stora datamängder med hjälp av olika statistiska modeller.

Leverbiverkningar av bantningsmedlet CUUR

den 9 maj 2007, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått rapporter om leverbiverkningar hos personer som använt bantningsmedlet CUUR. Läkemedelsverket bedömer att det är troligt eller möjligt att bantningsmedlet orsakat leverbiverkningarna.

Rapporter om leverpåverkan av viktminskningspreparatet CUUR

den 9 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tagit emot sex rapporter om kraftig leverpåverkan hos patienter som använt viktminskningspreparatet CUUR. I fem fall tillfrisknade patienterna sedan CUUR-intaget avslutats. I det sjätte fallet har levervärdena sjunkit från maxvärden. Läkemedelsverket bedömer att det föreligger troligt eller möjligt samband mellan CUUR och de rapporterade leverbiverkningarna.

Nasala beredningsformer av desmopressin inte längre godkända för primär nattlig enures

den 4 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nasala beredningsformer av desmopressin är inte längre godkända för primär nattlig enures (sängvätning). Indikationsändringen berör de i Sverige godkända preparaten Minirin, Desmopressin Nordic och Desmopressin Alpharma.

Nässpray med desmopressin ska inte användas mot sängvätning

den 4 maj 2007, [ALLMÄNHET]

Nässpray och näsdroppar som innehåller läkemedlet desmopressin ska inte användas mot sängvätning. I Sverige gäller det preparaten Minirin, Desmopressin Nordic och Desmopressin Alpharma.

Reductil ska inte användas vid graviditet

den 24 april 2007, [ALLMÄNHET]

Bantningsmedlet Reductil ska inte användas av gravida kvinnor. Kvinnor i fruktsam ålder bör skydda sig mot graviditet så länge de tar Reductil.

Bantningsmedlet Reductil (sibutramin) ska inte användas under graviditet

den 24 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket påminner förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att de inte ska använda Reductil under graviditet.

Tryptizol tablett 25 mg och 50 mg tillfälligt slut

den 23 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tryptizol (amitryptilin) tablett 25 mg och 50 mg är för tillfället restnoterade på grund av störningar i produktionen. Med anledning av restsituationen vill Läkemedelsverket klargöra varför Saroten och Tryptizol tidigare inte bedömts vara utbytbara.

Naturläkemedel som innehåller sågpalmetto kan förstärka effekten av Waran

den 20 april 2007, [ALLMÄNHET]

Sågpalmetto (Serenoa repens) ingår i vissa naturläkemedel som används mot svårigheter att kissa på grund av förstorad prostata. Läkemedelsverket har fått en biverkningsrapport som tyder på att sågpalmetto kan förstärka effekten av det blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin).

Generikaansökningar med olika antal indikationer accepteras

den 18 april 2007, [FÖRETAG]

Medlemsstaterna inom EU accepterar sedan i november 2006 generikaansökningar där antalet indikationer för referensprodukter skiljer sig åt mellan de berörda medlemsstaterna. Den som lämnar in en generikaansökan ska informera referenslandet om eventuella skillnader i godkända indikationer.

Förfalskat Xenical upptäckt i Sverige

den 18 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Förfalskat Xenical har upptäckts i Sverige. Läkemedelsverket vill nu fästa uppmärksamhet vid att läkemedel som köps via andra källor än Apoteket kan vara förfalskade.

Kosmetika och hygienprodukter: nyhetsbrev om innehållsämnen och solskyddsprodukter

den 17 april 2007, [FÖRETAG]

Det nya numret av nyhetsbrevet om kosmetika och hygienprodukter tar bland annat upp föreskrifter om innehållsämnen och riktlinjer för solskyddsprodukter.

Rapporterade biverkningar under 2006

den 17 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Sammanställningen för 2006 visar att antikoagulantiabehandling har en fortsatt framskjuten plats i rapporteringen.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Tygacil (tigecyklin)

den 17 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tygacil (tigecyklin) är det första preparatet tillhörande gruppen glycylcyklinantibiotikum. Tygacil är godkänt för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner samt komplicerade intraabdominella infektioner.

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor - ny rekommendation

den 16 april 2007, [ALLMÄNHET]

Nedre urinvägsinfektion, UVI (kallas också blåskatarr), är en infektion i urinblåsan som kännetecknas av sveda när man kissar, täta trängningar och att man kissar ofta. Behandling med antibiotika används i första hand för att förkorta tiden med symtom.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Januvia

den 16 april 2007, [ALLMÄNHET]

Januvia är ett nytt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes (tidigare kallad åldersdiabetes). Det ska användas som tillägg till behandling med metformin eller så kallade tiazolidinedioner (till exempel rosiglitazon eller pioglitazon) och bara när andra läkemedel i kombination med diet och motion inte har gett tillräcklig effekt.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Januvia

den 13 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Januvia är godkänt för behandling av typ 2-diabetes i kombination med metformin eller med PPARγ-agonist (tiazolidindion) i de fall där diet och motion tillsammans med metformin eller PPARγ-agonist inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Remicade (ny indikation)

den 13 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Remicade är nu godkänt för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av svår Mb Crohn, reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasis och psoriasisartrit.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Rectogesic

den 12 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Rectogesic (glyceryltrinitrat) är en salva för behandling av smärta vid analsprickor. Rectogesic har en måttlig smärtlindrande effekt.

Spermiedödande gel åter tillgänglig

den 11 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den spermiedödande vaginalgelen Gynol-Plus avregistrerades 2007-02-01. Apoteket AB kommer att från vecka 15 tillhandahålla en motsvarande gel, Nonoxynol 2 % vaginalgel, som är en receptbelagd apotekstillverkad produkt.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Intrinsa

den 10 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Intrinsa (testosteron) är ett nytt läkemedel för kvinnor som har minskad sexuell lust efter att livmoder och äggstockar har opererats bort. Effekten av behandling med Intrinsa är måttlig.

Behandling av erytropoietin och cancerrelaterad anemi - ny rekommendation

den 4 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mabthera och progressiv multifokal leukoencefalopati

den 3 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tre fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) med dödlig utgång har rapporterats hos patienter med SLE respektive vaskulit (kärlinflammation) som har behandlats med Mabthera. De rapporterade fallen av PML har inträffat vid behandling utanför godkända indikationsområden.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies