Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Säkerheten i medicinska informationssystem

den 27 mars 2007, [FÖRETAG]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket går gemensamt ut till vårdgivare och tillverkare för att påtala vikten av att ansvarsfrågan för medicinska informationssystem tydliggörs.

Bättre tillgång till regulatorisk rådgivning

den 27 mars 2007, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket ökar tillgängligheten till regulatorisk rådgivning för att bättre kunna stödja företag i regulatoriska läkemedelsfrågor. Rådgivningen kommer att fungera både som en administrerande och handläggande funktion.

Biverkningar av Tamiflu ska följas noggrant

den 24 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har värderat rapporter från Japan om psykiska biverkningar vid behandling med influensaläkemedlet Tamiflu (oseltamavir). Myndigheternas bedömning är att nyttan med Tamiflubehandling överväger riskerna, men att eventuella biverkningar ska följas noggrant.

Varningstriangeln tas bort – två alternativ vid samnordiska förpackningar

den 22 mars 2007, [FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 ska läkemedelsförpackningar märkta med varningstriangeln inte längre säljas på apoteken. Företag med gemensamma förpackningar för den nordiska marknaden har då två alternativ: att täcka över varningstriangeln med en etikett eller att göra en separat förpackning för den svenska marknaden.

Ftalater i läkemedel - Läkemedelsverkets kommentar

den 19 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Tillsatser av ftalater i läkemedel har diskuterats i media efter att en dansk forskargrupp observerat skadliga effekter i djurstudier. Läkemedelsverket bedömer att ftalat-doserna i djurstudierna betydligt överstiger de som patienter utsätts för och rekommenderar patienter att fortsätta sin läkemedelsbehandling enligt läkarens ordination.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Dukoral

den 19 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Dukoral är det enda godkända koleravaccinet i Sverige. Det är ett värdefullt vaccin för resenärer till områden där kolera förekommer, framförallt för de som kommer att vistas i högriskområden under längre tid

Ökning av antalet centrala ansökningar i EU under 2006

den 16 mars 2007, [FÖRETAG]

Antalet centrala ansökningar i EU slog förra året alla tidigare rekord. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har publicerat sin årsrapport för 2006, och trenden stämmer även med den ökning av uppdrag som inkommit till Läkemedelsverket.

Varning för ”örtpreparatet” ViaMax Power Tabs+

den 15 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar återigen för användning av ”örtpreparatet” ViaMax Power Tabs+. Preparatet innehåller bland annat substansen sildenafil, som ingår i Viagra. Preparatet ska inte användas av dig som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och inte heller vid vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Behandling av nedre urinvägsinfektion hos kvinnor (UVI) - ny rekommendation

den 14 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Akut cystit utgör drygt 10 procent av alla infektioner i svensk primärvård. Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Calma (dimenhydrinat)

den 13 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Calma är ett medicinskt tuggummi, godkänt för behandling av åksjuka.

Ändrad layout på cefalosporin-förpackningar från Sandoz

den 12 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förväxlingar har varit ett problem med vissa cefalosporin-produkter. För att minska risken för förväxling har företaget Sandoz nu tagit fram nya förpackningar med ändrat utseende.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Xolair

den 9 mars 2007, [ALLMÄNHET]

Xolair är ett nytt läkemedel för behandling av svår allergisk astma då behandling med andra läkemedel inte har gett tillräcklig effekt. Xolair innebär en ny och intressant behandlingsprincip, men den visade effekten är måttlig.

Ökad risk för frakturer hos kvinnor som använt diabetesläkemedlen Avandia, Avandamet och Avaglim

den 7 mars 2007, [ALLMÄNHET]

Preliminära resultat från en klinisk studie visar att kvinnor som under lång tid använt diabetesläkemedel som innehåller substansen rosiglitazon (Avandia, Avandamet och Avaglim), fick fler frakturer i armar, händer och fötter än kvinnor som använde läkemedel med substanserna metformin eller glibenklamid. Läkemedelsverket rekommenderar patienter som använder Avandia, Avandamet och Avaglim att inte ändra sin diabetesmedicinering på grund av de preliminära resultaten. Patienter som känner sig oroliga kan diskutera medicineringen med sin läkare vid nästa planerade besök.

Risk för frakturer hos kvinnliga patienter som behandlas med diabetesmediciner som innehåller rosiglitazon: Avandia, Avandamet och Avaglim

den 7 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Preliminära data från en klinisk studie visar att kvinnliga patienter som under lång tid behandlats med diabetesmedicinerna Avandia, Avandamet och Avaglim, som innehåller substansen rosiglitazon, fick fler frakturer i fötter, händer och armar än kvinnliga patienter som behandlades med substanserna metformin eller glibenklamid. Läkemedelsverket rekommenderar behandlande läkare att beakta risken för frakturer vid omhändertagande av patienter som behandlas med rosiglitazon. Patienter som använder Avandia, Avandamet och Avaglim rekommenderas att inte ändra sin diabetesmedicinering.

Även sjuksköterskor får rapportera läkemedelsbiverkningar

den 1 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket ger nu sjuksköterskor möjlighet att rapportera biverkningar. Därmed fullföljer Läkemedelsverket en serie åtgärder för att förbättra säkerhetsuppföljningen av läkemedel.

Läkemedelsverket rapporterar miljöarbetet

den 28 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket är en av 18 myndigheter som har ett så kallat sektorsansvar för miljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Idag överlämnar Läkemedelsverket sin sektorsrapport till Miljömålsrådet och Socialdepartementet. Rapporten beskriver bland annat sektorns miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen och åtgärder inom sektorn som syftar till att nå miljökvalitetsmålen.

Europeiska kommissionen vill förbättra arbetet med läkemedelssäkerhet

den 26 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Europeiska kommissionen ger i en rapport förslag på hur säkerhetsarbetet för läkemedel inom EU kan förbättras. Läkemedelsverket välkomnar förslagen och har redan inlett en serie förbättringsåtgärder i den riktning som kommissionen pekar ut.

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2006 nu överlämnad till Socialdepartementet

den 23 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier: Rapydan och Xolair

den 22 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rapydan är ett nytt godkänt medicinskt plåster. Och Xolair är godkänt för behandling av astma.

Besvärande biverkningar av förfalskade läkemedel köpta på Internet

den 21 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Åtskilliga personer i USA har fått biverkningar efter att ha använt förfalskade läkemedel köpta på Internet. Läkemedelsverket rekommenderar den som har köpt läkemedel på Internet (undantaget Apoteket AB:s hemsida) och fått biverkningar att kontakta sjukvården.

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier: Tamiflu och Relenza

den 16 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tamiflu och Relenza är sedan tidigare godkända för behandling av influensa A och B. Relenza är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna och ungdomar över 12 år. Läkemedlet har nu även godkänts för behandling av barn från fem års ålder, och som influensaprofylax till vuxna och barn från fem års ålder. Tamiflu är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna och barn från ett års ålder samt som influensaprofylax till vuxna och ungdomar över 13 års ålder. Nu är Tamiflu även godkänt som influensaprofylax till barn från ett års ålder.

Arbete pågår för att förenkla kosmetikadirektivet

den 15 februari 2007, [FÖRETAG]

Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende - ny rekommendation

den 15 februari 2007, [ALLMÄNHET]

Cirka fem procent av alla vuxna i Sverige uppskattas vara alkoholberoende. Det finns tre olika läkemedel som används för behandling av alkoholberoende: disulfiram, naltrexon och akamprosat. Det är viktigt att patienten förutom läkemedelsbehandlingen även får rådgivning och stöd från sin behandlande läkare.

Läkemedelsverket begär in kompletterande uppgifter från Nobel Biocare AB

den 15 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har granskat Nobel Biocares åtgärdsplan som syftar till att förbättra användarinstruktionerna för tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Läkemedelsverket begär nu in kompletterande uppgifter från Nobel Biocare AB.

Stentbehandling av kranskärlssjukdom

den 14 februari 2007, [ALLMÄNHET]

Stentbehandling av kranskärlssjukdom ger som regel mycket goda resultat. Dock medför behandlingen en liten ökad risk för blodproppsbildning i det behandlade kärlet, särskilt med läkemedelsavgivande stent. Läkemedlen klopidogrel och acetylsalicylsyra används för att förebygga blodproppar. Det är viktigt att inte avbryta läkemedelsbehandlingen utan kontakt med behandlande hjärtläkare.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Lucentis (ranibizumab)

den 14 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lucentis är godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).

Läkemedelsavgivande stent ska användas med yttersta restriktivitet

den 13 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen uppmanar till yttersta restriktivitet vid användning av läkemedelsavgivande stent. Dessa ska endast användas i de fåtal fall där lämpligare behandlingsalternativ saknas.

Skärpt kontroll av läkemedelsreklam

den 12 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har stoppat cirka 40 fall av regelvidrig marknadsföring sedan maj 2006. Det är ett påtagligt resultat av de ändringar i läkemedelslagen som började gälla från och med den första maj 2006.

Angående Liquid Polibar Plus och risk för krackelering

den 9 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Liquid Polibar Plus är ett licensläkemedel som används som kontrastmedel vid colonröntgen. Tillverkarens rekommendation för användande av Liquid Polibar Plus har skickats till de kliniker som beviljats licens för preparatet.

Varningstriangeln tas bort – brytdatum för företag redan 1 april

den 9 februari 2007, [FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 ska läkemedelsförpackningar märkta med varningstriangeln inte längre säljas på apoteken. Läkemedelsföretag bör se till att leveranser av läkemedelsförpackningar märkta med varningstriangeln upphör från grossist (KD och Tamro) till apoteken från och med den 1 april 2007.

Använd inte Omniscan vid MRT till patienter med gravt nedsatt njurfunktion eller till levertransplanterade

den 7 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya kontraindikationer har införts för Omniscan (gadodiamid) efter att man konstaterat ett samband mellan produkten och risk för utveckling av Nefrogen Systemisk Fibros (NSF). Omniscan är ett medel för kontrastförstärkning vid MRT (magnetisk resonanstomografi).

Obligatorisk tillämpning av den uppdaterade kosmetikainventeringen

den 1 februari 2007, [FÖRETAG]

Inventeringen över ingredienser och den gemensamma nomenklaturen över beståndsdelar i kosmetika och hygienprodukter uppdaterades den 9 februari 2006 genom direktiv 2006/257/EG. Den 16 januari 2007 har Kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning C10 publicerat ett meddelande om datum för obligatorisk tillämpning av den uppdaterade inventeringen.

Pulmicort inhalationsspray 100 mikrog/dos tillfälligt slut

den 29 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Störningar i produktionen för Pulmicort inhalationsspray 100 mikrog/dos mot astma gör att den inte finns tillgänglig för närvarande.

Erfarenheter av vaccination i åk 4 – biverkningsrapportering 2005/2006

den 29 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket uppmanade 2005 till intensifierad rapportering av biverkningar i samband med påfyllnadsvaccination mot difteri/stelkramp/kikhosta i årskurs 4. Totalt inkom 1513 rapporter under läsåret 2005/2006. Sammantaget ses inga oväntade säkerhetsproblem med de aktuella vaccinerna.

Rättelse i behandlingsrekommendationen: Behandling av psoriasis

den 26 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett fel har smugit sig in i behandlingsrekommendationen ”Behandling av psoriasis” publicerad i Information från Läkemedelsverket 5:2006 och på vår webbplats.

Läkemedelsverket ökar insatserna mot olaga läkemedelsförsäljning

den 25 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I en regeringsrapport beskriver Läkemedelsverket sin verksamhet riktad mot olaga läkemedelsförsäljning under 2006. Läkemedelsverket har bland annat informerat om det växande problemet i seminarier och på myndighetens webbplats, samt agerat mot den olagliga handeln med vitesförelägganden och polisanmälningar.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Sifrol (pramipexol)

den 23 januari 2007, [ALLMÄNHET]

Sifrol innehåller den verksamma substansen pramipexol. Läkemedlet har blivit godkänt för behandling av restless legs syndrom (RLS) – myrkrypningar och obehagskänslor i benen. Pramipexol används sedan tidigare för behandling av Parkinsons sjukdom.

Värdet med EPO-behandling vid cancersjukdomar ytterligare ifrågasatt

den 19 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket uppmanade i januari 2004 till försiktighet vid behandling med EPO (erytropoietin) som tillägg till cytostatika- och strålbehandling efter att två studier visat på ogynnsam effekt på överlevnad och tumörkontroll. Nu har ytterligare två studier avbrutits sedan liknande resultat konstaterats. Läkemedelsverket planerar därför ett expertmöte för att värdera studierna och utarbeta nya behandlingsrekommendationer.

Patienter uppmanas byta ut felmärkta Concertaförpackningar från Orifarm

den 17 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Patienter som köpt Concerta från Orifarm uppmanas kontrollera sina förpackningar och kontakta apotek för byte till rätt styrka. Varningen gäller inte Concerta från Janssen-Cilag eller Medartuum.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Fendrix

den 16 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fendrix är ett nytt godkänt profylaktiskt vaccin mot hepatit B-virusinfektion hos patienter med njurinsufficiens (inklusive pre-hemodialys- och hemodialyspatienter) från 15 års ålder och uppåt.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Grazax

den 16 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Grazax är det första godkända tablettläkemedlet för ”allergivaccination” vid gräspollenallergi.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Byetta

den 15 januari 2007, [ALLMÄNHET]

Byetta innehåller den verksamma substansen exenatid. Läkemedlet har godkänts för behandling av typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”), när enbart behandling med tablettläkemedel (metformin eller sulfonureider) inte har givit tillräcklig effekt.

Digitalis - Antidot BM avregistreras

den 15 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 31 januari 2007 avregistreras Digitalis-Antidot BM. Som ersättning finns läkemedlet DigiFab tillgängligt på licens via Apoteket Scheele.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Byetta (exenatid)

den 12 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Byetta är godkänt för behandling av patienter med typ 2-diabetes mellitus i kombination med metformin och/eller en sulfonylurea och där adekvat blodsockerkontroll ej uppnåtts med maximalt tolererad dos av dessa orala terapier.

Patienter ges möjlighet rapportera biverkningar

den 12 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

För att förbättra säkerhetsövervakningen av läkemedel kommer Läkemedelsverket att ge patienter möjlighet att själva rapportera biverkningar. Myndigheten förstärker också sin säkerhetsövervakning inom ramen för det europeiska samarbetet.

Första prototypvaccinet mot pandemisk influensa har förhandsgodkänts

den 11 januari 2007, [ALLMÄNHET]

Nyligen förhandsgodkändes Daronrix, det första prototypvaccinet mot pandemisk influensa. Om en influensapandemi uppstår kommer tillverkaren att ersätta modellvirusstammen i vaccinet med den aktuella pandemivirusstammen. EU-kommissionen kan därefter snabbt godkänna vaccinet så att det blir tillgängligt för vaccination.

Första prototypvaccinet mot pandemisk influensa nu förhandsgodkänt

den 4 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nyligen förhandsgodkändes Daronrix, det första prototypvaccinet mot pandemisk influensa. Så snart en influensapandemi konstaterats och den aktuella virusstammen identifierats kommer nuvarande virusstam i vaccinet att ersättas med pandemistammen. Vaccinet kommer därefter snabbt kunna godkännas och vara tillgängligt för vaccination i en pandemisk situation.

Ny version av Vägledningen för märkning och bipacksedlar

den 2 januari 2007, [FÖRETAG]

Förändring i Läkemedelsverkets organisation

den 2 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Från den 1 januari har Läkemedelsverket en ny indelning i två verksamhetsgrenar: Läkemedel och Medicinteknik.

Receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur kan bli receptbelagda

den 22 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedel till livsmedelsproducerande djur som i dag är receptfria kan komma att receptbeläggas från och med september 2007. Läkemedelsverket kommer dock att kunna medge undantag för de läkemedel som ur konsumentsäkerhetsaspekt är tillräckligt ofarliga för att inte kräva receptbeläggning.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies