Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Byetta

den 15 januari 2007, [ALLMÄNHET]

Byetta innehåller den verksamma substansen exenatid. Läkemedlet har godkänts för behandling av typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”), när enbart behandling med tablettläkemedel (metformin eller sulfonureider) inte har givit tillräcklig effekt.

Digitalis - Antidot BM avregistreras

den 15 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 31 januari 2007 avregistreras Digitalis-Antidot BM. Som ersättning finns läkemedlet DigiFab tillgängligt på licens via Apoteket Scheele.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Byetta (exenatid)

den 12 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Byetta är godkänt för behandling av patienter med typ 2-diabetes mellitus i kombination med metformin och/eller en sulfonylurea och där adekvat blodsockerkontroll ej uppnåtts med maximalt tolererad dos av dessa orala terapier.

Patienter ges möjlighet rapportera biverkningar

den 12 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

För att förbättra säkerhetsövervakningen av läkemedel kommer Läkemedelsverket att ge patienter möjlighet att själva rapportera biverkningar. Myndigheten förstärker också sin säkerhetsövervakning inom ramen för det europeiska samarbetet.

Första prototypvaccinet mot pandemisk influensa har förhandsgodkänts

den 11 januari 2007, [ALLMÄNHET]

Nyligen förhandsgodkändes Daronrix, det första prototypvaccinet mot pandemisk influensa. Om en influensapandemi uppstår kommer tillverkaren att ersätta modellvirusstammen i vaccinet med den aktuella pandemivirusstammen. EU-kommissionen kan därefter snabbt godkänna vaccinet så att det blir tillgängligt för vaccination.

Första prototypvaccinet mot pandemisk influensa nu förhandsgodkänt

den 4 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nyligen förhandsgodkändes Daronrix, det första prototypvaccinet mot pandemisk influensa. Så snart en influensapandemi konstaterats och den aktuella virusstammen identifierats kommer nuvarande virusstam i vaccinet att ersättas med pandemistammen. Vaccinet kommer därefter snabbt kunna godkännas och vara tillgängligt för vaccination i en pandemisk situation.

Ny version av Vägledningen för märkning och bipacksedlar

den 2 januari 2007, [FÖRETAG]

Förändring i Läkemedelsverkets organisation

den 2 januari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Från den 1 januari har Läkemedelsverket en ny indelning i två verksamhetsgrenar: Läkemedel och Medicinteknik.

Receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur kan bli receptbelagda

den 22 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedel till livsmedelsproducerande djur som i dag är receptfria kan komma att receptbeläggas från och med september 2007. Läkemedelsverket kommer dock att kunna medge undantag för de läkemedel som ur konsumentsäkerhetsaspekt är tillräckligt ofarliga för att inte kräva receptbeläggning.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Sifrol - ny indikation

den 21 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sifrol är sedan tidigare godkänd för behandling av Parkinsons sjukdom och har nu även godkänts för behandling av restless legs syndrome.

Behandling av alkoholberoende - ny rekommendation

den 19 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rekommendationer för läkemedelsbehandling av alkoholberoende utarbetades vid ett expertmöte 26 oktober 2006. Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin.

Kodein i normala doser till ammande mödrar kan i sällsynta fall ge farliga biverkningar hos barnet

den 19 december 2006, [ALLMÄNHET]

Hos en liten andel av befolkningen, vars leverenzymer snabbt omvandlar kodein till morfin, kan normala doser av kodein ge biverkningar som vid överdosering. Detta är särskilt viktigt att vara vaksam på för ammande mödrar som använder kodein eftersom det kan leda till att barnet får i sig farligt höga halter av morfin.

Kodeinintoxikation vid terapeutiska doser på grund av hög aktivitet av enzym CYP2D6

den 15 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

”Ultrasnabba metaboliserare” löper ökad risk för biverkningar vid terapeutiska doser av kodein på grund av höga morfinhalter i kroppen. Ammande mödrar bör vara uppmärksamma på tecken på morfinintoxikation hos barnet.

Sammanfattning av Rotarix och RotaTeq

den 15 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Två olika vacciner mot rotavirus-gastroenterit har godkänts i Europa. Vaccinerna anses vara likvärdiga vad avser skyddseffekt, immunogenicitet och säkerhet, baserat på nuvarande dokumentation.

Information till patienter med stent i hjärtats kranskärl

den 13 december 2006, [ALLMÄNHET]

Rapporter tyder på att läkemedelsavgivande stent skulle kunna medföra en liten överrisk för blodpropp i stentet. Det är därför viktigt att följa ordinationen av blodproppsförebyggande läkemedel. Du som har fått ett kranskärlsstent insatt och känner osäkerhet eller oro inför uppgifterna om denna överrisk, rekommenderas att ta kontakt med din hjärtläkare.

Tillsyn av läkemedelsreklam: branschens egenkontroll fyller viktig roll

den 12 december 2006, [FÖRETAG]

Frågan om tillsynen av marknadsföringen för läkemedelsreklam har aktualiserats av de ändringar som skett av läkemedelslagstiftningen under år 2006. Läkemedelsverket konstaterar att Läkemedelsindustrins system för egenåtgärder även fortsättningsvis har en viktig roll att fylla.

Biverkningsrapportering 2005

den 12 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya gemensamma rekommendationer för användning av läkemedelsavgivande stent

den 11 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen går nu ut med nya gemensamma rekommendationer för användning av läkemedelsavgivande stent i hjärtats kranskärl.

Ger Propecia nedsatt sexuell funktion efter avslutad behandling?

den 11 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Det är känt sedan tidigare att nedsatt sexuell funktion kan förekomma under behandling med Propecia, som används mot manligt håravfall. Läkemedelsverket följer nu upp uppgifter på Internet om kvarstående nedsatt funktion också sedan behandlingen har avslutats.

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier (Aptivus, Combigan och Prialt)

den 7 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tre nya läkemedelsvärderingar finns nu tillgängliga på webbplatsen. Aptivus (tipranavir), Combigan (brimonidintartrat-timololmaleat) och Prialt (ziconotid).

Fortsatt försäljning – men med vissa restriktioner

den 6 december 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets utredning av tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect visar att det kan finnas brister i implantatens användarinstruktioner. Läkemedelsverket kräver därför att företaget Nobel Biocare förtydligar vissa uppgifter i produkternas informationsmaterial.

Fortsatt försäljning – men med vissa restriktioner

den 6 december 2006, []

Läkemedelsverkets utredning av tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect visar att det kan finnas brister i implantatens användarinstruktioner. Läkemedelsverket kräver därför att företaget Nobel Biocare förtydligar vissa uppgifter i produkternas informationsmaterial.

Doxyferm enda tablett med innehåll av doxycyklin

den 30 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter sista november 2006 tillhandahåller Pfizer AB inte längre Vibramycin (doxycyklinkaragenat) tabletter 100 mg. Doxycyklin i tablettform kommer därefter att finnas i Doxyferm tabletter som dock innehåller doxycyklinmonohydrat. Det finns risk för minskad absorption och sänkt plasmakoncentration av Doxyferm (doxycyklinmonohydrat) hos patienter som saknar produktion av saltsyra, eller som behandlas med läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln.

Läkemedelsverket utreder riskerna med tramadol

den 24 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Champix (vareniklin)

den 24 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Champix är ett nytt läkemedel indicerat vid rökavvänjning hos vuxna.

”Våldtäktsdrogen Progesterex” finns inte

den 23 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Myten om Progesterex har cirkulerat i olika delar av världen sedan 1999. I ett kedjebrev påstås att preparatet används av våldtäktsmän för att sterilisera sina kvinnliga offer. Enligt vad Läkemedelsverket tidigare informerat finns inte någon sådan steriliseringstablett vare sig i Sverige eller utomlands.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Suboxone

den 20 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Suboxone innehåller de aktiva substanserna buprenorfin och naloxon. Läkemedlet är godkänt för ersättningsbehandling vid heroinberoende, där det ska vara en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Suboxone

den 20 november 2006, [ALLMÄNHET]

Suboxone innehåller de aktiva substanserna buprenorfin och naloxon. Läkemedlet är godkänt för ersättningsbehandling vid heroinberoende, där det ska vara en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram.

Behandling av psoriasis - ny rekommendation

den 15 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandlingsrekommendationer för behandling av psoriasis utarbetades vid ett expertmöte 4–5 april 2006. Syftet med mötet var bland annat att diskutera de nya så kallade biologiska läkemedlens plats i terapin. En SBU Alert-rapport om biologiska läkemedel vid måttlig till svår psoriasis publiceras också inom kort.

Utsättningsreaktioner av tramadol – ett större problem än förväntat?

den 14 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tramadol är ett centralt verkande analgetikum godkänt för behandling av måttlig till svår akut och kronisk smärta. Rapporten ger en uppdatering av inrapporterade fall av beroende och missbruk och informerar om förekomsten av utsättningsreaktioner.

Debattsvar: Läkemedelsverket bidrar till ökad kunskap om naturläkemedel

den 13 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I en debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 10 november ifrågasätts Läkemedelsverkets opartiskhet. Detta sedan vi informerat om att patienter drabbats av allvarliga överkänslighetsreaktioner efter att de tagit Echinaceapreparat mot förkylning. Vi anser emellertid att det är viktigt att informera om allvarliga biverkningar för ett naturläkemedel som har en mycket spridd användning, men som sannolikt av många uppfattas som biverkningsfritt.

Försäljning av receptfria växtbaserade läkemedel

den 13 november 2006, [FÖRETAG]

Apoteksutredningen föreslår i ett delbetänkande att receptfria växtbaserade läkemedel ska få säljas av den som fått Läkemedelsverkets tillstånd. Förändringarna i lagstiftningen föreslås träda i kraft i juli 2008.

Fortsätt följa rekommendationerna för influensavaccination

den 10 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tagit del av företagets utredning av israeliska dödsfall efter influensavaccinering. Inga anmärkningar görs på kvaliteten av den aktuella vaccinsatsen. Läkemedelsverket rekommenderar fortsatt influensavaccinering till medicinska riskgrupper med de vacciner som är godkända i Sverige.

Risk för elektrolytrubbningar vid användning av tarmrengöringsmedlet Phosphoral

den 10 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket önskar fästa förskrivarnas uppmärksamhet på risken för elektrolytrubbningar vid användning av tarmrengöringsmedlet Phosphoral.

Varning för köp av Roaccutan via Internetapotek

den 8 november 2006, []

Läkemedelsverket varnar nu för att Roaccutan marknadsförs på Internetapotek med svenska patienter som målgrupp. Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering med Roaccutan på egen hand. Läkemedlet har fosterskadande effekter samt även biverkningar av främst psykiatrisk natur.

Engelska läkemedelsstudien med svåra biverkningar - vilka blir konsekvenserna?

den 7 november 2006, [ALLMÄNHET]

Vilka lärdomar kan vi dra av den katastrofala läkemedelsstudien i England tidigare i år, där flera försökspersoner fick svåra biverkningar av en ny substans? En engelsk expertgrupp har utrett händelsen och sammanfattar nu sina slutsatser i en preliminär rapport.

Lyrica (pregabalin) - tvåårsuppföljning

den 2 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De flesta biverkningar som har rapporterats till Läkemedelsverket är kända sedan tidigare. Två fallbeskrivningar belyser risken för uppkomst av hyperglykemi respektive ödem.

Duplikatansökan med hänvisning till produkt godkänd före 1 maj 2006

den 1 november 2006, [FÖRETAG]

Varning för köp av Roaccutan via Internetapotek

den 1 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar nu för att Roaccutan marknadsförs på Internetapotek med svenska patienter som målgrupp. Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering med Roaccutan på egen hand. Läkemedlet har fosterskadande effekter samt även biverkningar av främst psykiatrisk natur.

Engelska läkemedelsstudien med svåra biverkningar - vilka blir konsekvenserna?

den 31 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vilka konsekvenser bör dras av den katastrofala läkemedelsstudien med substansen TGN 1412 i England tidigare i år? Den engelska expertgrupp som tillsattes efter händelsen har nu summerat sina slutsatser i en preliminär rapport.

Hibernal tabletter avregistreras

den 31 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Aventis Pharma kommer att avregistrera Hibernal tabletter 25 mg och 100 mg på grund av produktionsnedläggning.

Överkänslighet mot povidon

den 27 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Povidon är en polyvinylpolymer som används som stabiliseringsmedel i många läkemedel och hudvårdsprodukter. Generellt har man hittills ansett povidon vara atoxiskt och överkänslighet anses vara mycket ovanligt, även om enstaka fall har beskrivits i litteraturen.

Färgämnen som tillsatser i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner

den 27 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Färgämnen i läkemedel tillsätts av två skäl. Dels vill man dölja t.ex. det flammiga utseende som många tablettkärnor har och dels vill man minska risken för förväxling av tabletter eller kapslar. Olika styrkor av samma läkemedel kan skilja sig med avseende på innehållet av färgämnen. Det är viktigt för patienter med känd överkänslighet mot färgämnen att kontrollera om dessa ingår i de läkemedel patienten ska inta.

Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner

den 27 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner, som exempelvis klåda och hudutslag. Om man vet att man är överkänslig mot något färgämne är det därför viktigt att kontrollera läkemedlets innehållsförteckning innan man börjar använda läkemedlet.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Tysabri (natalizumab)

den 26 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tysabri är ett nytt läkemedel som godkänts för behandling av vissa patientgrupper med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning av läkemedel

den 26 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Kravet är oförändrat att den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast skall rapportera samtliga allvarliga biverkningar, samtliga oförutsedda biverkningar samt sådana biverkningar som synes öka i frekvens. Viktigt att komma ihåg är att även misstänkta biverkningar som uppträder vid icke-interventionstudier ska rapporteras från sjukvården direkt till Läkemedelsverket. En nyhet är att veterinärer förutom att rapportera biverkningar hos djur nu också ska rapportera biverkningar hos människa efter hantering av veterinärmedicinskt läkemedel.

Läkemedelsverket inväntar ytterligare fakta från Nobel Biocare

den 25 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ny föreskrift om blodverksamhet

den 25 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 30 oktober 2006 träder Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet i kraft. I samband med detta ska ansökan om att fortsätta bedriva blodverksamhet skickas till Läkemedelsverket senast den 1 november 2006.

Förnyad utredning av de icke-selektiva NSAID-läkemedlen nu slutförd

den 24 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyttan med så kallade icke-selektiva NSAID, som används för behandling av ledsjukdomar och andra smärtsamma tillstånd, är större än de nackdelar som riskerna för biverkningar innebär om behandlingsrekommendationerna följs. Detta konstaterar de europeiska läkemedelsmyndigheterna genom sin vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en förnyad utredning.

Förnyad utredning av NSAID-läkemedel är nu slutförd

den 24 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Nyttan av behandlingen med så kallade icke-selektiva NSAID är större än riskerna för biverkningar om de används enligt anvisningarna. Detta konstaterar de europeiska läkemedelsmyndigheterna genom sin vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en förnyad utredning.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies