Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Viktig information om förväxlingsrisk

den 6 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risk för förväxling av Atropin NM Pharma injektionsvätska 0,5 mg/ml i 1 ml cylinderampull med Efedrin Merck NM injektionsvätska 50 mg/ml i 1 ml cylinderampull.

Återhållsamhet vid nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar

den 5 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket manar till återhållsamhet med nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar.

Varning för efedrin i Therma Power

den 4 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för användning av produkten Therma Power. Efedrin är ett exempel på skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med vid inköp av preparat på Internet.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Gardasil

den 2 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Gardasil är ett nytt vaccin för att förebygga i första hand livmoderhalscancer orsakad av vissa typer av humant papillomvirus (HPV), men också mot bland annat könsvårtor till följd av HPV-infektion. Gardasil är det första vaccinet i sitt slag och bedöms vara ett mycket värdefullt tillskott.

Förnyad europeisk värdering av NSAIDs

den 26 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna informerar idag via EMEA att den vetenskapliga kommittén, CHMP, skall göra en uppdaterad värdering av effekt och säkerhet för så kallad icke-selektiva NSAIDs* eftersom nya data föreligger.

Sällsynta fall av NFD/NSF efter MRT med kontrastförstärkning med Omniscan

den 19 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma sjukvården på möjligheten av sällsynta fall av NFD/NSF efter MRT med kontrastförstärkning med Omniscan eller andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

Ändringsföreskrift om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

den 18 september 2006, [FÖRETAG]

Risken för hjärt-kärlbiverkningar hos antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 13 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Zostavax

den 6 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zostavax är indicerat för prevention av herpes zoster (”zoster” eller bältros) och herpes zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN). Zostavax är indicerat för immunisering av personer som är 60 år eller äldre.

Giftiga och skadliga ”naturprodukter” på världsmarknaden

den 4 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Internet och andra internationella marknader överflödas av erbjudanden om olika ”naturprodukter” som utlovas bringa bot av allehanda sjukdomar samt hälsa och lycka i allmänhet. Tyvärr är det i de flesta fall fråga om rena bedrägerier eftersom man inte bevisat de påstådda effekterna.

Ny läkemedelsvärdering/monografi Emselex

den 15 augusti 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Emselex är godkänt för symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens miktioner och trängningar som kan uppkomma hos patienter med överaktiv blåsa.

”Skärp marknadsföringen av antirynkkrämer” anser Konsumentföreningen Stockholm

den 26 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ändring i lagen om handel med läkemedel

den 25 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Riksdagen har beslutat att ändra två bestämmelser i lagen om handel med läkemedel.

Ändring i Radio- och TV-lagen rörande reklam

den 25 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Riksdagen har beslutat att ändra en bestämmelse i Radio- och TV-lagen.

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier (Duotrav, Ganfort & Tobrasone)

den 20 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tre nya läkemedelsvärderingar är nu publicerade. Duotrav (travatan och timolol maleat), Ganfort (bimatoprost och timolol maleat) och Tobrasone (tobramycin-dexametason).

Remifemin och Klimadynom (fd. Menofem) kan ge allvarliga leverbiverkningar

den 18 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har uppmärksammat allvarlig leverpåverkan vid användning av produkter som innehåller Cimicifuga racemosa (silverax) vilket används för behandling av lindriga klimakteriesymtom.

En ny lag (SFS 2006:496) och förordning (SFS 2006:497) om blodsäkerhet, gällande från den 1 juli 2006.

den 5 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Blodsäkerhetslagen syftar till att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i svensk rätt.

Avgiftsförändringar som gäller från och med 2006-07-01

den 3 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Följande förändringar har skett i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Ny föreskrift om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. (LVFS 2006:11)

den 3 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Föreskriften innehåller regler om ansökan om godkännande av läkemedel för försäljning och om ändring av sådant godkännande.

Förändringar i tillståndsgivning för foderblandare som hanterar antibiotika och övriga läkemedel

den 28 juni 2006, [FÖRETAG]

Lamotrigin och risken för läppgomspalt

den 20 juni 2006, [ALLMÄNHET]

Epilepsiläkemedlet lamotrigin kan öka risken för läppgomspalt (fosterskada där läpp och/eller gom inte sluts på normalt sätt) om modern använt lamotrigin under graviditetens tre första månader, enligt analys av register i USA och Kanada. Att plötsligt avbryta en epilepsibehandling kan leda till krampanfall – något som kan vara farligt för både patient och foster. Patienter som är eller som planerar att bli gravida måste därför rådgöra med sin läkare innan de ändrar eller avbryter sin medicinering med lamotrigin.

Lamotrigin och risken för läppgomspalt

den 20 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En analys har nyligen genomförts av ett register av gravida kvinnor som använt läkemedel mot epilepsi i USA och Kanada. Analysen antyder att risken för läppgomspalt, en typ av fosterskada där läpp och/eller gom inte sluts på ett normalt sätt under fosterutvecklingen, kan vara ökad om modern behandlats med lamotrigin under graviditetens tre första månader.

Nya regler om marknadsföring av läkemedel

den 19 juni 2006, [FÖRETAG]

Den 1 maj trädde ändringar av läkemedelslagen i kraft. Bland de nya regler som kommit till finns bestämmelser om marknadsföring av läkemedel. De nya bestämmelserna reglerar tydligare vad som är förbjudet och vad som är tillåtet samtidigt som Läkemedelsverket ges mer ansvar.

Ny föreskrift underlättar utländska veterinärers yrkesutövning i Sverige

den 19 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Kommissionen publicerar riktlinjer om risk för folkhälsan

den 13 juni 2006, [FÖRETAG]

Ändring av förskrifter och allmänna råd angående parallellimport

den 12 juni 2006, [FÖRETAG]

ACE-hämmare skall ej användas under graviditet

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Denna vecka publiceras i New England Journal of Medicine en studie, som funnit att blodtryckssänkande läkemedel av typen ACE-hämmare som givits under tidig graviditet tycks orsaka ökad risk för allvarliga missbildningar.

Giftinformationscentralens rapport om analgetikaförgiftningar år 2000-2002

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonåringar.

Giftinformationscentralens rapport om läkemedelsförgiftningar år 2000

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Gynnsam utveckling – men ett fortsatt problem med analgetika.

Om långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel och risk för allvarliga astmaanfall

den 7 juni 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket får för närvarande många frågor angående en vetenskaplig studie där långverkande luftrörsvidgande läkemedel har visats öka risken för svåra astmaanfall. Läkemedelsverkets råd till patienter är att vara noga med att följa sin basbehandling med inflammationsdämpande inhalationssteroider, och att vid osäkerhet kontakta sin läkare eller astmasjuksköterska för rådgivning.

Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar

den 7 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har beslutat att förtydliga instruktionen till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar.

Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackning

den 7 juni 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat att förtydliga instruktionen till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar.

Statiner och muskelsvaghet

den 7 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Muskeltoxicitet och nervskada t.ex. myopati, myalgi, muskelkramper, perifer neuropati och asteni är välkända biverkningar av statiner. I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) är vanligaste rapporterade muskelbiverkningen för statiner myalgi.

Fontex/Prozac (fluoxetin) godkänns för behandling av depression hos barn och ungdomar

den 6 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna meddelar idag, via den samordnande läkemedelsmyndigheten EMEA, att man beslutat rekommendera att Fontex godkänns för behandling av depression hos barn och ungdomar över åtta års ålder.

Ändring av föreskrifter angående tillverkning

den 31 maj 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2004:6 och 7 har med anledning av den nya läkemedelslagstiftningen ändrats. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

Inget stöd i kontrollerade studier för att pyridoxin, folsyra eller vitamin B12 förebygger hjärtinfarkt, stroke eller demens

den 30 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från tre studier sammanlagt omfattande cirka 13 000 patienter avseende preventiv effekt av pyridoxin, folsyra och vitamin B12 på hjärt-kärlsjukdom har inte bekräftat de hypoteser som genererats från epidemiologiska samband mellan homocysteinnivåer och kardiovaskulär risk.

Reviderad blankett för ansökan om ändring av parallellimporterat läkemedel

den 29 maj 2006, [FÖRETAG]

Vissa ändringar och förtydliganden har gjorts i blanketten för ansökan om ändring av parallellimporterat läkemedel.

Behandling av antibiotika vid graviditet - ny rekommendation

den 24 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverkets granskning av läkemedelsförpackningar

den 19 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Viktig ny information om Novastan (argatroban)

den 18 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Novastan är nyligen registrerat för behandling av tromboemboliska komplikationer hos patienter med heparininducerad trombocytopeni typ II. Tillståndet är sällsynt och någon nämnvärd försäljning av produkten har ännu inte skett i Sverige.

Ny föreskrift om traditionella växtbaserade läkemedel

den 12 maj 2006, [FÖRETAG]

Ny blankett för ändringar i bipacksedlar (PIL) och märkning

den 11 maj 2006, [FÖRETAG]

Behandling om förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom (primär prevention) - ny rekommendation

den 9 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny tillståndsgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor

den 5 maj 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har varit tillståndgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor. Från och med den 1 maj 2006 överförs detta ansvar till Statens Folkhälsoinstitut.

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning

den 5 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel trädde i kraft den 2 maj. Bland nyheterna märks bland annat ny periodicitet för de periodiska säkerhetssammanställningarna och elektronisk biverkningsrapportering.

Vilseledande marknadsföring av Ephidril

den 3 maj 2006, [ALLMÄNHET]

Under de senaste veckorna har en kraftfull kampanj förekommit i form av oadresserad reklam till hushållen för en produkt kallad Ephidril. Produkten har inte testats eller godkänts av någon myndighet. Det är okänt vilka effekter eller bieffekter preparatet har eller vad det innehåller.

Klinisk prövning med vaccin som är genmodifierat virus - tillfälle att lämna synpunkter

den 2 maj 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Amerikanska läkemedelsmyndigheten och svenska Läkemedelsverket i nytt avtal

den 28 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten The Food and Drug Administration (FDA) och svenska Läkemedelsverket har undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information. Avtalet börjar gälla från april 2006 och tillåter de två läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts. Det kan till exempel handla om information om införande av lagar eller interna beslutsunderlag.

Ny blankett för förnyelse av parallellimporterat läkemedel

den 28 april 2006, [FÖRETAG]

Med anledning av ändringarna i läkemedelslagstiftningen som är beslutade av riksdagen 5 april 2006 och träder i kraft 1 maj 2006 har ansökningsblanketten för förnyat godkännande uppdaterats.

Nya utbytesgrupper för magsyraläkemedel 1 maj

den 28 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I samband med att Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) beslut i genomgången av magsyraläkemedel börjar gälla 1 maj kommer utbytesgrupperna att ändras. De läkemedel som förlorar sin subvention kommer inte längre ingå i utbytet på landets apotek.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies