Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

En ny lag (SFS 2006:496) och förordning (SFS 2006:497) om blodsäkerhet, gällande från den 1 juli 2006.

den 5 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Blodsäkerhetslagen syftar till att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i svensk rätt.

Avgiftsförändringar som gäller från och med 2006-07-01

den 3 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Följande förändringar har skett i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Ny föreskrift om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. (LVFS 2006:11)

den 3 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Föreskriften innehåller regler om ansökan om godkännande av läkemedel för försäljning och om ändring av sådant godkännande.

Förändringar i tillståndsgivning för foderblandare som hanterar antibiotika och övriga läkemedel

den 28 juni 2006, [FÖRETAG]

Lamotrigin och risken för läppgomspalt

den 20 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En analys har nyligen genomförts av ett register av gravida kvinnor som använt läkemedel mot epilepsi i USA och Kanada. Analysen antyder att risken för läppgomspalt, en typ av fosterskada där läpp och/eller gom inte sluts på ett normalt sätt under fosterutvecklingen, kan vara ökad om modern behandlats med lamotrigin under graviditetens tre första månader.

Lamotrigin och risken för läppgomspalt

den 20 juni 2006, [ALLMÄNHET]

Epilepsiläkemedlet lamotrigin kan öka risken för läppgomspalt (fosterskada där läpp och/eller gom inte sluts på normalt sätt) om modern använt lamotrigin under graviditetens tre första månader, enligt analys av register i USA och Kanada. Att plötsligt avbryta en epilepsibehandling kan leda till krampanfall – något som kan vara farligt för både patient och foster. Patienter som är eller som planerar att bli gravida måste därför rådgöra med sin läkare innan de ändrar eller avbryter sin medicinering med lamotrigin.

Nya regler om marknadsföring av läkemedel

den 19 juni 2006, [FÖRETAG]

Den 1 maj trädde ändringar av läkemedelslagen i kraft. Bland de nya regler som kommit till finns bestämmelser om marknadsföring av läkemedel. De nya bestämmelserna reglerar tydligare vad som är förbjudet och vad som är tillåtet samtidigt som Läkemedelsverket ges mer ansvar.

Ny föreskrift underlättar utländska veterinärers yrkesutövning i Sverige

den 19 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Kommissionen publicerar riktlinjer om risk för folkhälsan

den 13 juni 2006, [FÖRETAG]

Ändring av förskrifter och allmänna råd angående parallellimport

den 12 juni 2006, [FÖRETAG]

ACE-hämmare skall ej användas under graviditet

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Denna vecka publiceras i New England Journal of Medicine en studie, som funnit att blodtryckssänkande läkemedel av typen ACE-hämmare som givits under tidig graviditet tycks orsaka ökad risk för allvarliga missbildningar.

Giftinformationscentralens rapport om analgetikaförgiftningar år 2000-2002

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonåringar.

Giftinformationscentralens rapport om läkemedelsförgiftningar år 2000

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Gynnsam utveckling – men ett fortsatt problem med analgetika.

Om långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel och risk för allvarliga astmaanfall

den 7 juni 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket får för närvarande många frågor angående en vetenskaplig studie där långverkande luftrörsvidgande läkemedel har visats öka risken för svåra astmaanfall. Läkemedelsverkets råd till patienter är att vara noga med att följa sin basbehandling med inflammationsdämpande inhalationssteroider, och att vid osäkerhet kontakta sin läkare eller astmasjuksköterska för rådgivning.

Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackning

den 7 juni 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat att förtydliga instruktionen till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar.

Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar

den 7 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har beslutat att förtydliga instruktionen till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar.

Statiner och muskelsvaghet

den 7 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Muskeltoxicitet och nervskada t.ex. myopati, myalgi, muskelkramper, perifer neuropati och asteni är välkända biverkningar av statiner. I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) är vanligaste rapporterade muskelbiverkningen för statiner myalgi.

Fontex/Prozac (fluoxetin) godkänns för behandling av depression hos barn och ungdomar

den 6 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna meddelar idag, via den samordnande läkemedelsmyndigheten EMEA, att man beslutat rekommendera att Fontex godkänns för behandling av depression hos barn och ungdomar över åtta års ålder.

Ändring av föreskrifter angående tillverkning

den 31 maj 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2004:6 och 7 har med anledning av den nya läkemedelslagstiftningen ändrats. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

Inget stöd i kontrollerade studier för att pyridoxin, folsyra eller vitamin B12 förebygger hjärtinfarkt, stroke eller demens

den 30 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från tre studier sammanlagt omfattande cirka 13 000 patienter avseende preventiv effekt av pyridoxin, folsyra och vitamin B12 på hjärt-kärlsjukdom har inte bekräftat de hypoteser som genererats från epidemiologiska samband mellan homocysteinnivåer och kardiovaskulär risk.

Reviderad blankett för ansökan om ändring av parallellimporterat läkemedel

den 29 maj 2006, [FÖRETAG]

Vissa ändringar och förtydliganden har gjorts i blanketten för ansökan om ändring av parallellimporterat läkemedel.

Behandling av antibiotika vid graviditet - ny rekommendation

den 24 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverkets granskning av läkemedelsförpackningar

den 19 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Viktig ny information om Novastan (argatroban)

den 18 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Novastan är nyligen registrerat för behandling av tromboemboliska komplikationer hos patienter med heparininducerad trombocytopeni typ II. Tillståndet är sällsynt och någon nämnvärd försäljning av produkten har ännu inte skett i Sverige.

Ny föreskrift om traditionella växtbaserade läkemedel

den 12 maj 2006, [FÖRETAG]

Ny blankett för ändringar i bipacksedlar (PIL) och märkning

den 11 maj 2006, [FÖRETAG]

Behandling om förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom (primär prevention) - ny rekommendation

den 9 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny tillståndsgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor

den 5 maj 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har varit tillståndgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor. Från och med den 1 maj 2006 överförs detta ansvar till Statens Folkhälsoinstitut.

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning

den 5 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel trädde i kraft den 2 maj. Bland nyheterna märks bland annat ny periodicitet för de periodiska säkerhetssammanställningarna och elektronisk biverkningsrapportering.

Vilseledande marknadsföring av Ephidril

den 3 maj 2006, [ALLMÄNHET]

Under de senaste veckorna har en kraftfull kampanj förekommit i form av oadresserad reklam till hushållen för en produkt kallad Ephidril. Produkten har inte testats eller godkänts av någon myndighet. Det är okänt vilka effekter eller bieffekter preparatet har eller vad det innehåller.

Klinisk prövning med vaccin som är genmodifierat virus - tillfälle att lämna synpunkter

den 2 maj 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Amerikanska läkemedelsmyndigheten och svenska Läkemedelsverket i nytt avtal

den 28 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten The Food and Drug Administration (FDA) och svenska Läkemedelsverket har undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information. Avtalet börjar gälla från april 2006 och tillåter de två läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts. Det kan till exempel handla om information om införande av lagar eller interna beslutsunderlag.

Ny blankett för förnyelse av parallellimporterat läkemedel

den 28 april 2006, [FÖRETAG]

Med anledning av ändringarna i läkemedelslagstiftningen som är beslutade av riksdagen 5 april 2006 och träder i kraft 1 maj 2006 har ansökningsblanketten för förnyat godkännande uppdaterats.

Nya utbytesgrupper för magsyraläkemedel 1 maj

den 28 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I samband med att Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) beslut i genomgången av magsyraläkemedel börjar gälla 1 maj kommer utbytesgrupperna att ändras. De läkemedel som förlorar sin subvention kommer inte längre ingå i utbytet på landets apotek.

Ändring i regelverket för kliniska prövningar

den 12 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk (LVFS 2003:6); 2006:1

Ny blankett för ansökan om byte av referens-SPC för parallellimporterat läkemedel

den 11 april 2006, [FÖRETAG]

Ny blankett för ansökan om ny referens-SPC för parallellimporterat läkemedel där motsvarande direktimporterat läkemedel avregistrerats.

Biverkningsuppföljning av glukosaminprodukter som läkemedel

den 11 april 2006, [ALLMÄNHET]

Tre år efter det att den första glukosaminprodukten godkändes för försäljning som läkemedel i Sverige har Läkemedelsverket gjort en treårsuppföljning av biverkningarna. Antalet rapporterade biverkningar har ökat sedan produkterna godkändes som läkemedel, något som visar på en av fördelarna med att glukosaminprodukterna nu är klassificerade som läkemedel.

Ändringar i läkemedelslagstiftningen antagna av riksdagen

den 7 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Riksdagen beslutade den 5 april 2006 att anta regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen.

Säkerhetsvarning angående blodsockermätare

den 7 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vissa serier av blodsockermätare som levererats på den svenska marknaden är ställbara att visa plasmaglukosvärdet som mg/dL i stället för mmol/L. Valet av felaktig sort kan oavsiktligt göras av patienten t.ex. i samband med manuell justering av datum och tid. Användare som har råkat/råkar ut för detta har fått/får sina mätare uppgraderade eller utbytta.

Yasmin och ischemisk kolit

den 5 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat trombosrisken med p-piller och vikten av att förskrivarna rapporterar allvarliga biverkningar i samband med p-pilleranvändning (1,2). Yasmin är ett relativt nytt antikonceptionellt läkemedel som innehåller etinylestradiol och drospirenon och godkändes i september 2000. Här presenteras ett fall av ischemisk kolit som möjlig biverkan till Yasmin.

Informationstjänst om fågelinfluensa även på Internet

den 31 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dag publiceras webbplatsen www.fagelinfluensa.info som ett komplement till den myndighetsgemensamma telefontjänsten för information om fågelinfluensan.

Tre års biverkningsuppföljning av glukosaminprodukter som läkemedel

den 30 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan den första glukosaminprodukten godkändes 2002 har Läkemedelsverket mottagit ökat antal biverkningsrapporter jämfört med tidigare. Detta ger stöd för argumentet i den tidigare diskussionen om fördelar med läkemedelsklassificering, det vill säga större möjlighet att upptäcka biverkningar.

Samtliga ansökningar för växtbaserade naturläkemedel avgjorda

den 30 mars 2006, [FÖRETAG]

Den 29 mars godkändes de sista växtbaserade naturläkemedlen, det vill säga naturläkemedel vars aktiva beståndsdelar har sitt ursprung i växtriket. I och med detta har Läkemedelsverket fattat beslut om samtliga frilistade naturmedel. Totalt finns det nu 142 godkända naturläkemedel.

Uppdaterad patientinformation för Roaccutan

den 28 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nu publiceras en uppdaterad bipacksedel med patientinformation om Roaccutan. Att notera är att patienter rekommenderas att dra ner på intensiv fysisk aktivitet under pågående Roaccutanmedicinering.

Elidel och Protopic skall användas med försiktighet

den 27 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har utrett säkerheten för Elidel (pimekrolimus) och Protopic (takrolimus).

Lidl har tillstånd för försäljning av chokladägg

den 23 mars 2006, [ALLMÄNHET]

Lidl har ansökt om tillstånd och fick den 22 mars godkännande att importera och sälja Mr Chock i sina butiker.

Svåra biverkningar i engelsk läkemedelsstudie

den 17 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I media rapporteras om att sex friska försökspersoner i en klinisk läkemedelsstudie blivit allvarligt sjuka. Eftersom studien inte har granskats av Läkemedelsverket har vi mycket begränsad information om försöksläkemedlet och studien. Det som framkommit sammanfattas här.

Kedjebrev om steriliseringstablett – vandringshistoria?

den 14 mars 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har senaste dagarna fått flera frågor där man undrar över sanningen i ett cirkulerande kedjebrev. I brevet påstås att ett preparat, Progesterex, används av våldtäktsmän för att sterilisera kvinnor.

Rapport från diskussionsmöte om skabb och huvudlöss

den 8 mars 2006, [ALLMÄNHET]

Problemen med huvudlöss har blivit allt vanligare och försäljningen av lusmedel har ökat under många år. Diskussioner kring eventuell resistensutveckling och nya medicintekniska produkter mot löss har gjort att frågorna kring behandling blivit fler.

Nationell informationstjänst om fågelinfluensan - 020-20 20 00

den 3 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Fågelinfluensan ger upphov till många frågor. Genom ett samarbete mellan åtta statliga myndigheter ska det nu bli lättare för medborgarna att få svar genom ett 020-nummer.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies