Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Köp inte Tamiflu via internet

den 2 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I samband med att fågelinfluensan har nått Sverige vill Läkemedelsverket varna för de "kampanjerbjudanden" av Tamiflu som finns på svenskspråkiga webbplatser. Läkemedelsverket ser allvarligt på lättillgängligheten av läkemedlet Tamiflu via Internet och avråder bestämt från att köpa receptbelagda läkemedel på Internet.

Glukosamin uppmärksammat på nytt

den 28 februari 2006, [ALLMÄNHET]

I media har uppmärksammats en studie där glukosamins smärtlindrande effekt ifrågasätts. För närvarande pågår inom EU en utredning av glukosamins effekt. Där kan dessa studiedata komma att diskuteras tillsammans med övrig dokumentation.

Glukosamin uppmärksammat på nytt

den 27 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I media har uppmärksammats en studie som publicerades i veckans nummer av New England Journal of Medicine, där glukosamins smärtlindrande effekt ifrågasätts.

Utredning om nikotinläkemedel presenterad

den 23 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I dag presenterade utredningen om detaljhandel med läkemedel sitt delbetänkande angående försäljning av receptfria nikotinersättningsläkemedel.

Förnyad risk-nytta analys av Strattera (atomoxetin)

den 17 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En förnyad risk-nytta analys av Strattera (atomoxetin) har genomförts inom ramen för EU-samarbetet mellan läkemedelsmyndigheterna och under ledning av den engelska läkemedelsmyndigheten MHRA. Anledningen till denna genomgång var att man under hösten 2005 i kliniska läkemedelsprövningar noterat en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar som behandlades med Strattera. Information om detta har tidigare kommunicerats till förskrivare och allmänhet (se länk nedan).

Förslag om effektivare regler för byte av läkemedel på apotek

den 14 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket (LV), Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Konkurrensverket har i en gemensam skrivelse till regeringen föreslagit förbättringar av utbytet av läkemedel på apotek. Den tre år gamla reformen har bidragit till kraftigt minskade läkemedelskostnader för staten, sjukvården och konsumenterna. Förslaget innebär att utbytet effektiviseras ytterligare.

Metylfenidat (Concerta och Ritalin) skall inte förskrivas till patienter med kranskärlssjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller kraftigt förhöjt blodtryck

den 10 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA informerar på sin webbplats om risker för allvarliga biverkningar såsom blodtrycksstegring, hjärtinfarkt och stroke vid behandling med centralstimulerande läkemedel vid ADHD. Enligt uppgift planerar FDA att införa en så kallad ”black box warning” vilket innebär att informationen om riskerna särskilt lyfts fram i informationen till patienterna.

Gravida bör ej avbryta behandling mot depression utan att ha diskuterat med sin läkare

den 9 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dag diskuteras i flera medier en studie publicerad i tidskriften New England Journal of Medicin. I studien anges att behandling med SSRI-läkemedel under senare delen av graviditeten kan medföra en ökad risk för att det nyfödda barnet drabbas av försämrad syresättning direkt efter födelsen eftersom den normala anpassningen och öppningen av barnets lungblodkärl kan försvåras.

Personlig införsel av läkemedel kan innebära risker

den 2 februari 2006, [ALLMÄNHET]

Det har i media funnits uppgifter om att ett företag inom kort erbjuder sig att förmedla svenska recept för expedition vid apotek i Estland. De expedierade läkemedlen skall sedan skickas från Estland till patienten i Sverige. Patienter som väljer att få läkemedel levererade på detta vis bör vara medvetna om att läkemedlen är godkända för försäljning i exportlandet och således inte är försedda med märkning eller annan patientinformation på svenska.

Lanacrist avregistreras

den 30 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lanacrist kommer att avregistreras på företagets begäran. Lanacrist kan ersättas av Digoxin eller Lanoxin.

Marknadsföring av Artro Silium bedöms vara olaglig

den 30 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Angående annonsering om ”fantastiskt botemedel mot artros” – ”Artro Silium”. Under de senaste månaderna har annonsering förekommit i ett stort antal tidningar för en produkt kallad ”Artro Silium”. Produkten sägs innehålla ”organiskt kisel” och sägs ge omedelbar smärtlindring och återuppbygga det nedslitna brosket utan att ha några biverkningar. Det är Läkemedelsverkets bedömning att försäljningen av produkten strider mot gällande lagstiftning.

Skärpt uppmärksamhet på leverbiverkningar av Ketek

den 27 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förskrivare påminns om att Ketek skall användas med försiktighet av patienter med nedsatt leverfunktion. I det svenska biverkningsregistret finns inga rapporter om leverbiverkningar.

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

den 25 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket publicerar idag nya behandlingsrekommendationer för kronisk hjärtsvikt. Tidig diagnos och korrekt behandling kan avsevärt förbättra prognosen och patientens livssituation.

Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel

den 13 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandlingen med AVK-läkemedel är komplicerad på grund av läkemedlens smala terapeutiska fönster och behovet av individualiserad behandling.

Avregistrering av Narcanti (naloxon) injektionsvätska 0,02 mg/ml och 0,4 mg/ml

den 12 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Narcanti injektionsvätska 0,02 mg/ml och 4 mg/ml avregistreras på företagets begäran. Narcanti är en antidot som används vid opioidöverdos och postoperativ opioidbetingad andningsdepression.

Möjlighet till recept på läkemedelssubstans? Rapport om generisk förskrivning överlämnad till regeringen

den 10 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Fördelen med generisk förskrivning, där förskrivaren skriver recept på en läkemedelssubstans och inte ett läkemedelsvarunamn som i dag, är att det förenklar för förskrivarna. Detta ska dock vägas mot nackdelen med initiala kostnader, skriver Läkemedelsverket i den rapport man nu överlämnar till regeringen. Läkemedelsverkets bedömning är också att behovet av att införa generisk förskrivning har försvagats i och med utbytesreformen.

Nikotinersättningsmedel under graviditet

den 4 januari 2006, [FÖRETAG]

I dagarna har en studie om nikotinersättningsmedel till gravida kvinnor publicerats. Denna studie har väckt viss uppmärksamhet i media, där man bland annat dragit slutsatsen att nikotinersättning, med till exempel nikotinplåster eller nikotintuggummi under graviditet är farligare för fostret än om mamman skulle fortsätta röka.

Nikotinersättningsmedel under graviditet

den 4 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I dagarna har en studie om nikotinersättningsmedel givet till gravida kvinnor publicerats (1). Denna studie har väckt viss uppmärksamhet i media, där bl.a. slutsats dragits att nikotinersättning under graviditet är farligare för fostret än om modern skulle fortsätta röka. Det framhålls också att detta är baserat på ett stort underlag. Ingen jämförelse avseende graviditetsutfall mellan rökande kvinnor och kvinnor som använt nikotinersättningsmedel har dock gjorts i studien.

Rapport om generisk förskrivning i januari

den 22 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets slutrapport av regeringsuppdraget ”Generisk förskrivning” kommer att inlämnas till regeringen den 10 januari 2006.

Likartad klassificering av receptfria läkemedel inom EU

den 22 december 2005, []

2005-12-22: Sverige tillhör de EU-länder där en jämförelsevis mindre del av läkemedelsförsäljningen är receptfri. Skillnaden mellan EU-ländernas bedömning av vilka läkemedel som klassificerats som receptfria härrör emellertid främst från den tid då kraven för godkännande inte var lika centralt reglerade som i dag. Det slår Läkemedelsverket fast i den rapport man nu överlämnar till regeringen.

Ny föreskrift för kosmetiska och hygieniska produkter

den 22 december 2005, [FÖRETAG]

En ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter träder i kraft från den 30 december 2005. Föreskriften har nummer 2005:13.

Läkemedel testas på både män och kvinnor

den 21 december 2005, []

2005-12-21: Innan ett läkemedel godkänns för användning av kvinnor och män genomförs kliniska läkemedelsstudier på båda könen. Det slår Läkemedelsverket fast i den rapport man i dag överlämnar till regeringen.

Ansökan om nationell förnyelse

den 21 december 2005, [FÖRETAG]

De nya reglerna i den reviderade läkemedelslagstiftningen träder enligt förslaget i kraft den 1 april 2006. De nya reglerna innebär bl.a. att godkännandet kommer att gälla tillsvidare efter nästa förnyelse. Den tidigare bestämmelsen om 5-årsförnyelser tas alltså bort (med visst undantag).

Läkemedelsbiverkningar rapporteras även av sjuksköterskor

den 19 december 2005, []

2005-12-19: Även sjuksköterskor ska kunna rapportera läkemedelsbiverkningar, och samarbetet mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kring det nationella läkemedelsregistret utökas. Det är två av förslagen i den rapport som Läkemedelsverket i dag överlämnar till regeringen.

Utbytbara läkemedel: två rättsfall avgjorda

den 16 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Två överklagande mot Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet har nu avgjorts. De läkemedel som domarna avser är Lamotrigin Actavis tablett och Nitrolingual sublingualspray.

Varning för hög blyhalt i ayurvediskt preparat

den 15 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arbets- och miljömedicinenheten inom Stockholms läns landsting har uppmärksammat Läkemedelsverket på att ett ayurvediskt preparat, Ayu 69 Shaktiton, visat sig innehålla en mycket hög halt bly. Preparatet marknadsförs av Ayur-Veda AB i Markaryd. Blyhalten analyserades i samband med utredningen av en patient som hade höga halter av bly i blodet.

Maculaödem vid behandling med rosiglitazon (Avandia, Avandmet) och pioglitazon (Actos)

den 15 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

EMEA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har inlett en utredning av säkerheten med rosiglitazon och pioglitazon efter rapporter om att patienter drabbats av maculaödem, en svullnad i bakre delen av ögat.

Ändring i licensföreskrifter

den 15 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De nya licensföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2006. Förändringarna berör framförallt veterinärmedicinska läkemedel. Den viktigaste ändringen är att licensförfarandet numera ingår som en del i den så kallade "kaskadprincipen".

Angående tillgången på Trilafon i depåform

den 9 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Företaget Schering-Plough meddelade den 5 december 2005 Läkemedelsverket att Trilafon dekanoat för tillfället inte finns att tillgå på grund av tillverkningsproblem. Trilafon enantat kommer att avregistreras den 28 februari 2006 men har redan tagit slut.

Antikonception - behandlingsrekommendation

den 28 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den enskilda individen väljer själv preventivmetod och rådgivarens roll är att med sin kunskap hjälpa till att hitta den bästa metoden. I behandlingsrekommendationen redogörs för de olika preventivmetodernas för- och nackdelar samt användbarhet.

Humira – tvåårsuppföljning

den 23 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har gått igenom de biverkningsrapporter som inkommit för Humira, vilket godkändes i september 2003 för behandling av reumatoid artrit.

Läkemedelsverket välkomnar diskussion om avgifter och ambitionsnivå

den 23 november 2005, []

Resistens hos danska huvudlöss

den 23 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

En nyligen utkommen rapport från Skadedyrlaboratoriet i Danmark visar att det kan förekomma resistens mot läkemedel som används mot huvudlöss. De substanser som undersökts är malation och permetrin.

Läkemedelsutlöst akut pankreatit

den 22 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från en epidemiologisk studie av läkemedelsutlöst akut pankreatit som Läkemedelsverket genomfört i samarbete med regionala biverkningscentra i Umeå, Uppsala, Stockholm och Lund, har nyligen publicerats i webbupplagan av den vetenskapliga tidskriften Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Miljöinformation om läkemedel i Fass.se

den 18 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I oktober inleddes publicering av miljöinformation om läkemedel på läkemedelsportalen Fass.se, med syfte att ge relevant och förståelig information för olika användare såsom läkare, patienter och miljöintresserad allmänhet. En arbetsgrupp bestående av Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms läns landsting har tagit fram en modell för miljöklassificering av läkemedel. Läkemedelsverket ser mycket positivt på det resultat som kommit ut av arbetet.

Uppdatering av varningstext för antidepressiva läkemedel

den 17 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

EU-kommissionen har beslutat att en varning skall införas i produktinformationen för de antidepressiva läkemedlen vid behandling av barn. Texterna har uppdaterats för de läkemedel som Sverige har eget ansvar för men ännu är varningarna inte införda för alla de övriga.

Fentanylintoxikation efter behandling med flukonazol

den 16 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill påminna förskrivare om risken för läkemedelsinteraktion vid samtidig behandling med fentanyl och läkemedel som inhiberar CYP3A4, däribland den måttliga hämmaren flukonazol, på grund av en fallrapport som inkommit.

Inskränkt indikation på grund av upphävd karenstid

den 15 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Xylocain och Xylocain adrenalin injektionsvätska kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för behandling av häst och hund (ej nöt, får och get). Xylocain viskös 20 mg/mL oral lösning kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för behandling av häst och hund (ej nöt och svin). Rompun injektionsvätska och Narcoxyl injektionsvätska kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för nöt, häst, hund och katt (ej får). För andra djurslag än de godkända är det dock möjligt att använda läkemedlen enligt kaskadprincipen om det inte finns andra valmöjligheter.

Astma är kontraindikation vid behandling med ögondroppar innehållande icke-selektiva betablockerare

den 14 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Att betablockerare kan ge astmabesvär alternativt förvärra astmasjukdom är känt. Behandling med icke-selektiva betablockerare, även i form av ögondroppar, är kontraindicerad vid astmasjukdom.

Förskrivande läkare och idrottare bör känna till vilka läkemedel som är dopingklassade

den 9 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkare bör fråga om en patient är idrottsutövare eller ej. Samtidigt borde det vara en grundregel att alla idrottsmän vid läkarbesök aktivt informerar om att hon/han är idrottare.

Concerta (metylfenidat) - biverkningsuppföljning

den 9 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har gått igenom de biverkningsrapporter som inkommit för Concerta, vilket godkändes för marknadsföring i nov 2002. Concerta ingår som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD hos barn över sex år och tonåringar.

Smärtbehandling hos hund och katt

den 7 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Större medvetande och förståelse för smärtor och smärtfyllda tillstånd hos djur är en av orsakerna till att användningen av smärtstillande läkemedel till hund och katt har ökat de senaste åren.

Seroxat (paroxetin) och risken för fosterskada

den 7 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsföretaget GSK har till Läkemedelsverket och övriga europeiska läkemedelsmyndigheter presenterat resultat från en epidemiologisk studie, som visar en möjlig ökad risk för hjärtmissbildning hos fostret när paroxetin använts under tidig graviditet jämfört med andra antidepressiva läkemedel.

Godkännandebevis ersätts av godkännandebrev

den 4 november 2005, [FÖRETAG]

Från den 11 november kommer de godkännandebevis som tidigare skickats till sökande företag att ersättas av godkännandebrev.

Bisfosfonater och osteonekros i käken

den 4 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har de senaste åren i litteraturen rapporterats ett antal fall med osteonekros i käken i samband med behandling med bisfosfonater, främst med zoledronat och pamidronat. En majoritet av dem som har diagnostiserats med denna åkomma har varit patienter med maligna sjukdomar som har fått strålbehandling och/eller annan immunosuppressiv behandling. Uppkomsten har satts i samband med tandingrepp såsom tandextraktion och flera av patienterna har visat tecken på lokal infektion.

EudraVigilance – uppdaterad information angående biverkningsrapportering av humanläkemedel

den 4 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

EMEA har upprättat databasen EudraVigilance, bestående av två moduler EV CT (EudraVigilance Clinical Trial Module) respektive EV PM (EudraVigilance Post-Marketing Module), för att registrera rapporterade biverkningar. I EV CT registreras biverkningsrapporter från kliniska prövningar, s k SUSARs (misstänkta, oförutsedda, allvarliga oönskade reaktioner) och i EV PM registreras spontanrapporter.

Uppdaterade ansökningsblanketter för godkännande av läkemedel

den 4 november 2005, [FÖRETAG]

Kommissionen har publicerat uppdaterade ansökningsblanketter för humana och veterinära läkemedel. Uppdateringen omfattar den nya läkemedelslagstiftningen. En uppdaterad version av riktlinjen för produktresuméer (SPC) har också publicerats.

Ändringar i läkemedelslagstiftningen i april 2006

den 2 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den hos Socialdepartementet och hos Läkemedelsverket pågående omarbetningen av lagstiftningen om läkemedel börjar nu gå mot sitt slutskede. Omarbetningen har skett till följd av tre nya direktiv från EU vilka innebär ändringar i de direktiv som hittills gällt på läkemedelsområdet.

Läkemedelsbiverkningar hos djur rapporterade år 2004

den 2 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En sammanställning över de läkemedelsbiverkningar som Sveriges veterinärer rapporterat till Läkemedelsverket visar att de biverkningar som rapporteras oftast är de som ses i samband med vaccinationer.

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner

den 27 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förekomsten av invasiva svampinfektioner har ökat de senaste decennierna. Rekommendationerna omfattar såväl jäst- som mögelsvamp och tar bland annat upp diagnostik, val av farmakologisk behandling och när det kan vara motiverat att behandla profylaktiskt.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies