Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Ny blankett för ändringar i bipacksedlar (PIL) och märkning

den 11 maj 2006, [FÖRETAG]

Behandling om förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom (primär prevention) - ny rekommendation

den 9 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny tillståndsgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor

den 5 maj 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har varit tillståndgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor. Från och med den 1 maj 2006 överförs detta ansvar till Statens Folkhälsoinstitut.

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning

den 5 maj 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel trädde i kraft den 2 maj. Bland nyheterna märks bland annat ny periodicitet för de periodiska säkerhetssammanställningarna och elektronisk biverkningsrapportering.

Vilseledande marknadsföring av Ephidril

den 3 maj 2006, [ALLMÄNHET]

Under de senaste veckorna har en kraftfull kampanj förekommit i form av oadresserad reklam till hushållen för en produkt kallad Ephidril. Produkten har inte testats eller godkänts av någon myndighet. Det är okänt vilka effekter eller bieffekter preparatet har eller vad det innehåller.

Klinisk prövning med vaccin som är genmodifierat virus - tillfälle att lämna synpunkter

den 2 maj 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Amerikanska läkemedelsmyndigheten och svenska Läkemedelsverket i nytt avtal

den 28 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten The Food and Drug Administration (FDA) och svenska Läkemedelsverket har undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information. Avtalet börjar gälla från april 2006 och tillåter de två läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts. Det kan till exempel handla om information om införande av lagar eller interna beslutsunderlag.

Ny blankett för förnyelse av parallellimporterat läkemedel

den 28 april 2006, [FÖRETAG]

Med anledning av ändringarna i läkemedelslagstiftningen som är beslutade av riksdagen 5 april 2006 och träder i kraft 1 maj 2006 har ansökningsblanketten för förnyat godkännande uppdaterats.

Nya utbytesgrupper för magsyraläkemedel 1 maj

den 28 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I samband med att Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) beslut i genomgången av magsyraläkemedel börjar gälla 1 maj kommer utbytesgrupperna att ändras. De läkemedel som förlorar sin subvention kommer inte längre ingå i utbytet på landets apotek.

Ändring i regelverket för kliniska prövningar

den 12 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk (LVFS 2003:6); 2006:1

Ny blankett för ansökan om byte av referens-SPC för parallellimporterat läkemedel

den 11 april 2006, [FÖRETAG]

Ny blankett för ansökan om ny referens-SPC för parallellimporterat läkemedel där motsvarande direktimporterat läkemedel avregistrerats.

Biverkningsuppföljning av glukosaminprodukter som läkemedel

den 11 april 2006, [ALLMÄNHET]

Tre år efter det att den första glukosaminprodukten godkändes för försäljning som läkemedel i Sverige har Läkemedelsverket gjort en treårsuppföljning av biverkningarna. Antalet rapporterade biverkningar har ökat sedan produkterna godkändes som läkemedel, något som visar på en av fördelarna med att glukosaminprodukterna nu är klassificerade som läkemedel.

Ändringar i läkemedelslagstiftningen antagna av riksdagen

den 7 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Riksdagen beslutade den 5 april 2006 att anta regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen.

Säkerhetsvarning angående blodsockermätare

den 7 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vissa serier av blodsockermätare som levererats på den svenska marknaden är ställbara att visa plasmaglukosvärdet som mg/dL i stället för mmol/L. Valet av felaktig sort kan oavsiktligt göras av patienten t.ex. i samband med manuell justering av datum och tid. Användare som har råkat/råkar ut för detta har fått/får sina mätare uppgraderade eller utbytta.

Yasmin och ischemisk kolit

den 5 april 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat trombosrisken med p-piller och vikten av att förskrivarna rapporterar allvarliga biverkningar i samband med p-pilleranvändning (1,2). Yasmin är ett relativt nytt antikonceptionellt läkemedel som innehåller etinylestradiol och drospirenon och godkändes i september 2000. Här presenteras ett fall av ischemisk kolit som möjlig biverkan till Yasmin.

Informationstjänst om fågelinfluensa även på Internet

den 31 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dag publiceras webbplatsen www.fagelinfluensa.info som ett komplement till den myndighetsgemensamma telefontjänsten för information om fågelinfluensan.

Tre års biverkningsuppföljning av glukosaminprodukter som läkemedel

den 30 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan den första glukosaminprodukten godkändes 2002 har Läkemedelsverket mottagit ökat antal biverkningsrapporter jämfört med tidigare. Detta ger stöd för argumentet i den tidigare diskussionen om fördelar med läkemedelsklassificering, det vill säga större möjlighet att upptäcka biverkningar.

Samtliga ansökningar för växtbaserade naturläkemedel avgjorda

den 30 mars 2006, [FÖRETAG]

Den 29 mars godkändes de sista växtbaserade naturläkemedlen, det vill säga naturläkemedel vars aktiva beståndsdelar har sitt ursprung i växtriket. I och med detta har Läkemedelsverket fattat beslut om samtliga frilistade naturmedel. Totalt finns det nu 142 godkända naturläkemedel.

Uppdaterad patientinformation för Roaccutan

den 28 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Nu publiceras en uppdaterad bipacksedel med patientinformation om Roaccutan. Att notera är att patienter rekommenderas att dra ner på intensiv fysisk aktivitet under pågående Roaccutanmedicinering.

Elidel och Protopic skall användas med försiktighet

den 27 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har utrett säkerheten för Elidel (pimekrolimus) och Protopic (takrolimus).

Lidl har tillstånd för försäljning av chokladägg

den 23 mars 2006, [ALLMÄNHET]

Lidl har ansökt om tillstånd och fick den 22 mars godkännande att importera och sälja Mr Chock i sina butiker.

Svåra biverkningar i engelsk läkemedelsstudie

den 17 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I media rapporteras om att sex friska försökspersoner i en klinisk läkemedelsstudie blivit allvarligt sjuka. Eftersom studien inte har granskats av Läkemedelsverket har vi mycket begränsad information om försöksläkemedlet och studien. Det som framkommit sammanfattas här.

Kedjebrev om steriliseringstablett – vandringshistoria?

den 14 mars 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har senaste dagarna fått flera frågor där man undrar över sanningen i ett cirkulerande kedjebrev. I brevet påstås att ett preparat, Progesterex, används av våldtäktsmän för att sterilisera kvinnor.

Rapport från diskussionsmöte om skabb och huvudlöss

den 8 mars 2006, [ALLMÄNHET]

Problemen med huvudlöss har blivit allt vanligare och försäljningen av lusmedel har ökat under många år. Diskussioner kring eventuell resistensutveckling och nya medicintekniska produkter mot löss har gjort att frågorna kring behandling blivit fler.

Nationell informationstjänst om fågelinfluensan - 020-20 20 00

den 3 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Fågelinfluensan ger upphov till många frågor. Genom ett samarbete mellan åtta statliga myndigheter ska det nu bli lättare för medborgarna att få svar genom ett 020-nummer.

Köp inte Tamiflu via internet

den 2 mars 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I samband med att fågelinfluensan har nått Sverige vill Läkemedelsverket varna för de "kampanjerbjudanden" av Tamiflu som finns på svenskspråkiga webbplatser. Läkemedelsverket ser allvarligt på lättillgängligheten av läkemedlet Tamiflu via Internet och avråder bestämt från att köpa receptbelagda läkemedel på Internet.

Glukosamin uppmärksammat på nytt

den 28 februari 2006, [ALLMÄNHET]

I media har uppmärksammats en studie där glukosamins smärtlindrande effekt ifrågasätts. För närvarande pågår inom EU en utredning av glukosamins effekt. Där kan dessa studiedata komma att diskuteras tillsammans med övrig dokumentation.

Glukosamin uppmärksammat på nytt

den 27 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I media har uppmärksammats en studie som publicerades i veckans nummer av New England Journal of Medicine, där glukosamins smärtlindrande effekt ifrågasätts.

Utredning om nikotinläkemedel presenterad

den 23 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I dag presenterade utredningen om detaljhandel med läkemedel sitt delbetänkande angående försäljning av receptfria nikotinersättningsläkemedel.

Förnyad risk-nytta analys av Strattera (atomoxetin)

den 17 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En förnyad risk-nytta analys av Strattera (atomoxetin) har genomförts inom ramen för EU-samarbetet mellan läkemedelsmyndigheterna och under ledning av den engelska läkemedelsmyndigheten MHRA. Anledningen till denna genomgång var att man under hösten 2005 i kliniska läkemedelsprövningar noterat en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar som behandlades med Strattera. Information om detta har tidigare kommunicerats till förskrivare och allmänhet (se länk nedan).

Förslag om effektivare regler för byte av läkemedel på apotek

den 14 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket (LV), Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Konkurrensverket har i en gemensam skrivelse till regeringen föreslagit förbättringar av utbytet av läkemedel på apotek. Den tre år gamla reformen har bidragit till kraftigt minskade läkemedelskostnader för staten, sjukvården och konsumenterna. Förslaget innebär att utbytet effektiviseras ytterligare.

Metylfenidat (Concerta och Ritalin) skall inte förskrivas till patienter med kranskärlssjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller kraftigt förhöjt blodtryck

den 10 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA informerar på sin webbplats om risker för allvarliga biverkningar såsom blodtrycksstegring, hjärtinfarkt och stroke vid behandling med centralstimulerande läkemedel vid ADHD. Enligt uppgift planerar FDA att införa en så kallad ”black box warning” vilket innebär att informationen om riskerna särskilt lyfts fram i informationen till patienterna.

Gravida bör ej avbryta behandling mot depression utan att ha diskuterat med sin läkare

den 9 februari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dag diskuteras i flera medier en studie publicerad i tidskriften New England Journal of Medicin. I studien anges att behandling med SSRI-läkemedel under senare delen av graviditeten kan medföra en ökad risk för att det nyfödda barnet drabbas av försämrad syresättning direkt efter födelsen eftersom den normala anpassningen och öppningen av barnets lungblodkärl kan försvåras.

Personlig införsel av läkemedel kan innebära risker

den 2 februari 2006, [ALLMÄNHET]

Det har i media funnits uppgifter om att ett företag inom kort erbjuder sig att förmedla svenska recept för expedition vid apotek i Estland. De expedierade läkemedlen skall sedan skickas från Estland till patienten i Sverige. Patienter som väljer att få läkemedel levererade på detta vis bör vara medvetna om att läkemedlen är godkända för försäljning i exportlandet och således inte är försedda med märkning eller annan patientinformation på svenska.

Lanacrist avregistreras

den 30 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lanacrist kommer att avregistreras på företagets begäran. Lanacrist kan ersättas av Digoxin eller Lanoxin.

Marknadsföring av Artro Silium bedöms vara olaglig

den 30 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Angående annonsering om ”fantastiskt botemedel mot artros” – ”Artro Silium”. Under de senaste månaderna har annonsering förekommit i ett stort antal tidningar för en produkt kallad ”Artro Silium”. Produkten sägs innehålla ”organiskt kisel” och sägs ge omedelbar smärtlindring och återuppbygga det nedslitna brosket utan att ha några biverkningar. Det är Läkemedelsverkets bedömning att försäljningen av produkten strider mot gällande lagstiftning.

Skärpt uppmärksamhet på leverbiverkningar av Ketek

den 27 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förskrivare påminns om att Ketek skall användas med försiktighet av patienter med nedsatt leverfunktion. I det svenska biverkningsregistret finns inga rapporter om leverbiverkningar.

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

den 25 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket publicerar idag nya behandlingsrekommendationer för kronisk hjärtsvikt. Tidig diagnos och korrekt behandling kan avsevärt förbättra prognosen och patientens livssituation.

Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel

den 13 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandlingen med AVK-läkemedel är komplicerad på grund av läkemedlens smala terapeutiska fönster och behovet av individualiserad behandling.

Avregistrering av Narcanti (naloxon) injektionsvätska 0,02 mg/ml och 0,4 mg/ml

den 12 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Narcanti injektionsvätska 0,02 mg/ml och 4 mg/ml avregistreras på företagets begäran. Narcanti är en antidot som används vid opioidöverdos och postoperativ opioidbetingad andningsdepression.

Möjlighet till recept på läkemedelssubstans? Rapport om generisk förskrivning överlämnad till regeringen

den 10 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Fördelen med generisk förskrivning, där förskrivaren skriver recept på en läkemedelssubstans och inte ett läkemedelsvarunamn som i dag, är att det förenklar för förskrivarna. Detta ska dock vägas mot nackdelen med initiala kostnader, skriver Läkemedelsverket i den rapport man nu överlämnar till regeringen. Läkemedelsverkets bedömning är också att behovet av att införa generisk förskrivning har försvagats i och med utbytesreformen.

Nikotinersättningsmedel under graviditet

den 4 januari 2006, [FÖRETAG]

I dagarna har en studie om nikotinersättningsmedel till gravida kvinnor publicerats. Denna studie har väckt viss uppmärksamhet i media, där man bland annat dragit slutsatsen att nikotinersättning, med till exempel nikotinplåster eller nikotintuggummi under graviditet är farligare för fostret än om mamman skulle fortsätta röka.

Nikotinersättningsmedel under graviditet

den 4 januari 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I dagarna har en studie om nikotinersättningsmedel givet till gravida kvinnor publicerats (1). Denna studie har väckt viss uppmärksamhet i media, där bl.a. slutsats dragits att nikotinersättning under graviditet är farligare för fostret än om modern skulle fortsätta röka. Det framhålls också att detta är baserat på ett stort underlag. Ingen jämförelse avseende graviditetsutfall mellan rökande kvinnor och kvinnor som använt nikotinersättningsmedel har dock gjorts i studien.

Likartad klassificering av receptfria läkemedel inom EU

den 22 december 2005, []

2005-12-22: Sverige tillhör de EU-länder där en jämförelsevis mindre del av läkemedelsförsäljningen är receptfri. Skillnaden mellan EU-ländernas bedömning av vilka läkemedel som klassificerats som receptfria härrör emellertid främst från den tid då kraven för godkännande inte var lika centralt reglerade som i dag. Det slår Läkemedelsverket fast i den rapport man nu överlämnar till regeringen.

Rapport om generisk förskrivning i januari

den 22 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets slutrapport av regeringsuppdraget ”Generisk förskrivning” kommer att inlämnas till regeringen den 10 januari 2006.

Ny föreskrift för kosmetiska och hygieniska produkter

den 22 december 2005, [FÖRETAG]

En ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter träder i kraft från den 30 december 2005. Föreskriften har nummer 2005:13.

Ansökan om nationell förnyelse

den 21 december 2005, [FÖRETAG]

De nya reglerna i den reviderade läkemedelslagstiftningen träder enligt förslaget i kraft den 1 april 2006. De nya reglerna innebär bl.a. att godkännandet kommer att gälla tillsvidare efter nästa förnyelse. Den tidigare bestämmelsen om 5-årsförnyelser tas alltså bort (med visst undantag).

Läkemedel testas på både män och kvinnor

den 21 december 2005, []

2005-12-21: Innan ett läkemedel godkänns för användning av kvinnor och män genomförs kliniska läkemedelsstudier på båda könen. Det slår Läkemedelsverket fast i den rapport man i dag överlämnar till regeringen.

Läkemedelsbiverkningar rapporteras även av sjuksköterskor

den 19 december 2005, []

2005-12-19: Även sjuksköterskor ska kunna rapportera läkemedelsbiverkningar, och samarbetet mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kring det nationella läkemedelsregistret utökas. Det är två av förslagen i den rapport som Läkemedelsverket i dag överlämnar till regeringen.

Utbytbara läkemedel: två rättsfall avgjorda

den 16 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Två överklagande mot Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet har nu avgjorts. De läkemedel som domarna avser är Lamotrigin Actavis tablett och Nitrolingual sublingualspray.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies