Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Begränsad utlämning av Tamiflu

den 24 oktober 2005, []

För att motverka att en bristsituation uppstår för det antivirala läkemedlet Tamiflu har Läkemedelsverket beslutat att begränsa apotekens rätt att expediera rekvisitioner av Tamiflu. Högst 10 förpackningar får lämnas ut per rekvisition.

Omfattande förbättringar av EudraCT

den 21 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska webbportalen för ansökan och handläggning av kliniska prövningar, EudraCT, uppdateras 14-18 november. Den nya versionen innebär ett flertal förbättringar för både ansökande och handläggande parter. Uppgraderingen innebär dock att tjänsten inte är i drift 14-18 november 2005.

Mardrömmar och andra sömnstörningar av simvastatin

den 19 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) finns totalt 738 rapporter för simvastatin och ca 10 % av dessa avser psykiska biverkningar. Av psykiska biverkningar är mardrömmar vanligast med 21 rapporter följt av insomnia/sömnrubbning (17 rapporter) och nedstämdhet/depression (16 rapporter).

Underhållsbehandling av astma - nytt läkemedel

den 18 oktober 2005, [FÖRETAG]

Spelberoende - en rapporterad biverkan vid parkinsonbehandling

den 18 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Leann Dodd och medarbetare har publicerat en artikel som beskriver plötsligt insättande spelmissbruk hos en rad Parkinsonpatienter som behandlats med någon av de båda dopaminagonisterna pramipexol eller ropinirol (1). I Sverige förekommer dessa substanser i läkemedlen Sifrol respektive Requip.

Utvärdering av NSAID-läkemedel avslutad

den 17 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har efter genomgång av data för icke-selektiva NSAID-läkemedel gällande biverkningar i hjärta-kärl och mag-tarmkanalen samt svåra hudbiverkningar bedömt att inga nya säkerhetsproblem föreligger för dessa preparat.

Utbytbart eller ”Får ej bytas ut”- signering?

den 13 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Många gånger ifrågasätts besluten och lämpligheten av utbyte, inte bara av läkemedelsindustrin utan även av förskrivare och patienter. Med tanke på de kommentarer och frågor Läkemedelsverket får om utbytbarhet verkar det som om man många gånger förbisett möjligheten att signera i rutan ”Får ej bytas ut”.

Grapefruktkärneextrakt och interaktion med Waran (warfarin)

den 12 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill göra förskrivare, mottagningspersonal och allmänhet uppmärksamma på att en produkt innehållande grapefruktkärneextrakt har rapporterats ge interaktion med Waranbehandling.

Miljöklassificering för läkemedel på FASS.se

den 10 oktober 2005, []

Idag den 10 oktober inleds publicering av miljöinformation om läkemedel på läkemedelsportalen fass.se, med syfte att ge relevant och förståelig information för olika användare. Projektet är det första i sitt slag i världen. Bakom miljöklassificeringen står en arbetsgrupp med Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen LIF, Läkemedelsverket, Stockholms Läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting.

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel

den 6 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De tidigare rekommendationerna för behandling av influensa har nu uppdaterats. Årlig vaccination av medicinska riskgrupper är den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa. De nya rekommendationerna har även kompletterats med ett avsnitt om fågelinfluensa och influensapandemi.

Förnyad säkerhetsinformation för licenspreparatet Strattera

den 29 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den engelska läkemedelsmyndigheten MHRA och företaget Eli Lilly har beslutat att uppdatera produktinformationstexten avseende säkerheten för läkemedlet Strattera.

Frågor och svar från MRFG och EMEA

den 23 september 2005, [FÖRETAG]

MRFG har nu publicerat ett Question & Answers-dokument som belyser olika frågor om tillämpning av de nya reglerna i övergången mellan gammal och ny lagstiftning.

Kombinationsvaccinet Hexavac dras in tillfälligt

den 20 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har beslutat att som en försiktighetsåtgärd tillfälligt dra tillbaka försäljningstillståndet för Hexavac pga. tveksamhet avseende det långvariga vaccinskyddet mot hepatit B. Hexavac är ett kombinationsvaccin som ges till barn för att förhindra difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b- infektion.

Kombinationsvaccinet Hexavac dras in tillfälligt – Nationella aspekter

den 20 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hexavac är ett kombinationsvaccin som ges mot sex olika sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae b-infektion och hepatit B. Efter beslut i den europeiska läkemedelsnämnden (CHMP) kommer vaccinet, som en försiktighetsåtgärd, att tillfälligt dras tillbaka, eftersom otillräckligt långtidsskydd mot hepatit B har konstaterats i vissa fall. Beslutet beror däremot ej på oro för biverkningar. Någon misstanke om försämrad skyddseffekt mot de övriga sjukdomarna finns inte.

Frågor och svar om den tillfälliga indragningen av försäljningstillstånd för Hexavac

den 20 september 2005, [ALLMÄNHET]

Ordinera extempore via e-recept nu möjligt

den 12 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Angående nya medel mot huvudlöss

den 12 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Alla varor som innehåller efedrin klassas som läkemedel

den 7 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sedan den 1 september 2005 omfattas samtliga varor som innehåller efedrin eller efedraextrakt av läkemedelslagen. De varor med innehåll av efedrin och efedraextrakt som inte är godkända som läkemedel blir därmed olagliga att sälja.

Utvärdering av risken för hjärt-kärlbiverkningar hos icke-selektiva antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 3 augusti 2005, [ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat så kallade icke-selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID) vad gäller hjärt-kärlbiverkningar. rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Alla patienter bör dock använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symtomen.

Påminnelse om att paracetamol (t.ex. Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan påverka behandlingen med warfarin (Waran)

den 3 augusti 2005, [ALLMÄNHET]

Paracetamol (som finns receptfritt i bland annat Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan öka effekten av warfarin (Waran) om paracetamol används under flera dagar. Fenomenet är känt sedan tidigare, men en ny publicerad studie gör att Läkemedelsverket vill påminna om detta.

Utvärdering av icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAIDs, avseende hjärt-kärlbiverkningar

den 2 augusti 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel avseende hjärt-kärlbiverkningar och rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Myndigheten understryker dock att alla patienter bör använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symptomen.

Paracetamol kan öka INR vid warfarinbehandling - påminnelse om känd interaktion

den 25 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har nyligen fått information från sjukvården om att man inte kände till att paracetamol, basläkemedlet för smärtbehandling av patienter som står på warfarin, interagerar med warfarin. Interaktionen beskrevs i Information från Läkemedelsverket år 2000 (1) och på verkets hemsida. Slutsatsen i artikeln var att:

Varför finns det olika grupper med lamotrigin på utbyteslistan?

den 13 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har bedömt att generiska läkemedel innehållande lamotrigin inte är utbytbara mot originalläkemedlet eller parallellimporterat lamotrigin.

Disipal (orfenadrinhydroklorid) avregistreras - tillgången redan begränsad

den 12 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Yamanouchi Pharma har beslutat att dra tillbaka Disipal från marknaden från och med den 1 augusti 2005 på grund av låg försäljning. Tillgången på läkemedlet är redan nu begränsad.

Erytromycin bör undvikas under tidig graviditet

den 6 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Erytromycin är ett antibiotikum, som har funnits och använts i Sverige sedan 1950-talet och f.n. finns två produkter på marknaden: Ery-Max (AstraZeneca) och Abboticin (Abbott). En ny studie från det svenska medicinska födelseregistret tyder på att användning av erytromycin under tidig graviditet innebär en ökad risk för hjärtkärlmissbildning (1). Resultatet bör tolkas försiktigt, eftersom påverkan av samverkande faktorer inte helt kan uteslutas genom studiens design.

Ketamin narkotikaklassat

den 5 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan den 1 juli 2005 är läkemedelssubstansen ketamin klassificerat som narkotika. Orsaken är bl.a. ett ökat antal signaler om missbruk. Narkotikaklassningen innebär speciella restriktioner vad gäller bl.a. import och export av substansen.

EMEA avslutar säkerhetsgenomgång av coxiber

den 27 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har vid upprepade tillfällen under det senaste året publicerat ny information om biverkningar av coxiber. En genomgång av säkerheten har nu avslutats i europasamarbetet.

Biverkningsarbetet år 2004

den 21 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förlikning om anställningstvist

den 8 juni 2005, []

Läkemedelsverket har träffat en förlikning med en kvinna angående en anställningstvist. Kvinnan har varit engagerad av Läkemedelsverket i ett uppdrag som syftade till att skaffa information om hur läkemedel används vid missbruk. Informationen är en av flera källor som ligger till grund för klassificering av läkemedel. - Vi väljer att informera om denna förlikning eftersom kvinnans arbete för Läkemedelsverket har uppmärksammats i media, säger Gunnar Alvan, generaldirektör vid Läkemedelsverket i Uppsala.

Klinisk prövning med vaccin som är genmodifierat virus

den 3 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Statens smittskyddsinstitut (SMI) har sökt tillstånd för att genomföra en klinisk prövning med en Vaccinia vektor (Modified Vaccinia Ankara) som har genmodifierats. Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att yttra sig innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

FASS granskas inte av Läkemedelsverket

den 2 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Före EU-inträdet granskades texterna i Fass av Läkemedelsverket och redaktionen på LINFO. Detta samarbete upphörde i och med EU-anpassningen. Istället granskar och godkänner Läkemedelsverket produktresuméer (SPC:er) och bipacksedlar, som idag är de legala dokumenten. Produktresuméns och bipacksedelns utformning är gemensam för alla produkter och inom hela EU. Alla godkända produktresuméer och bipacksedlar finns på Läkemedelsverkets webbplats alltid i senast uppdaterad version.

Fortsatt reglerad handel med läkemedel - dagens lagstiftning gäller

den 31 maj 2005, []

EG-domstolen har i dag avkunnat sin dom i det så kallade Bringwellmålet, som har bäring på det svenska apoteksmonopolet. Domen innebär att formerna för apoteksmonopolet måste förändras. Detaljhandel med läkemedel utan tillstånd är fortfarande förbjudet.

Fosamax och utbytbarhet

den 25 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket fattade den 2 mars 2005 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat.

Se upp för solen vid användning av NSAID-innehållande geler och plåster

den 25 maj 2005, [ALLMÄNHET]

Solexponering skall undvikas vid lokal användning av NSAID-innehållande geler och plåster

den 24 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inför den kommande sommarsäsongen vill Läkemedelsverket ånyo fästa uppmärksamhet på varningen för exponering av behandlande hudytor för direkt solljus vid användning av följande beredningar för lokal hudapplikation: Orudis gel, Zon gel, Siduro gel, Ibumetin gel, Ipren gel och Flector medicinskt plåster. De tre första innehåller ketoprofen, de två senare ibuprofen och den sistnämnda diklofenak.

Läkemedel som innehåller dextropropoxifen (DXP)

den 23 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

– Läkemedelsverkets värdering av den medicinska ändamålsenligheten. Åtgärder för att ytterligare öka säkerheten vid användning.

Kombinationspreparat innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005

den 23 maj 2005, [ALLMÄNHET]

Fasta kombinationer av smärtstillande läkemedel innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005

den 20 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Som tidigare meddelats har Läkemedelsverket gjort en genomgripande utredning av den medicinska ändamålsenligheten för smärtstillande preparat som innehåller dextropropoxifen (DXP). Utredningen omfattar läkemedel som innehåller enbart DXP, Doloxene och Dexofen – och där DXP kombinerats med annat smärtstillande läkemedel – Paraflex comp (DXP+ASA+klorzoxazone) och Distalgesic (DXP+paracetamol), s.k. fast kombination.

Ebixa (memantin) – biverkningsuppföljning

den 5 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En genomgång har gjorts av hittills inkomna biverkningsrapporter för Ebixa, som godkändes i maj 2002 för behandling av patienter med medelsvår till svår Alzheimers sjukdom. Ebixa innehåller som aktiv substans memantinhydroklorid, vilket är en icke-kompetetiv N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist med måttlig affinitet. En hypotes är att Alzheimers sjukdom helt eller delvis uppkommer genom överstimulering av NMDA-receptorer av glutamat.

Nya data om HRT och livmodercancer

den 29 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny publikation om HRT från den engelska Million Women Study

Läkemedel mot depression hos barn – ny bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten

den 26 april 2005, [ALLMÄNHET]

Läkemedel mot depression hos barn - ny bedömning av den europeiska läkemedelsnämnden

den 25 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

CHMP, den europeiska läkemedelsnämnden, har nu avslutat utredningen av säkerheten hos de antidepressiva läkemedlen (SSRI , selektiva serotoninåterupptagshämmare och SNRI serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare) vid användning hos barn och ungdomar

Lamotrigin – original och generika inte utbytbara

den 19 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare informerat om grunderna för att bedöma de antiepileptiska läkemedlen Neurontin och Gabapentin Nycomed (gabapentin) respektive Tegretol Retard och Trimonil Retard (karbamazepin) som inte utbytbara. Huvudskälet var i båda fallen att det inte kan uteslutas att små skillnader i plasmakoncentrationer vid behandling av epilepsi kan vara av betydelse för såväl effekt som risken för biverkningar hos den individuella patienten. Bedömningen grundas således på indikationen epilepsi.

Angående poliovaccin och apnjureceller

den 14 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

TV-programmet ”Tema: Virus och smitta - Hur uppstod aids?” i SVT lördagen den 9 april 2005 innehöll ett inslag som gav intrycket av att de poliovacciner som används idag tillverkas i celler som tas direkt från apnjurar. Detta stämmer inte för de poliovacciner som numera används i Sverige.

Bextra (valdecoxib) dras bort från marknaden

den 11 april 2005, [ALLMÄNHET]

FDA ändrar produktinformationen för NSAID – vad har hänt i Europa?

den 8 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, informerade den 7 april om att man inför en varningstext på förpackningarna av NSAID (smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel) där patienter med hjärt/kärlsjukdomar varnas för användning av preparaten. De europeiska läkemedelsmyndigheterna införde nyligen, vilket LV tidigare informerat om, en kontraindikation (dvs. läkemedlet skall ej användas) för undergruppen coxiber. Läkemedelsverket fann inte skäl att då införa motsvarande varning för NSAID-gruppen utan deltar i och avvaktar resultatet av den utvärdering av NSAID-produkterna som inletts i Europa som en följd av coxibutredningen. FDA:s utredning kommer att vägas in i den bedömningen.

Bextra (valdecoxib) dras bort från marknaden

den 8 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Pfizer stoppar försäljningen av Bextra på de europeiska och amerikanska marknaderna. Detta är en följd av en utredning som den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, nyligen avslutat. En ökad risk för allvarliga hudbiverkningar (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom och erytema multiforme) jämfört med andra coxiber är huvudskäl till att FDA uppmanat företaget att dra tillbaka produkten. Bextra har nyligen bedömts inom det europeiska samarbetet och en skärpt varning om hudbiverkningarna infördes då i produktinformationen. Vid tecken på överkänslighet eller hudutslag skall behandlingen avbrytas.

Utbytbarhet av parallellimporterade läkemedel

den 29 mars 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har kommit till Läkemedelsverkets kännedom att reglerna för utbyte av läkemedel där det finns parallellimporterade alternativ inte är fullständigt kända. Om man vid förskrivning av ett läkemedel av medicinska skäl anser att det förskrivna läkemedlet inte skall bytas ut skall som bekant rutan ”Får inte bytas ut” signeras.

Ezetrol och muskelsönderfall (rabdomyolys)

den 23 mars 2005, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedel - bara för män?

den 7 mars 2005, []

Kvinnor deltar i kliniska prövningar i lika stor utsträckning som män. Den utbredda missuppfattningen om att nya läkemedel bara skulle testas på män beror troligtvis på att läkemedelsföretag och myndigheter inte har informerat tillräckligt om hur gällande regler ser ut.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies