Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Maculaödem vid behandling med rosiglitazon (Avandia, Avandmet) och pioglitazon (Actos)

den 15 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

EMEA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har inlett en utredning av säkerheten med rosiglitazon och pioglitazon efter rapporter om att patienter drabbats av maculaödem, en svullnad i bakre delen av ögat.

Varning för hög blyhalt i ayurvediskt preparat

den 15 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arbets- och miljömedicinenheten inom Stockholms läns landsting har uppmärksammat Läkemedelsverket på att ett ayurvediskt preparat, Ayu 69 Shaktiton, visat sig innehålla en mycket hög halt bly. Preparatet marknadsförs av Ayur-Veda AB i Markaryd. Blyhalten analyserades i samband med utredningen av en patient som hade höga halter av bly i blodet.

Ändring i licensföreskrifter

den 15 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De nya licensföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2006. Förändringarna berör framförallt veterinärmedicinska läkemedel. Den viktigaste ändringen är att licensförfarandet numera ingår som en del i den så kallade "kaskadprincipen".

Angående tillgången på Trilafon i depåform

den 9 december 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Företaget Schering-Plough meddelade den 5 december 2005 Läkemedelsverket att Trilafon dekanoat för tillfället inte finns att tillgå på grund av tillverkningsproblem. Trilafon enantat kommer att avregistreras den 28 februari 2006 men har redan tagit slut.

Antikonception - behandlingsrekommendation

den 28 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den enskilda individen väljer själv preventivmetod och rådgivarens roll är att med sin kunskap hjälpa till att hitta den bästa metoden. I behandlingsrekommendationen redogörs för de olika preventivmetodernas för- och nackdelar samt användbarhet.

Resistens hos danska huvudlöss

den 23 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

En nyligen utkommen rapport från Skadedyrlaboratoriet i Danmark visar att det kan förekomma resistens mot läkemedel som används mot huvudlöss. De substanser som undersökts är malation och permetrin.

Humira – tvåårsuppföljning

den 23 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har gått igenom de biverkningsrapporter som inkommit för Humira, vilket godkändes i september 2003 för behandling av reumatoid artrit.

Läkemedelsverket välkomnar diskussion om avgifter och ambitionsnivå

den 23 november 2005, []

Läkemedelsutlöst akut pankreatit

den 22 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från en epidemiologisk studie av läkemedelsutlöst akut pankreatit som Läkemedelsverket genomfört i samarbete med regionala biverkningscentra i Umeå, Uppsala, Stockholm och Lund, har nyligen publicerats i webbupplagan av den vetenskapliga tidskriften Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Miljöinformation om läkemedel i Fass.se

den 18 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I oktober inleddes publicering av miljöinformation om läkemedel på läkemedelsportalen Fass.se, med syfte att ge relevant och förståelig information för olika användare såsom läkare, patienter och miljöintresserad allmänhet. En arbetsgrupp bestående av Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms läns landsting har tagit fram en modell för miljöklassificering av läkemedel. Läkemedelsverket ser mycket positivt på det resultat som kommit ut av arbetet.

Uppdatering av varningstext för antidepressiva läkemedel

den 17 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

EU-kommissionen har beslutat att en varning skall införas i produktinformationen för de antidepressiva läkemedlen vid behandling av barn. Texterna har uppdaterats för de läkemedel som Sverige har eget ansvar för men ännu är varningarna inte införda för alla de övriga.

Fentanylintoxikation efter behandling med flukonazol

den 16 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill påminna förskrivare om risken för läkemedelsinteraktion vid samtidig behandling med fentanyl och läkemedel som inhiberar CYP3A4, däribland den måttliga hämmaren flukonazol, på grund av en fallrapport som inkommit.

Inskränkt indikation på grund av upphävd karenstid

den 15 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Xylocain och Xylocain adrenalin injektionsvätska kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för behandling av häst och hund (ej nöt, får och get). Xylocain viskös 20 mg/mL oral lösning kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för behandling av häst och hund (ej nöt och svin). Rompun injektionsvätska och Narcoxyl injektionsvätska kommer från den 18 november 2005 att vara godkänt endast för nöt, häst, hund och katt (ej får). För andra djurslag än de godkända är det dock möjligt att använda läkemedlen enligt kaskadprincipen om det inte finns andra valmöjligheter.

Astma är kontraindikation vid behandling med ögondroppar innehållande icke-selektiva betablockerare

den 14 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Att betablockerare kan ge astmabesvär alternativt förvärra astmasjukdom är känt. Behandling med icke-selektiva betablockerare, även i form av ögondroppar, är kontraindicerad vid astmasjukdom.

Förskrivande läkare och idrottare bör känna till vilka läkemedel som är dopingklassade

den 9 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkare bör fråga om en patient är idrottsutövare eller ej. Samtidigt borde det vara en grundregel att alla idrottsmän vid läkarbesök aktivt informerar om att hon/han är idrottare.

Concerta (metylfenidat) - biverkningsuppföljning

den 9 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har gått igenom de biverkningsrapporter som inkommit för Concerta, vilket godkändes för marknadsföring i nov 2002. Concerta ingår som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD hos barn över sex år och tonåringar.

Seroxat (paroxetin) och risken för fosterskada

den 7 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsföretaget GSK har till Läkemedelsverket och övriga europeiska läkemedelsmyndigheter presenterat resultat från en epidemiologisk studie, som visar en möjlig ökad risk för hjärtmissbildning hos fostret när paroxetin använts under tidig graviditet jämfört med andra antidepressiva läkemedel.

Smärtbehandling hos hund och katt

den 7 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Större medvetande och förståelse för smärtor och smärtfyllda tillstånd hos djur är en av orsakerna till att användningen av smärtstillande läkemedel till hund och katt har ökat de senaste åren.

Uppdaterade ansökningsblanketter för godkännande av läkemedel

den 4 november 2005, [FÖRETAG]

Kommissionen har publicerat uppdaterade ansökningsblanketter för humana och veterinära läkemedel. Uppdateringen omfattar den nya läkemedelslagstiftningen. En uppdaterad version av riktlinjen för produktresuméer (SPC) har också publicerats.

Bisfosfonater och osteonekros i käken

den 4 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har de senaste åren i litteraturen rapporterats ett antal fall med osteonekros i käken i samband med behandling med bisfosfonater, främst med zoledronat och pamidronat. En majoritet av dem som har diagnostiserats med denna åkomma har varit patienter med maligna sjukdomar som har fått strålbehandling och/eller annan immunosuppressiv behandling. Uppkomsten har satts i samband med tandingrepp såsom tandextraktion och flera av patienterna har visat tecken på lokal infektion.

Godkännandebevis ersätts av godkännandebrev

den 4 november 2005, [FÖRETAG]

Från den 11 november kommer de godkännandebevis som tidigare skickats till sökande företag att ersättas av godkännandebrev.

EudraVigilance – uppdaterad information angående biverkningsrapportering av humanläkemedel

den 4 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

EMEA har upprättat databasen EudraVigilance, bestående av två moduler EV CT (EudraVigilance Clinical Trial Module) respektive EV PM (EudraVigilance Post-Marketing Module), för att registrera rapporterade biverkningar. I EV CT registreras biverkningsrapporter från kliniska prövningar, s k SUSARs (misstänkta, oförutsedda, allvarliga oönskade reaktioner) och i EV PM registreras spontanrapporter.

Läkemedelsbiverkningar hos djur rapporterade år 2004

den 2 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En sammanställning över de läkemedelsbiverkningar som Sveriges veterinärer rapporterat till Läkemedelsverket visar att de biverkningar som rapporteras oftast är de som ses i samband med vaccinationer.

Ändringar i läkemedelslagstiftningen i april 2006

den 2 november 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den hos Socialdepartementet och hos Läkemedelsverket pågående omarbetningen av lagstiftningen om läkemedel börjar nu gå mot sitt slutskede. Omarbetningen har skett till följd av tre nya direktiv från EU vilka innebär ändringar i de direktiv som hittills gällt på läkemedelsområdet.

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner

den 27 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förekomsten av invasiva svampinfektioner har ökat de senaste decennierna. Rekommendationerna omfattar såväl jäst- som mögelsvamp och tar bland annat upp diagnostik, val av farmakologisk behandling och när det kan vara motiverat att behandla profylaktiskt.

Begränsad utlämning av Tamiflu

den 24 oktober 2005, []

För att motverka att en bristsituation uppstår för det antivirala läkemedlet Tamiflu har Läkemedelsverket beslutat att begränsa apotekens rätt att expediera rekvisitioner av Tamiflu. Högst 10 förpackningar får lämnas ut per rekvisition.

Omfattande förbättringar av EudraCT

den 21 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska webbportalen för ansökan och handläggning av kliniska prövningar, EudraCT, uppdateras 14-18 november. Den nya versionen innebär ett flertal förbättringar för både ansökande och handläggande parter. Uppgraderingen innebär dock att tjänsten inte är i drift 14-18 november 2005.

Mardrömmar och andra sömnstörningar av simvastatin

den 19 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) finns totalt 738 rapporter för simvastatin och ca 10 % av dessa avser psykiska biverkningar. Av psykiska biverkningar är mardrömmar vanligast med 21 rapporter följt av insomnia/sömnrubbning (17 rapporter) och nedstämdhet/depression (16 rapporter).

Underhållsbehandling av astma - nytt läkemedel

den 18 oktober 2005, [FÖRETAG]

Spelberoende - en rapporterad biverkan vid parkinsonbehandling

den 18 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Leann Dodd och medarbetare har publicerat en artikel som beskriver plötsligt insättande spelmissbruk hos en rad Parkinsonpatienter som behandlats med någon av de båda dopaminagonisterna pramipexol eller ropinirol (1). I Sverige förekommer dessa substanser i läkemedlen Sifrol respektive Requip.

Utvärdering av NSAID-läkemedel avslutad

den 17 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har efter genomgång av data för icke-selektiva NSAID-läkemedel gällande biverkningar i hjärta-kärl och mag-tarmkanalen samt svåra hudbiverkningar bedömt att inga nya säkerhetsproblem föreligger för dessa preparat.

Utbytbart eller ”Får ej bytas ut”- signering?

den 13 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Många gånger ifrågasätts besluten och lämpligheten av utbyte, inte bara av läkemedelsindustrin utan även av förskrivare och patienter. Med tanke på de kommentarer och frågor Läkemedelsverket får om utbytbarhet verkar det som om man många gånger förbisett möjligheten att signera i rutan ”Får ej bytas ut”.

Grapefruktkärneextrakt och interaktion med Waran (warfarin)

den 12 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill göra förskrivare, mottagningspersonal och allmänhet uppmärksamma på att en produkt innehållande grapefruktkärneextrakt har rapporterats ge interaktion med Waranbehandling.

Miljöklassificering för läkemedel på FASS.se

den 10 oktober 2005, []

Idag den 10 oktober inleds publicering av miljöinformation om läkemedel på läkemedelsportalen fass.se, med syfte att ge relevant och förståelig information för olika användare. Projektet är det första i sitt slag i världen. Bakom miljöklassificeringen står en arbetsgrupp med Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen LIF, Läkemedelsverket, Stockholms Läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting.

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel

den 6 oktober 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De tidigare rekommendationerna för behandling av influensa har nu uppdaterats. Årlig vaccination av medicinska riskgrupper är den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa. De nya rekommendationerna har även kompletterats med ett avsnitt om fågelinfluensa och influensapandemi.

Förnyad säkerhetsinformation för licenspreparatet Strattera

den 29 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den engelska läkemedelsmyndigheten MHRA och företaget Eli Lilly har beslutat att uppdatera produktinformationstexten avseende säkerheten för läkemedlet Strattera.

Frågor och svar från MRFG och EMEA

den 23 september 2005, [FÖRETAG]

MRFG har nu publicerat ett Question & Answers-dokument som belyser olika frågor om tillämpning av de nya reglerna i övergången mellan gammal och ny lagstiftning.

Kombinationsvaccinet Hexavac dras in tillfälligt – Nationella aspekter

den 20 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hexavac är ett kombinationsvaccin som ges mot sex olika sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae b-infektion och hepatit B. Efter beslut i den europeiska läkemedelsnämnden (CHMP) kommer vaccinet, som en försiktighetsåtgärd, att tillfälligt dras tillbaka, eftersom otillräckligt långtidsskydd mot hepatit B har konstaterats i vissa fall. Beslutet beror däremot ej på oro för biverkningar. Någon misstanke om försämrad skyddseffekt mot de övriga sjukdomarna finns inte.

Frågor och svar om den tillfälliga indragningen av försäljningstillstånd för Hexavac

den 20 september 2005, [ALLMÄNHET]

Kombinationsvaccinet Hexavac dras in tillfälligt

den 20 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har beslutat att som en försiktighetsåtgärd tillfälligt dra tillbaka försäljningstillståndet för Hexavac pga. tveksamhet avseende det långvariga vaccinskyddet mot hepatit B. Hexavac är ett kombinationsvaccin som ges till barn för att förhindra difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b- infektion.

Ordinera extempore via e-recept nu möjligt

den 12 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Angående nya medel mot huvudlöss

den 12 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Alla varor som innehåller efedrin klassas som läkemedel

den 7 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sedan den 1 september 2005 omfattas samtliga varor som innehåller efedrin eller efedraextrakt av läkemedelslagen. De varor med innehåll av efedrin och efedraextrakt som inte är godkända som läkemedel blir därmed olagliga att sälja.

Påminnelse om att paracetamol (t.ex. Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan påverka behandlingen med warfarin (Waran)

den 3 augusti 2005, [ALLMÄNHET]

Paracetamol (som finns receptfritt i bland annat Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan öka effekten av warfarin (Waran) om paracetamol används under flera dagar. Fenomenet är känt sedan tidigare, men en ny publicerad studie gör att Läkemedelsverket vill påminna om detta.

Utvärdering av risken för hjärt-kärlbiverkningar hos icke-selektiva antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 3 augusti 2005, [ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat så kallade icke-selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID) vad gäller hjärt-kärlbiverkningar. rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Alla patienter bör dock använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symtomen.

Utvärdering av icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAIDs, avseende hjärt-kärlbiverkningar

den 2 augusti 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel avseende hjärt-kärlbiverkningar och rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Myndigheten understryker dock att alla patienter bör använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symptomen.

Paracetamol kan öka INR vid warfarinbehandling - påminnelse om känd interaktion

den 25 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har nyligen fått information från sjukvården om att man inte kände till att paracetamol, basläkemedlet för smärtbehandling av patienter som står på warfarin, interagerar med warfarin. Interaktionen beskrevs i Information från Läkemedelsverket år 2000 (1) och på verkets hemsida. Slutsatsen i artikeln var att:

Varför finns det olika grupper med lamotrigin på utbyteslistan?

den 13 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har bedömt att generiska läkemedel innehållande lamotrigin inte är utbytbara mot originalläkemedlet eller parallellimporterat lamotrigin.

Disipal (orfenadrinhydroklorid) avregistreras - tillgången redan begränsad

den 12 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Yamanouchi Pharma har beslutat att dra tillbaka Disipal från marknaden från och med den 1 augusti 2005 på grund av låg försäljning. Tillgången på läkemedlet är redan nu begränsad.

Erytromycin bör undvikas under tidig graviditet

den 6 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Erytromycin är ett antibiotikum, som har funnits och använts i Sverige sedan 1950-talet och f.n. finns två produkter på marknaden: Ery-Max (AstraZeneca) och Abboticin (Abbott). En ny studie från det svenska medicinska födelseregistret tyder på att användning av erytromycin under tidig graviditet innebär en ökad risk för hjärtkärlmissbildning (1). Resultatet bör tolkas försiktigt, eftersom påverkan av samverkande faktorer inte helt kan uteslutas genom studiens design.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies