Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Nationellt produktregister för läkemedel startas

den 1 mars 2005, []

Nu startas ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel (NPL), som erbjuder hälso- och sjukvården och andra användare aktuell och kvalitetssäkrad information om de läkemedel som är godkända i Sverige. Produktregistret lanseras den första mars 2005. Bakom registret står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Registret innehåller basfakta såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller.

Ny rekommendation rörande allergivaccination med Alutard SQ Timotej

den 28 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) har på nytt utrett ALK:s depotallergenpreparat för specifik allergivaccination, Alutard SQ Timotej. Utredningen har utmynnat i en uppdatering av produktresumén där den högsta rekommenderade dosen för underhållsbehandling åter är satt till 100 000 SQ-E/ml. Som tidigare betonas att behandling skall individualiseras. Ett vägledande förslag till uppdosering ges även, se schema nedan (Tabell 1).

Nyheter i receptföreskriften avseende särskilda läkemedel, dosrecept och recept för djur

den 18 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 1 mars 2005 träder LVFS 2005:2, ändringar i receptföreskriften, i kraft. Detta innebär förändringar i förteckningen över särskilda läkemedel och förändringar av dosreceptet. Ändringen innebär även att en ny receptblankett för djur införs.

Användningsområdet för cox 2-hämmare celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia), parecoxib (Dynastat) och valdecoxib (Bextra) begränsas

den 18 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Användningsområdet för celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia), parecoxib (Dynastat) och valdecoxib (Bextra) begränsas

den 17 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I september 2004 drogs Vioxx (rofecoxib) från marknaden efter att en studie visat fördubblad risk för hjärtkärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke.

Atenolol och högt blodtryck (hypertoni)

den 9 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Abilify kan öka risken för stroke hos demenspatienter

den 8 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Abilify – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) inklusive risk för dödsfall i demensstudier

den 4 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I mars 2004 informerade Läkemedelsverket om ökad risk för cerebrovaskulära händelser vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa (olanzapin) och Risperdal (risperidon), båda sk. atypiska neuroleptika. Vid behandling med Zyprexa hade också ökad risk för död hos dessa patienter uppdagats.

Hjärt-kärlbiverkningar vid migränbehandling med triptaner

den 24 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är väl känt att triptaner kan medföra sällsynta fall av hjärt-kärlbiverkningar, sannolikt sammanhängande med läkemedlens vasokonstriktiva effekter. Information om försiktighetsmått rörande detta återfinns i produktresuméerna. Läkemedelsverket har nyligen gjort en genomgång av inkomna rapporter om hjärt-kärlbiverkningar i samband med triptanbehandling och vill med denna artikel påminna förskrivare om att beakta de varningar som är upptagna i produktresuméerna.

Information om Implanon

den 21 januari 2005, [ALLMÄNHET]

Det har förekommit rapporter i media om svårigheter att sätta in p-staven Implanon och om kvinnor som blivit gravida när de använt Implanon. Läkemedelsverket har granskat de rapporter om insättningssvårigheter som kommit in, liksom rapporten om graviditeter, som omfattar samtliga länder där Implanon är godkänt.

Kompletterande utredning av säkerheten för Reminyl

den 21 januari 2005, [FÖRETAG]

Galantamin (Reminyl) är ett läkemedel som används för att lindra symtomen vid Alzheimers demens. I två nya vetenskapliga studier, där man undersökt om läkemedlet även kan användas mot så kallad ”mild kognitiv störning” – vilket skulle kunna vara ett förstadium till demens – tyder preliminära resultat på en ökad dödlighet hos patienter som fick läkemedlet.

Immunglobuliner för intravenöst bruk (ivIg) – åtgärder för att minimera risken för tromboemboliska biverkningar

den 18 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under senare år har flera artiklar publicerats och rapporter inkommit om sällsynta fall av tromboemboliska komplikationer i samband med användande av immunglobuliner för intravenöst bruk (ivIg). Trots att dessa risker varit kända och omnämnda i produktresuméerna har rapporterna fortsatt att komma in.

Information om Implanon

den 17 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har förekommit rapporter i media om svårigheter att sätta in Implanon och om kvinnor som blivit gravida när de använt Implanon. Läkemedelsverket har granskat de rapporter om insättningssvårigheter, som kommit in liksom den rapport om graviditeter, som omfattar användningen i samtliga länder där Implanon är godkänt.

Sammanfattning av rekommendationer för användning av coxiber och andra

den 23 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste månaderna har Läkemedelsverket vid flera tillfällen informerat om vilka överväganden som bör göras vid ställningstagande till behandling med coxiber (Celebra, Arcoxia, Dynastat och Bextra). Rekommendationerna har föranletts av att studier gett ökad kunskap om dessa läkemedels biverkningar. Även resultat från studier med naproxen har diskuterats.

Ny säkerhetsinformation för valdecoxib (Bextra) och parecoxib (Dynastat)

den 22 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Valdecoxib och parecoxib ska inte användas för behandling av smärta hos patienter som genomgått kranskärlsoperation. I produktinformationerna för båda läkemedlen varnas sedan tidigare för användning efter kranskärlskirurgi. Efter att två studier visat på ökad risk för blodpropp i hjärta och kärl hos denna patientgrupp kontraindiceras nu användningen efter kranskärlskirurgi.

Hjärt-kärlbiverkningar - även av naproxen?

den 21 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration, FDA, konstaterar i ett uttalande på sin hemsida att preliminär information från en studie av naproxen vid behandling av patienter med risk att utveckla Alzheimers sjukdom ger misstanke om ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar inklusive stroke. Studien, som sponsrats av National Institute of Health, NIH, har avbrutits delvis på grund av att celecoxib ingick i en av de tre behandlingsarmarna.

Viktig information om hjärtkärlbiverkningar vid användning av celecoxib (Celebra och Onsenal)

den 20 december 2004, [FÖRETAG]

Data från en långtidsstudie med celecoxib visar en ökad risk för hjärtkärlbiverkningar såsom hjärtinfarkt och stroke.

Ändring av märkning av trafikfarliga läkemedel - frågor och svar riktade till läkemedelsbranschen

den 16 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den märkning med varningstrianglar som i dag finns på vissa trafikfarliga läkemedel kommer att tas bort enligt beslut av Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan genom LFVS 2004:17. Istället införs in allmän varningstext i bipacksedeln under rubriken "Trafikvarning".

Förbättrad information om trafikfarliga läkemedel

den 16 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den märkning med varningstrianglar som i dag finns på vissa trafikfarliga läkemedel är inkonsekvent och kommer att tas bort. Varningstriangeln ersätts med en text som betonar att det vid bilkörning alltid är viktigt att själv bedöma sin körförmåga, oavsett vilket läkemedel man använder. Ändringen i märkningsföreskriften (LVFS 1994:11, ändrad och omtryckt genom LVFS 1995:11) träder ikraft den 1 juli 2005.

Kompletterande utredning av säkerheten inleds för galantamin (Reminyl) - ett läkemedel mot Alzheimers demens

den 16 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Galantamin (Reminyl) används för symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. Preliminära resultat från två nya ännu ej publicerade vetenskapliga studier av patienter med mild kognitiv störning (MCI), en indikation som inte är godkänd i Sverige, har visat en ökad dödlighet i gruppen som fick galantamin jämfört med placebo. En utredning har därför inletts av Läkemedelsverket i samarbete med övriga europeiska läkemedelsmyndigheter. I avvaktan på ytterligare data avrådes från behandling utanför godkänd indikation, exempelvis MCI, och rekommenderas att patienter med Alzheimers demens behandlas och följs upp enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

Nya föreskrifter om narkotikaklassade läkemedel som används vid underhållsbehandling av opiatberoende

den 14 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Från och med 1 januari 2005 införs skärpta krav för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel som används vid underhållsbehandling av opiatberoende, buprenorfin (Subutex) och metadon. För att apoteken skall kunna lämna ut läkemedlen måste läkaren vara specialistkompetent och verksamheten måste uppfylla Socialstyrelsens krav. Verksamheten måste även vara anmäld till Socialstyrelsen.

Säkerheten hos paroxetin och andra SSRI- bedömning av Europeiska Läkemedelsnämnden den 8 december 2004

den 9 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Europeiska läkemedelsnämnden (CHMP) arrangerade den 8 december ett extrainsatt möte i London. Syftet med mötet var att på nytt diskutera riskerna vid användningen av antidepressiva läkemedel, främst för behandling av barn, mot bakgrund av en rapport från den brittiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, CSM. Särskilt focus låg på säkerhet vid behandling med läkemedel som innehåller paroxetin, Seroxat med flera samt Efexor som innehåller venlafaxin.

Apoteksmonopolet och handel med läkemedel

den 9 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I väntan på EG-domstolens dom i frågan om apoteksmonopolet får Läkemedelsverket en del frågor. Hur detaljhandeln med läkemedel ska anpassas till den kommande domen är emellertid en fråga för riksdag och regering, och blir först därefter Läkemedelsverkets att hantera.

Kunde läkemedelsmyndigheterna ha reagerat tidigare i Vioxx-fallet?

den 12 november 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 30 september i år drog Merck Sharp & Dohme sin coxib Vioxx, som marknadsförts sedan 1999, från marknaden efter att en klinisk studie, APPROVe, omfattande 2600 patienter med polyper i tjocktarmen, visat på en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Riskökningen sågs först efter mer än 18 månaders behandling. I studien jämfördes Vioxx med placebo.

Biverkningsrapporter i samband med utbyte av läkemedel

den 4 november 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Så kallat generiskt utbyte av läkemedel infördes på apoteken i oktober 2002 och innefattar både generika och parallellimporterade läkemedel. För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts som likvärdiga av Läkemedelsverket vad gäller effekt och säkerhet.

Licensförskrivning av läkemedel - en uppföljning 1998-2003

den 2 november 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De senaste åren ses en ökning av antalet licensansökningar till Läkemedelsverket. Vad är orsaken till denna ökning? Har antalet förskrivna produkter ökat? Leder avregistreringar av läkemedel till efterföljande licensförskrivning i större utsträckning än tidigare?

Data från Giftinformationscentralen - grund för regulatoriska åtgärder och informationsinsatser

den 27 oktober 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket (LV) och Giftinformationscentralen (GIC) har under de senaste åren haft regelbundna avstämningar och diskussioner rörande läkemedelsbiverkningar och läkemedelsförgiftningar. Samarbetet har i många fall lett till att LV med utgångspunkt från GIC:s information har kunnat vidta regulatoriska åtgärder.

Efedrin påträffat i bantningspreparat

den 27 oktober 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

”Kinesiskt örtpreparat” innehåller potensläkemedel

den 27 oktober 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) startar ny utredning av Cox-2-hämmare

den 22 oktober 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nedan sammanfattas dagens pressmeddelande från EMEA.

Koffein Recip - Receptbeläggning av förpackningarna 100 och 250 tabletter

den 5 oktober 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillhandahållande av ny receptfri förpackning med 30 tabletter

Mer information om Vioxx och andra liknande läkemedel

den 5 oktober 2004, [FÖRETAG]

Mer om Vioxx och andra NSAID-läkemedel

den 1 oktober 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket informerade den 30 september på hemsidan om att Merck Sharp & Dohme beslutat att dra tillbaka alla former av läkemedlet Vioxx (rofecoxib) från världsmarknaden och patienterna uppmanades att avbryta sin behandling. Informationen berörde också övriga COX-2-hämmare.

Vioxx och Vioxx Akut dras från marknaden

den 1 oktober 2004, [FÖRETAG]

Merck Sharp & Dohme Sweden AB har idag meddelat att man med omedelbar verkan drar tillbaka alla former av läkemedlet Vioxx (rofecoxib) från världsmarknaden samt avbryter alla läkemedelsstudier där behandling med Vioxx ingår. Skälet för indragningen är att en klinisk studie visat en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke vid långtidsbehandling med Vioxx jämfört med placebo (sockerpiller). Vioxx används framför allt vid smärta och ledsjukdom. Patienter som står på Vioxx idag rekommenderas kontakta sin läkare för byte till annan behandling.

ACE-hämmare och intestinalt angioödem

den 30 september 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tegretol Retard och Trimonil Retard ej utbytbara på apotek

den 27 september 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har bedömt att Tegretol Retard och Trimonil Retard, som båda innehåller karbamazepin som aktiv substans, inte är utbytbara.

Neurontin och Gabapentin Nycomed – varför inte utbytbara?

den 27 september 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har bedömt att Neurontin och Gabapentin Nycomed, som båda innehåller gabapentin som aktiv substans, inte är utbytbara.

Internetbutik säljer epilepsimedlet Topimax som bantningspreparat

den 27 september 2004, [FÖRETAG]

Produktresumé för Roaccutan (isotretinoin) vid behandling av svår acne

den 20 september 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Roaccutan är ett läkemedel som har använts sedan början av 1980-talet vid behandling av svår akne. Läkemedlet är godkänt i flertalet europeiska länder men har inte godkänts i Sverige med anledning av känd fosterskadande effekt.

Kvicksilver och läkemedel

den 16 september 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny bedömning av säkerheten för coxiber (COX-2 hämmare)

den 16 augusti 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyligen avslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA en genomgång av coxiber angående gastrointestinala och kardiovaskulära biverkningar samt hudbiverkningar. Med anledning av detta har produktresuméerna för coxiberna reviderats. Förskrivare och patienter som använder coxiber skall vara medvetna om coxibernas riskprofil och ta hänsyn till kända riskfaktorer (äldre, patienter som samtidigt använder andra NSAID eller acetylsalicylsyra, eller patienter med gastrointestinala eller hjärt/kärl sjukdomar).

Proscar och prostatacancer – Läkemedelsverkets bedömning

den 14 juli 2004, [FÖRETAG]

Mallorol avregistreras på den svenska marknaden

den 1 juli 2004, []

Försäljningsansvarigt företag, Novartis, har i samråd med Läkemedelsverket beslutat avregistrera Mallorol på den svenska marknaden. Patienter som behandlas med Mallorol bör få sin behandling omprövad och om så är möjligt sättas över på annan behandling. Efter avregistrering f o m årskiftet kommer Mallorol att finnas tillgängligt för begränsad licensförskrivning för i första hand fortsatt behandling av patienter som tillfredsställande behandlas med läkemedlet och som ej tolererat eller haft god effekt av andra godkända alternativ.

Viktig säkerhetsinformation angående Crestor - rättelse av missvisande uppgift

den 28 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I en intervju har Läkemedelsverkets uppgifter missvisande kunnat uppfattas som att det finns dödsfall utomlands direkt kopplade till användning av Crestor. Läkemedelsverket vill emellertid understryka att så inte är fallet. Inte i något av de rapporterade fallen har ett direkt orsakssamband med läkemedlet kunnat fastställas och dessutom har andra möjliga dödsorsaker funnits.

NSAID-läkemedel under graviditet - EU-utredning om risk för fosterpåverkan

den 28 juni 2004, [FÖRETAG]

Varför olika information i bipacksedlarna för likvärdiga preparat?

den 24 juni 2004, [FÖRETAG]

Läkemedelsverkets förnyade värdering av det smärtstillande läkemedlet dextropropoxifen

den 23 juni 2004, [FÖRETAG]

Efter en ny utredning har Läkemedelsverket kommit fram till att produkter som innehåller enbart dextropropoxifen (här förkortat DXP) fortfarande behövs vid behandling av smärta hos vissa noggrant utvalda patienter.

Gemensam brevlåda för elektroniska recept

den 21 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Varför inte samma information i produktresuméer och bipacksedlar för originalläkemedel och olika generika?

den 17 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Originalläkemedel och generika för en och samma aktiva substans kan idag ha olika information när det gäller indikationer, kontraindikationer, varningar, biverkningar, m.m. Vid utbyte av läkemedel på apotek kan patienten därför i bipacksedeln få en annan information än den som förskrivaren givit.

Prostaglandinsynteshämmare (acetylsalicylsyra, NSAID inklusive coxiber) under graviditet – slutsatser från EU-utredning om risk för fosterpåverkan

den 16 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) har medverkat i en utredning inom den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) biverkningsnämnd om riskerna med användning under graviditet, av läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen, det vill säga ’icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel’ (NSAID inklusive coxiber) och acetylsalicylsyra (ASA). Dessa läkemedel har sedan tidigare varningar i produktresumé och bipacksedel mot användning i slutet av graviditeten.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies