Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Ketamin narkotikaklassat

den 5 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan den 1 juli 2005 är läkemedelssubstansen ketamin klassificerat som narkotika. Orsaken är bl.a. ett ökat antal signaler om missbruk. Narkotikaklassningen innebär speciella restriktioner vad gäller bl.a. import och export av substansen.

EMEA avslutar säkerhetsgenomgång av coxiber

den 27 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har vid upprepade tillfällen under det senaste året publicerat ny information om biverkningar av coxiber. En genomgång av säkerheten har nu avslutats i europasamarbetet.

Biverkningsarbetet år 2004

den 21 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förlikning om anställningstvist

den 8 juni 2005, []

Läkemedelsverket har träffat en förlikning med en kvinna angående en anställningstvist. Kvinnan har varit engagerad av Läkemedelsverket i ett uppdrag som syftade till att skaffa information om hur läkemedel används vid missbruk. Informationen är en av flera källor som ligger till grund för klassificering av läkemedel. - Vi väljer att informera om denna förlikning eftersom kvinnans arbete för Läkemedelsverket har uppmärksammats i media, säger Gunnar Alvan, generaldirektör vid Läkemedelsverket i Uppsala.

Klinisk prövning med vaccin som är genmodifierat virus

den 3 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Statens smittskyddsinstitut (SMI) har sökt tillstånd för att genomföra en klinisk prövning med en Vaccinia vektor (Modified Vaccinia Ankara) som har genmodifierats. Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att yttra sig innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

FASS granskas inte av Läkemedelsverket

den 2 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Före EU-inträdet granskades texterna i Fass av Läkemedelsverket och redaktionen på LINFO. Detta samarbete upphörde i och med EU-anpassningen. Istället granskar och godkänner Läkemedelsverket produktresuméer (SPC:er) och bipacksedlar, som idag är de legala dokumenten. Produktresuméns och bipacksedelns utformning är gemensam för alla produkter och inom hela EU. Alla godkända produktresuméer och bipacksedlar finns på Läkemedelsverkets webbplats alltid i senast uppdaterad version.

Fortsatt reglerad handel med läkemedel - dagens lagstiftning gäller

den 31 maj 2005, []

EG-domstolen har i dag avkunnat sin dom i det så kallade Bringwellmålet, som har bäring på det svenska apoteksmonopolet. Domen innebär att formerna för apoteksmonopolet måste förändras. Detaljhandel med läkemedel utan tillstånd är fortfarande förbjudet.

Se upp för solen vid användning av NSAID-innehållande geler och plåster

den 25 maj 2005, [ALLMÄNHET]

Fosamax och utbytbarhet

den 25 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket fattade den 2 mars 2005 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat.

Solexponering skall undvikas vid lokal användning av NSAID-innehållande geler och plåster

den 24 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inför den kommande sommarsäsongen vill Läkemedelsverket ånyo fästa uppmärksamhet på varningen för exponering av behandlande hudytor för direkt solljus vid användning av följande beredningar för lokal hudapplikation: Orudis gel, Zon gel, Siduro gel, Ibumetin gel, Ipren gel och Flector medicinskt plåster. De tre första innehåller ketoprofen, de två senare ibuprofen och den sistnämnda diklofenak.

Läkemedel som innehåller dextropropoxifen (DXP)

den 23 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

– Läkemedelsverkets värdering av den medicinska ändamålsenligheten. Åtgärder för att ytterligare öka säkerheten vid användning.

Kombinationspreparat innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005

den 23 maj 2005, [ALLMÄNHET]

Fasta kombinationer av smärtstillande läkemedel innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005

den 20 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Som tidigare meddelats har Läkemedelsverket gjort en genomgripande utredning av den medicinska ändamålsenligheten för smärtstillande preparat som innehåller dextropropoxifen (DXP). Utredningen omfattar läkemedel som innehåller enbart DXP, Doloxene och Dexofen – och där DXP kombinerats med annat smärtstillande läkemedel – Paraflex comp (DXP+ASA+klorzoxazone) och Distalgesic (DXP+paracetamol), s.k. fast kombination.

Ebixa (memantin) – biverkningsuppföljning

den 5 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En genomgång har gjorts av hittills inkomna biverkningsrapporter för Ebixa, som godkändes i maj 2002 för behandling av patienter med medelsvår till svår Alzheimers sjukdom. Ebixa innehåller som aktiv substans memantinhydroklorid, vilket är en icke-kompetetiv N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist med måttlig affinitet. En hypotes är att Alzheimers sjukdom helt eller delvis uppkommer genom överstimulering av NMDA-receptorer av glutamat.

Nya data om HRT och livmodercancer

den 29 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny publikation om HRT från den engelska Million Women Study

Läkemedel mot depression hos barn – ny bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten

den 26 april 2005, [ALLMÄNHET]

Läkemedel mot depression hos barn - ny bedömning av den europeiska läkemedelsnämnden

den 25 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

CHMP, den europeiska läkemedelsnämnden, har nu avslutat utredningen av säkerheten hos de antidepressiva läkemedlen (SSRI , selektiva serotoninåterupptagshämmare och SNRI serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare) vid användning hos barn och ungdomar

Lamotrigin – original och generika inte utbytbara

den 19 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare informerat om grunderna för att bedöma de antiepileptiska läkemedlen Neurontin och Gabapentin Nycomed (gabapentin) respektive Tegretol Retard och Trimonil Retard (karbamazepin) som inte utbytbara. Huvudskälet var i båda fallen att det inte kan uteslutas att små skillnader i plasmakoncentrationer vid behandling av epilepsi kan vara av betydelse för såväl effekt som risken för biverkningar hos den individuella patienten. Bedömningen grundas således på indikationen epilepsi.

Angående poliovaccin och apnjureceller

den 14 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

TV-programmet ”Tema: Virus och smitta - Hur uppstod aids?” i SVT lördagen den 9 april 2005 innehöll ett inslag som gav intrycket av att de poliovacciner som används idag tillverkas i celler som tas direkt från apnjurar. Detta stämmer inte för de poliovacciner som numera används i Sverige.

Bextra (valdecoxib) dras bort från marknaden

den 11 april 2005, [ALLMÄNHET]

Bextra (valdecoxib) dras bort från marknaden

den 8 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Pfizer stoppar försäljningen av Bextra på de europeiska och amerikanska marknaderna. Detta är en följd av en utredning som den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, nyligen avslutat. En ökad risk för allvarliga hudbiverkningar (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom och erytema multiforme) jämfört med andra coxiber är huvudskäl till att FDA uppmanat företaget att dra tillbaka produkten. Bextra har nyligen bedömts inom det europeiska samarbetet och en skärpt varning om hudbiverkningarna infördes då i produktinformationen. Vid tecken på överkänslighet eller hudutslag skall behandlingen avbrytas.

FDA ändrar produktinformationen för NSAID – vad har hänt i Europa?

den 8 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, informerade den 7 april om att man inför en varningstext på förpackningarna av NSAID (smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel) där patienter med hjärt/kärlsjukdomar varnas för användning av preparaten. De europeiska läkemedelsmyndigheterna införde nyligen, vilket LV tidigare informerat om, en kontraindikation (dvs. läkemedlet skall ej användas) för undergruppen coxiber. Läkemedelsverket fann inte skäl att då införa motsvarande varning för NSAID-gruppen utan deltar i och avvaktar resultatet av den utvärdering av NSAID-produkterna som inletts i Europa som en följd av coxibutredningen. FDA:s utredning kommer att vägas in i den bedömningen.

Utbytbarhet av parallellimporterade läkemedel

den 29 mars 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har kommit till Läkemedelsverkets kännedom att reglerna för utbyte av läkemedel där det finns parallellimporterade alternativ inte är fullständigt kända. Om man vid förskrivning av ett läkemedel av medicinska skäl anser att det förskrivna läkemedlet inte skall bytas ut skall som bekant rutan ”Får inte bytas ut” signeras.

Ezetrol och muskelsönderfall (rabdomyolys)

den 23 mars 2005, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedel - bara för män?

den 7 mars 2005, []

Kvinnor deltar i kliniska prövningar i lika stor utsträckning som män. Den utbredda missuppfattningen om att nya läkemedel bara skulle testas på män beror troligtvis på att läkemedelsföretag och myndigheter inte har informerat tillräckligt om hur gällande regler ser ut.

Nationellt produktregister för läkemedel startas

den 1 mars 2005, []

Nu startas ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel (NPL), som erbjuder hälso- och sjukvården och andra användare aktuell och kvalitetssäkrad information om de läkemedel som är godkända i Sverige. Produktregistret lanseras den första mars 2005. Bakom registret står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Registret innehåller basfakta såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller.

Ny rekommendation rörande allergivaccination med Alutard SQ Timotej

den 28 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) har på nytt utrett ALK:s depotallergenpreparat för specifik allergivaccination, Alutard SQ Timotej. Utredningen har utmynnat i en uppdatering av produktresumén där den högsta rekommenderade dosen för underhållsbehandling åter är satt till 100 000 SQ-E/ml. Som tidigare betonas att behandling skall individualiseras. Ett vägledande förslag till uppdosering ges även, se schema nedan (Tabell 1).

Nyheter i receptföreskriften avseende särskilda läkemedel, dosrecept och recept för djur

den 18 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 1 mars 2005 träder LVFS 2005:2, ändringar i receptföreskriften, i kraft. Detta innebär förändringar i förteckningen över särskilda läkemedel och förändringar av dosreceptet. Ändringen innebär även att en ny receptblankett för djur införs.

Användningsområdet för cox 2-hämmare celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia), parecoxib (Dynastat) och valdecoxib (Bextra) begränsas

den 18 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Användningsområdet för celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia), parecoxib (Dynastat) och valdecoxib (Bextra) begränsas

den 17 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I september 2004 drogs Vioxx (rofecoxib) från marknaden efter att en studie visat fördubblad risk för hjärtkärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke.

Atenolol och högt blodtryck (hypertoni)

den 9 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Abilify kan öka risken för stroke hos demenspatienter

den 8 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Abilify – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) inklusive risk för dödsfall i demensstudier

den 4 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I mars 2004 informerade Läkemedelsverket om ökad risk för cerebrovaskulära händelser vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa (olanzapin) och Risperdal (risperidon), båda sk. atypiska neuroleptika. Vid behandling med Zyprexa hade också ökad risk för död hos dessa patienter uppdagats.

Hjärt-kärlbiverkningar vid migränbehandling med triptaner

den 24 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är väl känt att triptaner kan medföra sällsynta fall av hjärt-kärlbiverkningar, sannolikt sammanhängande med läkemedlens vasokonstriktiva effekter. Information om försiktighetsmått rörande detta återfinns i produktresuméerna. Läkemedelsverket har nyligen gjort en genomgång av inkomna rapporter om hjärt-kärlbiverkningar i samband med triptanbehandling och vill med denna artikel påminna förskrivare om att beakta de varningar som är upptagna i produktresuméerna.

Kompletterande utredning av säkerheten för Reminyl

den 21 januari 2005, [FÖRETAG]

Galantamin (Reminyl) är ett läkemedel som används för att lindra symtomen vid Alzheimers demens. I två nya vetenskapliga studier, där man undersökt om läkemedlet även kan användas mot så kallad ”mild kognitiv störning” – vilket skulle kunna vara ett förstadium till demens – tyder preliminära resultat på en ökad dödlighet hos patienter som fick läkemedlet.

Information om Implanon

den 21 januari 2005, [ALLMÄNHET]

Det har förekommit rapporter i media om svårigheter att sätta in p-staven Implanon och om kvinnor som blivit gravida när de använt Implanon. Läkemedelsverket har granskat de rapporter om insättningssvårigheter som kommit in, liksom rapporten om graviditeter, som omfattar samtliga länder där Implanon är godkänt.

Immunglobuliner för intravenöst bruk (ivIg) – åtgärder för att minimera risken för tromboemboliska biverkningar

den 18 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under senare år har flera artiklar publicerats och rapporter inkommit om sällsynta fall av tromboemboliska komplikationer i samband med användande av immunglobuliner för intravenöst bruk (ivIg). Trots att dessa risker varit kända och omnämnda i produktresuméerna har rapporterna fortsatt att komma in.

Information om Implanon

den 17 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har förekommit rapporter i media om svårigheter att sätta in Implanon och om kvinnor som blivit gravida när de använt Implanon. Läkemedelsverket har granskat de rapporter om insättningssvårigheter, som kommit in liksom den rapport om graviditeter, som omfattar användningen i samtliga länder där Implanon är godkänt.

Sammanfattning av rekommendationer för användning av coxiber och andra

den 23 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste månaderna har Läkemedelsverket vid flera tillfällen informerat om vilka överväganden som bör göras vid ställningstagande till behandling med coxiber (Celebra, Arcoxia, Dynastat och Bextra). Rekommendationerna har föranletts av att studier gett ökad kunskap om dessa läkemedels biverkningar. Även resultat från studier med naproxen har diskuterats.

Ny säkerhetsinformation för valdecoxib (Bextra) och parecoxib (Dynastat)

den 22 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Valdecoxib och parecoxib ska inte användas för behandling av smärta hos patienter som genomgått kranskärlsoperation. I produktinformationerna för båda läkemedlen varnas sedan tidigare för användning efter kranskärlskirurgi. Efter att två studier visat på ökad risk för blodpropp i hjärta och kärl hos denna patientgrupp kontraindiceras nu användningen efter kranskärlskirurgi.

Hjärt-kärlbiverkningar - även av naproxen?

den 21 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration, FDA, konstaterar i ett uttalande på sin hemsida att preliminär information från en studie av naproxen vid behandling av patienter med risk att utveckla Alzheimers sjukdom ger misstanke om ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar inklusive stroke. Studien, som sponsrats av National Institute of Health, NIH, har avbrutits delvis på grund av att celecoxib ingick i en av de tre behandlingsarmarna.

Viktig information om hjärtkärlbiverkningar vid användning av celecoxib (Celebra och Onsenal)

den 20 december 2004, [FÖRETAG]

Data från en långtidsstudie med celecoxib visar en ökad risk för hjärtkärlbiverkningar såsom hjärtinfarkt och stroke.

Ändring av märkning av trafikfarliga läkemedel - frågor och svar riktade till läkemedelsbranschen

den 16 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den märkning med varningstrianglar som i dag finns på vissa trafikfarliga läkemedel kommer att tas bort enligt beslut av Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan genom LFVS 2004:17. Istället införs in allmän varningstext i bipacksedeln under rubriken "Trafikvarning".

Förbättrad information om trafikfarliga läkemedel

den 16 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den märkning med varningstrianglar som i dag finns på vissa trafikfarliga läkemedel är inkonsekvent och kommer att tas bort. Varningstriangeln ersätts med en text som betonar att det vid bilkörning alltid är viktigt att själv bedöma sin körförmåga, oavsett vilket läkemedel man använder. Ändringen i märkningsföreskriften (LVFS 1994:11, ändrad och omtryckt genom LVFS 1995:11) träder ikraft den 1 juli 2005.

Kompletterande utredning av säkerheten inleds för galantamin (Reminyl) - ett läkemedel mot Alzheimers demens

den 16 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Galantamin (Reminyl) används för symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. Preliminära resultat från två nya ännu ej publicerade vetenskapliga studier av patienter med mild kognitiv störning (MCI), en indikation som inte är godkänd i Sverige, har visat en ökad dödlighet i gruppen som fick galantamin jämfört med placebo. En utredning har därför inletts av Läkemedelsverket i samarbete med övriga europeiska läkemedelsmyndigheter. I avvaktan på ytterligare data avrådes från behandling utanför godkänd indikation, exempelvis MCI, och rekommenderas att patienter med Alzheimers demens behandlas och följs upp enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

Nya föreskrifter om narkotikaklassade läkemedel som används vid underhållsbehandling av opiatberoende

den 14 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Från och med 1 januari 2005 införs skärpta krav för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel som används vid underhållsbehandling av opiatberoende, buprenorfin (Subutex) och metadon. För att apoteken skall kunna lämna ut läkemedlen måste läkaren vara specialistkompetent och verksamheten måste uppfylla Socialstyrelsens krav. Verksamheten måste även vara anmäld till Socialstyrelsen.

Säkerheten hos paroxetin och andra SSRI- bedömning av Europeiska Läkemedelsnämnden den 8 december 2004

den 9 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Europeiska läkemedelsnämnden (CHMP) arrangerade den 8 december ett extrainsatt möte i London. Syftet med mötet var att på nytt diskutera riskerna vid användningen av antidepressiva läkemedel, främst för behandling av barn, mot bakgrund av en rapport från den brittiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, CSM. Särskilt focus låg på säkerhet vid behandling med läkemedel som innehåller paroxetin, Seroxat med flera samt Efexor som innehåller venlafaxin.

Apoteksmonopolet och handel med läkemedel

den 9 december 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I väntan på EG-domstolens dom i frågan om apoteksmonopolet får Läkemedelsverket en del frågor. Hur detaljhandeln med läkemedel ska anpassas till den kommande domen är emellertid en fråga för riksdag och regering, och blir först därefter Läkemedelsverkets att hantera.

Kunde läkemedelsmyndigheterna ha reagerat tidigare i Vioxx-fallet?

den 12 november 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 30 september i år drog Merck Sharp & Dohme sin coxib Vioxx, som marknadsförts sedan 1999, från marknaden efter att en klinisk studie, APPROVe, omfattande 2600 patienter med polyper i tjocktarmen, visat på en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Riskökningen sågs först efter mer än 18 månaders behandling. I studien jämfördes Vioxx med placebo.

Biverkningsrapporter i samband med utbyte av läkemedel

den 4 november 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Så kallat generiskt utbyte av läkemedel infördes på apoteken i oktober 2002 och innefattar både generika och parallellimporterade läkemedel. För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts som likvärdiga av Läkemedelsverket vad gäller effekt och säkerhet.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies