Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2322

Gemensam brevlåda för elektroniska recept

den 21 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Varför inte samma information i produktresuméer och bipacksedlar för originalläkemedel och olika generika?

den 17 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Originalläkemedel och generika för en och samma aktiva substans kan idag ha olika information när det gäller indikationer, kontraindikationer, varningar, biverkningar, m.m. Vid utbyte av läkemedel på apotek kan patienten därför i bipacksedeln få en annan information än den som förskrivaren givit.

Prostaglandinsynteshämmare (acetylsalicylsyra, NSAID inklusive coxiber) under graviditet – slutsatser från EU-utredning om risk för fosterpåverkan

den 16 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) har medverkat i en utredning inom den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) biverkningsnämnd om riskerna med användning under graviditet, av läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen, det vill säga ’icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel’ (NSAID inklusive coxiber) och acetylsalicylsyra (ASA). Dessa läkemedel har sedan tidigare varningar i produktresumé och bipacksedel mot användning i slutet av graviditeten.

Dextropropoxifenets roll i smärtbehandling

den 15 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En litteraturgenomgång av effekter, säkerhet och ändamålsenlighet för dextropropoxifeninnehållande produkter

Restriktioner i förskrivningen av dextropropoxifen (DXP) – effekter på försäljning och förgiftning

den 15 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 15 juni år 2001 införde Läkemedelsverket restriktioner i Sverige vid förskrivning av den smärtstillande substansen dextropropoxifen (DXP). Restriktionerna innebär att läkemedel som innehåller DXP — i likhet med andra narkotiska läkemedel — skall skrivas ut på en särskild receptblankett.

Dextropropoxifeninnehållande produkter (DXP) – Läkemedelsverkets värdering av den medicinska ändamålsenligheten

den 15 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter genomförd ny utredning har Läkemedelsverket kommit till slutsatsen att produkter som innehåller enbart dextropropoxifen (DXP) fortfarande har en plats vid behandling av smärta hos vissa noggrant utvalda patienter. Tidigare vidtagna åtgärder samt informationsinsatser har haft en tydlig positiv effekt vad avser bl.a. förekomst av förgiftningsfall, men ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga för att åstadkomma en ökad säkerhet.

Nya riktlinjer underlättar framtagandet av nya antibiotika - replik till debattartikel i Dagens Nyheter 3/6 2004

den 11 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ragnar Norrby och Carl-Erik Nord tar i en artikel på DN debatt den 3 juni upp ett för folkhälsan viktigt problem - bristen på nya antibiotika för behandling av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Författarna anger en rad samverkande orsaker och tar bland annat upp läkemedelsmyndigheternas krav vid registrering av nya läkemedel. Då DN av utrymmesskäl inte kan bereda plats för en replik väljer Läkemedelsverket att här kommentera artikeln.

"Orphan Drugs" - "föräldralösa läkemedel" eller särläkemedel

den 10 juni 2004, [ALLMÄNHET]

Vad är en "Orphan Medicinal Product" (OMP) eller på svenska, särläkemedel?

Produktresumén revideras för Crestor

den 9 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter rapporter om rhabdomyolys (muskelsymtom, tillsammans med kraftig ökning av kreatininkinasnivåer (CK) och kreatininstegring) hos ett antal patienter som behandlats med Crestor 40 mg har de europeiska läkemedelskontrollmyndigheterna beslutat att revidera produktresumén. Inga svenska fall av rhabdomyolys har rapporterats till Läkemedelsverket. De viktigaste SPC-ändringarna presenteras nedan.

Metadonbehandling – rapporter om EKG-förändringar samt risker med testosteronbehandling

den 1 juni 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Litozin får säljas trots förbudsbeslut

den 28 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Produkten Litozin som tidigare stoppats av Läkemedelsverket, får åter säljas enligt beslut den 17 maj i kammarrätten i Stockholm.

Risk för tuberkulos vid behandling med TNF-alfahämmare. Flera fall i Sverige

den 28 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antidepressiva läkemedel och miktionsstörningar

den 24 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Information om depressionsbehandling med SSRI-läkemedel till barn, ungdomar och unga vuxna

den 24 maj 2004, [FÖRETAG]

Läkemedelsverkets ingripanden mot regelvidrig marknadsföring av läkemedel 2003

den 19 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföringen av läkemedel. År 2003 ingrep Läkemedelsverket i 28 marknadsföringsaktiviteter på grund av ifrågasatta avsteg från Läkemedelslagen §21 och Nämndens för bedömning av läkemedelsinformations (NBL) regelverk.

Information till förskrivare angående depressionsbehandling med SSRI-läkemedel till barn, ungdomar och unga vuxna

den 18 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har i ett utskick riktat till Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svensk förening för allmänmedicin, Svenska Psykiatriska Föreningen och Barnläkarföreningen för vidare befordran till medlemmarna i dessa specialistföreningar informerat om den aktuella situationen för SSRI-preparat och förskrivning av dessa läkemedel till barn, ungdomar och unga vuxna med depression.

Levaxin och Euthyrox

den 12 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Lika - men varför inte utbytbara i utbytbarhetssystemet?

Akut pankreatit vid tvåstegsabort

den 28 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En rapport om svår akut nekrotiserande pankreatit som möjlig biverkan av Mifegyne, Cervagem och Citodon har inkommit till den regionala Biverkningsenheten i Uppsala.

Seroxat (paroxetin) – information om utfall av utvärdering inom EU

den 22 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare redogjort för aktuella säkerhetsfrågeställningar rörande antidepressiv behandling med paroxetin, särskilt behandling av barn. CPMP (den europeiska läkemedelsnämnden) har nu avslutat den EU-gemensamma värderingen av paroxetininnehållande produkter.

Folieförpackning för Betapred ska klippas eller rivas upp

den 22 april 2004, [FÖRETAG]

Litozin klassificeras som läkemedel

den 21 april 2004, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket bedömer att nyponpreparatet Litozin är ett läkemedel, enligt läkemedelslagen. Produkten får därför inte säljas, såvida den inte först godkänns av Läkemedelsverket, med de krav på säkerhet och effekt som gäller för läkemedel. Läkemedelslagen är till för att garantera att de läkemedel som säljs i Sverige är säkra och effektiva. Utan lagstiftning skulle det vara fritt fram för bedrägeri och kvacksalveri.

Litozin och glukosamin är läkemedel enligt svensk lagstiftning

den 20 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I tidningsartiklar har Läkemedelsverkets klassificering av Litozin (som innehåller bl.a. nyponpulver) som läkemedel ifrågasatts. Tidigare har också läkemedelsklassificeringen av glukosamin mött kritik. I båda fallen har Läkemedelsverket följt läkemedelslagen. Glukosamin säljs idag via apoteket som ett godkänt läkemedel, men för Litozin har ingen ansökan om godkännande inkommit från tillverkaren.

Varning för glukokortikoid i den kinesiska salvan "999"

den 5 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har vid flera tillfällen kontaktats av privatpersoner angående den kinesiska salvan 999. Salvan har inköpts i Sverige via direktkontakt med försäljare och har visat sig ha god effekt på de hudbesvär som personerna har lidit av.

Inte bara brandmän - könsfördelning och könsskillnader i kliniska läkemedelsprövningar

den 1 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I olika sammanhang framförs uppfattningen att effekt och säkerhet av nya läkemedel endast studeras på män. Vidare påstås att skillnaderna mellan hur män och kvinnor omsätter läkemedel är så stora att dosrekommendationerna borde vara könsspecifika.

Ficortril och Uniderm, kutana lösningar 1 % för hårbotten är inte längre tillgängliga men däremot betydligt dyrare ex tempore - beredningar

den 29 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I drygt två decennier har Ficortril och Uniderm kutana lösningar med innehåll av hydrokortison för användning framför allt i hårbotten varit godkända läkemedel i Sverige. Uniderm kutan lösning avregistrerades 2003-12-31 på initiativ av Schering-Plough, som innehade försäljningstillståndet. Eftersom Ficortril kutan lösning fanns att tillgå hade Läkemedelsverket inga invändningar mot avregistreringen.

Hur stor andel av alla läkemedelsinducerade leverbiverkningar rapporteras?

den 29 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hösten 2002 publicerades i Hepatology en artikel där man från Frankrike redovisade en skattning av incidensen av läkemedelsrelaterad leverskada (1). I detta arbete hade man försökt att få en så fullständig uppskattning som möjligt av incidensen, genom att innan studien startade, undervisa allmänpraktiserande och specialistläkare om diagnoser för läkemedelsrelaterade leverskador.

Läkemedelsverkets önskemål om ökad rapportering av vaccinbiverkningar har givit resultat

den 26 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I början av oktober 2003 skickade Läkemedelsverkets biverkningsenhet ut ett brev till cirka 6 000 vaccinatörer i barn- och skolhälsovården med en uppmaning att rapportera misstänkta vaccinbiverkningar. Bakom denna begäran ligger ett behov av ökad kunskap om vaccinbiverkningar samt misstankar om att en underrapportering föreligger. Läkemedelsverkets uppmaning har hörsammats. Även om antalet vaccinbiverkningsrapporter ökat så har dock inte någon större förändring av biverkningsbilden skett.

NPL - Nationellt Produktregister för Läkemedel

den 17 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket (LV), Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Apoteket AB driver ett gemensamt projekt med syfte att utveckla ett nationellt produktregister för läkemedel mm (NPL).

Lex Maria-utredning av dödsfall efter medicinsk abort med Mifegyne kombinerat med prostaglandin

den 12 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tagit del av ett yttrande från Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg, daterat 2004-02-24, angående en 17-årig kvinna som avlidit i efterförloppet till en medicinsk abort. Kvinnan, som var gravid i vecka 7, hade bedömts lämplig för och själv valt medicinsk abort som metod. Den medicinska aborten, vilken är ett alternativ till kirurgisk abort, genomfördes med Mifegyne (mifepriston) kombinerat med ett prostaglandin.

Kodein i smärtstillande läkemedel

den 12 mars 2004, [FÖRETAG]

Kodein är ett smärtstillande läkemedel med kraftigare effekt än paracetamol och NSAID (t.ex. ibuprofen). Vid långvarig användning av läkemedlet finns viss risk för vanebildning, och medlet har setts cirkulera i missbrukarkretsar. Rätt använt är kodein ett värdefullt läkemedel som kan vara till hjälp för många patienter.

Zyprexa – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) och ökad dödlighet i demensstudier

den 9 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyprexa (olanzapin) är ett s.k. atypiskt neuroleptikum godkänt för behandling av schizofreni, för måttlig till svår manisk episod samt för profylaktisk behandling av återfall i bipolär sjukdom hos patienter som svarat på olanzapinbehandling vid manisk episod.

Risperdal – förnyad aktualitet för tidigare information om ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser i demensstudier

den 9 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill påminna om risken för ökad förekomst av cerebrovaskulärt insjuknande vid medicinering med Risperdal (risperidon), ett s.k. atypiskt neuroleptikum godkänt för bland annat behandling av schizofreniformt syndrom, akuta och kroniska schizofrena psykoser samt också för allvarliga orostillstånd hos patienter med demenssjukdom.

Skriv djurslag på receptet!

den 4 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under våren 2004 kommer apoteken att börja registrera djurslaget i samband med receptexpediering. Syftet med denna nyordning är att på sikt få fram en djurslagsindelad statistik över de läkemedel som förskrivs på recept.

Naturläkemedel eller kosttillskott?

den 26 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Det är inte ovanligt att begreppen naturläkemedel och kosttillskott blandas ihop. Naturläkemedel hanteras av Läkemedelsverket, medan kosttillskott är livsmedel och därmed ingår i Livsmedelsverkets ansvarsområde.

SIL och NPL - Läkemedelsverkets roll

den 11 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyligen presenterades ett projekt som syftar till att utveckla en nationell databas för obunden läkemedelsinformation, SIL, Svensk Informationsdatabas för Läkemedel. Utvecklingen av SIL är ett samarbetsprojekt mellan ett antal landsting. I olika sammanhang talas också ofta om NPL, Nationellt Produktregister för Läkemedel, som är under utveckling.

Naturläkemedel och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

den 6 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått signaler om att osäkerhet råder inom hälso- och sjukvården beträffande vad legitimerad vårdpersonal, inklusive apotekspersonal, får säga eller rekommendera kund/patient beträffande användning av naturläkemedel.

Värdet med EPO-behandling vid cancersjukdomar ifrågasatt

den 29 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mot bakgrund av utfallet i två publicerade studier har värdet av behandling med erytropoietin (EPO) av patienter med cancer ifrågasatts.

Dödsfall efter överdosering av koffein

den 29 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under 2002 fann Rättsmedicinalverket fyra fall där överdosering med koffeintabletter helt eller delvis klassades som dödsorsak. Samtliga fall var följder av kraftig överdosering.

Hormonbehandling av klimakteriebesvär hos kvinnor med behandlad bröstcancer

den 28 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risk för återfall enligt fynd i klinisk studie. Hormonsubstitutions- behandling (HRT)* är den mest effektiva behandlingen för kvinnor med svåra klimakteriebesvär. HRT är dock kontraindicerad till kvinnor, som behandlats för bröstcancer, p g a befarad negativ effekt vad gäller risk för tumöråterfall, men några data om eventuell risk har ej funnits.

Skador av receptbelagda läkemedel inköpta via Internet? Inga svenska försäkringar gäller

den 18 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Personer som anlitar sjukvård är skyddade av två olika försäkringar: Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen. Dessa försäkringar ger under vissa förutsättningar ersättning till en person som skadats eller till efterlevande vid dödsfall.

Ny gruppindelning avseende Glytrin och Nitrolingual

den 17 december 2003, [ALLMÄNHET]

Antidepressiva läkemedel till barn - fortsatt utredning inom EU

den 11 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inom EU:s läkemedelsnämnd, CPMP, pågår en utvärdering av nyttan och risken med användning av antidepressiva läkemedel av typen SSRI, selektiva serotonin-återupptagshämmare, hos barn med depression. Utredningen beräknas vara avslutad inom kort. Den engelska läkemedelsmyndigheten, MHRA, har dock redan nu beslutat att nationellt kontraindicera användning av paroxetin, venlafaxin, sertralin, citalopram och escitalopram till barn under 18 år. Användning av fluxoetin kontraindiceras inte.

EMEA:s utredning om hexavalenta vacciner: Hexavac och Infanrix Hexa.

den 2 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Reductil (sibutramin) - tvåårsuppföljning

den 24 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I april 2001 godkändes Reductil (sibutramin) för indikationerna "Nutritionell obesitas med body mass index (BMI) på 30 kg/m² eller högre. Nutritionell övervikt med BMI på 27 kg/m² eller högre om andra överviktsrelaterade riskfaktorer såsom typ 2 diabetes eller dyslipidemi föreligger."

COX-hämmare (acetylsalicylsyra, NSAID inklusive coxiber) under graviditet – pågående utredning om risk för fosterpåverkan

den 20 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) deltar i en utredning inom den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) biverkningsnämnd, Pharmacovigilance Working Party, om riskerna med användning av läkemedel, som hämmar prostaglandinsyntesen under graviditet. Bakgrunden är data från epidemiologiska såväl som djurstudier, som ger upphov till misstankar om ett möjligt samband mellan användning av cyklooxygenashämmare (COX-) under graviditet och tidiga missfall samt missbildningar, särskilt av hjärtat.

Utredning om fosterpåverkan av smärtstillande läkemedel

den 20 november 2003, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket deltar i en europeisk utredning om användning av vissa smärtstillande läkemedel under graviditet. De smärtstillande läkemedlen som berörs är gruppen NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) och acetylsalicylsyra. Exempel på NSAID är ibuprofen (t.ex. Ipren) och naproxen (t.ex. Naprosyn). De risker som utreds rör påverkan på livmoderns funktion och fostret. Paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil) hör inte till de berörda läkemedlen och omfattas inte av utredningen.

Kvicksilver och läkemedel

den 12 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Regelvidrig marknadsföring av läkemedel 2002

den 11 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföringen av läkemedel.

Nitrofurantoin vid amning och graviditet. När kan det ges?

den 21 oktober 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I samband med genomgång av dokumentationen inför förnyat godkännande av Furadantin, gjordes förändringar i produktresuméen (SPC)- och bipackssedelstexterna för graviditet och amning vilka ledde till många frågor från sjukvården och oro hos patienterna.

Streptase (streptokinas) - irit

den 24 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till biverkningsenheten i Stockholm har inkommit en rapport angående irit (iridocyklit) som utvecklades dagarna efter att patienten behandlats med trombolys för påvisad akut hjärtinfarkt.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies