Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2406

Frågor och svar om den tillfälliga indragningen av försäljningstillstånd för Hexavac

den 20 september 2005, [ALLMÄNHET]

Kombinationsvaccinet Hexavac dras in tillfälligt

den 20 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har beslutat att som en försiktighetsåtgärd tillfälligt dra tillbaka försäljningstillståndet för Hexavac pga. tveksamhet avseende det långvariga vaccinskyddet mot hepatit B. Hexavac är ett kombinationsvaccin som ges till barn för att förhindra difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b- infektion.

Ordinera extempore via e-recept nu möjligt

den 12 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Angående nya medel mot huvudlöss

den 12 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Alla varor som innehåller efedrin klassas som läkemedel

den 7 september 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sedan den 1 september 2005 omfattas samtliga varor som innehåller efedrin eller efedraextrakt av läkemedelslagen. De varor med innehåll av efedrin och efedraextrakt som inte är godkända som läkemedel blir därmed olagliga att sälja.

Utvärdering av risken för hjärt-kärlbiverkningar hos icke-selektiva antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 3 augusti 2005, [ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat så kallade icke-selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID) vad gäller hjärt-kärlbiverkningar. rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Alla patienter bör dock använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symtomen.

Påminnelse om att paracetamol (t.ex. Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan påverka behandlingen med warfarin (Waran)

den 3 augusti 2005, [ALLMÄNHET]

Paracetamol (som finns receptfritt i bland annat Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan öka effekten av warfarin (Waran) om paracetamol används under flera dagar. Fenomenet är känt sedan tidigare, men en ny publicerad studie gör att Läkemedelsverket vill påminna om detta.

Utvärdering av icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAIDs, avseende hjärt-kärlbiverkningar

den 2 augusti 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel avseende hjärt-kärlbiverkningar och rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Myndigheten understryker dock att alla patienter bör använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symptomen.

Paracetamol kan öka INR vid warfarinbehandling - påminnelse om känd interaktion

den 25 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har nyligen fått information från sjukvården om att man inte kände till att paracetamol, basläkemedlet för smärtbehandling av patienter som står på warfarin, interagerar med warfarin. Interaktionen beskrevs i Information från Läkemedelsverket år 2000 (1) och på verkets hemsida. Slutsatsen i artikeln var att:

Varför finns det olika grupper med lamotrigin på utbyteslistan?

den 13 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har bedömt att generiska läkemedel innehållande lamotrigin inte är utbytbara mot originalläkemedlet eller parallellimporterat lamotrigin.

Disipal (orfenadrinhydroklorid) avregistreras - tillgången redan begränsad

den 12 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Yamanouchi Pharma har beslutat att dra tillbaka Disipal från marknaden från och med den 1 augusti 2005 på grund av låg försäljning. Tillgången på läkemedlet är redan nu begränsad.

Erytromycin bör undvikas under tidig graviditet

den 6 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Erytromycin är ett antibiotikum, som har funnits och använts i Sverige sedan 1950-talet och f.n. finns två produkter på marknaden: Ery-Max (AstraZeneca) och Abboticin (Abbott). En ny studie från det svenska medicinska födelseregistret tyder på att användning av erytromycin under tidig graviditet innebär en ökad risk för hjärtkärlmissbildning (1). Resultatet bör tolkas försiktigt, eftersom påverkan av samverkande faktorer inte helt kan uteslutas genom studiens design.

Ketamin narkotikaklassat

den 5 juli 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan den 1 juli 2005 är läkemedelssubstansen ketamin klassificerat som narkotika. Orsaken är bl.a. ett ökat antal signaler om missbruk. Narkotikaklassningen innebär speciella restriktioner vad gäller bl.a. import och export av substansen.

EMEA avslutar säkerhetsgenomgång av coxiber

den 27 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har vid upprepade tillfällen under det senaste året publicerat ny information om biverkningar av coxiber. En genomgång av säkerheten har nu avslutats i europasamarbetet.

Biverkningsarbetet år 2004

den 21 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förlikning om anställningstvist

den 8 juni 2005, []

Läkemedelsverket har träffat en förlikning med en kvinna angående en anställningstvist. Kvinnan har varit engagerad av Läkemedelsverket i ett uppdrag som syftade till att skaffa information om hur läkemedel används vid missbruk. Informationen är en av flera källor som ligger till grund för klassificering av läkemedel. - Vi väljer att informera om denna förlikning eftersom kvinnans arbete för Läkemedelsverket har uppmärksammats i media, säger Gunnar Alvan, generaldirektör vid Läkemedelsverket i Uppsala.

Klinisk prövning med vaccin som är genmodifierat virus

den 3 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Statens smittskyddsinstitut (SMI) har sökt tillstånd för att genomföra en klinisk prövning med en Vaccinia vektor (Modified Vaccinia Ankara) som har genmodifierats. Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att yttra sig innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

FASS granskas inte av Läkemedelsverket

den 2 juni 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Före EU-inträdet granskades texterna i Fass av Läkemedelsverket och redaktionen på LINFO. Detta samarbete upphörde i och med EU-anpassningen. Istället granskar och godkänner Läkemedelsverket produktresuméer (SPC:er) och bipacksedlar, som idag är de legala dokumenten. Produktresuméns och bipacksedelns utformning är gemensam för alla produkter och inom hela EU. Alla godkända produktresuméer och bipacksedlar finns på Läkemedelsverkets webbplats alltid i senast uppdaterad version.

Fortsatt reglerad handel med läkemedel - dagens lagstiftning gäller

den 31 maj 2005, []

EG-domstolen har i dag avkunnat sin dom i det så kallade Bringwellmålet, som har bäring på det svenska apoteksmonopolet. Domen innebär att formerna för apoteksmonopolet måste förändras. Detaljhandel med läkemedel utan tillstånd är fortfarande förbjudet.

Fosamax och utbytbarhet

den 25 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket fattade den 2 mars 2005 beslut om utbytbarhet för produkter innehållande alendronat.

Se upp för solen vid användning av NSAID-innehållande geler och plåster

den 25 maj 2005, [ALLMÄNHET]

Solexponering skall undvikas vid lokal användning av NSAID-innehållande geler och plåster

den 24 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inför den kommande sommarsäsongen vill Läkemedelsverket ånyo fästa uppmärksamhet på varningen för exponering av behandlande hudytor för direkt solljus vid användning av följande beredningar för lokal hudapplikation: Orudis gel, Zon gel, Siduro gel, Ibumetin gel, Ipren gel och Flector medicinskt plåster. De tre första innehåller ketoprofen, de två senare ibuprofen och den sistnämnda diklofenak.

Läkemedel som innehåller dextropropoxifen (DXP)

den 23 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

– Läkemedelsverkets värdering av den medicinska ändamålsenligheten. Åtgärder för att ytterligare öka säkerheten vid användning.

Kombinationspreparat innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005

den 23 maj 2005, [ALLMÄNHET]

Fasta kombinationer av smärtstillande läkemedel innehållande dextropropoxifen försvinner från marknaden under hösten 2005

den 20 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Som tidigare meddelats har Läkemedelsverket gjort en genomgripande utredning av den medicinska ändamålsenligheten för smärtstillande preparat som innehåller dextropropoxifen (DXP). Utredningen omfattar läkemedel som innehåller enbart DXP, Doloxene och Dexofen – och där DXP kombinerats med annat smärtstillande läkemedel – Paraflex comp (DXP+ASA+klorzoxazone) och Distalgesic (DXP+paracetamol), s.k. fast kombination.

Ebixa (memantin) – biverkningsuppföljning

den 5 maj 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En genomgång har gjorts av hittills inkomna biverkningsrapporter för Ebixa, som godkändes i maj 2002 för behandling av patienter med medelsvår till svår Alzheimers sjukdom. Ebixa innehåller som aktiv substans memantinhydroklorid, vilket är en icke-kompetetiv N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist med måttlig affinitet. En hypotes är att Alzheimers sjukdom helt eller delvis uppkommer genom överstimulering av NMDA-receptorer av glutamat.

Nya data om HRT och livmodercancer

den 29 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny publikation om HRT från den engelska Million Women Study

Läkemedel mot depression hos barn – ny bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten

den 26 april 2005, [ALLMÄNHET]

Läkemedel mot depression hos barn - ny bedömning av den europeiska läkemedelsnämnden

den 25 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

CHMP, den europeiska läkemedelsnämnden, har nu avslutat utredningen av säkerheten hos de antidepressiva läkemedlen (SSRI , selektiva serotoninåterupptagshämmare och SNRI serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare) vid användning hos barn och ungdomar

Lamotrigin – original och generika inte utbytbara

den 19 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare informerat om grunderna för att bedöma de antiepileptiska läkemedlen Neurontin och Gabapentin Nycomed (gabapentin) respektive Tegretol Retard och Trimonil Retard (karbamazepin) som inte utbytbara. Huvudskälet var i båda fallen att det inte kan uteslutas att små skillnader i plasmakoncentrationer vid behandling av epilepsi kan vara av betydelse för såväl effekt som risken för biverkningar hos den individuella patienten. Bedömningen grundas således på indikationen epilepsi.

Angående poliovaccin och apnjureceller

den 14 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

TV-programmet ”Tema: Virus och smitta - Hur uppstod aids?” i SVT lördagen den 9 april 2005 innehöll ett inslag som gav intrycket av att de poliovacciner som används idag tillverkas i celler som tas direkt från apnjurar. Detta stämmer inte för de poliovacciner som numera används i Sverige.

Bextra (valdecoxib) dras bort från marknaden

den 11 april 2005, [ALLMÄNHET]

Bextra (valdecoxib) dras bort från marknaden

den 8 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Pfizer stoppar försäljningen av Bextra på de europeiska och amerikanska marknaderna. Detta är en följd av en utredning som den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, nyligen avslutat. En ökad risk för allvarliga hudbiverkningar (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom och erytema multiforme) jämfört med andra coxiber är huvudskäl till att FDA uppmanat företaget att dra tillbaka produkten. Bextra har nyligen bedömts inom det europeiska samarbetet och en skärpt varning om hudbiverkningarna infördes då i produktinformationen. Vid tecken på överkänslighet eller hudutslag skall behandlingen avbrytas.

FDA ändrar produktinformationen för NSAID – vad har hänt i Europa?

den 8 april 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, informerade den 7 april om att man inför en varningstext på förpackningarna av NSAID (smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel) där patienter med hjärt/kärlsjukdomar varnas för användning av preparaten. De europeiska läkemedelsmyndigheterna införde nyligen, vilket LV tidigare informerat om, en kontraindikation (dvs. läkemedlet skall ej användas) för undergruppen coxiber. Läkemedelsverket fann inte skäl att då införa motsvarande varning för NSAID-gruppen utan deltar i och avvaktar resultatet av den utvärdering av NSAID-produkterna som inletts i Europa som en följd av coxibutredningen. FDA:s utredning kommer att vägas in i den bedömningen.

Utbytbarhet av parallellimporterade läkemedel

den 29 mars 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har kommit till Läkemedelsverkets kännedom att reglerna för utbyte av läkemedel där det finns parallellimporterade alternativ inte är fullständigt kända. Om man vid förskrivning av ett läkemedel av medicinska skäl anser att det förskrivna läkemedlet inte skall bytas ut skall som bekant rutan ”Får inte bytas ut” signeras.

Ezetrol och muskelsönderfall (rabdomyolys)

den 23 mars 2005, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedel - bara för män?

den 7 mars 2005, []

Kvinnor deltar i kliniska prövningar i lika stor utsträckning som män. Den utbredda missuppfattningen om att nya läkemedel bara skulle testas på män beror troligtvis på att läkemedelsföretag och myndigheter inte har informerat tillräckligt om hur gällande regler ser ut.

Nationellt produktregister för läkemedel startas

den 1 mars 2005, []

Nu startas ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel (NPL), som erbjuder hälso- och sjukvården och andra användare aktuell och kvalitetssäkrad information om de läkemedel som är godkända i Sverige. Produktregistret lanseras den första mars 2005. Bakom registret står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Registret innehåller basfakta såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller.

Ny rekommendation rörande allergivaccination med Alutard SQ Timotej

den 28 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) har på nytt utrett ALK:s depotallergenpreparat för specifik allergivaccination, Alutard SQ Timotej. Utredningen har utmynnat i en uppdatering av produktresumén där den högsta rekommenderade dosen för underhållsbehandling åter är satt till 100 000 SQ-E/ml. Som tidigare betonas att behandling skall individualiseras. Ett vägledande förslag till uppdosering ges även, se schema nedan (Tabell 1).

Nyheter i receptföreskriften avseende särskilda läkemedel, dosrecept och recept för djur

den 18 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 1 mars 2005 träder LVFS 2005:2, ändringar i receptföreskriften, i kraft. Detta innebär förändringar i förteckningen över särskilda läkemedel och förändringar av dosreceptet. Ändringen innebär även att en ny receptblankett för djur införs.

Användningsområdet för cox 2-hämmare celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia), parecoxib (Dynastat) och valdecoxib (Bextra) begränsas

den 18 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Användningsområdet för celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia), parecoxib (Dynastat) och valdecoxib (Bextra) begränsas

den 17 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I september 2004 drogs Vioxx (rofecoxib) från marknaden efter att en studie visat fördubblad risk för hjärtkärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke.

Atenolol och högt blodtryck (hypertoni)

den 9 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Abilify kan öka risken för stroke hos demenspatienter

den 8 februari 2005, [ALLMÄNHET]

Abilify – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) inklusive risk för dödsfall i demensstudier

den 4 februari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I mars 2004 informerade Läkemedelsverket om ökad risk för cerebrovaskulära händelser vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa (olanzapin) och Risperdal (risperidon), båda sk. atypiska neuroleptika. Vid behandling med Zyprexa hade också ökad risk för död hos dessa patienter uppdagats.

Hjärt-kärlbiverkningar vid migränbehandling med triptaner

den 24 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är väl känt att triptaner kan medföra sällsynta fall av hjärt-kärlbiverkningar, sannolikt sammanhängande med läkemedlens vasokonstriktiva effekter. Information om försiktighetsmått rörande detta återfinns i produktresuméerna. Läkemedelsverket har nyligen gjort en genomgång av inkomna rapporter om hjärt-kärlbiverkningar i samband med triptanbehandling och vill med denna artikel påminna förskrivare om att beakta de varningar som är upptagna i produktresuméerna.

Information om Implanon

den 21 januari 2005, [ALLMÄNHET]

Det har förekommit rapporter i media om svårigheter att sätta in p-staven Implanon och om kvinnor som blivit gravida när de använt Implanon. Läkemedelsverket har granskat de rapporter om insättningssvårigheter som kommit in, liksom rapporten om graviditeter, som omfattar samtliga länder där Implanon är godkänt.

Kompletterande utredning av säkerheten för Reminyl

den 21 januari 2005, [FÖRETAG]

Galantamin (Reminyl) är ett läkemedel som används för att lindra symtomen vid Alzheimers demens. I två nya vetenskapliga studier, där man undersökt om läkemedlet även kan användas mot så kallad ”mild kognitiv störning” – vilket skulle kunna vara ett förstadium till demens – tyder preliminära resultat på en ökad dödlighet hos patienter som fick läkemedlet.

Immunglobuliner för intravenöst bruk (ivIg) – åtgärder för att minimera risken för tromboemboliska biverkningar

den 18 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under senare år har flera artiklar publicerats och rapporter inkommit om sällsynta fall av tromboemboliska komplikationer i samband med användande av immunglobuliner för intravenöst bruk (ivIg). Trots att dessa risker varit kända och omnämnda i produktresuméerna har rapporterna fortsatt att komma in.

Information om Implanon

den 17 januari 2005, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har förekommit rapporter i media om svårigheter att sätta in Implanon och om kvinnor som blivit gravida när de använt Implanon. Läkemedelsverket har granskat de rapporter om insättningssvårigheter, som kommit in liksom den rapport om graviditeter, som omfattar användningen i samtliga länder där Implanon är godkänt.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies