Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Information om depressionsbehandling med SSRI-läkemedel till barn, ungdomar och unga vuxna

den 24 maj 2004, [FÖRETAG]

Läkemedelsverkets ingripanden mot regelvidrig marknadsföring av läkemedel 2003

den 19 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföringen av läkemedel. År 2003 ingrep Läkemedelsverket i 28 marknadsföringsaktiviteter på grund av ifrågasatta avsteg från Läkemedelslagen §21 och Nämndens för bedömning av läkemedelsinformations (NBL) regelverk.

Information till förskrivare angående depressionsbehandling med SSRI-läkemedel till barn, ungdomar och unga vuxna

den 18 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har i ett utskick riktat till Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svensk förening för allmänmedicin, Svenska Psykiatriska Föreningen och Barnläkarföreningen för vidare befordran till medlemmarna i dessa specialistföreningar informerat om den aktuella situationen för SSRI-preparat och förskrivning av dessa läkemedel till barn, ungdomar och unga vuxna med depression.

Levaxin och Euthyrox

den 12 maj 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Lika - men varför inte utbytbara i utbytbarhetssystemet?

Akut pankreatit vid tvåstegsabort

den 28 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En rapport om svår akut nekrotiserande pankreatit som möjlig biverkan av Mifegyne, Cervagem och Citodon har inkommit till den regionala Biverkningsenheten i Uppsala.

Seroxat (paroxetin) – information om utfall av utvärdering inom EU

den 22 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare redogjort för aktuella säkerhetsfrågeställningar rörande antidepressiv behandling med paroxetin, särskilt behandling av barn. CPMP (den europeiska läkemedelsnämnden) har nu avslutat den EU-gemensamma värderingen av paroxetininnehållande produkter.

Folieförpackning för Betapred ska klippas eller rivas upp

den 22 april 2004, [FÖRETAG]

Litozin klassificeras som läkemedel

den 21 april 2004, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket bedömer att nyponpreparatet Litozin är ett läkemedel, enligt läkemedelslagen. Produkten får därför inte säljas, såvida den inte först godkänns av Läkemedelsverket, med de krav på säkerhet och effekt som gäller för läkemedel. Läkemedelslagen är till för att garantera att de läkemedel som säljs i Sverige är säkra och effektiva. Utan lagstiftning skulle det vara fritt fram för bedrägeri och kvacksalveri.

Litozin och glukosamin är läkemedel enligt svensk lagstiftning

den 20 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I tidningsartiklar har Läkemedelsverkets klassificering av Litozin (som innehåller bl.a. nyponpulver) som läkemedel ifrågasatts. Tidigare har också läkemedelsklassificeringen av glukosamin mött kritik. I båda fallen har Läkemedelsverket följt läkemedelslagen. Glukosamin säljs idag via apoteket som ett godkänt läkemedel, men för Litozin har ingen ansökan om godkännande inkommit från tillverkaren.

Varning för glukokortikoid i den kinesiska salvan "999"

den 5 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har vid flera tillfällen kontaktats av privatpersoner angående den kinesiska salvan 999. Salvan har inköpts i Sverige via direktkontakt med försäljare och har visat sig ha god effekt på de hudbesvär som personerna har lidit av.

Inte bara brandmän - könsfördelning och könsskillnader i kliniska läkemedelsprövningar

den 1 april 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I olika sammanhang framförs uppfattningen att effekt och säkerhet av nya läkemedel endast studeras på män. Vidare påstås att skillnaderna mellan hur män och kvinnor omsätter läkemedel är så stora att dosrekommendationerna borde vara könsspecifika.

Ficortril och Uniderm, kutana lösningar 1 % för hårbotten är inte längre tillgängliga men däremot betydligt dyrare ex tempore - beredningar

den 29 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I drygt två decennier har Ficortril och Uniderm kutana lösningar med innehåll av hydrokortison för användning framför allt i hårbotten varit godkända läkemedel i Sverige. Uniderm kutan lösning avregistrerades 2003-12-31 på initiativ av Schering-Plough, som innehade försäljningstillståndet. Eftersom Ficortril kutan lösning fanns att tillgå hade Läkemedelsverket inga invändningar mot avregistreringen.

Hur stor andel av alla läkemedelsinducerade leverbiverkningar rapporteras?

den 29 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hösten 2002 publicerades i Hepatology en artikel där man från Frankrike redovisade en skattning av incidensen av läkemedelsrelaterad leverskada (1). I detta arbete hade man försökt att få en så fullständig uppskattning som möjligt av incidensen, genom att innan studien startade, undervisa allmänpraktiserande och specialistläkare om diagnoser för läkemedelsrelaterade leverskador.

Läkemedelsverkets önskemål om ökad rapportering av vaccinbiverkningar har givit resultat

den 26 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I början av oktober 2003 skickade Läkemedelsverkets biverkningsenhet ut ett brev till cirka 6 000 vaccinatörer i barn- och skolhälsovården med en uppmaning att rapportera misstänkta vaccinbiverkningar. Bakom denna begäran ligger ett behov av ökad kunskap om vaccinbiverkningar samt misstankar om att en underrapportering föreligger. Läkemedelsverkets uppmaning har hörsammats. Även om antalet vaccinbiverkningsrapporter ökat så har dock inte någon större förändring av biverkningsbilden skett.

NPL - Nationellt Produktregister för Läkemedel

den 17 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket (LV), Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Apoteket AB driver ett gemensamt projekt med syfte att utveckla ett nationellt produktregister för läkemedel mm (NPL).

Lex Maria-utredning av dödsfall efter medicinsk abort med Mifegyne kombinerat med prostaglandin

den 12 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tagit del av ett yttrande från Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg, daterat 2004-02-24, angående en 17-årig kvinna som avlidit i efterförloppet till en medicinsk abort. Kvinnan, som var gravid i vecka 7, hade bedömts lämplig för och själv valt medicinsk abort som metod. Den medicinska aborten, vilken är ett alternativ till kirurgisk abort, genomfördes med Mifegyne (mifepriston) kombinerat med ett prostaglandin.

Kodein i smärtstillande läkemedel

den 12 mars 2004, [FÖRETAG]

Kodein är ett smärtstillande läkemedel med kraftigare effekt än paracetamol och NSAID (t.ex. ibuprofen). Vid långvarig användning av läkemedlet finns viss risk för vanebildning, och medlet har setts cirkulera i missbrukarkretsar. Rätt använt är kodein ett värdefullt läkemedel som kan vara till hjälp för många patienter.

Zyprexa – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) och ökad dödlighet i demensstudier

den 9 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyprexa (olanzapin) är ett s.k. atypiskt neuroleptikum godkänt för behandling av schizofreni, för måttlig till svår manisk episod samt för profylaktisk behandling av återfall i bipolär sjukdom hos patienter som svarat på olanzapinbehandling vid manisk episod.

Risperdal – förnyad aktualitet för tidigare information om ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser i demensstudier

den 9 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill påminna om risken för ökad förekomst av cerebrovaskulärt insjuknande vid medicinering med Risperdal (risperidon), ett s.k. atypiskt neuroleptikum godkänt för bland annat behandling av schizofreniformt syndrom, akuta och kroniska schizofrena psykoser samt också för allvarliga orostillstånd hos patienter med demenssjukdom.

Skriv djurslag på receptet!

den 4 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under våren 2004 kommer apoteken att börja registrera djurslaget i samband med receptexpediering. Syftet med denna nyordning är att på sikt få fram en djurslagsindelad statistik över de läkemedel som förskrivs på recept.

Naturläkemedel eller kosttillskott?

den 26 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Det är inte ovanligt att begreppen naturläkemedel och kosttillskott blandas ihop. Naturläkemedel hanteras av Läkemedelsverket, medan kosttillskott är livsmedel och därmed ingår i Livsmedelsverkets ansvarsområde.

SIL och NPL - Läkemedelsverkets roll

den 11 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyligen presenterades ett projekt som syftar till att utveckla en nationell databas för obunden läkemedelsinformation, SIL, Svensk Informationsdatabas för Läkemedel. Utvecklingen av SIL är ett samarbetsprojekt mellan ett antal landsting. I olika sammanhang talas också ofta om NPL, Nationellt Produktregister för Läkemedel, som är under utveckling.

Naturläkemedel och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

den 6 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått signaler om att osäkerhet råder inom hälso- och sjukvården beträffande vad legitimerad vårdpersonal, inklusive apotekspersonal, får säga eller rekommendera kund/patient beträffande användning av naturläkemedel.

Värdet med EPO-behandling vid cancersjukdomar ifrågasatt

den 29 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mot bakgrund av utfallet i två publicerade studier har värdet av behandling med erytropoietin (EPO) av patienter med cancer ifrågasatts.

Dödsfall efter överdosering av koffein

den 29 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under 2002 fann Rättsmedicinalverket fyra fall där överdosering med koffeintabletter helt eller delvis klassades som dödsorsak. Samtliga fall var följder av kraftig överdosering.

Hormonbehandling av klimakteriebesvär hos kvinnor med behandlad bröstcancer

den 28 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risk för återfall enligt fynd i klinisk studie. Hormonsubstitutions- behandling (HRT)* är den mest effektiva behandlingen för kvinnor med svåra klimakteriebesvär. HRT är dock kontraindicerad till kvinnor, som behandlats för bröstcancer, p g a befarad negativ effekt vad gäller risk för tumöråterfall, men några data om eventuell risk har ej funnits.

Skador av receptbelagda läkemedel inköpta via Internet? Inga svenska försäkringar gäller

den 18 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Personer som anlitar sjukvård är skyddade av två olika försäkringar: Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen. Dessa försäkringar ger under vissa förutsättningar ersättning till en person som skadats eller till efterlevande vid dödsfall.

Ny gruppindelning avseende Glytrin och Nitrolingual

den 17 december 2003, [ALLMÄNHET]

Antidepressiva läkemedel till barn - fortsatt utredning inom EU

den 11 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inom EU:s läkemedelsnämnd, CPMP, pågår en utvärdering av nyttan och risken med användning av antidepressiva läkemedel av typen SSRI, selektiva serotonin-återupptagshämmare, hos barn med depression. Utredningen beräknas vara avslutad inom kort. Den engelska läkemedelsmyndigheten, MHRA, har dock redan nu beslutat att nationellt kontraindicera användning av paroxetin, venlafaxin, sertralin, citalopram och escitalopram till barn under 18 år. Användning av fluxoetin kontraindiceras inte.

EMEA:s utredning om hexavalenta vacciner: Hexavac och Infanrix Hexa.

den 2 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Reductil (sibutramin) - tvåårsuppföljning

den 24 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I april 2001 godkändes Reductil (sibutramin) för indikationerna "Nutritionell obesitas med body mass index (BMI) på 30 kg/m² eller högre. Nutritionell övervikt med BMI på 27 kg/m² eller högre om andra överviktsrelaterade riskfaktorer såsom typ 2 diabetes eller dyslipidemi föreligger."

COX-hämmare (acetylsalicylsyra, NSAID inklusive coxiber) under graviditet – pågående utredning om risk för fosterpåverkan

den 20 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) deltar i en utredning inom den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) biverkningsnämnd, Pharmacovigilance Working Party, om riskerna med användning av läkemedel, som hämmar prostaglandinsyntesen under graviditet. Bakgrunden är data från epidemiologiska såväl som djurstudier, som ger upphov till misstankar om ett möjligt samband mellan användning av cyklooxygenashämmare (COX-) under graviditet och tidiga missfall samt missbildningar, särskilt av hjärtat.

Utredning om fosterpåverkan av smärtstillande läkemedel

den 20 november 2003, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket deltar i en europeisk utredning om användning av vissa smärtstillande läkemedel under graviditet. De smärtstillande läkemedlen som berörs är gruppen NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) och acetylsalicylsyra. Exempel på NSAID är ibuprofen (t.ex. Ipren) och naproxen (t.ex. Naprosyn). De risker som utreds rör påverkan på livmoderns funktion och fostret. Paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil) hör inte till de berörda läkemedlen och omfattas inte av utredningen.

Kvicksilver och läkemedel

den 12 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Regelvidrig marknadsföring av läkemedel 2002

den 11 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföringen av läkemedel.

Nitrofurantoin vid amning och graviditet. När kan det ges?

den 21 oktober 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I samband med genomgång av dokumentationen inför förnyat godkännande av Furadantin, gjordes förändringar i produktresuméen (SPC)- och bipackssedelstexterna för graviditet och amning vilka ledde till många frågor från sjukvården och oro hos patienterna.

Streptase (streptokinas) - irit

den 24 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till biverkningsenheten i Stockholm har inkommit en rapport angående irit (iridocyklit) som utvecklades dagarna efter att patienten behandlats med trombolys för påvisad akut hjärtinfarkt.

Tvåårsuppföljning av Reminyl (galantamin)

den 17 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Reminyl godkändes i mars 2000 för symtomatisk behandling av patienter med mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. Galantamin ökar aktiviteten i kolinerga nervsystemet via selektiv reversibel hämning av kolinesteras och förstärkning av acetylkolinets effekt på nikotinreceptorerna. Galantamin absorberas snabbt och metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P 450-systemet (CYP 2D6 och CYP 3A4) (1). Biotillgängligheten av galantamin ökar vid samtidig behandlig med läkemedel som hämmar CYP 2D6 (t.ex. paroxetin, fluoxetin och kinidin) eller läkemedel som hämmar CYP 3A4 (t.ex. ketokonazol).

Efexor (venlafaxin) – Ingen säkert påvisad effekt men eventuellt ökad risk för allvarliga psykiska biverkningar vid behandling av barn och ungdomar med depression

den 17 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare informerat om ifrågasatt effekt och misstänkt ökad risk för emotionell labilitet vid behandling av depression hos barn och ungdomar med Seroxat (paroxetin), ett SSRI-preparat. Motsvarande resultat har nu rapporterats i studier med Efexor (venlafaxin), som hämmar återupptaget av såväl serotonin som noradrenalin. Venlafaxin är, liksom övriga SSRI-preparat, ej godkänt för behandling av depression hos barn men används ändå vid dessa tillstånd.

Rapporter om biverkningar i samband med utbyte av läkemedel

den 16 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan generiskt utbyte av läkemedel, dvs byte till likvärdiga läkemedel, infördes på apoteken i oktober 2002 och ett antal rapporter om biverkningar inkommit under våren beslutade Läkemedelsverket att utreda frågan.

Förtroendeskapande försäljning av receptbelagda läkemedel på Internet?

den 25 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har informerat om att det är en växande marknad för försäljning av receptbelagda läkemedel via Internet. Detta är legalt inom EU under förutsättning av att receptet utfärdats av läkare som är verksam inom EU.

Införsel av läkemedel från ett EU/EES-land kan vara en dyrbar affär

den 18 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedel för personligt bruk får man beställa från ett EU/EES-land för motsvarande högst ett års förbrukning under förutsättning att läkemedlet är godkänt både i Sverige och i exportlandet och har införskaffats på apotek eller motsvarande. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EU/EES Det har nu dykt upp svenskspråkiga internetbaserade apotek varifrån man kan beställa receptbelagda läkemedel.

Doxycyklin (Vibramycin, Vibramicina och Doxyferm) – LV:s bedömning av utbytbarhet

den 13 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan oktober 2002 skall ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket. Läkemedelsverket (LV) beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara. Ett läkemedel är inte utbytbart om det skiljer sig från det föreskrivna läkemedlet i sådan grad att det inte kan anses utgöra en likvärdig motsvarighet och det får inte heller bytas ut om förskrivaren motsatt sig utbyte och angivit detta på receptet.

Hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer

den 8 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från en ny engelsk studie. I en ny studie, som nyligen publicerats i the Lancet, har återigen sambandet mellan hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer studerats. Behandling med östrogen eller med en kombination av östrogen och gestagen eller med tibolon (Livial) ett hormon som har liknande effekter och samma indikationer som vanliga östrogen-gestagenpreparat.

Bristande effekt av ny kombination av HIV-läkemedel i klinisk studie

den 30 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid behandling av HIV-infekterade patienter ges flera läkemedel i kombination. Det har visats ge additiva antivirala effekter med minskad resistensutveckling. Kombinationsterapi introducerades 1996 och medförde en drastisk minskning av morbiditeten och mortaliteten. HIV-behandlingen är komplicerad och terapisvikt, resistensutveckling och allvarliga biverkningar förekommer. Av denna anledning studeras nya kombinationer av HIV-läkemedel.

Uppföljande information om hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej" och "Alutard SQ 5-Gräs"

den 29 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket informerade i maj i år om en utredning med anledning av rapporter tidigare under året om allvarliga allergiska reaktioner vid hyposensibilisering med "Alutard SQ 5-Gräs" eller "Alutard SQ Timotej".

Seroxat (paroxetin) - ny EU-utvärdering av risker och nytta

den 7 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inom EU startar nu en utredning av effekt och säkerhet vid behandling med paroxetin. Paroxetin är, liksom övriga SSRI-preparat, ej godkänt för behandling av depression hos barn men används ändå vid dessa tillstånd. Utredningen är en konsekvens av tre nyligen avslutade studier på barn och ungdomar, där effekten har ifrågasatts och där man även har misstänkt en något ökad risk för emotionell labilitet. För paroxetin har också förekomst av utsättningsreaktioner diskuterats. Läkemedelsverket deltar i utredningen och avvaktar resultatet.

Injektionsplatsrelaterade sarkom hos katt

den 1 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste åren har en ökad uppmärksamheten riktats mot rapporter både från USA och Europa om att fibrossarkom kan uppträda hos katter på typiska vaccinationsställen i huden. De första rapporterna om dessa tumörer kom i början på 1990-talet från USA, där flera epidemiologiska undersökningar visade att fibrossarkom uppträdde mer frekvent på injektionsplatser, särskilt i den interskapulära regionen i nacken, hos vaccinerade katter jämfört med icke vaccinerade katter (1-3).

Läkemedelsbiverkningar hos djur rapporterade under 2001 och 2002

den 1 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Olaga läkemedelsförsäljning på Internet

den 30 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Det förekommer försäljning av läkemedel via svenskspråkiga hemsidor på Internet. Från säljarens sida är försäljningen olaglig och ur köparens perspektiv är den förenad med många risker. Läkemedelsverket vill därför återigen utfärda en kraftig varning för att köpa läkemedel via hemsidor på Internet.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies