Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2258

Remicade - Viktig uppdatering av säkerhetsinformation

den 1 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyprexa (olanzapin) dilaterad kardiomyopati

den 14 januari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Prepulsid (cisaprid) – inskränkt indikation och skärpt varningstext i produktresumén

den 30 november 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fortsätt vaccinera! Läkemedelsverket bemöter de uppgifter som förekommit om risk för överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom via vacciner

den 10 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En artikel i den danska Ugeskrift for Læger 20 augusti 2001 har väckt frågan om risk finns att Creutzfeldt-Jakobs sjukdom skulle kunna överföras via vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund, eftersom humant albumin ingår som stabilisator i dessa vacciner.

Indragning av Lipobay (cerivastatin) på grund av allvarliga muskelbiverkningar

den 1 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under augusti 2001 har den redan tidigare kända risken för muskelpåverkan med symtom som ömhet, värk eller svaghet i musklerna vid medicinering med statiner uppmärksammats. Bayer AB meddelade i augusti att företaget på grund av ett ökande antal biverkningsrapporter gällande muskelpåverkan (myopati/rhabdomyolys) beslutat dra in Lipobay (cerivastatin) i alla länder, där cerivastatin och samtidigt gemfibrozil (Lopid) marknadsförs. Initialt betonades särskilt risken vid kombinationsbehandling med Lopid. Läkemedelsverket påminde i slutet av juni på sin hemsida om risken för muskelbiverkningar i samband med indragningen av Lipobay.

TSE-historik – vad Läkemedelsverket gjort med anledning av nya TSE-bestämmelser

den 1 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ungdomar behandlade med Zyprexa utvecklade striae

den 3 september 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Byte från Prothromplex till Beriplex P/N som akut antidot mot warfarin

den 9 juli 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

P-piller och risken för blodpropp

den 3 juli 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

På senaste tiden har riskerna med p-piller debatterats flitigt i media sedan dödsfall pga blodpropp i lungan hos unga kvinnor som tagit p-piller rapporterats.

Behandling med penicillin kan ge missfärgning av tänder

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av tandmissfärgning i samband med amoxicillinbehandling av barn har rapporterats i Sverige. Ett hundratal fall, både vuxna och barn, finns rapporterade internationellt i WHO:s databas.

Kontroll av märkning med innehållsdeklaration på kosmetiska och hygieniska produkter

den 1 juni 2001, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Inom EU har beslutats att kosmetiska och hygieniska produkter skall vara innehållsdeklarerade. Bestämmelsen infördes som en ändring i kosmetikadirektivet (76/768/EG) efter en längre tids önskemål från konsumenter att kunna se vad produkterna innehåller. Innehållsdeklarationen underlättar också för konsumenter att välja bort produkter som innehåller ingredienser de inte tål. I Sverige gäller kravet på innehållsdeklaration i detaljhandelsled från och med den 1 januari 1999.

Marknadsföring av läkemedel 2000

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföring av läkemedel. I länken i högerspalten presenteras ett antal marknadsföringsaktiviteter år 2000, vilka bedömts som ha brutit mot läkemedelslagen och i strid med Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regelverk. Då § 21 läkemedelslagen inte är särskilt fyllig avseende marknadsföring har i de flesta fallen de ärenden som Läkemedelsverket varit kritiskt till gått till LIF:s Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL).

Kärlkomplikationer av bleomycinbehandling – ett underskattat problem?

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid cancerbehandlingar är det vanligt med akuttoxiska biverkningar av olika slag. Detta måste anses vara acceptabelt i ljuset av alternativet att avstå från vissa behandlingar. Ett nyligen rapporterat biverkningsfall påminner om risken för sena och långvariga bieffekter efter cytostatikabehandling.

Behandling med penicillin kan ge missfärgning av tänder

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av tandmissfärgning i samband med amoxicillinbehandling av barn har rapporterats i Sverige. Ett hundratal fall, både vuxna och barn, finns rapporterade internationellt i WHO:s databas. Missfärgning av tänder förekommer vid behandling med i stort sett alla penicilliner och är troligen ett relativt vanligt fenomen. Rapportering sker sällan eftersom bieffekten vanligen är av extern natur och reversibel och kan putsas bort av tandläkare efter behandlingen. Patient och föräldrar bör informeras. Uppstår en bestående missfärgning skall den rapporteras och orsaken utredas.

Propofol - möjliga säkerhetsrisker vid sedering av barn i samband med intensivvård

den 16 maj 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Långtidssedering av barn är inte en godkänd indikation för propofol. Med anledning av resultaten i nedan redovisade studie vill Läkemedelsverket påpeka att det kan finnas säkerhetsrisker vid denna behandlingsform.

Behandling med Zyrlex (cetirizin) ledde till svår leverreaktion

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lipidsänkande medel (statiner och fibrater) och pankreatit

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är sedan tidigare känt att pankreatit kan förekomma som en sällsynt biverkan i samband med behandling med statiner. Befintliga data tyder på att även fibrater kan i sällsynta fall orsaka pankreatit.

Viktigt att beakta riskfaktorer vid förskrivning av p-piller

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyligen avled en ung kvinna som börjat använda p-piller trots att hon hade ökad trombosrisk.

Fotosensibiliserande läkemedel - En genomgång av rapporterade fall 1991-2000

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelverket, tidigare Socialstyrelsens läkemedelavdelning, har vid flera tillfällen uppmärksammat fotosensibilisering som en biverkan vid läkemedelsbehandling (1-8).

Svart Viagra kan vara dyrbar placebo

den 19 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Enligt information från olika källor säljs Viagra illegalt. Läkemedelsverket har nu fått information om insmugglingsförsök till Finland av Viagratabletter från Estland. Vid en rutinkontroll av en person i den finska tullen påträffades 150 förpackningar Viagra á 50 tabletter. Tabletternas färg liknade Viagras men formen var inte identisk. Laboratorieanalys visade att tabletterna inte innehöll någon aktiv substans.

Östrogenbehandling - ändamålsenlighet och vetenskaplig grund

den 1 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den senaste tiden har en debatt förts i media om risker och fördelar med östrogen-substitution postmenopausalt sedan sex socialdemokratiska riksdagskvinnor i en artikel på DN Debatt 17/11-00 krävde en ökad satsning på forskning inom detta område. I debattartikeln framställs behandlingen som ett "medicinskt fullskaleförsök utan kontroll, uppföljning och utvärdering". Givetvis är inte kunskapsläget så begränsat som det framställts.

Kan långvarig behandling med protonpumpshämmare hämma järnabsorptionen?

den 1 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Dödsfall till följd av hjärtsvikt efter långtidssedering med propofol hos vuxna patienter med akut skallskada

den 16 januari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I det nummer av Lancet som gavs ut den 13 januari 2001 (1) beskrivs sju fall av s.k. "Propofol infusion syndrome", karakteriserat av hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, metabol acidos och rhabdomyolys. Tillståndet drabbade vuxna patienter med akuta skallskador som hade långtidssederats med propofol i högre dos än den rekommenderade under flera dagar. Rekommenderad dos är max 4 mg/kg/timme. De rapporterade fallen hade fått 5,5 – 7,3 mg/kg/timme. I likhet med vad som tidigare rapporterats för barn (2) var tillståndet behandlingsrefraktärt, och alla sju patienter dog.

NSAID – Kvinnlig infertilitet

den 15 januari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillgänglig kunskap tyder på att läkemedel som minskar prostaglandinbildning via hämning av cyklooxygenas såsom NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel) inklusive COX-2 hämmare, kan orsaka reversibel infertilitet hos kvinnor. Det finns också ett antal fallrapporter som visar att NSAID-inducerad infertilitet kan vara ett klinisk relevant problem för vissa kvinnor. Därför bör kvinnor som önskar bli gravida undvika NSAID.

Svart "henna-tatuering" på huden kan vara farlig

den 11 januari 2001, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket vill tillsammans med hudläkare varna för att låta sig målas på huden med "henna-tatuering" med okänt innehåll.

Coxiber och biverkningsrapportering

den 21 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Försäljningen av coxiber (rofecoxib, Vioxx och celecoxib, Celebra) är stor mot bakgrund av den relativt korta perioden sedan lanseringen (fig 1) samtidigt som rapporter om olika biverkningar uppmärksammats för läkemedelsgruppen.

Rhabdomyolys vid behandling med lipidsänkare

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rhabdomyolys är ett ovanligt tillstånd som karakteriseras av sönderfall av skelettmuskulaturen. Tillståndet är associerat med olika faktorer såsom läkemedel, inflammation, infektion eller trauma (1). Vid rhabdomyolys ses bland annat accentuerande muskelsvaghet på grund av akut, allvarlig muskeldestruktion med myoglobinuri och njurinsufficiens.

Minskad effekt av antikoagulantia (Warfarin) efter introduktion av Gabapentin

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Misstänkt interaktion mellan gabapentin (Neurontin) och warfarin (Waran).

Ögonbiverkningar vid behandling med serotoninåterupptagshämmande antidepressiva läkemedel (citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, sertralin, venlafaxin)

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Farliga tvålar med kvicksilver säljs fortfarande i Sverige och Danmark

den 14 december 2000, [FÖRETAG]

Flera sorters hälsofarliga kvicksilvertvålar har påträffats i en butik i Göteborg och danska myndigheter har funnit liknande kvicksilvertvålar i fem av femton kontrollerade butiker i Köpenhamn. Tvålarna marknadsförs som antiseptiska, men de används främst av mörkhyade personer för att bleka huden. Den danska kontrollen gjordes i butiker som främst vänder sig till kunder med afrikansk eller asiatisk bakgrund.

Rapporterade biverkningar av MPR-vaccin

den 27 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan 1982 erbjuds alla barn vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin). Årligen vaccineras numera ca 180.000 barn. Till Läkemedelsverket har sedan starten inkommit 845 biverkningsrapporter för bedömning. I ca 85 % av fallen bedömdes ett samband kunna föreligga mellan vaccinet och den uppkomna biverkningen.

Kombinationsbehandling med Avandia- ett kostsamt alternativ

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vaccinbiverkningar rapporterade 1998-1999

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under 1998 och 1999 inkom sammanlagt drygt 600 biverkningsrapporter rörande vaccination (Fig 1). Antalet per år är lägre vid jämförelse med året 1997, då 439 vaccinationsrapporter insändes (1).

Galaktorré i samband med metoprolol (Seloken Zoc) behandling

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har inkommit en rapport om svettningar och galaktorre som misstänks ha samband med Seloken Zoc-behandling.

Fortfarande underbehandling av hjärt-kärlsjukdomar

den 6 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandla patienter med Xenical enligt godkänd indikation

den 6 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antiobesitasmedlet Xenical introducerades på marknaden för drygt ett år sedan. Godkänd indikation är: "Behandling av obesa patienter (BMI >30kg/m2) eller överviktiga patienter (BMI> 28 kg/m2 ) med samtidiga riskfaktorer, i kombination med måttligt kalorireducerad kost. Behandling med orlistat bör endast påbörjas om enbart diet tidigare givit en viktminskning på minst 2,5 kg under fyra på varandra följande veckor.

Antabus (disulfiram) - leverbiverkningar

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antabus (disulfiram) förskrivs som avvänjningsmedel vid alkoholism och alkoholmissbruk och verkar genom att blockera enzymet aldehyd-dehydrogenas. Kombinationen alkohol/disulfiram medför en anhopning av acetaldehyd vilket starkt bidrar till de klassiska symptomen; ansiktsrodnad, hjärtklappning, dyspné, illamående och kräkning.

Rapportera interaktioner och biverkningar för naturläkemedel

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De flesta naturläkemedel är godkända utifrån traditionell användning/väl beprövad erfarenhet. I samband med godkännande av naturläkemedel finns inga generella krav på interaktionsstudier eller studier med aktiv uppföljning av biverkningar. Rapportering från hälso- och sjukvården av interaktioner och biverkningar är således en viktig del för att erhålla ny kunskap om naturläkemedel. På så sätt har till exempel interaktioner mellan johannesört och olika läkemedel uppmärksammats, se tidigare artiklar.

ACE-hämmare och angiotensin-II antagonister kan ge angioödem

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Angioödem utlöst av ACE-hämmare - tidsförlopp, incidens och skillnader mellan etniska grupper.

Paracetamol interagerar med warfarin

den 3 augusti 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Några välbeskrivna fallrapporter (1,2) och några systematiska studier där mellan 10-20 patienter stått på oral antikoagulation och fått paracetamol eller placebo i 2-4 veckor (3-5) samt en fall-kontrollstudie (6) ger klart stöd för att paracetamol kan förstärka antikoagulationsverkan av warfarin och ev av andra orala antikoagulantia också. Även om enstaka studier visat på frånvaro av interaktion (7,8) är de " positiva" studierna dominerande och ovedersägliga.

Allvarliga kardiovaskulära biverkningar av klozapin–noggrann kontroll av behandlade patienter rekommenderas

den 10 juli 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Information om trafikfarliga läkemedel – en gemensam angelägenhet för trafikanter, förskrivare och myndigheter

den 10 juli 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juli 1999 trädde ett tillägg till trafikbrottslagen ikraft. Lagen innebär bland annat att en bilförare som är inblandad i en trafikolycka kan dömas för rattfylleri om han/hon varit påverkad av läkemedel.

Azitromax kan öka effekten av Waran

den 10 juli 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har nedanstående fall av misstänkt interaktion mellan warfarin och azitromycin inkommit.

Relativ riskreduktion - missvisande effektredovisning i marknadsföringen av läkemedel

den 29 maj 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I marknadsföringen av läkemedel är det mycket vanligt att behandlingseffekten presenteras i form av relativ riskreduktion.

Naturläkemedlet Curbicin och risk för antikoagulationseffekt- möjligen relaterat till E vitamininnehållet

den 6 april 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av koagulationsrubbning i form av ökad International Normalised Ratio (INR) under behandling med Curbicin har rapporterats till Läkemedelsverket. Vitamin E, som Curbicin bl a innehåller, kan ha orsakat denna effekt. Försiktighet bör iakttagas hos patienter som samtidigt behandlas med Waran och Curbicin, eller andra produkter som innehåller vitamin E, på grund av en eventuellt ökad risk för blödning.

Ytterligare information om interaktioner mellan Johannesört och andra läkemedel

den 6 april 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tidigare har Läkemedelsverket informerat om att johannesörtextrakt kan ge oönskade interaktioner med flera viktiga läkemedel, t ex warfarin, teofyllin och ciklosporin med minskade effekter som följd (1-5).

Fortsatt försiktighet vid förskrivning av Viagra (sildenafil) till patienter med hjärtkärlsjukdom rekommenderas

den 4 april 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Pfizer har i brev till läkarkåren daterat 15 mars 2000 informerat om att "Rätt använt är Viagra ett effektivt och säkert preparat för stabila hjärtkärlsjuka män och deras partners, som vill återfå ett naturligt sexualliv" Uttalanden baseras på resultaten i en svensk studie som presenterades i mars i år vid American College of Cardiology i Anaheim, USA. I ett informationsblad från mötet anges att sildenafil är "en effektiv och väl tolererad behandling för erektil dysfunktion hos män med kardiovaskulär sjukdom som inte behandlas med nitrater."

TEHS (thrombo-embolic hormone study) - en studie av venös tromboembolism hos kvinnor

den 8 mars 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket kommer i samarbete med Karolinska Institutet att starta en landsomfattande studie av venös tromboembolism hos kvinnor. Studien beräknas starta mot slutet av våren 2002. Redan i januari kommer dock en pilotstudie på ett begränsat antal sjukhus att genomföras.

Xenical – orsak till högt blodtryck?

den 24 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Olika behandlingsalternativ för övervikt har prövats genom åren. Det senaste läkemedlet som lanserats är orlistat (Xenical), som minskar fettnedbrytningen i tarmen via hämning av pankreaslipas. Systemisk absorption av läkemedlet anges som försumbar (1, 2). Läkemedlet inducerar steatorré och i de kliniska prövningarna var gastrointestinala biverkningar också de vanligast förekommande (1-4). Det har nu inkommit rapporter till det svenska biverkningsregistret, Swedis, som talar för att också systemiska biverkningar förekommer. Till den regionala biverkningsenheten i Stockholm har en rapport skickats om hypertoni i samband med Xenicalbehandling.

Reklamärenden 1999

den 24 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar fortlöpande marknadsföring av läkemedel. Verket har i många fall en dialog med företagen om tveksamma annonser men utnyttjar även möjligheten att få sådana annonser bedömda av läkemedelsindustrins egen "domstol".

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies