Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Lex Maria-utredning av dödsfall efter medicinsk abort med Mifegyne kombinerat med prostaglandin

den 12 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tagit del av ett yttrande från Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg, daterat 2004-02-24, angående en 17-årig kvinna som avlidit i efterförloppet till en medicinsk abort. Kvinnan, som var gravid i vecka 7, hade bedömts lämplig för och själv valt medicinsk abort som metod. Den medicinska aborten, vilken är ett alternativ till kirurgisk abort, genomfördes med Mifegyne (mifepriston) kombinerat med ett prostaglandin.

Kodein i smärtstillande läkemedel

den 12 mars 2004, [FÖRETAG]

Kodein är ett smärtstillande läkemedel med kraftigare effekt än paracetamol och NSAID (t.ex. ibuprofen). Vid långvarig användning av läkemedlet finns viss risk för vanebildning, och medlet har setts cirkulera i missbrukarkretsar. Rätt använt är kodein ett värdefullt läkemedel som kan vara till hjälp för många patienter.

Zyprexa – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) och ökad dödlighet i demensstudier

den 9 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyprexa (olanzapin) är ett s.k. atypiskt neuroleptikum godkänt för behandling av schizofreni, för måttlig till svår manisk episod samt för profylaktisk behandling av återfall i bipolär sjukdom hos patienter som svarat på olanzapinbehandling vid manisk episod.

Risperdal – förnyad aktualitet för tidigare information om ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser i demensstudier

den 9 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill påminna om risken för ökad förekomst av cerebrovaskulärt insjuknande vid medicinering med Risperdal (risperidon), ett s.k. atypiskt neuroleptikum godkänt för bland annat behandling av schizofreniformt syndrom, akuta och kroniska schizofrena psykoser samt också för allvarliga orostillstånd hos patienter med demenssjukdom.

Skriv djurslag på receptet!

den 4 mars 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under våren 2004 kommer apoteken att börja registrera djurslaget i samband med receptexpediering. Syftet med denna nyordning är att på sikt få fram en djurslagsindelad statistik över de läkemedel som förskrivs på recept.

Naturläkemedel eller kosttillskott?

den 26 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Det är inte ovanligt att begreppen naturläkemedel och kosttillskott blandas ihop. Naturläkemedel hanteras av Läkemedelsverket, medan kosttillskott är livsmedel och därmed ingår i Livsmedelsverkets ansvarsområde.

SIL och NPL - Läkemedelsverkets roll

den 11 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyligen presenterades ett projekt som syftar till att utveckla en nationell databas för obunden läkemedelsinformation, SIL, Svensk Informationsdatabas för Läkemedel. Utvecklingen av SIL är ett samarbetsprojekt mellan ett antal landsting. I olika sammanhang talas också ofta om NPL, Nationellt Produktregister för Läkemedel, som är under utveckling.

Naturläkemedel och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

den 6 februari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått signaler om att osäkerhet råder inom hälso- och sjukvården beträffande vad legitimerad vårdpersonal, inklusive apotekspersonal, får säga eller rekommendera kund/patient beträffande användning av naturläkemedel.

Värdet med EPO-behandling vid cancersjukdomar ifrågasatt

den 29 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mot bakgrund av utfallet i två publicerade studier har värdet av behandling med erytropoietin (EPO) av patienter med cancer ifrågasatts.

Dödsfall efter överdosering av koffein

den 29 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under 2002 fann Rättsmedicinalverket fyra fall där överdosering med koffeintabletter helt eller delvis klassades som dödsorsak. Samtliga fall var följder av kraftig överdosering.

Hormonbehandling av klimakteriebesvär hos kvinnor med behandlad bröstcancer

den 28 januari 2004, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risk för återfall enligt fynd i klinisk studie. Hormonsubstitutions- behandling (HRT)* är den mest effektiva behandlingen för kvinnor med svåra klimakteriebesvär. HRT är dock kontraindicerad till kvinnor, som behandlats för bröstcancer, p g a befarad negativ effekt vad gäller risk för tumöråterfall, men några data om eventuell risk har ej funnits.

Skador av receptbelagda läkemedel inköpta via Internet? Inga svenska försäkringar gäller

den 18 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Personer som anlitar sjukvård är skyddade av två olika försäkringar: Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen. Dessa försäkringar ger under vissa förutsättningar ersättning till en person som skadats eller till efterlevande vid dödsfall.

Ny gruppindelning avseende Glytrin och Nitrolingual

den 17 december 2003, [ALLMÄNHET]

Antidepressiva läkemedel till barn - fortsatt utredning inom EU

den 11 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inom EU:s läkemedelsnämnd, CPMP, pågår en utvärdering av nyttan och risken med användning av antidepressiva läkemedel av typen SSRI, selektiva serotonin-återupptagshämmare, hos barn med depression. Utredningen beräknas vara avslutad inom kort. Den engelska läkemedelsmyndigheten, MHRA, har dock redan nu beslutat att nationellt kontraindicera användning av paroxetin, venlafaxin, sertralin, citalopram och escitalopram till barn under 18 år. Användning av fluxoetin kontraindiceras inte.

EMEA:s utredning om hexavalenta vacciner: Hexavac och Infanrix Hexa.

den 2 december 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Reductil (sibutramin) - tvåårsuppföljning

den 24 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I april 2001 godkändes Reductil (sibutramin) för indikationerna "Nutritionell obesitas med body mass index (BMI) på 30 kg/m² eller högre. Nutritionell övervikt med BMI på 27 kg/m² eller högre om andra överviktsrelaterade riskfaktorer såsom typ 2 diabetes eller dyslipidemi föreligger."

COX-hämmare (acetylsalicylsyra, NSAID inklusive coxiber) under graviditet – pågående utredning om risk för fosterpåverkan

den 20 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket (LV) deltar i en utredning inom den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) biverkningsnämnd, Pharmacovigilance Working Party, om riskerna med användning av läkemedel, som hämmar prostaglandinsyntesen under graviditet. Bakgrunden är data från epidemiologiska såväl som djurstudier, som ger upphov till misstankar om ett möjligt samband mellan användning av cyklooxygenashämmare (COX-) under graviditet och tidiga missfall samt missbildningar, särskilt av hjärtat.

Utredning om fosterpåverkan av smärtstillande läkemedel

den 20 november 2003, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket deltar i en europeisk utredning om användning av vissa smärtstillande läkemedel under graviditet. De smärtstillande läkemedlen som berörs är gruppen NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) och acetylsalicylsyra. Exempel på NSAID är ibuprofen (t.ex. Ipren) och naproxen (t.ex. Naprosyn). De risker som utreds rör påverkan på livmoderns funktion och fostret. Paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil) hör inte till de berörda läkemedlen och omfattas inte av utredningen.

Kvicksilver och läkemedel

den 12 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Regelvidrig marknadsföring av läkemedel 2002

den 11 november 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföringen av läkemedel.

Nitrofurantoin vid amning och graviditet. När kan det ges?

den 21 oktober 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I samband med genomgång av dokumentationen inför förnyat godkännande av Furadantin, gjordes förändringar i produktresuméen (SPC)- och bipackssedelstexterna för graviditet och amning vilka ledde till många frågor från sjukvården och oro hos patienterna.

Streptase (streptokinas) - irit

den 24 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till biverkningsenheten i Stockholm har inkommit en rapport angående irit (iridocyklit) som utvecklades dagarna efter att patienten behandlats med trombolys för påvisad akut hjärtinfarkt.

Tvåårsuppföljning av Reminyl (galantamin)

den 17 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Reminyl godkändes i mars 2000 för symtomatisk behandling av patienter med mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. Galantamin ökar aktiviteten i kolinerga nervsystemet via selektiv reversibel hämning av kolinesteras och förstärkning av acetylkolinets effekt på nikotinreceptorerna. Galantamin absorberas snabbt och metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P 450-systemet (CYP 2D6 och CYP 3A4) (1). Biotillgängligheten av galantamin ökar vid samtidig behandlig med läkemedel som hämmar CYP 2D6 (t.ex. paroxetin, fluoxetin och kinidin) eller läkemedel som hämmar CYP 3A4 (t.ex. ketokonazol).

Efexor (venlafaxin) – Ingen säkert påvisad effekt men eventuellt ökad risk för allvarliga psykiska biverkningar vid behandling av barn och ungdomar med depression

den 17 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tidigare informerat om ifrågasatt effekt och misstänkt ökad risk för emotionell labilitet vid behandling av depression hos barn och ungdomar med Seroxat (paroxetin), ett SSRI-preparat. Motsvarande resultat har nu rapporterats i studier med Efexor (venlafaxin), som hämmar återupptaget av såväl serotonin som noradrenalin. Venlafaxin är, liksom övriga SSRI-preparat, ej godkänt för behandling av depression hos barn men används ändå vid dessa tillstånd.

Rapporter om biverkningar i samband med utbyte av läkemedel

den 16 september 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan generiskt utbyte av läkemedel, dvs byte till likvärdiga läkemedel, infördes på apoteken i oktober 2002 och ett antal rapporter om biverkningar inkommit under våren beslutade Läkemedelsverket att utreda frågan.

Förtroendeskapande försäljning av receptbelagda läkemedel på Internet?

den 25 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har informerat om att det är en växande marknad för försäljning av receptbelagda läkemedel via Internet. Detta är legalt inom EU under förutsättning av att receptet utfärdats av läkare som är verksam inom EU.

Införsel av läkemedel från ett EU/EES-land kan vara en dyrbar affär

den 18 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedel för personligt bruk får man beställa från ett EU/EES-land för motsvarande högst ett års förbrukning under förutsättning att läkemedlet är godkänt både i Sverige och i exportlandet och har införskaffats på apotek eller motsvarande. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EU/EES Det har nu dykt upp svenskspråkiga internetbaserade apotek varifrån man kan beställa receptbelagda läkemedel.

Doxycyklin (Vibramycin, Vibramicina och Doxyferm) – LV:s bedömning av utbytbarhet

den 13 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan oktober 2002 skall ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket. Läkemedelsverket (LV) beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara. Ett läkemedel är inte utbytbart om det skiljer sig från det föreskrivna läkemedlet i sådan grad att det inte kan anses utgöra en likvärdig motsvarighet och det får inte heller bytas ut om förskrivaren motsatt sig utbyte och angivit detta på receptet.

Hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer

den 8 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från en ny engelsk studie. I en ny studie, som nyligen publicerats i the Lancet, har återigen sambandet mellan hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer studerats. Behandling med östrogen eller med en kombination av östrogen och gestagen eller med tibolon (Livial) ett hormon som har liknande effekter och samma indikationer som vanliga östrogen-gestagenpreparat.

Bristande effekt av ny kombination av HIV-läkemedel i klinisk studie

den 30 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid behandling av HIV-infekterade patienter ges flera läkemedel i kombination. Det har visats ge additiva antivirala effekter med minskad resistensutveckling. Kombinationsterapi introducerades 1996 och medförde en drastisk minskning av morbiditeten och mortaliteten. HIV-behandlingen är komplicerad och terapisvikt, resistensutveckling och allvarliga biverkningar förekommer. Av denna anledning studeras nya kombinationer av HIV-läkemedel.

Uppföljande information om hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej" och "Alutard SQ 5-Gräs"

den 29 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket informerade i maj i år om en utredning med anledning av rapporter tidigare under året om allvarliga allergiska reaktioner vid hyposensibilisering med "Alutard SQ 5-Gräs" eller "Alutard SQ Timotej".

Seroxat (paroxetin) - ny EU-utvärdering av risker och nytta

den 7 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inom EU startar nu en utredning av effekt och säkerhet vid behandling med paroxetin. Paroxetin är, liksom övriga SSRI-preparat, ej godkänt för behandling av depression hos barn men används ändå vid dessa tillstånd. Utredningen är en konsekvens av tre nyligen avslutade studier på barn och ungdomar, där effekten har ifrågasatts och där man även har misstänkt en något ökad risk för emotionell labilitet. För paroxetin har också förekomst av utsättningsreaktioner diskuterats. Läkemedelsverket deltar i utredningen och avvaktar resultatet.

Injektionsplatsrelaterade sarkom hos katt

den 1 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste åren har en ökad uppmärksamheten riktats mot rapporter både från USA och Europa om att fibrossarkom kan uppträda hos katter på typiska vaccinationsställen i huden. De första rapporterna om dessa tumörer kom i början på 1990-talet från USA, där flera epidemiologiska undersökningar visade att fibrossarkom uppträdde mer frekvent på injektionsplatser, särskilt i den interskapulära regionen i nacken, hos vaccinerade katter jämfört med icke vaccinerade katter (1-3).

Läkemedelsbiverkningar hos djur rapporterade under 2001 och 2002

den 1 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Olaga läkemedelsförsäljning på Internet

den 30 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Det förekommer försäljning av läkemedel via svenskspråkiga hemsidor på Internet. Från säljarens sida är försäljningen olaglig och ur köparens perspektiv är den förenad med många risker. Läkemedelsverket vill därför återigen utfärda en kraftig varning för att köpa läkemedel via hemsidor på Internet.

Östrogen- och gestagenbehandling och risken för bröstcancer - resultat från två studier i USA

den 26 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhetsfrågor vid EMEA, PhVWP (Pharmacovigilance Working Party), har vid sitt möte 24 juni fått kännedom om och diskuterat två artiklar publicerade i JAMA (24 juni) rörande hormonsubstitution (HRT) och risken för bröstcancer.

Zyban (bupropion) två års uppföljning

den 25 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyban godkändes i maj 2000 för rökavvänjning i kombination med motiverande stöd av nikotinberoende patienter.

Seroxat (paroxetin) – information om aktuella säkerhetsfrågeställningar

den 25 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Storbritannien har det förts en debatt om en möjlig ökad självmordsrisk samt risk för beroendeutveckling och personlighetsförändring vid behandling med SSRI-preparat, fr a Seroxat (paroxetin). Efter att ha värderat resultaten från tre nyligen avslutade studier av paroxetin på deprimerade barn och ungdomar har den engelska myndigheten gått ut med en rekommendation att medlet ej bör förskrivas till denna patientkategori.

Studier av Seroxat vid behandling av barn med depression utvärderas

den 18 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Engelska läkemedelskontrollmyndigheten MHRA har efter en mångårig debatt om Seroxats (paroxetin) effekt/säkerhetsprofil och efter att ha värderat tre nyligen slutförda studier av deprimerade barn och ungdomar gått ut med nya rekommendationer för preparatet för denna patientkategori. Den massmediala uppmärksamheten i England har varit stor.

Varning för användning av okända kinesiska örtpreparat

den 5 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hälsovårdsministeriet i Nya Zeeland har beordrat tillbakadragande från marknaden av ett stort antal kinesiska örtpreparat. Skälet till detta är att man funnit att preparaten innehåller tillsatser av läkemedel eller giftiga substanser.

Läkemedelsverket utreder fall av allergisk reaktion vid hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej" och "Alutard SQ 5-Gräs

den 23 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av sex inträffade fall av anafylaktisk reaktion vid hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej (Phleum Pratense)" i Danmark, har tillverkare den 12 maj 2003 gått ut med riktad information till myndigheter och behandlande läkare inom sjukvården om dosreduktion av "Alutard SQ Timotej".

Östrogen/gestagen-behandling och risken för demens och nedsättning av kognitiv funktion hos postmenopausala kvinnor

den 23 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhetsfrågor, PhVWP (Pharmacovigilance Working Party), vid EMEA har vid sitt möte 19-20 maj granskat en studie om hormonsubstitution (HRT) och förekomsten av demens och lindriga kognitiva funktionsnedsättningar.

Nya rön om risker vid hormonbehandling

den 23 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En studie i USA visar att hormonbehandling av kvinnor över 65 år med östrogen och gulkroppshormon kan ge ökad risk för demens. Studien tillför ny oväntad information och går emot tidigare studier där östrogen sagts kunna bidra till att motverka demens.

Leverpåverkan av kapslar innehållande grönt te

den 13 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har kommit rapporter från de franska och spanska läkemedelsmyndigheterna om flera fall av leverpåverkan (bl.a. hepatocellulär leverskada) som sätts i samband med intag av kapslar innehållande alkoholextrakt av grönt te.

Risperdal – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (CVA) i demensstudier

den 25 april 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risperdal (risperdon) är ett neuroleptikum godkänt för behandling av schizofreniformt syndrom, akuta och kroniska schizofrena psykoser samt allvarliga orostillstånd hos patienter med demenssjukdom.

Risk för försämring av Myasthenia gravis vid behandling med Ketek (Telitromycin)

den 24 april 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hastig försämring av myasthenia gravis hos patienter som behandlats med telitromycin har nyligen rapporterats från flera länder och i ett av fallen var utgången dödlig. Ökad muskelsvaghet, andnöd eller allvarlig akut andningssvikt inträffade redan inom några få timmar efter den första dosen av Ketek. Förvärrade symtom av myasthenia gravis har tidigare rapporterats i samband med behandling med andra antibiotika såsom aminoglykosider, makrolider och vissa fluorokinoloner.

Provförpackning blir startförpackning och startförpackning blir upptrappningsförpackning

den 24 april 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Enligt Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS) 1997:10,ändrad 2002:6, har termen provförpackning utgått och ersatts av "startförpackning". Det som tidigare kallades för startförpackning behöver därför ett nytt namn.

Rapporter om biverkningar i samband med utbyte av läkemedel

den 25 mars 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sjukvården uppmanas rapportera eventuella symtom hos patienter i samband med byte till likvärdiga läkemedel, s.k. generiskt utbyte.

Hjärninflammation sällsynt komplikation av MPR-vaccination

den 29 januari 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Encefalit, hjärninflammation, kan förekomma som en sällsynt biverkan efter MPR-vaccination men denna biverkan är väsentligt mycket mer ovanlig än de komplikationer som kan orsakas av en naturlig infektion.

Johannesört kan minska effekten av vissa statiner

den 21 januari 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett flertal interaktioner mellan naturläkemedel som innehåller johannesört och läkemedel har uppmärksammats under senare år. Minskad effekt av bland annat warfarin, p-piller, teofyllin och ciklosporin har rapporterats. Orsaken till interaktionen är att johannesört inducerar läkemedelsnedbrytande enzymer och transportproteiner i tarm och lever (1).

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies