Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Förtroendeskapande försäljning av receptbelagda läkemedel på Internet?

den 25 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har informerat om att det är en växande marknad för försäljning av receptbelagda läkemedel via Internet. Detta är legalt inom EU under förutsättning av att receptet utfärdats av läkare som är verksam inom EU.

Införsel av läkemedel från ett EU/EES-land kan vara en dyrbar affär

den 18 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedel för personligt bruk får man beställa från ett EU/EES-land för motsvarande högst ett års förbrukning under förutsättning att läkemedlet är godkänt både i Sverige och i exportlandet och har införskaffats på apotek eller motsvarande. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EU/EES Det har nu dykt upp svenskspråkiga internetbaserade apotek varifrån man kan beställa receptbelagda läkemedel.

Doxycyklin (Vibramycin, Vibramicina och Doxyferm) – LV:s bedömning av utbytbarhet

den 13 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan oktober 2002 skall ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket. Läkemedelsverket (LV) beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara. Ett läkemedel är inte utbytbart om det skiljer sig från det föreskrivna läkemedlet i sådan grad att det inte kan anses utgöra en likvärdig motsvarighet och det får inte heller bytas ut om förskrivaren motsatt sig utbyte och angivit detta på receptet.

Hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer

den 8 augusti 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från en ny engelsk studie. I en ny studie, som nyligen publicerats i the Lancet, har återigen sambandet mellan hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer studerats. Behandling med östrogen eller med en kombination av östrogen och gestagen eller med tibolon (Livial) ett hormon som har liknande effekter och samma indikationer som vanliga östrogen-gestagenpreparat.

Bristande effekt av ny kombination av HIV-läkemedel i klinisk studie

den 30 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid behandling av HIV-infekterade patienter ges flera läkemedel i kombination. Det har visats ge additiva antivirala effekter med minskad resistensutveckling. Kombinationsterapi introducerades 1996 och medförde en drastisk minskning av morbiditeten och mortaliteten. HIV-behandlingen är komplicerad och terapisvikt, resistensutveckling och allvarliga biverkningar förekommer. Av denna anledning studeras nya kombinationer av HIV-läkemedel.

Uppföljande information om hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej" och "Alutard SQ 5-Gräs"

den 29 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket informerade i maj i år om en utredning med anledning av rapporter tidigare under året om allvarliga allergiska reaktioner vid hyposensibilisering med "Alutard SQ 5-Gräs" eller "Alutard SQ Timotej".

Seroxat (paroxetin) - ny EU-utvärdering av risker och nytta

den 7 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Inom EU startar nu en utredning av effekt och säkerhet vid behandling med paroxetin. Paroxetin är, liksom övriga SSRI-preparat, ej godkänt för behandling av depression hos barn men används ändå vid dessa tillstånd. Utredningen är en konsekvens av tre nyligen avslutade studier på barn och ungdomar, där effekten har ifrågasatts och där man även har misstänkt en något ökad risk för emotionell labilitet. För paroxetin har också förekomst av utsättningsreaktioner diskuterats. Läkemedelsverket deltar i utredningen och avvaktar resultatet.

Injektionsplatsrelaterade sarkom hos katt

den 1 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste åren har en ökad uppmärksamheten riktats mot rapporter både från USA och Europa om att fibrossarkom kan uppträda hos katter på typiska vaccinationsställen i huden. De första rapporterna om dessa tumörer kom i början på 1990-talet från USA, där flera epidemiologiska undersökningar visade att fibrossarkom uppträdde mer frekvent på injektionsplatser, särskilt i den interskapulära regionen i nacken, hos vaccinerade katter jämfört med icke vaccinerade katter (1-3).

Läkemedelsbiverkningar hos djur rapporterade under 2001 och 2002

den 1 juli 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Olaga läkemedelsförsäljning på Internet

den 30 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Det förekommer försäljning av läkemedel via svenskspråkiga hemsidor på Internet. Från säljarens sida är försäljningen olaglig och ur köparens perspektiv är den förenad med många risker. Läkemedelsverket vill därför återigen utfärda en kraftig varning för att köpa läkemedel via hemsidor på Internet.

Östrogen- och gestagenbehandling och risken för bröstcancer - resultat från två studier i USA

den 26 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhetsfrågor vid EMEA, PhVWP (Pharmacovigilance Working Party), har vid sitt möte 24 juni fått kännedom om och diskuterat två artiklar publicerade i JAMA (24 juni) rörande hormonsubstitution (HRT) och risken för bröstcancer.

Zyban (bupropion) två års uppföljning

den 25 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyban godkändes i maj 2000 för rökavvänjning i kombination med motiverande stöd av nikotinberoende patienter.

Seroxat (paroxetin) – information om aktuella säkerhetsfrågeställningar

den 25 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Storbritannien har det förts en debatt om en möjlig ökad självmordsrisk samt risk för beroendeutveckling och personlighetsförändring vid behandling med SSRI-preparat, fr a Seroxat (paroxetin). Efter att ha värderat resultaten från tre nyligen avslutade studier av paroxetin på deprimerade barn och ungdomar har den engelska myndigheten gått ut med en rekommendation att medlet ej bör förskrivas till denna patientkategori.

Studier av Seroxat vid behandling av barn med depression utvärderas

den 18 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Engelska läkemedelskontrollmyndigheten MHRA har efter en mångårig debatt om Seroxats (paroxetin) effekt/säkerhetsprofil och efter att ha värderat tre nyligen slutförda studier av deprimerade barn och ungdomar gått ut med nya rekommendationer för preparatet för denna patientkategori. Den massmediala uppmärksamheten i England har varit stor.

Varning för användning av okända kinesiska örtpreparat

den 5 juni 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hälsovårdsministeriet i Nya Zeeland har beordrat tillbakadragande från marknaden av ett stort antal kinesiska örtpreparat. Skälet till detta är att man funnit att preparaten innehåller tillsatser av läkemedel eller giftiga substanser.

Läkemedelsverket utreder fall av allergisk reaktion vid hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej" och "Alutard SQ 5-Gräs

den 23 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av sex inträffade fall av anafylaktisk reaktion vid hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej (Phleum Pratense)" i Danmark, har tillverkare den 12 maj 2003 gått ut med riktad information till myndigheter och behandlande läkare inom sjukvården om dosreduktion av "Alutard SQ Timotej".

Östrogen/gestagen-behandling och risken för demens och nedsättning av kognitiv funktion hos postmenopausala kvinnor

den 23 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhetsfrågor, PhVWP (Pharmacovigilance Working Party), vid EMEA har vid sitt möte 19-20 maj granskat en studie om hormonsubstitution (HRT) och förekomsten av demens och lindriga kognitiva funktionsnedsättningar.

Nya rön om risker vid hormonbehandling

den 23 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En studie i USA visar att hormonbehandling av kvinnor över 65 år med östrogen och gulkroppshormon kan ge ökad risk för demens. Studien tillför ny oväntad information och går emot tidigare studier där östrogen sagts kunna bidra till att motverka demens.

Leverpåverkan av kapslar innehållande grönt te

den 13 maj 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har kommit rapporter från de franska och spanska läkemedelsmyndigheterna om flera fall av leverpåverkan (bl.a. hepatocellulär leverskada) som sätts i samband med intag av kapslar innehållande alkoholextrakt av grönt te.

Risperdal – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (CVA) i demensstudier

den 25 april 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risperdal (risperdon) är ett neuroleptikum godkänt för behandling av schizofreniformt syndrom, akuta och kroniska schizofrena psykoser samt allvarliga orostillstånd hos patienter med demenssjukdom.

Risk för försämring av Myasthenia gravis vid behandling med Ketek (Telitromycin)

den 24 april 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hastig försämring av myasthenia gravis hos patienter som behandlats med telitromycin har nyligen rapporterats från flera länder och i ett av fallen var utgången dödlig. Ökad muskelsvaghet, andnöd eller allvarlig akut andningssvikt inträffade redan inom några få timmar efter den första dosen av Ketek. Förvärrade symtom av myasthenia gravis har tidigare rapporterats i samband med behandling med andra antibiotika såsom aminoglykosider, makrolider och vissa fluorokinoloner.

Provförpackning blir startförpackning och startförpackning blir upptrappningsförpackning

den 24 april 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Enligt Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS) 1997:10,ändrad 2002:6, har termen provförpackning utgått och ersatts av "startförpackning". Det som tidigare kallades för startförpackning behöver därför ett nytt namn.

Rapporter om biverkningar i samband med utbyte av läkemedel

den 25 mars 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sjukvården uppmanas rapportera eventuella symtom hos patienter i samband med byte till likvärdiga läkemedel, s.k. generiskt utbyte.

Hjärninflammation sällsynt komplikation av MPR-vaccination

den 29 januari 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Encefalit, hjärninflammation, kan förekomma som en sällsynt biverkan efter MPR-vaccination men denna biverkan är väsentligt mycket mer ovanlig än de komplikationer som kan orsakas av en naturlig infektion.

Johannesört kan minska effekten av vissa statiner

den 21 januari 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett flertal interaktioner mellan naturläkemedel som innehåller johannesört och läkemedel har uppmärksammats under senare år. Minskad effekt av bland annat warfarin, p-piller, teofyllin och ciklosporin har rapporterats. Orsaken till interaktionen är att johannesört inducerar läkemedelsnedbrytande enzymer och transportproteiner i tarm och lever (1).

Regelvidrig marknadsföring av läkemedel 2000

den 21 januari 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföringen av läkemedel. Då Läkemedelsverket bedömer att det föreligger avsteg från läkemedelslagen §21 och Nämndens för bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) regelverk inhämtar Läkemedelsverket ofta läkemedelsindustrins egna etiska nämnds, NBL:s bedömning av fallet. Nedan ges information om ett antal ärenden som Läkemedelsverket initierade år 2000.

Miljöriskvärderingens roll

den 15 januari 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

NuvaRing och EVRA innebär två nya sätt att tillföra könshormoner, via vaginalring och plåster. Enskilda patienter kan säkert se en fördel med att exempelvis använda ett plåster i stället för att ta tabletter men inget av de två preparaten har visat några effekt- eller säkerhetsfördelar jämfört med p-piller.

Potentiella miljörisker med EVRA och NuvaRing

den 7 januari 2003, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antikonceptionsläkemedlen EVRA (depotplåster) och NuvaRing (vaginalring) innehåller det mycket potenta östrogenderivatet 17-alfa-etinylöstradiol (EE2).

Anmälningar om encefalit som misstänkt biverkning till vaccinationer under perioden 1969-2001

den 19 december 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Aborterna ökar bland unga kvinnor i Sverige – kan trenden motverkas?

den 21 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Socialstyrelsens senaste abortstatistik visade att aborterna fortsätter att öka, framför allt bland tonåringar och kvinnor under 25. Under första halvåret 2002 genomgick drygt 25 av 1000 tonårsflickor i Sverige en abort och jämfört med 1995 har tonårsaborterna ökat med cirka 50%

Röd solhatt endast för korttidsanvändning

den 20 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått frågor om användning av preparat som innehåller röd solhatt efter uppmärksamhet i massmedia.

Risker och nytta med hormonsubstitution (HRT) av friska kvinnor efter menopausen

den 7 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från Women's Health Initiative i USA ang. behandling med östrogen plus gulkroppshormon

Phosphoral – aftösa sår i colon

den 6 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till regionala biverkningsenheten i Stockholm har inkommit fyra rapporter om aftösa sår i tarmen av Phosphoral. Detta har tidigare ej rapporterats till Swedis (Svenska biverkningsregistret). Alla fyra rapporterna beskriver pojkar i åldern 15-18 år, som inför koloskopi hade förberetts med Phosphoral.

Kan Amiodaron (Cordarone) ge upphov till basaliom?

den 6 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Amiodaron är ett antiarytmikum som har extremt lång halveringstid (20-100 dagar vid långtidsbehandling) och därmed elimineras långsamt från kroppen. Hudbiverkningar, såsom fotosensivitet med erytem och hudpigmentering är vanliga.

Malarone övervärderat i Läkemedelsverkets produktmonografi?

den 6 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

MALARONE är en kombination av atovakvon och proguanil som finns på marknade för behandling av akut okomplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum och som även godkändes för profylaktisk behandling våren 2001.

Fatala anafylaktiska reaktioner i samband med Refludan (lepirudin)

den 28 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Refludan innehåller lepirudin, (rekombinant hirudin), som verkar som en specifik direkt hämmare av fritt och bundet trombin. Indikationen är parenteral antikoagulationsbehandling hos vuxna med tromboembolisk sjukdom och samtidig heparinassocierad trombocytopeni (HAT) typ II.

Acetylsalicylsyra (t. ex. Albyl och Bamyl) skall inte användas vid feber hos barn.

den 23 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett fall av Reyes syndrom med dödlig utgång hos en 13-årig flicka har rapporterats i England. Reyes syndrom är mycket sällsynt och det karaktäriseras av svår lever- och hjärnskada. Tillståndet har bland annat satts i samband med intag av acetylsalicylsyra vid feber hos barn men sambandet är osäkert.

Nytt NSAID Parecoxib (Dynastat/Rayzon/Xapit) - överkänslighetsreaktioner och allvarliga hudreaktioner

den 22 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Viktig uppdatering av säkerhetsinformationen

Glukosamin - Läkemedelsverket följer läkemedelslagen

den 17 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Hälsokostbranschen har idag i ett flertal dagstidningar infört annonser om glukosamin. Annonserna är riktade till stats- och finansministern, och ger Läkemedelsverket kritik för att man klassificerat glukosamin som läkemedel. I annonserna skriver man att beslutet drabbar patienten genom högre kostnader och begränsad tillgänglighet, och att beslutet är godtyckligt fattat. Med anledning av en rad felaktigheter i annonserna vill Läkemedelsverket klargöra följande:

Är Seloken ZOC utbytbart mot Metoprolol GEA Retard eller Metoprolol Retard Ipex?

den 21 augusti 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

AstraZeneca har under sommaren informerat om att en bristsituation kan komma att uppstå för Seloken ZOC under hösten.

Misstänkt interaktion mellan tramadol och warfarin motiverar försiktighet

den 29 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under perioden 1995-2001 har tolv fall av trolig interaktion mellan tramadol och orala antikoagulantia rapporterats till Läkemedelsverket. Tio av patienterna stod på warfarin, en på fenprokumon och en på dikumarol (tabell I).

Pankreatit och atorvastatin

den 29 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hypertension och hjärtsvikt förorsakad av NSAID-preparat

den 29 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

68 år gammal man med känd hypertension, behandlad med tiazid. Sökt kirurgmottagningen på grund av smärtor vänster höft. Behandlad med 50 mg diklofenak i.m. och nästa dag tagit 2 tabletter Brufen retard 800 mg. Påföljande natt utvecklade han mycket hastigt svåra andningsbesvär under loppet av 10-15 minuter. Inkom till akutmottagningen med kliniskt lungödem. BT 215/100. Förbättras snabbt på sviktbehandling. Hjärteko visar kraftig vänsterkammar-hypertrofi och nedsatt systodiastolisk funktion. Patienten insätts på ACE-hämmare, ß-blockerare och loopdiuretika i retardform och skrivs ut efter tre dagar i gott skick. Utskrivningsblodtryck 130/80. Biverkningsanmälan till Läkemedelsverket.

Ny information om Reductil (sibutramin), ett läkemedel för behandling av fetma

den 19 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Reductil godkändes i april 2001 som tilläggsbehandling till icke-farmakologiska åtgärder (diet, motion, livsstilsförändring) av fetma. Läkemedelsverket har vid två tillfällen under våren 2002 informerat om Reductil, dels i samband med indragning av läkemedlet i Italien, dels med uppmaning att respektera kontraindikationerna för Reductil.

Förstärkt varning i USA för allvarliga biverkningar av Nolvadex då det ges förebyggande mot bröstcancer. I Sverige är Nolvadex endast godkänt för behandling av bröstcancer.

den 28 juni 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsföretaget Astra Zeneca har tillsammans med FDA i USA skärpt varningen för allvarliga biverkningar i samband med förebyggande behandling av bröstcancer med tamoxifen (Nolvadex). Risken för allvarliga biverkningar såsom till exempel blodpropp och stroke har varit känd sedan tidigare men nu tydliggjorts genom resultaten från en klinisk uppföljningsstudie i USA.

Tyskland stoppar örtmediciner innehållande Kava-Kava och kavain

den 19 juni 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den tyska läkemedelsmyndigheten (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) har meddelat att produkter innehållande Kava-Kava (Piper methysticum) och kavain har dragits in från den tyska marknaden på grund av risk för leverskador.

Expertmöte om Roaccutan

den 30 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett expertmöte hölls den 27 maj på Läkemedelsverket med deltagare från de medicinska specialiteterna hudsjukdomar, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, farmakologi, epidemiologi och gynekologi för att diskutera den fortsatta användningen av Roaccutan, ett läkemedel som förskrivs på licens av hudläkare för behandling av svår akne.

Svårdiagnostiserad skulderneurit efter TBE-vaccination

den 14 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Bactroban-salva bör undvikas vid impetigo!

den 14 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mupirocin (Bactroban® och Bactroban Nasal®) är ett lokalantibiotikum som endast bör användas vid försök att eliminera meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) då dessa koloniserat patienter eller personal. Vi har nu en alldeles för hög förskrivning av preparatet i både öppen- och slutenvård och tendens till resistensutveckling, vilket kan medföra behandlingsproblem inom kort.

Östrogen effekt av solskyddsmedel?

den 8 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Våren 2001 skrevs mycket i media om att solskyddsmedel kunde ha östrogen effekt. Men är det sant och vad hände sedan?

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies