Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Phosphoral – aftösa sår i colon

den 6 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till regionala biverkningsenheten i Stockholm har inkommit fyra rapporter om aftösa sår i tarmen av Phosphoral. Detta har tidigare ej rapporterats till Swedis (Svenska biverkningsregistret). Alla fyra rapporterna beskriver pojkar i åldern 15-18 år, som inför koloskopi hade förberetts med Phosphoral.

Malarone övervärderat i Läkemedelsverkets produktmonografi?

den 6 november 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

MALARONE är en kombination av atovakvon och proguanil som finns på marknade för behandling av akut okomplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum och som även godkändes för profylaktisk behandling våren 2001.

Fatala anafylaktiska reaktioner i samband med Refludan (lepirudin)

den 28 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Refludan innehåller lepirudin, (rekombinant hirudin), som verkar som en specifik direkt hämmare av fritt och bundet trombin. Indikationen är parenteral antikoagulationsbehandling hos vuxna med tromboembolisk sjukdom och samtidig heparinassocierad trombocytopeni (HAT) typ II.

Acetylsalicylsyra (t. ex. Albyl och Bamyl) skall inte användas vid feber hos barn.

den 23 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett fall av Reyes syndrom med dödlig utgång hos en 13-årig flicka har rapporterats i England. Reyes syndrom är mycket sällsynt och det karaktäriseras av svår lever- och hjärnskada. Tillståndet har bland annat satts i samband med intag av acetylsalicylsyra vid feber hos barn men sambandet är osäkert.

Nytt NSAID Parecoxib (Dynastat/Rayzon/Xapit) - överkänslighetsreaktioner och allvarliga hudreaktioner

den 22 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Viktig uppdatering av säkerhetsinformationen

Glukosamin - Läkemedelsverket följer läkemedelslagen

den 17 oktober 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Hälsokostbranschen har idag i ett flertal dagstidningar infört annonser om glukosamin. Annonserna är riktade till stats- och finansministern, och ger Läkemedelsverket kritik för att man klassificerat glukosamin som läkemedel. I annonserna skriver man att beslutet drabbar patienten genom högre kostnader och begränsad tillgänglighet, och att beslutet är godtyckligt fattat. Med anledning av en rad felaktigheter i annonserna vill Läkemedelsverket klargöra följande:

Är Seloken ZOC utbytbart mot Metoprolol GEA Retard eller Metoprolol Retard Ipex?

den 21 augusti 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

AstraZeneca har under sommaren informerat om att en bristsituation kan komma att uppstå för Seloken ZOC under hösten.

Misstänkt interaktion mellan tramadol och warfarin motiverar försiktighet

den 29 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under perioden 1995-2001 har tolv fall av trolig interaktion mellan tramadol och orala antikoagulantia rapporterats till Läkemedelsverket. Tio av patienterna stod på warfarin, en på fenprokumon och en på dikumarol (tabell I).

Pankreatit och atorvastatin

den 29 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hypertension och hjärtsvikt förorsakad av NSAID-preparat

den 29 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

68 år gammal man med känd hypertension, behandlad med tiazid. Sökt kirurgmottagningen på grund av smärtor vänster höft. Behandlad med 50 mg diklofenak i.m. och nästa dag tagit 2 tabletter Brufen retard 800 mg. Påföljande natt utvecklade han mycket hastigt svåra andningsbesvär under loppet av 10-15 minuter. Inkom till akutmottagningen med kliniskt lungödem. BT 215/100. Förbättras snabbt på sviktbehandling. Hjärteko visar kraftig vänsterkammar-hypertrofi och nedsatt systodiastolisk funktion. Patienten insätts på ACE-hämmare, ß-blockerare och loopdiuretika i retardform och skrivs ut efter tre dagar i gott skick. Utskrivningsblodtryck 130/80. Biverkningsanmälan till Läkemedelsverket.

Ny information om Reductil (sibutramin), ett läkemedel för behandling av fetma

den 19 juli 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Reductil godkändes i april 2001 som tilläggsbehandling till icke-farmakologiska åtgärder (diet, motion, livsstilsförändring) av fetma. Läkemedelsverket har vid två tillfällen under våren 2002 informerat om Reductil, dels i samband med indragning av läkemedlet i Italien, dels med uppmaning att respektera kontraindikationerna för Reductil.

Förstärkt varning i USA för allvarliga biverkningar av Nolvadex då det ges förebyggande mot bröstcancer. I Sverige är Nolvadex endast godkänt för behandling av bröstcancer.

den 28 juni 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsföretaget Astra Zeneca har tillsammans med FDA i USA skärpt varningen för allvarliga biverkningar i samband med förebyggande behandling av bröstcancer med tamoxifen (Nolvadex). Risken för allvarliga biverkningar såsom till exempel blodpropp och stroke har varit känd sedan tidigare men nu tydliggjorts genom resultaten från en klinisk uppföljningsstudie i USA.

Tyskland stoppar örtmediciner innehållande Kava-Kava och kavain

den 19 juni 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den tyska läkemedelsmyndigheten (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) har meddelat att produkter innehållande Kava-Kava (Piper methysticum) och kavain har dragits in från den tyska marknaden på grund av risk för leverskador.

Expertmöte om Roaccutan

den 30 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett expertmöte hölls den 27 maj på Läkemedelsverket med deltagare från de medicinska specialiteterna hudsjukdomar, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, farmakologi, epidemiologi och gynekologi för att diskutera den fortsatta användningen av Roaccutan, ett läkemedel som förskrivs på licens av hudläkare för behandling av svår akne.

Svårdiagnostiserad skulderneurit efter TBE-vaccination

den 14 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Bactroban-salva bör undvikas vid impetigo!

den 14 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mupirocin (Bactroban® och Bactroban Nasal®) är ett lokalantibiotikum som endast bör användas vid försök att eliminera meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) då dessa koloniserat patienter eller personal. Vi har nu en alldeles för hög förskrivning av preparatet i både öppen- och slutenvård och tendens till resistensutveckling, vilket kan medföra behandlingsproblem inom kort.

Östrogen effekt av solskyddsmedel?

den 8 maj 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Våren 2001 skrevs mycket i media om att solskyddsmedel kunde ha östrogen effekt. Men är det sant och vad hände sedan?

Köp endast Xenical på apotek, det finns farliga förfalskningar på marknaden

den 8 maj 2002, [FÖRETAG]

Nyligen konfiskerades ett parti förfalskade Xenicalkapslar, som kom från Kina, av tullen i Sydkorea. Kapslarna var av hög kvalitet och svåra att visuellt skilja från äkta Xenicalkapslar. Analys av kapslarna visade att de innehöll 3,5 mg sibutramin/kapsel i stället för orlistat. Sibutramin är den aktiva substansen i Reductil.

Johannesört och depression

den 10 april 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av det stora intresset kring naturläkemedel innehållande johannesört (se t.ex. Dagens Nyheter 2002-04-10) vill Läkemedelsverket klarlägga följande: I Sverige är naturläkemedel endast godkända för användning inom egenvården. Egentlig depression är ingen sjukdom som lämpar sig för egenvård, utan ett sjukdomstillstånd som kräver läkarbehandling.

Hormonbehandling i övergångsåldern kan påverka risken för äggstockscancer

den 1 april 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En aktuell svensk studie visar en måttlig riskökning för äggstockscancer bland kvinnor som använt hormonpreparat med enbart östrogen, eller östrogen kombinerat med cykliskt gulkroppshormon, dvs under 10-14 dagar/månad. Risken var ungefär två gånger så hög hos dem som behandlats under längre tid än tio år. En kvinna som använt dessa hormontyper i 10 år förväntas öka sin risk för äggstockscancer från 1% till 1,6% under perioden 50-75 års ålder. Viktiga nya fynd i studien är att man inte fann någon ökad risk för äggstockscancer hos de kvinnor som använt enbart östrogen och vars livmoder var bortopererad, eller hos de kvinnor som använt östrogen i kombination med kontinuerlig tillsats av gulkroppshormon, dvs varje dag under månaden.

Felaktiga försäljningsdata om Diane och venös tromboembolism (VTE)

den 27 mars 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tidigare biverkningsinformation (publicerad 2002-03-08) med titeln "Diane och venös tromboembolism (VTE) - Erfarenheter efter godkännandet" innehöll bl.a. information om en uppskattad incidens för VTE grundat på de fyra rapporterade fallen samt uppskattat antal användare utifrån försäljningsstatistik.

Respektera kontraindikationerna för Reductil!

den 22 mars 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Många Reductilförskrivande svenska läkare observerar inte gällande kontraindikationer för läkemedlet, vilket är allvarligt eftersom patienterna då utsätts för ökade risker.

Samma läkemedel - olika FASS-text

den 26 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedel med samma aktiva substans kan ha olika information i sina FASS-texter, produktresuméer och bipacksedlar. Det är viktigt att förskrivare är uppmärksamma på skillnader och informerar sina patienter.

Lus-läsning

den 26 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under olika perioder, särskilt vid terminsstarter, ställer huvudlusen till stora besvär i många skolor och familjer. För att lyckas med huvudlusbekämpningen och samtidigt minska risken för resistensutveckling, är det viktigt att läkemedlen används på ett rationellt och riktigt sätt.

Kunskapssammanställningar och rekommendationer – samarbetsavtal mellan Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU

den 25 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

PC SPES och SPES - växtbaserade läkemedel med oklart innehåll

den 19 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Återigen vill Läkemedelsverket varna för import av läkemedel för eget bruk via Internet.

Biverkningar av vaccin mot Mässling-Påssjuka-Röda hund (MPR-vaccin)

den 6 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Särskilt stor uppmärksamhet har under senare tid riktats mot MPR-vaccinerna. I DN 3 februari 2002 anges i en krönika av Maria Carlshamre att sex dödsfall efter MPR vaccination har anmälts till Läkemedelsverkets biverkningsregister. Läkemedelsverket vill göra följande klarläggande:

Johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling

den 4 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste åren har Läkemedelsverket vid flera tillfällen informerat om risken för att naturläkemedel som innehåller johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling. Rapporter och studier har visat på risker för interaktion mellan naturläkemedel som innehåller johannesört och flera läkemedel t.ex. p-piller, warfarin (blodförtunnande medel som t.ex. Waran), ciklosporin (läkemedel som hämmar det naturliga immunförsvaret) och anti-HIV-läkemedel.

Minskad effekt av p-piller vid samtidig användning av johannesört har lett till oönskad graviditet

den 4 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns två fallrapporter om oönskad graviditet pga minskad effekt av p-piller vid samtidig användning av johannesörtprodukter.

Remicade - Viktig uppdatering av säkerhetsinformation

den 1 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyprexa (olanzapin) dilaterad kardiomyopati

den 14 januari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Prepulsid (cisaprid) – inskränkt indikation och skärpt varningstext i produktresumén

den 30 november 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fortsätt vaccinera! Läkemedelsverket bemöter de uppgifter som förekommit om risk för överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom via vacciner

den 10 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En artikel i den danska Ugeskrift for Læger 20 augusti 2001 har väckt frågan om risk finns att Creutzfeldt-Jakobs sjukdom skulle kunna överföras via vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund, eftersom humant albumin ingår som stabilisator i dessa vacciner.

Indragning av Lipobay (cerivastatin) på grund av allvarliga muskelbiverkningar

den 1 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under augusti 2001 har den redan tidigare kända risken för muskelpåverkan med symtom som ömhet, värk eller svaghet i musklerna vid medicinering med statiner uppmärksammats. Bayer AB meddelade i augusti att företaget på grund av ett ökande antal biverkningsrapporter gällande muskelpåverkan (myopati/rhabdomyolys) beslutat dra in Lipobay (cerivastatin) i alla länder, där cerivastatin och samtidigt gemfibrozil (Lopid) marknadsförs. Initialt betonades särskilt risken vid kombinationsbehandling med Lopid. Läkemedelsverket påminde i slutet av juni på sin hemsida om risken för muskelbiverkningar i samband med indragningen av Lipobay.

TSE-historik – vad Läkemedelsverket gjort med anledning av nya TSE-bestämmelser

den 1 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ungdomar behandlade med Zyprexa utvecklade striae

den 3 september 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Byte från Prothromplex till Beriplex P/N som akut antidot mot warfarin

den 9 juli 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

P-piller och risken för blodpropp

den 3 juli 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

På senaste tiden har riskerna med p-piller debatterats flitigt i media sedan dödsfall pga blodpropp i lungan hos unga kvinnor som tagit p-piller rapporterats.

Behandling med penicillin kan ge missfärgning av tänder

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av tandmissfärgning i samband med amoxicillinbehandling av barn har rapporterats i Sverige. Ett hundratal fall, både vuxna och barn, finns rapporterade internationellt i WHO:s databas.

Kontroll av märkning med innehållsdeklaration på kosmetiska och hygieniska produkter

den 1 juni 2001, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Inom EU har beslutats att kosmetiska och hygieniska produkter skall vara innehållsdeklarerade. Bestämmelsen infördes som en ändring i kosmetikadirektivet (76/768/EG) efter en längre tids önskemål från konsumenter att kunna se vad produkterna innehåller. Innehållsdeklarationen underlättar också för konsumenter att välja bort produkter som innehåller ingredienser de inte tål. I Sverige gäller kravet på innehållsdeklaration i detaljhandelsled från och med den 1 januari 1999.

Marknadsföring av läkemedel 2000

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföring av läkemedel. I länken i högerspalten presenteras ett antal marknadsföringsaktiviteter år 2000, vilka bedömts som ha brutit mot läkemedelslagen och i strid med Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regelverk. Då § 21 läkemedelslagen inte är särskilt fyllig avseende marknadsföring har i de flesta fallen de ärenden som Läkemedelsverket varit kritiskt till gått till LIF:s Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL).

Kärlkomplikationer av bleomycinbehandling – ett underskattat problem?

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid cancerbehandlingar är det vanligt med akuttoxiska biverkningar av olika slag. Detta måste anses vara acceptabelt i ljuset av alternativet att avstå från vissa behandlingar. Ett nyligen rapporterat biverkningsfall påminner om risken för sena och långvariga bieffekter efter cytostatikabehandling.

Behandling med penicillin kan ge missfärgning av tänder

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av tandmissfärgning i samband med amoxicillinbehandling av barn har rapporterats i Sverige. Ett hundratal fall, både vuxna och barn, finns rapporterade internationellt i WHO:s databas. Missfärgning av tänder förekommer vid behandling med i stort sett alla penicilliner och är troligen ett relativt vanligt fenomen. Rapportering sker sällan eftersom bieffekten vanligen är av extern natur och reversibel och kan putsas bort av tandläkare efter behandlingen. Patient och föräldrar bör informeras. Uppstår en bestående missfärgning skall den rapporteras och orsaken utredas.

Propofol - möjliga säkerhetsrisker vid sedering av barn i samband med intensivvård

den 16 maj 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Långtidssedering av barn är inte en godkänd indikation för propofol. Med anledning av resultaten i nedan redovisade studie vill Läkemedelsverket påpeka att det kan finnas säkerhetsrisker vid denna behandlingsform.

Behandling med Zyrlex (cetirizin) ledde till svår leverreaktion

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lipidsänkande medel (statiner och fibrater) och pankreatit

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är sedan tidigare känt att pankreatit kan förekomma som en sällsynt biverkan i samband med behandling med statiner. Befintliga data tyder på att även fibrater kan i sällsynta fall orsaka pankreatit.

Viktigt att beakta riskfaktorer vid förskrivning av p-piller

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyligen avled en ung kvinna som börjat använda p-piller trots att hon hade ökad trombosrisk.

Fotosensibiliserande läkemedel - En genomgång av rapporterade fall 1991-2000

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelverket, tidigare Socialstyrelsens läkemedelavdelning, har vid flera tillfällen uppmärksammat fotosensibilisering som en biverkan vid läkemedelsbehandling (1-8).

Svart Viagra kan vara dyrbar placebo

den 19 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Enligt information från olika källor säljs Viagra illegalt. Läkemedelsverket har nu fått information om insmugglingsförsök till Finland av Viagratabletter från Estland. Vid en rutinkontroll av en person i den finska tullen påträffades 150 förpackningar Viagra á 50 tabletter. Tabletternas färg liknade Viagras men formen var inte identisk. Laboratorieanalys visade att tabletterna inte innehöll någon aktiv substans.

Östrogenbehandling - ändamålsenlighet och vetenskaplig grund

den 1 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den senaste tiden har en debatt förts i media om risker och fördelar med östrogen-substitution postmenopausalt sedan sex socialdemokratiska riksdagskvinnor i en artikel på DN Debatt 17/11-00 krävde en ökad satsning på forskning inom detta område. I debattartikeln framställs behandlingen som ett "medicinskt fullskaleförsök utan kontroll, uppföljning och utvärdering". Givetvis är inte kunskapsläget så begränsat som det framställts.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies