Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Köp endast Xenical på apotek, det finns farliga förfalskningar på marknaden

den 8 maj 2002, [FÖRETAG]

Nyligen konfiskerades ett parti förfalskade Xenicalkapslar, som kom från Kina, av tullen i Sydkorea. Kapslarna var av hög kvalitet och svåra att visuellt skilja från äkta Xenicalkapslar. Analys av kapslarna visade att de innehöll 3,5 mg sibutramin/kapsel i stället för orlistat. Sibutramin är den aktiva substansen i Reductil.

Johannesört och depression

den 10 april 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av det stora intresset kring naturläkemedel innehållande johannesört (se t.ex. Dagens Nyheter 2002-04-10) vill Läkemedelsverket klarlägga följande: I Sverige är naturläkemedel endast godkända för användning inom egenvården. Egentlig depression är ingen sjukdom som lämpar sig för egenvård, utan ett sjukdomstillstånd som kräver läkarbehandling.

Hormonbehandling i övergångsåldern kan påverka risken för äggstockscancer

den 1 april 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En aktuell svensk studie visar en måttlig riskökning för äggstockscancer bland kvinnor som använt hormonpreparat med enbart östrogen, eller östrogen kombinerat med cykliskt gulkroppshormon, dvs under 10-14 dagar/månad. Risken var ungefär två gånger så hög hos dem som behandlats under längre tid än tio år. En kvinna som använt dessa hormontyper i 10 år förväntas öka sin risk för äggstockscancer från 1% till 1,6% under perioden 50-75 års ålder. Viktiga nya fynd i studien är att man inte fann någon ökad risk för äggstockscancer hos de kvinnor som använt enbart östrogen och vars livmoder var bortopererad, eller hos de kvinnor som använt östrogen i kombination med kontinuerlig tillsats av gulkroppshormon, dvs varje dag under månaden.

Felaktiga försäljningsdata om Diane och venös tromboembolism (VTE)

den 27 mars 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tidigare biverkningsinformation (publicerad 2002-03-08) med titeln "Diane och venös tromboembolism (VTE) - Erfarenheter efter godkännandet" innehöll bl.a. information om en uppskattad incidens för VTE grundat på de fyra rapporterade fallen samt uppskattat antal användare utifrån försäljningsstatistik.

Respektera kontraindikationerna för Reductil!

den 22 mars 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Många Reductilförskrivande svenska läkare observerar inte gällande kontraindikationer för läkemedlet, vilket är allvarligt eftersom patienterna då utsätts för ökade risker.

Samma läkemedel - olika FASS-text

den 26 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedel med samma aktiva substans kan ha olika information i sina FASS-texter, produktresuméer och bipacksedlar. Det är viktigt att förskrivare är uppmärksamma på skillnader och informerar sina patienter.

Lus-läsning

den 26 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under olika perioder, särskilt vid terminsstarter, ställer huvudlusen till stora besvär i många skolor och familjer. För att lyckas med huvudlusbekämpningen och samtidigt minska risken för resistensutveckling, är det viktigt att läkemedlen används på ett rationellt och riktigt sätt.

Kunskapssammanställningar och rekommendationer – samarbetsavtal mellan Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU

den 25 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

PC SPES och SPES - växtbaserade läkemedel med oklart innehåll

den 19 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Återigen vill Läkemedelsverket varna för import av läkemedel för eget bruk via Internet.

Biverkningar av vaccin mot Mässling-Påssjuka-Röda hund (MPR-vaccin)

den 6 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Särskilt stor uppmärksamhet har under senare tid riktats mot MPR-vaccinerna. I DN 3 februari 2002 anges i en krönika av Maria Carlshamre att sex dödsfall efter MPR vaccination har anmälts till Läkemedelsverkets biverkningsregister. Läkemedelsverket vill göra följande klarläggande:

Johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling

den 4 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under de senaste åren har Läkemedelsverket vid flera tillfällen informerat om risken för att naturläkemedel som innehåller johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling. Rapporter och studier har visat på risker för interaktion mellan naturläkemedel som innehåller johannesört och flera läkemedel t.ex. p-piller, warfarin (blodförtunnande medel som t.ex. Waran), ciklosporin (läkemedel som hämmar det naturliga immunförsvaret) och anti-HIV-läkemedel.

Minskad effekt av p-piller vid samtidig användning av johannesört har lett till oönskad graviditet

den 4 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns två fallrapporter om oönskad graviditet pga minskad effekt av p-piller vid samtidig användning av johannesörtprodukter.

Remicade - Viktig uppdatering av säkerhetsinformation

den 1 februari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zyprexa (olanzapin) dilaterad kardiomyopati

den 14 januari 2002, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Prepulsid (cisaprid) – inskränkt indikation och skärpt varningstext i produktresumén

den 30 november 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fortsätt vaccinera! Läkemedelsverket bemöter de uppgifter som förekommit om risk för överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom via vacciner

den 10 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En artikel i den danska Ugeskrift for Læger 20 augusti 2001 har väckt frågan om risk finns att Creutzfeldt-Jakobs sjukdom skulle kunna överföras via vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund, eftersom humant albumin ingår som stabilisator i dessa vacciner.

Indragning av Lipobay (cerivastatin) på grund av allvarliga muskelbiverkningar

den 1 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under augusti 2001 har den redan tidigare kända risken för muskelpåverkan med symtom som ömhet, värk eller svaghet i musklerna vid medicinering med statiner uppmärksammats. Bayer AB meddelade i augusti att företaget på grund av ett ökande antal biverkningsrapporter gällande muskelpåverkan (myopati/rhabdomyolys) beslutat dra in Lipobay (cerivastatin) i alla länder, där cerivastatin och samtidigt gemfibrozil (Lopid) marknadsförs. Initialt betonades särskilt risken vid kombinationsbehandling med Lopid. Läkemedelsverket påminde i slutet av juni på sin hemsida om risken för muskelbiverkningar i samband med indragningen av Lipobay.

TSE-historik – vad Läkemedelsverket gjort med anledning av nya TSE-bestämmelser

den 1 oktober 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ungdomar behandlade med Zyprexa utvecklade striae

den 3 september 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Byte från Prothromplex till Beriplex P/N som akut antidot mot warfarin

den 9 juli 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

P-piller och risken för blodpropp

den 3 juli 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

På senaste tiden har riskerna med p-piller debatterats flitigt i media sedan dödsfall pga blodpropp i lungan hos unga kvinnor som tagit p-piller rapporterats.

Behandling med penicillin kan ge missfärgning av tänder

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av tandmissfärgning i samband med amoxicillinbehandling av barn har rapporterats i Sverige. Ett hundratal fall, både vuxna och barn, finns rapporterade internationellt i WHO:s databas.

Kontroll av märkning med innehållsdeklaration på kosmetiska och hygieniska produkter

den 1 juni 2001, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Inom EU har beslutats att kosmetiska och hygieniska produkter skall vara innehållsdeklarerade. Bestämmelsen infördes som en ändring i kosmetikadirektivet (76/768/EG) efter en längre tids önskemål från konsumenter att kunna se vad produkterna innehåller. Innehållsdeklarationen underlättar också för konsumenter att välja bort produkter som innehåller ingredienser de inte tål. I Sverige gäller kravet på innehållsdeklaration i detaljhandelsled från och med den 1 januari 1999.

Marknadsföring av läkemedel 2000

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar kontinuerligt marknadsföring av läkemedel. I länken i högerspalten presenteras ett antal marknadsföringsaktiviteter år 2000, vilka bedömts som ha brutit mot läkemedelslagen och i strid med Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regelverk. Då § 21 läkemedelslagen inte är särskilt fyllig avseende marknadsföring har i de flesta fallen de ärenden som Läkemedelsverket varit kritiskt till gått till LIF:s Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL).

Kärlkomplikationer av bleomycinbehandling – ett underskattat problem?

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid cancerbehandlingar är det vanligt med akuttoxiska biverkningar av olika slag. Detta måste anses vara acceptabelt i ljuset av alternativet att avstå från vissa behandlingar. Ett nyligen rapporterat biverkningsfall påminner om risken för sena och långvariga bieffekter efter cytostatikabehandling.

Behandling med penicillin kan ge missfärgning av tänder

den 1 juni 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av tandmissfärgning i samband med amoxicillinbehandling av barn har rapporterats i Sverige. Ett hundratal fall, både vuxna och barn, finns rapporterade internationellt i WHO:s databas. Missfärgning av tänder förekommer vid behandling med i stort sett alla penicilliner och är troligen ett relativt vanligt fenomen. Rapportering sker sällan eftersom bieffekten vanligen är av extern natur och reversibel och kan putsas bort av tandläkare efter behandlingen. Patient och föräldrar bör informeras. Uppstår en bestående missfärgning skall den rapporteras och orsaken utredas.

Propofol - möjliga säkerhetsrisker vid sedering av barn i samband med intensivvård

den 16 maj 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Långtidssedering av barn är inte en godkänd indikation för propofol. Med anledning av resultaten i nedan redovisade studie vill Läkemedelsverket påpeka att det kan finnas säkerhetsrisker vid denna behandlingsform.

Behandling med Zyrlex (cetirizin) ledde till svår leverreaktion

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lipidsänkande medel (statiner och fibrater) och pankreatit

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är sedan tidigare känt att pankreatit kan förekomma som en sällsynt biverkan i samband med behandling med statiner. Befintliga data tyder på att även fibrater kan i sällsynta fall orsaka pankreatit.

Viktigt att beakta riskfaktorer vid förskrivning av p-piller

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyligen avled en ung kvinna som börjat använda p-piller trots att hon hade ökad trombosrisk.

Fotosensibiliserande läkemedel - En genomgång av rapporterade fall 1991-2000

den 10 april 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelverket, tidigare Socialstyrelsens läkemedelavdelning, har vid flera tillfällen uppmärksammat fotosensibilisering som en biverkan vid läkemedelsbehandling (1-8).

Svart Viagra kan vara dyrbar placebo

den 19 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Enligt information från olika källor säljs Viagra illegalt. Läkemedelsverket har nu fått information om insmugglingsförsök till Finland av Viagratabletter från Estland. Vid en rutinkontroll av en person i den finska tullen påträffades 150 förpackningar Viagra á 50 tabletter. Tabletternas färg liknade Viagras men formen var inte identisk. Laboratorieanalys visade att tabletterna inte innehöll någon aktiv substans.

Östrogenbehandling - ändamålsenlighet och vetenskaplig grund

den 1 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den senaste tiden har en debatt förts i media om risker och fördelar med östrogen-substitution postmenopausalt sedan sex socialdemokratiska riksdagskvinnor i en artikel på DN Debatt 17/11-00 krävde en ökad satsning på forskning inom detta område. I debattartikeln framställs behandlingen som ett "medicinskt fullskaleförsök utan kontroll, uppföljning och utvärdering". Givetvis är inte kunskapsläget så begränsat som det framställts.

Kan långvarig behandling med protonpumpshämmare hämma järnabsorptionen?

den 1 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Dödsfall till följd av hjärtsvikt efter långtidssedering med propofol hos vuxna patienter med akut skallskada

den 16 januari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I det nummer av Lancet som gavs ut den 13 januari 2001 (1) beskrivs sju fall av s.k. "Propofol infusion syndrome", karakteriserat av hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, metabol acidos och rhabdomyolys. Tillståndet drabbade vuxna patienter med akuta skallskador som hade långtidssederats med propofol i högre dos än den rekommenderade under flera dagar. Rekommenderad dos är max 4 mg/kg/timme. De rapporterade fallen hade fått 5,5 – 7,3 mg/kg/timme. I likhet med vad som tidigare rapporterats för barn (2) var tillståndet behandlingsrefraktärt, och alla sju patienter dog.

NSAID – Kvinnlig infertilitet

den 15 januari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillgänglig kunskap tyder på att läkemedel som minskar prostaglandinbildning via hämning av cyklooxygenas såsom NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel) inklusive COX-2 hämmare, kan orsaka reversibel infertilitet hos kvinnor. Det finns också ett antal fallrapporter som visar att NSAID-inducerad infertilitet kan vara ett klinisk relevant problem för vissa kvinnor. Därför bör kvinnor som önskar bli gravida undvika NSAID.

Svart "henna-tatuering" på huden kan vara farlig

den 11 januari 2001, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket vill tillsammans med hudläkare varna för att låta sig målas på huden med "henna-tatuering" med okänt innehåll.

Coxiber och biverkningsrapportering

den 21 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Försäljningen av coxiber (rofecoxib, Vioxx och celecoxib, Celebra) är stor mot bakgrund av den relativt korta perioden sedan lanseringen (fig 1) samtidigt som rapporter om olika biverkningar uppmärksammats för läkemedelsgruppen.

Minskad effekt av antikoagulantia (Warfarin) efter introduktion av Gabapentin

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Misstänkt interaktion mellan gabapentin (Neurontin) och warfarin (Waran).

Rhabdomyolys vid behandling med lipidsänkare

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rhabdomyolys är ett ovanligt tillstånd som karakteriseras av sönderfall av skelettmuskulaturen. Tillståndet är associerat med olika faktorer såsom läkemedel, inflammation, infektion eller trauma (1). Vid rhabdomyolys ses bland annat accentuerande muskelsvaghet på grund av akut, allvarlig muskeldestruktion med myoglobinuri och njurinsufficiens.

Ögonbiverkningar vid behandling med serotoninåterupptagshämmande antidepressiva läkemedel (citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, sertralin, venlafaxin)

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Farliga tvålar med kvicksilver säljs fortfarande i Sverige och Danmark

den 14 december 2000, [FÖRETAG]

Flera sorters hälsofarliga kvicksilvertvålar har påträffats i en butik i Göteborg och danska myndigheter har funnit liknande kvicksilvertvålar i fem av femton kontrollerade butiker i Köpenhamn. Tvålarna marknadsförs som antiseptiska, men de används främst av mörkhyade personer för att bleka huden. Den danska kontrollen gjordes i butiker som främst vänder sig till kunder med afrikansk eller asiatisk bakgrund.

Rapporterade biverkningar av MPR-vaccin

den 27 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan 1982 erbjuds alla barn vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin). Årligen vaccineras numera ca 180.000 barn. Till Läkemedelsverket har sedan starten inkommit 845 biverkningsrapporter för bedömning. I ca 85 % av fallen bedömdes ett samband kunna föreligga mellan vaccinet och den uppkomna biverkningen.

Kombinationsbehandling med Avandia- ett kostsamt alternativ

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vaccinbiverkningar rapporterade 1998-1999

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under 1998 och 1999 inkom sammanlagt drygt 600 biverkningsrapporter rörande vaccination (Fig 1). Antalet per år är lägre vid jämförelse med året 1997, då 439 vaccinationsrapporter insändes (1).

Galaktorré i samband med metoprolol (Seloken Zoc) behandling

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har inkommit en rapport om svettningar och galaktorre som misstänks ha samband med Seloken Zoc-behandling.

Fortfarande underbehandling av hjärt-kärlsjukdomar

den 6 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandla patienter med Xenical enligt godkänd indikation

den 6 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antiobesitasmedlet Xenical introducerades på marknaden för drygt ett år sedan. Godkänd indikation är: "Behandling av obesa patienter (BMI >30kg/m2) eller överviktiga patienter (BMI> 28 kg/m2 ) med samtidiga riskfaktorer, i kombination med måttligt kalorireducerad kost. Behandling med orlistat bör endast påbörjas om enbart diet tidigare givit en viktminskning på minst 2,5 kg under fyra på varandra följande veckor.

Antabus (disulfiram) - leverbiverkningar

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antabus (disulfiram) förskrivs som avvänjningsmedel vid alkoholism och alkoholmissbruk och verkar genom att blockera enzymet aldehyd-dehydrogenas. Kombinationen alkohol/disulfiram medför en anhopning av acetaldehyd vilket starkt bidrar till de klassiska symptomen; ansiktsrodnad, hjärtklappning, dyspné, illamående och kräkning.

Rapportera interaktioner och biverkningar för naturläkemedel

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De flesta naturläkemedel är godkända utifrån traditionell användning/väl beprövad erfarenhet. I samband med godkännande av naturläkemedel finns inga generella krav på interaktionsstudier eller studier med aktiv uppföljning av biverkningar. Rapportering från hälso- och sjukvården av interaktioner och biverkningar är således en viktig del för att erhålla ny kunskap om naturläkemedel. På så sätt har till exempel interaktioner mellan johannesört och olika läkemedel uppmärksammats, se tidigare artiklar.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies