Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Kan långvarig behandling med protonpumpshämmare hämma järnabsorptionen?

den 1 februari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Dödsfall till följd av hjärtsvikt efter långtidssedering med propofol hos vuxna patienter med akut skallskada

den 16 januari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I det nummer av Lancet som gavs ut den 13 januari 2001 (1) beskrivs sju fall av s.k. "Propofol infusion syndrome", karakteriserat av hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, metabol acidos och rhabdomyolys. Tillståndet drabbade vuxna patienter med akuta skallskador som hade långtidssederats med propofol i högre dos än den rekommenderade under flera dagar. Rekommenderad dos är max 4 mg/kg/timme. De rapporterade fallen hade fått 5,5 – 7,3 mg/kg/timme. I likhet med vad som tidigare rapporterats för barn (2) var tillståndet behandlingsrefraktärt, och alla sju patienter dog.

NSAID – Kvinnlig infertilitet

den 15 januari 2001, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillgänglig kunskap tyder på att läkemedel som minskar prostaglandinbildning via hämning av cyklooxygenas såsom NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel) inklusive COX-2 hämmare, kan orsaka reversibel infertilitet hos kvinnor. Det finns också ett antal fallrapporter som visar att NSAID-inducerad infertilitet kan vara ett klinisk relevant problem för vissa kvinnor. Därför bör kvinnor som önskar bli gravida undvika NSAID.

Svart "henna-tatuering" på huden kan vara farlig

den 11 januari 2001, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket vill tillsammans med hudläkare varna för att låta sig målas på huden med "henna-tatuering" med okänt innehåll.

Coxiber och biverkningsrapportering

den 21 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Försäljningen av coxiber (rofecoxib, Vioxx och celecoxib, Celebra) är stor mot bakgrund av den relativt korta perioden sedan lanseringen (fig 1) samtidigt som rapporter om olika biverkningar uppmärksammats för läkemedelsgruppen.

Minskad effekt av antikoagulantia (Warfarin) efter introduktion av Gabapentin

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Misstänkt interaktion mellan gabapentin (Neurontin) och warfarin (Waran).

Rhabdomyolys vid behandling med lipidsänkare

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rhabdomyolys är ett ovanligt tillstånd som karakteriseras av sönderfall av skelettmuskulaturen. Tillståndet är associerat med olika faktorer såsom läkemedel, inflammation, infektion eller trauma (1). Vid rhabdomyolys ses bland annat accentuerande muskelsvaghet på grund av akut, allvarlig muskeldestruktion med myoglobinuri och njurinsufficiens.

Ögonbiverkningar vid behandling med serotoninåterupptagshämmande antidepressiva läkemedel (citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, sertralin, venlafaxin)

den 19 december 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Farliga tvålar med kvicksilver säljs fortfarande i Sverige och Danmark

den 14 december 2000, [FÖRETAG]

Flera sorters hälsofarliga kvicksilvertvålar har påträffats i en butik i Göteborg och danska myndigheter har funnit liknande kvicksilvertvålar i fem av femton kontrollerade butiker i Köpenhamn. Tvålarna marknadsförs som antiseptiska, men de används främst av mörkhyade personer för att bleka huden. Den danska kontrollen gjordes i butiker som främst vänder sig till kunder med afrikansk eller asiatisk bakgrund.

Rapporterade biverkningar av MPR-vaccin

den 27 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan 1982 erbjuds alla barn vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin). Årligen vaccineras numera ca 180.000 barn. Till Läkemedelsverket har sedan starten inkommit 845 biverkningsrapporter för bedömning. I ca 85 % av fallen bedömdes ett samband kunna föreligga mellan vaccinet och den uppkomna biverkningen.

Kombinationsbehandling med Avandia- ett kostsamt alternativ

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vaccinbiverkningar rapporterade 1998-1999

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under 1998 och 1999 inkom sammanlagt drygt 600 biverkningsrapporter rörande vaccination (Fig 1). Antalet per år är lägre vid jämförelse med året 1997, då 439 vaccinationsrapporter insändes (1).

Galaktorré i samband med metoprolol (Seloken Zoc) behandling

den 11 oktober 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har inkommit en rapport om svettningar och galaktorre som misstänks ha samband med Seloken Zoc-behandling.

Fortfarande underbehandling av hjärt-kärlsjukdomar

den 6 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandla patienter med Xenical enligt godkänd indikation

den 6 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antiobesitasmedlet Xenical introducerades på marknaden för drygt ett år sedan. Godkänd indikation är: "Behandling av obesa patienter (BMI >30kg/m2) eller överviktiga patienter (BMI> 28 kg/m2 ) med samtidiga riskfaktorer, i kombination med måttligt kalorireducerad kost. Behandling med orlistat bör endast påbörjas om enbart diet tidigare givit en viktminskning på minst 2,5 kg under fyra på varandra följande veckor.

Antabus (disulfiram) - leverbiverkningar

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Antabus (disulfiram) förskrivs som avvänjningsmedel vid alkoholism och alkoholmissbruk och verkar genom att blockera enzymet aldehyd-dehydrogenas. Kombinationen alkohol/disulfiram medför en anhopning av acetaldehyd vilket starkt bidrar till de klassiska symptomen; ansiktsrodnad, hjärtklappning, dyspné, illamående och kräkning.

Rapportera interaktioner och biverkningar för naturläkemedel

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De flesta naturläkemedel är godkända utifrån traditionell användning/väl beprövad erfarenhet. I samband med godkännande av naturläkemedel finns inga generella krav på interaktionsstudier eller studier med aktiv uppföljning av biverkningar. Rapportering från hälso- och sjukvården av interaktioner och biverkningar är således en viktig del för att erhålla ny kunskap om naturläkemedel. På så sätt har till exempel interaktioner mellan johannesört och olika läkemedel uppmärksammats, se tidigare artiklar.

ACE-hämmare och angiotensin-II antagonister kan ge angioödem

den 5 september 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Angioödem utlöst av ACE-hämmare - tidsförlopp, incidens och skillnader mellan etniska grupper.

Paracetamol interagerar med warfarin

den 3 augusti 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Några välbeskrivna fallrapporter (1,2) och några systematiska studier där mellan 10-20 patienter stått på oral antikoagulation och fått paracetamol eller placebo i 2-4 veckor (3-5) samt en fall-kontrollstudie (6) ger klart stöd för att paracetamol kan förstärka antikoagulationsverkan av warfarin och ev av andra orala antikoagulantia också. Även om enstaka studier visat på frånvaro av interaktion (7,8) är de " positiva" studierna dominerande och ovedersägliga.

Allvarliga kardiovaskulära biverkningar av klozapin–noggrann kontroll av behandlade patienter rekommenderas

den 10 juli 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Information om trafikfarliga läkemedel – en gemensam angelägenhet för trafikanter, förskrivare och myndigheter

den 10 juli 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juli 1999 trädde ett tillägg till trafikbrottslagen ikraft. Lagen innebär bland annat att en bilförare som är inblandad i en trafikolycka kan dömas för rattfylleri om han/hon varit påverkad av läkemedel.

Azitromax kan öka effekten av Waran

den 10 juli 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har nedanstående fall av misstänkt interaktion mellan warfarin och azitromycin inkommit.

Relativ riskreduktion - missvisande effektredovisning i marknadsföringen av läkemedel

den 29 maj 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I marknadsföringen av läkemedel är det mycket vanligt att behandlingseffekten presenteras i form av relativ riskreduktion.

Naturläkemedlet Curbicin och risk för antikoagulationseffekt- möjligen relaterat till E vitamininnehållet

den 6 april 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två fall av koagulationsrubbning i form av ökad International Normalised Ratio (INR) under behandling med Curbicin har rapporterats till Läkemedelsverket. Vitamin E, som Curbicin bl a innehåller, kan ha orsakat denna effekt. Försiktighet bör iakttagas hos patienter som samtidigt behandlas med Waran och Curbicin, eller andra produkter som innehåller vitamin E, på grund av en eventuellt ökad risk för blödning.

Ytterligare information om interaktioner mellan Johannesört och andra läkemedel

den 6 april 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tidigare har Läkemedelsverket informerat om att johannesörtextrakt kan ge oönskade interaktioner med flera viktiga läkemedel, t ex warfarin, teofyllin och ciklosporin med minskade effekter som följd (1-5).

Fortsatt försiktighet vid förskrivning av Viagra (sildenafil) till patienter med hjärtkärlsjukdom rekommenderas

den 4 april 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Pfizer har i brev till läkarkåren daterat 15 mars 2000 informerat om att "Rätt använt är Viagra ett effektivt och säkert preparat för stabila hjärtkärlsjuka män och deras partners, som vill återfå ett naturligt sexualliv" Uttalanden baseras på resultaten i en svensk studie som presenterades i mars i år vid American College of Cardiology i Anaheim, USA. I ett informationsblad från mötet anges att sildenafil är "en effektiv och väl tolererad behandling för erektil dysfunktion hos män med kardiovaskulär sjukdom som inte behandlas med nitrater."

TEHS (thrombo-embolic hormone study) - en studie av venös tromboembolism hos kvinnor

den 8 mars 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket kommer i samarbete med Karolinska Institutet att starta en landsomfattande studie av venös tromboembolism hos kvinnor. Studien beräknas starta mot slutet av våren 2002. Redan i januari kommer dock en pilotstudie på ett begränsat antal sjukhus att genomföras.

Xenical – orsak till högt blodtryck?

den 24 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Olika behandlingsalternativ för övervikt har prövats genom åren. Det senaste läkemedlet som lanserats är orlistat (Xenical), som minskar fettnedbrytningen i tarmen via hämning av pankreaslipas. Systemisk absorption av läkemedlet anges som försumbar (1, 2). Läkemedlet inducerar steatorré och i de kliniska prövningarna var gastrointestinala biverkningar också de vanligast förekommande (1-4). Det har nu inkommit rapporter till det svenska biverkningsregistret, Swedis, som talar för att också systemiska biverkningar förekommer. Till den regionala biverkningsenheten i Stockholm har en rapport skickats om hypertoni i samband med Xenicalbehandling.

Reklamärenden 1999

den 24 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket granskar fortlöpande marknadsföring av läkemedel. Verket har i många fall en dialog med företagen om tveksamma annonser men utnyttjar även möjligheten att få sådana annonser bedömda av läkemedelsindustrins egen "domstol".

EMEA inleder en förnyad säkerhetsutredning av allergimediciner som innehåller loratadin eller desloratadin

den 24 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill erinra om tidigare rekommendation att gravida kvinnor eller de som planerar graviditet inte bör använda allergimedicinerna Clarityn, Clarityn-S, Versal eller Aerius, innehållande loratadin eller desloratadin annat än efter särskilt övervägande vid läkarkontakt.

DDD - en mätenhet för studier av läkemedelsanvändning

den 23 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Statistik över läkemedelsanvändning kan uttryckas på flera olika sätt: i pris, mängd eller med hjälp av en teknisk jämförelseenhet. DDD, definierad dygnsdos är en sådan teknisk mätenhet som används tillsammans med ATC-klassificeringssystemet.

Information angående utformning av produktinformation

den 22 februari 2000, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för Internethandel med kinesiska växtpreparat för diabetiker p g a risk för allvarliga biverkningar

den 17 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar idag på sin hemsida för inköp och användning av fem kinesiska växtpreparat som har visat sig innehålla substanserna glibenklamid eller fenformin. Dessa substanser, som inte återfinns i innehållsdeklarationen, ingår i receptbelagda läkemedel mot diabetes mellitus (sockersjuka).

Xenical bör bara ordineras till barn och ungdomar inom ramen för kliniska prövningar

den 14 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I februari 1999 släpptes bantingsmedlet Xenical ut på den svenska marknaden. Läkemedlet har inte studerats hos bland annat barn och undomar. Detta innebär naturligtvis att den viktreducerande effekten hos barn är okänd men även att säkerheten är inte klarlagd.

Ytterligare tre fall av esofagusskada orsakad av Doryx har rapporterats

den 21 januari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Trots tidigare information (1-3) har ytterligare tre fall av esofagusskada utlöst av Doryx rapporterats till Läkemedelsverket sedan april 1999. Det är angeläget att informera patienterna om att Doryx kapslar ska tas med vätska (minst 100 ml) i stående för att undvika esofagusskada.

Johannesörtpreparat skall inte användas tillsammans med andra läkemedel

den 20 januari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket har vi tidigare redogjort för att minskade effekter av ett flertal läkemedel rapporterats vid samtidig användning av johannesört (1-3). Mekanismen bakom interaktionerna kan vara att johannesört ökar aktiviteten hos ett brett spektrum av olika enzym som metaboliserar läkemedel. Dessutom har serotonergt syndrom rapporterats då johannesört kombinerats med antidepressiva läkemedel, möjligen på grund av en farmakodynamisk interaktion.

Förskrivning ex tempore av melatonin ersätts av licensförskrivning

den 21 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har nyligen beslutat att inte bevilja Apoteket AB rikslicens, dvs tillstånd att lagerhålla melatonin, eftersom läkemedlet bedömts kunna tillhandahållas av annan tillverkare (NATURAL PHARMA International NPI AB) via licensförskrivning.

Begränsa förskrivningen av neuroleptika

den 20 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

SBU presenterade 1997 sin rapport "Behandling med neuroleptika" (SBU-rapport 133). Slutsatsen av denna var att "Neuroleptikabehandling … skall därför förbehållas patienter med svåra psykotiska tillstånd". "Det finns inte heller vetenskapligt stöd för neuroleptikabehandling vid sömnstörning, ångest, depression, delirium tremens och heroinavgiftning, eftersom de marginella fördelarna uppvägs av betydande biverkningar vid behandlingen."

Dosering av Losec till barn

den 20 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Doseringsrekommendationer för Losec MUPS anpassade specifikt till barn finns idag inte införda i Fass eftersom erfarenheten av behandling av barn är begränsad (1-6). Läkemedelsverkat anser dock att det finns tillräckligt mycket data för att ge en dosrekommendation för att vägleda förskrivaren i situationer där barn kan behöva behandling.

Dextropropoxifen - ett komplicerat läkemedel

den 14 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under mer än 30 år har dextropropoxifenets roll som analgetikum ifrågasatts (1, 2, 3). Rapporter om uttalade interindividuella skillnader i effekt, ofördelaktig dos-responskurva med snävt terapeutiskt intervall liksom allvarliga och snabbt insättande förgiftningssymtom i samband med överdosering är exempel på frågor som regelbundet diskuterats i fallrapporter, debatt- eller översiktsartiklar (4). Riskerna med potentiering av effekterna vid samtidigt alkoholintag rapporterades redan i början på 70-talet.

Johannesört kan ge oönskade interaktioner med många viktiga läkemedel

den 18 oktober 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Extrakt av johannesört (Hypericum perforatum) ingår som beståndsdel i flera naturläkemedel som försäljs fritt i Sverige. Minskade effekter av warfarin, ciklosporin och teofyllin har rapporterats i samband med användning av johannesört. Interaktioner mellan johannesört och digoxin (minskade serumkoncentrationer av digoxin) respektive p-piller (förekomst av genombrottsblödning) har även rapporterats.

Viktigt med ökad uppmärksamhet på interaktion mellan johannesört och läkemedelssubstanser

den 31 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket 1998:8 (se länk i högerspalten), rapporterades om interaktion mellan johannesört (Hypericum perforatum) och warfarin med PK-stegring, dvs minskad effekt av warfarin som följd. Sedan dess har ytterligare rapporter om detta inkommit till Läkemedelsverket. Vidare har det kommit till vår kännedom, att motsvarande är känt i Tyskland, där användningen av johannesört som antidepressiv medicinering är omfattande.

Realistiska förväntningar på utveckling av NSAID med ökad selektivitet för Cox-2

den 31 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Prostaglandiner bildas av två isoformer av cyklooxygenas, Cox-1 och Cox-2. Cox-1 finns konstitutivt i magslemhinna, njure, blodplättar och sädesblåsa, medan Cox-2 förekommer i centrala nervsystemet, macula densa, och i placenta i graviditetens slutskede. Både Cox-1 och Cox-2 kan bidra till prostaglandinbildning vid inflammation, men Cox-2 tilldrar sig stort intresse då denna isoform induceras vid akut och kronisk inflammation och induktionen hämmas av kortison.

Hudbiverkningar av akamprosat (Campral)

den 31 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fråga alltid män med misstänkt hjärtinfarkt och angina pektoris om intag av Viagra!

den 16 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har upprepade gånger framhållit risken för kraftiga blodtrycksfall vid tillförsel av nitroglycerin eller andra nitrater inom 24 timmar efter intag av Viagra och vice versa. Intag av Viagra framkommer antagligen inte alltid vid sedvanlig anamnesupptagning. Det är därför mycket viktigt att speciellt patienter med verifierad eller misstänkt kranskärlssjukdom aktivt utfrågas om eventuellt bruk av Viagra. Detta är särskilt viktigt då patienter söker sjukvården för akuta bröstsmärtor som misstänkts vara koronart utlösta. Läkemedelsverket har tidigare understrukit detta och läkemedelsföretaget Pfizer AB har aktivt informerat ambulanssjukvården. Budskapet förefaller inte fått fullständigt genomslag, vilket illustreras av nedanstående biverkningsrapport.

Farliga reklamråd om tea tree-olja

den 16 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I ett reklamutskick från ICA Maxi har hundägare föreslagits att använda tea tree-olja i hundens bad för att förebygga fästingangrepp. Rekommendationen bygger på uppgifter från en hemsida som tillhör Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Då flera fall rapporterats om hundar som fått förgiftningssymtom, bland annat förlamning, efter användande av oljan avråder Läkemedelsverket från all användning av tea tree-olja på hund.

Östrioltabletter ökar risken för endometriecancer

den 28 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En fall-kontrollstudie (1) som utgår från Institutionen för Medicinsk Epidemiologi på Karolinska Institutet och som publicerades i tidskriften The Lancet 29 maj 1999 visar att användning av östrogentabletter som innehåller östriol fördubblar risken för endometriecancer.

Nya regler för drograttfylleri

den 10 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juli ändras lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. För vägtrafiken införs nollgräns för narkotika. Nollgränsen gäller narkotika enligt narkotikastrafflagen men gäller inte om man använder narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination (1). Här gäller nuvarande regler, dvs den som är så påverkad av narkotikaklassade läkemedel att det kan antas att han eller hon inte kan köra sin bil på ett betryggande sätt skall dömas för rattfylleri.

ATC-systemet - ett internationellt system för klassificering av läkemedel

den 10 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Det system som numera används i Sverige för klassificering av läkemedel är det s k ATC-systemet. Detta står för "Anatomical Therapeutic Chemical Classification" och är ett system som ursprungligen utvecklats vid Norsk Medisinaldepot.

Östriol och endometriecancer. Skärpt uppmärksamhet – råd från SFOG, KARG och Läkemedelsverket.

den 1 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket 4:99 presenterades resultaten från en nyligen publicerad svensk fall-kontrollstudie, där författarna påvisade en ökad risk för endometriecancer vid oral användning av östriolpreparat (1). Med anledning av fynden i denna studie lämnade Läkemedelverket samtidigt en rekommendation i fyra punkter där omprövande av behandlingsindikation, byte till vaginal beredning, tillägg av gestagen samt skärpt uppmärksamhet vid blödning rekommenderades (2).

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies