Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2406

DDD - en mätenhet för studier av läkemedelsanvändning

den 23 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Statistik över läkemedelsanvändning kan uttryckas på flera olika sätt: i pris, mängd eller med hjälp av en teknisk jämförelseenhet. DDD, definierad dygnsdos är en sådan teknisk mätenhet som används tillsammans med ATC-klassificeringssystemet.

Information angående utformning av produktinformation

den 22 februari 2000, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för Internethandel med kinesiska växtpreparat för diabetiker p g a risk för allvarliga biverkningar

den 17 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar idag på sin hemsida för inköp och användning av fem kinesiska växtpreparat som har visat sig innehålla substanserna glibenklamid eller fenformin. Dessa substanser, som inte återfinns i innehållsdeklarationen, ingår i receptbelagda läkemedel mot diabetes mellitus (sockersjuka).

Xenical bör bara ordineras till barn och ungdomar inom ramen för kliniska prövningar

den 14 februari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I februari 1999 släpptes bantingsmedlet Xenical ut på den svenska marknaden. Läkemedlet har inte studerats hos bland annat barn och undomar. Detta innebär naturligtvis att den viktreducerande effekten hos barn är okänd men även att säkerheten är inte klarlagd.

Ytterligare tre fall av esofagusskada orsakad av Doryx har rapporterats

den 21 januari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Trots tidigare information (1-3) har ytterligare tre fall av esofagusskada utlöst av Doryx rapporterats till Läkemedelsverket sedan april 1999. Det är angeläget att informera patienterna om att Doryx kapslar ska tas med vätska (minst 100 ml) i stående för att undvika esofagusskada.

Johannesörtpreparat skall inte användas tillsammans med andra läkemedel

den 20 januari 2000, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket har vi tidigare redogjort för att minskade effekter av ett flertal läkemedel rapporterats vid samtidig användning av johannesört (1-3). Mekanismen bakom interaktionerna kan vara att johannesört ökar aktiviteten hos ett brett spektrum av olika enzym som metaboliserar läkemedel. Dessutom har serotonergt syndrom rapporterats då johannesört kombinerats med antidepressiva läkemedel, möjligen på grund av en farmakodynamisk interaktion.

Förskrivning ex tempore av melatonin ersätts av licensförskrivning

den 21 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har nyligen beslutat att inte bevilja Apoteket AB rikslicens, dvs tillstånd att lagerhålla melatonin, eftersom läkemedlet bedömts kunna tillhandahållas av annan tillverkare (NATURAL PHARMA International NPI AB) via licensförskrivning.

Begränsa förskrivningen av neuroleptika

den 20 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

SBU presenterade 1997 sin rapport "Behandling med neuroleptika" (SBU-rapport 133). Slutsatsen av denna var att "Neuroleptikabehandling … skall därför förbehållas patienter med svåra psykotiska tillstånd". "Det finns inte heller vetenskapligt stöd för neuroleptikabehandling vid sömnstörning, ångest, depression, delirium tremens och heroinavgiftning, eftersom de marginella fördelarna uppvägs av betydande biverkningar vid behandlingen."

Dosering av Losec till barn

den 20 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Doseringsrekommendationer för Losec MUPS anpassade specifikt till barn finns idag inte införda i Fass eftersom erfarenheten av behandling av barn är begränsad (1-6). Läkemedelsverkat anser dock att det finns tillräckligt mycket data för att ge en dosrekommendation för att vägleda förskrivaren i situationer där barn kan behöva behandling.

Dextropropoxifen - ett komplicerat läkemedel

den 14 december 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under mer än 30 år har dextropropoxifenets roll som analgetikum ifrågasatts (1, 2, 3). Rapporter om uttalade interindividuella skillnader i effekt, ofördelaktig dos-responskurva med snävt terapeutiskt intervall liksom allvarliga och snabbt insättande förgiftningssymtom i samband med överdosering är exempel på frågor som regelbundet diskuterats i fallrapporter, debatt- eller översiktsartiklar (4). Riskerna med potentiering av effekterna vid samtidigt alkoholintag rapporterades redan i början på 70-talet.

Johannesört kan ge oönskade interaktioner med många viktiga läkemedel

den 18 oktober 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Extrakt av johannesört (Hypericum perforatum) ingår som beståndsdel i flera naturläkemedel som försäljs fritt i Sverige. Minskade effekter av warfarin, ciklosporin och teofyllin har rapporterats i samband med användning av johannesört. Interaktioner mellan johannesört och digoxin (minskade serumkoncentrationer av digoxin) respektive p-piller (förekomst av genombrottsblödning) har även rapporterats.

Viktigt med ökad uppmärksamhet på interaktion mellan johannesört och läkemedelssubstanser

den 31 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket 1998:8 (se länk i högerspalten), rapporterades om interaktion mellan johannesört (Hypericum perforatum) och warfarin med PK-stegring, dvs minskad effekt av warfarin som följd. Sedan dess har ytterligare rapporter om detta inkommit till Läkemedelsverket. Vidare har det kommit till vår kännedom, att motsvarande är känt i Tyskland, där användningen av johannesört som antidepressiv medicinering är omfattande.

Realistiska förväntningar på utveckling av NSAID med ökad selektivitet för Cox-2

den 31 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Prostaglandiner bildas av två isoformer av cyklooxygenas, Cox-1 och Cox-2. Cox-1 finns konstitutivt i magslemhinna, njure, blodplättar och sädesblåsa, medan Cox-2 förekommer i centrala nervsystemet, macula densa, och i placenta i graviditetens slutskede. Både Cox-1 och Cox-2 kan bidra till prostaglandinbildning vid inflammation, men Cox-2 tilldrar sig stort intresse då denna isoform induceras vid akut och kronisk inflammation och induktionen hämmas av kortison.

Hudbiverkningar av akamprosat (Campral)

den 31 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Fråga alltid män med misstänkt hjärtinfarkt och angina pektoris om intag av Viagra!

den 16 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har upprepade gånger framhållit risken för kraftiga blodtrycksfall vid tillförsel av nitroglycerin eller andra nitrater inom 24 timmar efter intag av Viagra och vice versa. Intag av Viagra framkommer antagligen inte alltid vid sedvanlig anamnesupptagning. Det är därför mycket viktigt att speciellt patienter med verifierad eller misstänkt kranskärlssjukdom aktivt utfrågas om eventuellt bruk av Viagra. Detta är särskilt viktigt då patienter söker sjukvården för akuta bröstsmärtor som misstänkts vara koronart utlösta. Läkemedelsverket har tidigare understrukit detta och läkemedelsföretaget Pfizer AB har aktivt informerat ambulanssjukvården. Budskapet förefaller inte fått fullständigt genomslag, vilket illustreras av nedanstående biverkningsrapport.

Farliga reklamråd om tea tree-olja

den 16 augusti 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I ett reklamutskick från ICA Maxi har hundägare föreslagits att använda tea tree-olja i hundens bad för att förebygga fästingangrepp. Rekommendationen bygger på uppgifter från en hemsida som tillhör Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Då flera fall rapporterats om hundar som fått förgiftningssymtom, bland annat förlamning, efter användande av oljan avråder Läkemedelsverket från all användning av tea tree-olja på hund.

Östrioltabletter ökar risken för endometriecancer

den 28 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En fall-kontrollstudie (1) som utgår från Institutionen för Medicinsk Epidemiologi på Karolinska Institutet och som publicerades i tidskriften The Lancet 29 maj 1999 visar att användning av östrogentabletter som innehåller östriol fördubblar risken för endometriecancer.

Nya regler för drograttfylleri

den 10 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juli ändras lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. För vägtrafiken införs nollgräns för narkotika. Nollgränsen gäller narkotika enligt narkotikastrafflagen men gäller inte om man använder narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination (1). Här gäller nuvarande regler, dvs den som är så påverkad av narkotikaklassade läkemedel att det kan antas att han eller hon inte kan köra sin bil på ett betryggande sätt skall dömas för rattfylleri.

ATC-systemet - ett internationellt system för klassificering av läkemedel

den 10 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Det system som numera används i Sverige för klassificering av läkemedel är det s k ATC-systemet. Detta står för "Anatomical Therapeutic Chemical Classification" och är ett system som ursprungligen utvecklats vid Norsk Medisinaldepot.

Östriol och endometriecancer. Skärpt uppmärksamhet – råd från SFOG, KARG och Läkemedelsverket.

den 1 juni 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket 4:99 presenterades resultaten från en nyligen publicerad svensk fall-kontrollstudie, där författarna påvisade en ökad risk för endometriecancer vid oral användning av östriolpreparat (1). Med anledning av fynden i denna studie lämnade Läkemedelverket samtidigt en rekommendation i fyra punkter där omprövande av behandlingsindikation, byte till vaginal beredning, tillägg av gestagen samt skärpt uppmärksamhet vid blödning rekommenderades (2).

Psoriex – Nytt fall av olaglig försäljning

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En ny salva som säljs olagligt har upptäckts. Salvan heter Psoriex och innehåller samma kortisonderivat som Psorial salva.

Biverkningar av naturläkemedel

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket får ibland biverkningsrapporter där misstänkt preparat är ett naturläkemedel, men dessvärre med mycket knapphändiga uppgifter om preparatets namn, beredningsform, styrka, tillverkare och aktiv/a substans/er. Detta leder kanske till att vi inte med säkerhet kan identifiera produkten och kan därmed inte bedöma rapporten och lägga in den i vår databas.

Några fällda reklamärenden 1998

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket utövar tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Den juridiska basen för detta är §21 i Läkemedelslagen (1992:859), där det anges: "Information som utgör ett led i marknadsföringen av ett läkemedel ska vara aktuell, saklig och balanserad. Den får inte vara vilseledande." Under 1998 har Läkemedelsverket hänvisat en rad marknadsföringsaktiviteter till bedömning i Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) för ställningstagande till om marknadsföringen var förenlig med Läkemedelslagen och det interna regelverk som Läkemedelsindustriföreningen har antagit.

Indragning av Novalgin (metamizol) på grund av allvarliga blodbiverkningar (tabletter 500 mg och injektionsvätska 500 mg/ml)

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hoechst Marion Roussel AB har i samråd med Läkemedelsverket beslutat att försäljningen av det smärtstillande läkemedlet Novalgin stoppas från och med den 28 april 1999. Anledningen är att Läkemedelsverket har erhållit ett oväntat stort antal biverkningsrapporter om agranulocytos bland patienter som har behandlats med Novalgin i Sverige.

Warfarinbehandling kan ha negativ effekt på benbildningen

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En misstänkt biverkan av warfarin har utretts vid den regionala biverkningsenheten och läkemedelsinformationscentralen vid Huddinge sjukhus.

Doryx (doxycyklinhydroklorid) och esofagusskada - en sammanställning av åtta rapporterade fall

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Doryx kapslar ska tas med vätska (minst 100 ml) i stående för att förebygga esofagusskada. Doryx kapslar bör hellre tas på morgonen än på kvällen. Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att rapportera esofagusskador som kan knytas till Doryx.

Naturläkemedel och fertilitet

den 19 april 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under framförallt mars 1999 förekom i massmedia artiklar om att höga doser av naturläkemedel kan göra män sterila. Särskilt omnämndes preparat innehållande röd solhatt (Echinacea purpurea), johannesört (Hypericum perforatum) och kinesiskt tempelträd (Ginkgo biloba). I artiklarna hänvisades till en studie gjord på universitetet Loma Linda i Kalifornien. I provrör studerades förmågan hos humana spermier att penetrera honägg från hamster med eller utan närvaro av örtextrakt.

Aktuella synpunkter på antibiotikabehandling vid bensår

den 4 mars 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I en undersökning hade under en sexmånadersperiod 60% av bensårspatienter behandlats med antibiotika (1), att jämföra med cirka 30% för motsvarande åldersgrupp i sin helhet (2). Andra data talar för ett ökat bruk av bredspektrumantibiotika, framför allt kinoloner, vid behandling av sårinfektioner (1, 2).

Akut njursvikt av Kinin

den 4 mars 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Införsel av läkemedel vid resor och via postförsändelser - Risker med beställning via Internet

den 1 februari 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

PK-stegring under Waranbehandling efter påbörjad behandling med Johannesört

den 10 december 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Extrakt av Johannesört (Hypericum Perforatum) är ett godkänt naturläkemedel (Calmigen, Esbericum, Kira och Movina), som godkänts för användningsområden som "tillfälliga insomningsbesvär","lätt nedstämdhet" samt "lindrig oro". Johannesört innehåller minst tio olika substanser som kan bidraga till den farmakologiska effekten, bland annat naphthodianthroner, flavonider, xanthoner och bioflavonider (1).

Grapefruktskärneextrakt befaras ge skador i munhåla och matstrupe

den 10 december 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har identifierat tre produkter, Citrosept, Citroseed och BioCitrine, innehållande grapefruktskärneextrakt. Dessa produkter marknadsförs som läkemedel utan Läkemedelsverkets godkännande. Det har dessutom rapporterats slemhinneskador i munhåla och matstrupe i samband med användning av produkterna. Läkemedelsverket har stoppat vidare försäljning av dessa produkter såsom läkemedel.

Viagra interagerar med nitroglycerin

den 8 oktober 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Viagra är ett läkemedel för behandling av män med impotens. Läkemedlet godkändes för försäljning den 14 september 1998 och det förekommer en illegal försäljning via Internet. Denna handel är djupt oroande och Läkemedelsverket gick den 6 juli ut med en varning för användning av detta läkemedel utan läkares ordination.

Varning för flunitrazepam (Rohypnol, Flunitrazepam, Flupam, Fluscand) till USA-resenärer - risk för långvarigt fängelsestraff

den 1 oktober 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Viktig information om Viagra och hjärtpatienter

den 15 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 14 september godkände EU-kommissionen det orala medlet Viagra (sildenafil), avsett för behandling av erektil dysfunktion-impotens. Viagra utövar sin effekt genom att hämma enzymet fosfodiesteras typ 5 i corpus cavernosum, vilket i samband med sexuell stimulering leder till ökat blodflöde till penis och förbättrad erektion. Rekommenderad dos är 50 mg, som ska tas en timme före sexuell aktivitet. Denna dos ger adekvat erektion hos cirka 75% av männen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, rodnad, dyspepsi, yrsel pga blodtrycksfall och övergående synrubbningar.

Kalciumflödeshämmare och risker för kardiovaskulära komplikationer och cancer - en uppdatering

den 14 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av nya studier av kalciumflödeshämmare har Läkemedelsverket gjort en förnyad genomgång av aktuell litteratur. Den totala dokumentationen:

Kardiomyopati och tricykliska antidepressiva

den 9 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Få är medvetna om att kardiomyopati har associerats med tricykliska antidepressiva (1-3). Denna biverkningsrapport ger ytterligare stöd för ett sådant samband. En mer utförlig version av fallet har publicerats (4).

Omeprazol (Losec)-warfarin (Waran) interaktion

den 8 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Olaglig försäljning av hudvårdsprodukter innehållande starka kortisonderivat

den 31 augusti 1998, [FÖRETAG]

Tack vare en observant dermatolog i Göteborg har illegal försäljning av hudpreparat som innehåller starka glukokortikoider kunnat stoppas.

Biverkning av melatonin-ökad krampfrekvens

den 20 augusti 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket nr 4, 1998, presenterades en förskrivningsstudie avseende melatonin. Det påpekades att melatonins biverkningsmönster är belyst i ringa omfattning. Det har nu publicerats en studie som talar för att melatonin kan öka krampbenägenheten hos barn med neurologiska handikapp (1).

Förskrivning av melatonin - ett exempel på irrationell läkemedelsanvändning

den 15 juli 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Melatonin förskrivs på ett irrationellt sätt - på ej dokumenterade indikationer och i höga doser under lång tid, dvs i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Roaccutan och psykiska biverkningar

den 8 juli 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Toxikologisk säkerhetsvärdering av läkemedel - reproduktion

den 9 juni 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Alla nya läkemedels effekter på reproduktionen ska studeras. Även om teratogena effekter är vad de flesta tänker på, omfattar reproduktionstoxikologiska tester inte bara studier av missbildningsframkallande effekter utan också effekter på fertilitet och reproduktionsförmåga liksom effekter på avkomman om modern ges läkemedlet under sen graviditet och under laktationen. Reproduktionstoxikologiska studier kan läggas upp på flera olika sätt. Tolkningen av i synnerhet teratogenstudier är svår, men dagens testprogram tycks ändå fungera väl och har förhindrat nya Neurosedyn-katastrofer.

Sulfasalazin (Salazopyrin), Mesalazin (Asacol, Mesasal) - retrosternal smärta

den 9 juni 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Interaktioner med statiner

den 24 mars 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Posicor (mibefradil) är en ny kalciumantagonist med en annorlunda kalciumkanalprofil (selektiv hämmare av T-kanaler) jämfört med övriga kliniskt tillgängliga kalciumantagonister (selektiva L-kanalhämmare). Medlet har liknande effekter på sinusknutan och AV-noden som diltiazem. Posicor finns ej i Sverige, men är godkänt bland annat inom övriga EU-länder och i USA.

Antihistaminutlöst artralgi

den 19 december 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid biverkningsenheten, Huddinge sjukhus, har ett fall av ledvärk uppmärksammats efter behandling med Clarityn (loratadin) 10 mg/d mot pollenallergi.

Iatrogen Cushing av lokalbehandling med steroider

den 27 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är välkänt att systemisk behandling med glukokortikoider kan ge en cushingliknande symtombild. Detta fall visar att en liknande symtombild kan uppkomma vid lokalbehandling med potenta glukokortikoider och speciellt då huden är förändrad som vid psoriasis, då läkemedelsabsorptionen kan vara ökad.

Pankreasenzym och tarmstriktur

den 23 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En rapport i England om fem barn med cystisk fibros initierade en fall-kontrollstudie som omfattade alla kända fall av tarmstrikturer. Rapporterna och studien resulterade i rekommendationer från Commitee on Safety of Medicines. I Sverige finns dock inga rapporter om tarmstrikturer som misstänkt biverkan.

Glucobay (akarbos): Tvåårsuppföljning med fokus på leverbiverkningar

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Clucobay godkändes i juni 1994 på indikationen icke-insulinberoende diabetes mellitus där enbart kostbehandling ej medför tillfredsställande effekt. Dess effekt fås genom hämning av alfaglukosidaser i tunntarmsmukosan, vilka ansvarar för den slutliga nedbrytningen av icke-absorberbara polysackarider till absorberbara monosackarider. Den minskade nedbrytningen leder till minskat upptag av glukos. Glucobay absorberas i liten omfattning, medan absorptionen av dess nedbrytningsprodukter tycks vara mer omfattande. Dosen anpassas individuellt efter blodsockersvaret och en normal underhållsdos på 100 mg x 3 anges i FASS.

Enures av salmeterol (Serevent)

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Biverkningsrapporteringen för salmeterol domineras av hudbiverkningar och psykiska störningar tillsammans med dosberoende biverkningar som kan förklaras av den beta2-stimulerande effekten. Här rapporteras om tre fall med enures vid behandling med salmeterol.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies