Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2382

Indragning av Novalgin (metamizol) på grund av allvarliga blodbiverkningar (tabletter 500 mg och injektionsvätska 500 mg/ml)

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Hoechst Marion Roussel AB har i samråd med Läkemedelsverket beslutat att försäljningen av det smärtstillande läkemedlet Novalgin stoppas från och med den 28 april 1999. Anledningen är att Läkemedelsverket har erhållit ett oväntat stort antal biverkningsrapporter om agranulocytos bland patienter som har behandlats med Novalgin i Sverige.

Doryx (doxycyklinhydroklorid) och esofagusskada - en sammanställning av åtta rapporterade fall

den 11 maj 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Doryx kapslar ska tas med vätska (minst 100 ml) i stående för att förebygga esofagusskada. Doryx kapslar bör hellre tas på morgonen än på kvällen. Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att rapportera esofagusskador som kan knytas till Doryx.

Naturläkemedel och fertilitet

den 19 april 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Under framförallt mars 1999 förekom i massmedia artiklar om att höga doser av naturläkemedel kan göra män sterila. Särskilt omnämndes preparat innehållande röd solhatt (Echinacea purpurea), johannesört (Hypericum perforatum) och kinesiskt tempelträd (Ginkgo biloba). I artiklarna hänvisades till en studie gjord på universitetet Loma Linda i Kalifornien. I provrör studerades förmågan hos humana spermier att penetrera honägg från hamster med eller utan närvaro av örtextrakt.

Aktuella synpunkter på antibiotikabehandling vid bensår

den 4 mars 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I en undersökning hade under en sexmånadersperiod 60% av bensårspatienter behandlats med antibiotika (1), att jämföra med cirka 30% för motsvarande åldersgrupp i sin helhet (2). Andra data talar för ett ökat bruk av bredspektrumantibiotika, framför allt kinoloner, vid behandling av sårinfektioner (1, 2).

Akut njursvikt av Kinin

den 4 mars 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Införsel av läkemedel vid resor och via postförsändelser - Risker med beställning via Internet

den 1 februari 1999, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

PK-stegring under Waranbehandling efter påbörjad behandling med Johannesört

den 10 december 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Extrakt av Johannesört (Hypericum Perforatum) är ett godkänt naturläkemedel (Calmigen, Esbericum, Kira och Movina), som godkänts för användningsområden som "tillfälliga insomningsbesvär","lätt nedstämdhet" samt "lindrig oro". Johannesört innehåller minst tio olika substanser som kan bidraga till den farmakologiska effekten, bland annat naphthodianthroner, flavonider, xanthoner och bioflavonider (1).

Grapefruktskärneextrakt befaras ge skador i munhåla och matstrupe

den 10 december 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har identifierat tre produkter, Citrosept, Citroseed och BioCitrine, innehållande grapefruktskärneextrakt. Dessa produkter marknadsförs som läkemedel utan Läkemedelsverkets godkännande. Det har dessutom rapporterats slemhinneskador i munhåla och matstrupe i samband med användning av produkterna. Läkemedelsverket har stoppat vidare försäljning av dessa produkter såsom läkemedel.

Viagra interagerar med nitroglycerin

den 8 oktober 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Viagra är ett läkemedel för behandling av män med impotens. Läkemedlet godkändes för försäljning den 14 september 1998 och det förekommer en illegal försäljning via Internet. Denna handel är djupt oroande och Läkemedelsverket gick den 6 juli ut med en varning för användning av detta läkemedel utan läkares ordination.

Varning för flunitrazepam (Rohypnol, Flunitrazepam, Flupam, Fluscand) till USA-resenärer - risk för långvarigt fängelsestraff

den 1 oktober 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Viktig information om Viagra och hjärtpatienter

den 15 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den 14 september godkände EU-kommissionen det orala medlet Viagra (sildenafil), avsett för behandling av erektil dysfunktion-impotens. Viagra utövar sin effekt genom att hämma enzymet fosfodiesteras typ 5 i corpus cavernosum, vilket i samband med sexuell stimulering leder till ökat blodflöde till penis och förbättrad erektion. Rekommenderad dos är 50 mg, som ska tas en timme före sexuell aktivitet. Denna dos ger adekvat erektion hos cirka 75% av männen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, rodnad, dyspepsi, yrsel pga blodtrycksfall och övergående synrubbningar.

Kalciumflödeshämmare och risker för kardiovaskulära komplikationer och cancer - en uppdatering

den 14 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Med anledning av nya studier av kalciumflödeshämmare har Läkemedelsverket gjort en förnyad genomgång av aktuell litteratur. Den totala dokumentationen:

Kardiomyopati och tricykliska antidepressiva

den 9 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Få är medvetna om att kardiomyopati har associerats med tricykliska antidepressiva (1-3). Denna biverkningsrapport ger ytterligare stöd för ett sådant samband. En mer utförlig version av fallet har publicerats (4).

Omeprazol (Losec)-warfarin (Waran) interaktion

den 8 september 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Olaglig försäljning av hudvårdsprodukter innehållande starka kortisonderivat

den 31 augusti 1998, [FÖRETAG]

Tack vare en observant dermatolog i Göteborg har illegal försäljning av hudpreparat som innehåller starka glukokortikoider kunnat stoppas.

Biverkning av melatonin-ökad krampfrekvens

den 20 augusti 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I Information från Läkemedelsverket nr 4, 1998, presenterades en förskrivningsstudie avseende melatonin. Det påpekades att melatonins biverkningsmönster är belyst i ringa omfattning. Det har nu publicerats en studie som talar för att melatonin kan öka krampbenägenheten hos barn med neurologiska handikapp (1).

Förskrivning av melatonin - ett exempel på irrationell läkemedelsanvändning

den 15 juli 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Melatonin förskrivs på ett irrationellt sätt - på ej dokumenterade indikationer och i höga doser under lång tid, dvs i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Roaccutan och psykiska biverkningar

den 8 juli 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Toxikologisk säkerhetsvärdering av läkemedel - reproduktion

den 9 juni 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Alla nya läkemedels effekter på reproduktionen ska studeras. Även om teratogena effekter är vad de flesta tänker på, omfattar reproduktionstoxikologiska tester inte bara studier av missbildningsframkallande effekter utan också effekter på fertilitet och reproduktionsförmåga liksom effekter på avkomman om modern ges läkemedlet under sen graviditet och under laktationen. Reproduktionstoxikologiska studier kan läggas upp på flera olika sätt. Tolkningen av i synnerhet teratogenstudier är svår, men dagens testprogram tycks ändå fungera väl och har förhindrat nya Neurosedyn-katastrofer.

Sulfasalazin (Salazopyrin), Mesalazin (Asacol, Mesasal) - retrosternal smärta

den 9 juni 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Interaktioner med statiner

den 24 mars 1998, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Posicor (mibefradil) är en ny kalciumantagonist med en annorlunda kalciumkanalprofil (selektiv hämmare av T-kanaler) jämfört med övriga kliniskt tillgängliga kalciumantagonister (selektiva L-kanalhämmare). Medlet har liknande effekter på sinusknutan och AV-noden som diltiazem. Posicor finns ej i Sverige, men är godkänt bland annat inom övriga EU-länder och i USA.

Antihistaminutlöst artralgi

den 19 december 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid biverkningsenheten, Huddinge sjukhus, har ett fall av ledvärk uppmärksammats efter behandling med Clarityn (loratadin) 10 mg/d mot pollenallergi.

Iatrogen Cushing av lokalbehandling med steroider

den 27 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är välkänt att systemisk behandling med glukokortikoider kan ge en cushingliknande symtombild. Detta fall visar att en liknande symtombild kan uppkomma vid lokalbehandling med potenta glukokortikoider och speciellt då huden är förändrad som vid psoriasis, då läkemedelsabsorptionen kan vara ökad.

Pankreasenzym och tarmstriktur

den 23 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En rapport i England om fem barn med cystisk fibros initierade en fall-kontrollstudie som omfattade alla kända fall av tarmstrikturer. Rapporterna och studien resulterade i rekommendationer från Commitee on Safety of Medicines. I Sverige finns dock inga rapporter om tarmstrikturer som misstänkt biverkan.

Enures av salmeterol (Serevent)

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Biverkningsrapporteringen för salmeterol domineras av hudbiverkningar och psykiska störningar tillsammans med dosberoende biverkningar som kan förklaras av den beta2-stimulerande effekten. Här rapporteras om tre fall med enures vid behandling med salmeterol.

Glucobay (akarbos): Tvåårsuppföljning med fokus på leverbiverkningar

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Clucobay godkändes i juni 1994 på indikationen icke-insulinberoende diabetes mellitus där enbart kostbehandling ej medför tillfredsställande effekt. Dess effekt fås genom hämning av alfaglukosidaser i tunntarmsmukosan, vilka ansvarar för den slutliga nedbrytningen av icke-absorberbara polysackarider till absorberbara monosackarider. Den minskade nedbrytningen leder till minskat upptag av glukos. Glucobay absorberas i liten omfattning, medan absorptionen av dess nedbrytningsprodukter tycks vara mer omfattande. Dosen anpassas individuellt efter blodsockersvaret och en normal underhållsdos på 100 mg x 3 anges i FASS.

Kombinationsbehandling Waran - Stilnoct och ökande PK-värden

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett fall med ökande PK-värden hos en Waranbehandlad patient efter det att behandling med sömnmedlet Stilnoct påbörjades har rapporterats till en av Läkemedelsverkets regionala biverkningsenheter.

Östrogenbehandling och blodproppsrisk

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har tidigare inte rått konsensus om huruvida postmenopausal östrogenbehandling innebär en ökad risk för tromboembolisk sjukdom (VTE) eller ej. Tidigare studier som publicerats har varit små och har givit motstridiga resultat.Vid den senaste "harmoniseringen" av FASS-texterna för östrogenpreparat nåddes ingen enighet i frågan och företagen fick själva välja i vilken mån man vill varna för trombosrisk

Doryx - esofagusskada: Informera patienten och rapportera nya fall

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Doryx, som registrerades i Sverige hösten 1994, innehåller doxycyklinhydroklorid, vilket är ett tetracyklin. Doxycyklinhydroklorid, som är slemhinneirriterande, fanns under flera år fram till i början av 80-talet i Vibramycin och orsakade då många fall av esofagit och ulcerationer. Tillverkaren ändrade därför innehållet till monohydrat som sedan ersattes av karragenat. Efter dessa ändringar har inga esofagusskador som orsakats av Vibramycin rapporterats i Sverige.

Sänkt kroppstemperatur och medvetandepåverkan vid behandling med bensodiazepiner

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är känt att neuroleptika kan störa värmeregleringen och orsaka hypotermi (1-3). Det finns även uppgifter om hypotermi vid behandling med bensodiazepiner (2, 3). Känsliga individer kan reagera med hypotermi även efter relativt små doser (3). I följande fallrapport beskrivs en äldre kvinna som reagerat med hypotermi vid normal dosering med Iktorivil.

Anafylaktisk reaktion vid behandling med Pevaryl Depot vagitorium

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Pevaryl Depot vagitorium 150 mg (ekonazolnitrat) registrerades 1983 och släpptes som receptfritt läkemedel 1993. Preparatet är avsett för engångsbehandling av vaginiter och vulviter orsakade av jästsvampar. Till regionala biverkningsenheten i Stockholms sjukvårdsregion har det inkommit en rapport om en anafylaktisk reaktion i samband med behandling med Pevaryl Depot. Det finns inte tidigare beskrivet liknande reaktioner i litteraturen.

Orudis gel (ketoprofen) - kontaktdermatit och fotosensibilitet

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Orudis gel (ketoprofen) godkändes i oktober 1995 som det första NSAID-preparatet för lokalt bruk (se läkemedelsmonografi i Information från Läkemedelsverket 1995:6). Gelen är avsedd att användas under kort tid för behandling av lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador. I dokumentationsunderlaget redovisades studier på cirka 3 000 patienter. Hos dessa noterades biverkningar i form av klåda och lokala reaktioner vid kort behandlingstid (5-7 dagar).

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies