Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Pankreasenzym och tarmstriktur

den 23 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En rapport i England om fem barn med cystisk fibros initierade en fall-kontrollstudie som omfattade alla kända fall av tarmstrikturer. Rapporterna och studien resulterade i rekommendationer från Commitee on Safety of Medicines. I Sverige finns dock inga rapporter om tarmstrikturer som misstänkt biverkan.

Glucobay (akarbos): Tvåårsuppföljning med fokus på leverbiverkningar

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Clucobay godkändes i juni 1994 på indikationen icke-insulinberoende diabetes mellitus där enbart kostbehandling ej medför tillfredsställande effekt. Dess effekt fås genom hämning av alfaglukosidaser i tunntarmsmukosan, vilka ansvarar för den slutliga nedbrytningen av icke-absorberbara polysackarider till absorberbara monosackarider. Den minskade nedbrytningen leder till minskat upptag av glukos. Glucobay absorberas i liten omfattning, medan absorptionen av dess nedbrytningsprodukter tycks vara mer omfattande. Dosen anpassas individuellt efter blodsockersvaret och en normal underhållsdos på 100 mg x 3 anges i FASS.

Enures av salmeterol (Serevent)

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Biverkningsrapporteringen för salmeterol domineras av hudbiverkningar och psykiska störningar tillsammans med dosberoende biverkningar som kan förklaras av den beta2-stimulerande effekten. Här rapporteras om tre fall med enures vid behandling med salmeterol.

Kombinationsbehandling Waran - Stilnoct och ökande PK-värden

den 22 oktober 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett fall med ökande PK-värden hos en Waranbehandlad patient efter det att behandling med sömnmedlet Stilnoct påbörjades har rapporterats till en av Läkemedelsverkets regionala biverkningsenheter.

Östrogenbehandling och blodproppsrisk

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det har tidigare inte rått konsensus om huruvida postmenopausal östrogenbehandling innebär en ökad risk för tromboembolisk sjukdom (VTE) eller ej. Tidigare studier som publicerats har varit små och har givit motstridiga resultat.Vid den senaste "harmoniseringen" av FASS-texterna för östrogenpreparat nåddes ingen enighet i frågan och företagen fick själva välja i vilken mån man vill varna för trombosrisk

Doryx - esofagusskada: Informera patienten och rapportera nya fall

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Doryx, som registrerades i Sverige hösten 1994, innehåller doxycyklinhydroklorid, vilket är ett tetracyklin. Doxycyklinhydroklorid, som är slemhinneirriterande, fanns under flera år fram till i början av 80-talet i Vibramycin och orsakade då många fall av esofagit och ulcerationer. Tillverkaren ändrade därför innehållet till monohydrat som sedan ersattes av karragenat. Efter dessa ändringar har inga esofagusskador som orsakats av Vibramycin rapporterats i Sverige.

Sänkt kroppstemperatur och medvetandepåverkan vid behandling med bensodiazepiner

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det är känt att neuroleptika kan störa värmeregleringen och orsaka hypotermi (1-3). Det finns även uppgifter om hypotermi vid behandling med bensodiazepiner (2, 3). Känsliga individer kan reagera med hypotermi även efter relativt små doser (3). I följande fallrapport beskrivs en äldre kvinna som reagerat med hypotermi vid normal dosering med Iktorivil.

Anafylaktisk reaktion vid behandling med Pevaryl Depot vagitorium

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Pevaryl Depot vagitorium 150 mg (ekonazolnitrat) registrerades 1983 och släpptes som receptfritt läkemedel 1993. Preparatet är avsett för engångsbehandling av vaginiter och vulviter orsakade av jästsvampar. Till regionala biverkningsenheten i Stockholms sjukvårdsregion har det inkommit en rapport om en anafylaktisk reaktion i samband med behandling med Pevaryl Depot. Det finns inte tidigare beskrivet liknande reaktioner i litteraturen.

Orudis gel (ketoprofen) - kontaktdermatit och fotosensibilitet

den 15 augusti 1997, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Orudis gel (ketoprofen) godkändes i oktober 1995 som det första NSAID-preparatet för lokalt bruk (se läkemedelsmonografi i Information från Läkemedelsverket 1995:6). Gelen är avsedd att användas under kort tid för behandling av lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador. I dokumentationsunderlaget redovisades studier på cirka 3 000 patienter. Hos dessa noterades biverkningar i form av klåda och lokala reaktioner vid kort behandlingstid (5-7 dagar).

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies