Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Patientsäkerhetsseminarium för hälso- och sjukvården

den 5 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Den 15 november 2017 genomförs ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens patientsäkerhetsarbete. Seminariet äger rum på Läkemedelsverket och under dagen diskuteras aktuella läkemedelssäkerhetsfrågor. Seminariet är av intresse för personer engagerade i olika typer av läkemedelsrelaterade säkerhetsproblem.

PRAC bekräftar – ingen övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

den 4 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter omprövning av sin tidigare granskning bekräftar nu den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC sin slutsats att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma.

PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden

den 1 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. Skälet är svårigheten att minimera risker vid förgiftning.

Protelos försvinner från marknaden

den 1 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Marknadsförande företag har meddelat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att de slutar marknadsföra och tillhandahålla läkemedlet Protelos. Skälet är sjunkande försäljning.

Försäljning av receptfria läkemedel i butik –ny vägledning

den 24 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Alla som säljer och hanterar receptfria läkemedel i butik behöver känna till och följa de regler som finns. Ny vägledning som Läkemedelsverket tagit fram förklarar reglerna på ett enkelt sätt.

Maja Marklund - ny direktör för verksamhetsområdet Användning

den 23 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Maja Marklund blir ny direktör för verksamhetsområdet Användning på Läkemedelsverket. Maja kommer närmast från Giftinformationscentralen där hon arbetat som enhetschef.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2017)

den 22 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2017.

Nya regler för att utses till anmält organ

den 9 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Nya regler för att utses till anmält organ börjar tillämpas den 26 november 2017. Nya dokument har tagits fram och publicerats gällande ansökan att utses till anmält organ. Läkemedelsverket kommer fortlöpande att informera om de förtydliganden som görs med avseende på de nya medicintekniska förordningarna.

Ny uppdaterad version av mallen för Risk Management Plan

den 7 augusti 2017, [FÖRETAG]

Den 30 mars 2017 publicerade EMA en ny uppdaterad version (rev. 2) av mallen för Risk Management Plan (RMP). Den nya mallen kan användas av innehavare av marknadsföringstillstånd och sökande från 31 mars 2017 men blir obligatorisk för alla ansökningar innefattande RMP från och med 31 mars 2018.

EMA bekräftar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi

den 4 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar rekommendationen från dess säkerhetskommitté PRAC, att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos, inte ska användas av patienter med känd eller misstänkt allergi mot komjölksprotein. Detta då dessa läkemedel kan innehålla spår av komjölksprotein. I Sverige är det endast Solu-Medrol med styrkan 40 mg/ml som innehåller laktos.

EMA finner inget samband mellan Bravecto och allvarliga biverkningar för hund och katt

den 27 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

För en grupp hundar som uppvisade kramper efter behandlingen så kunde för ett fåtal av dessa ett samband med Bravecto inte uteslutas. Information om detta mycket ovanliga tillstånd kommer att införas i produktinformationen.

EMA bekräftar begränsad användning av linjära gadoliniumkontrastmedel för MR-undersökning

den 25 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté CHMP, rekommenderar att användningen av linjära gadoliniumkontrastmedel ska begränsas och att godkännandet för försäljning av vissa av dem tillfälligt återkallas. Därmed bekräftar EMA den slutsats som säkerhetskommittén PRAC kom fram till i sin vetenskapliga granskning av gadoliniumkontrastmedel.

Indragning av en tillverkningssats av Theracough, ett receptfritt läkemedel mot hosta med segt slem

den 21 juli 2017, [FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Företaget uppmanar konsumenter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att sluta använda produkten och lämna in den till det försäljningsställe där de har köpt produkten.

Sex nya ämnen blir narkotika

den 21 juli 2017, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att tre nya ämnen blir narkotika den 28 juli. Utöver dessa blir ytterligare tre nya ämnen narkotika den 18 oktober efter beslut fattade av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har ändrats i enlighet med nämnda beslut.

Restsituation för Trisenox har uppstått

den 19 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket meddelade tidigare (2017-07-14) att en restsituation för läkemedlet Trisenox (arseniktrioxid) skulle uppstå i mitten/slutet av augusti, men restsituation har redan uppstått i Sverige och lagernivåerna i andra EU-länder minskar successivt. Nästa leverans av Trisenox beräknas enligt företaget komma till Sverige i december 2017.

Restsituation för Glycophos

den 14 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för läkemedlet Glycophos uppstår under vecka 29. Enligt företaget går det i nuläget inte att beräkna när nästa leverans kommer att ske, men det finns risk för att restsituationen kommer pågå under en längre tid.

Restsituation för Trisenox uppstår i augusti

den 14 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för läkemedlet Trisenox (arseniktrioxid) kommer uppstå i mitten/slutet av augusti. Restsituationen berör hela EU. Nästa leverans av Trisenox beräknas enligt företaget komma i december 2017.

Restsituation för Peditrace och Addaven

den 14 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för läkemedlen Peditrace och Addaven har uppstått. Nästa leverans av Peditrace beräknas enligt företaget komma vecka 31–32 och av Addaven vecka 29–30.

PRAC rekommenderar begränsning av användning av multipel skleros-läkemedlet Zinbryta

den 10 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att användning av Zinbryta (daclizumab) begränsas till vissa patientgrupper. Åtgärderna är tillfälliga under pågående granskning av risken för leverskada.

PRAC bekräftar slutsatsen om begränsningar av användningen för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

den 10 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Efter omprövning som några av de berörda företagen begärt bekräftar nu den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC att slutsatsen om begränsningar av användningen för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium står fast.

PRAC rekommenderar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi

den 7 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos, inte ska användas av patienter med känd eller misstänkt allergi mot komjölksprotein, då dessa läkemedel kan innehålla spår av komjölksprotein. Patienter som behandlas med metylprednisolon för injektion för en allergisk reaktion ska avbryta behandlingen om symtomen försämras eller om de utvecklar nya symtom.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 6 juli 2017, []

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Zinkoxidläkemedel till gris förbjuds

den 4 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska Kommissionen har beslutat att zinkoxidläkemedel till gris ska förbjudas. Läkemedelsverket kommer att i dialog med landets riskhanterande myndigheter ta ställning till när de i Sverige godkända läkemedlen ska dras tillbaka.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2017)

den 30 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2017.

Försäljningen av Lescol upphör

den 29 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Företaget Novartis har meddelat Läkemedelsverket att försäljningen av läkemedlet Lescol (fluvastatin; kapsel 20 mg och 40 mg) upphör i juni 2017.

Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2016

den 27 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2016 har 616 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket, en ökning från förra årets 486. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt.

Ny EU-gemensam lag för kliniska prövningar skjuts fram till att börja gälla 2020

den 26 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

EMA meddelar att tidpunkten då Prövningsförordningen (förordning (EU) nr 536/2014) börjar gälla skjuts fram till 2020.

Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukten Crest 3D White Dental whitening strip supreme flexfit

den 21 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket varnar för användning av tandblekningsprodukten Crest 3D White Dental whitening strip supreme flexfit. Produkten innehåller alltför höga halter väteperoxid.

Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination

den 20 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Vid vaccination mot rotavirus behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om symtom som kan tyda på tarminvagination. Läkemedelsverket har därför i samarbete med Folkhälsomyndigheten sammanställt fördjupad information till personal inom barnhälsovården.

Läkemedelsverket: Viktigt att biverkningsrapportera

den 19 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2016 tagit emot cirka 8 500 rapporter för humanläkemedel. Det är en liten ökning jämfört med 2015. Nu efterlyser Läkemedelsverket fler rapporter av bra kvalitet.

Om användning av kombinerade p-piller – felaktiga uppgifter i media

den 16 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under den senaste tiden har det i media felaktigt beskrivits att det kommit ut nya rekommendationer från Läkemedelsverket gällande behandling med kombinerade p-piller helt utan tablettuppehåll.

Information från Läkemedelsverket nummer 3 2017 ute nu

den 16 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Långvarig smärta förekommer hos både barn och vuxna och kan ha stor påverkan på livskvaliteten. I denna behandlingsrekommendation beskrivs läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos vuxna och hos barn och ungdomar som en del av en multimodal behandlingsstrategi. Rekommendationen tar också upp läkemedelsbehandling av några utvalda smärttillstånd som är vanliga orsaker till att patienter söker hjälp från sjukvården.

Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 14 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 juni 2017.

Läkemedelsverket: Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar och vuxna

den 14 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag publiceras nya behandlingsrekommendationer för patienter med långvarig eller återkommande smärta. En smärtdiagnos sätter många människor i en besvärlig situation som påverkar livet avsevärt. Smärtdiagnoser är en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården. Behandlingsrekommendationen beskriver en övergripande strategi för läkemedelsbehandling hos vuxna och hos barn och ungdomar.

Ingen förändring av känd risk för neutropen enterokolit vid behandling med docetaxel enligt PRAC

den 13 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har konstaterat att det inte finns några tecken på en förändring av den kända risken för neutropen enterokolit vid behandling med cancerläkemedlet docetaxel. Läkare rekommenderas att följa de rekommendationer som finns i aktuell produktinformation.

EMA granskar multipel skleros läkemedlet Zinbryta

den 12 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används för att behandla patienter med skovvis förlöpande former av multipel skleros. Granskningen inleds på grund av ett dödsfall efter fulminant leversvikt hos en patient som behandlades med Zinbryta i en pågående observationsstudie samt fyra rapporterade fall av allvarlig leverskada.

Naloxon är möjligt att skriva ut till den som riskerar överdos

den 9 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Personer i riskzonen för en överdos av opioider – som heroin, buprenorfin och morfin – kan få motgiftet naloxon utskrivet via läkare. Det klargör Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i en rapport som lämnas till regeringen i dag.

Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel

den 1 juni 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och blir tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2017)

den 31 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2017.

Nytt system för rapportering av biverkningar lanseras 22 november 2017

den 30 maj 2017, [FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett klartecken för lanseringen av ny version av EudraVigilance, det system som företag och myndigheter använder för att samla och hantera information om biverkningar från läkemedel. Rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket från hälso- och sjukvården, konsumenter och patienter med flera påverkas inte av förändringen.

EMA rekommenderar ändringar i produktinformationen för vankomycin antibiotika

den 23 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar uppdatering av produktinformationen för antibiotikumet vankomycin för att främja lämplig användning vid behandling av allvarliga infektioner orsakade av grampositiva bakterier. Uppdateringen är ett led i kampen mot antibiotikaresistens.

PRAC bedömer att det inte finns övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

den 9 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel innehållande koagulationsfaktor VIII, i syfte att utvärdera risken för utveckling av antikroppar hos patienter med hemofili A som påbörjar behandling. Det finns inte några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i förekomsten av antikroppsutveckling mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma.

God effekt av barnvaccinationsprogrammet

den 9 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nästan alla föräldrar väljer att ge sina barn skydd mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Tack vare det är de flesta sjukdomarna under god kontroll, visar en ny årsrapport från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2017)

den 8 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2017.

Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 26 maj

den 5 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Två nya medicintekniska förordningar har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningarna träder i kraft 20 dagar efter publiceringen, det vill säga fredagen den 26 maj.

Ny EU-förordning ger effektivare beslutsväg för kliniska prövningar

den 3 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I en rapport till regeringen presenterar Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna en gemensam samarbetsstuktur som är anpassad till det nya regelverket. - Förordningen ger ökad tydlighet, effektivare beslutsväg och därmed bättre förutsättningar för life science, säger enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket.

Restsituation för piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g

den 27 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att det uppstått en restsituation för läkemedel innehållande piperacillin/tazobactam i styrkan 4 g/0,5 g (pulver till infusionsvätska, lösning). Läkemedlet är ett antibiotikum och används inom sjukvården vid behandling av allvarliga infektioner.

Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura

den 26 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket uppmanar därför kunder och användare att i samverkan med tillverkaren snarast uppgradera berörda rollatorer. Den uppföljning tillverkaren gjort visar att endast en knapp fjärdedel av berörda rollatorer hittills har åtgärdats.

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu

den 21 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsbehandling till barn innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig hantering. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn. Som ett led i detta uppdrag publicerar vi i detta nummer ett nytt kunskapsdokument om säkrare ordination och läkemedelshantering till barn.

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

den 20 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies