Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

PRAC bedömer att det inte finns övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

den 9 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel innehållande koagulationsfaktor VIII, i syfte att utvärdera risken för utveckling av antikroppar hos patienter med hemofili A som påbörjar behandling. Det finns inte några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i förekomsten av antikroppsutveckling mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma.

God effekt av barnvaccinationsprogrammet

den 9 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nästan alla föräldrar väljer att ge sina barn skydd mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Tack vare det är de flesta sjukdomarna under god kontroll, visar en ny årsrapport från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2017)

den 8 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2017.

Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 26 maj

den 5 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Två nya medicintekniska förordningar har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningarna träder i kraft 20 dagar efter publiceringen, det vill säga fredagen den 26 maj.

Ny EU-förordning ger effektivare beslutsväg för kliniska prövningar

den 3 maj 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I en rapport till regeringen presenterar Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna en gemensam samarbetsstuktur som är anpassad till det nya regelverket. - Förordningen ger ökad tydlighet, effektivare beslutsväg och därmed bättre förutsättningar för life science, säger enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket.

Restsituation för piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g

den 27 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att det uppstått en restsituation för läkemedel innehållande piperacillin/tazobactam i styrkan 4 g/0,5 g (pulver till infusionsvätska, lösning). Läkemedlet är ett antibiotikum och används inom sjukvården vid behandling av allvarliga infektioner.

Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura

den 26 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket uppmanar därför kunder och användare att i samverkan med tillverkaren snarast uppgradera berörda rollatorer. Den uppföljning tillverkaren gjort visar att endast en knapp fjärdedel av berörda rollatorer hittills har åtgärdats.

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu

den 21 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsbehandling till barn innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig hantering. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn. Som ett led i detta uppdrag publicerar vi i detta nummer ett nytt kunskapsdokument om säkrare ordination och läkemedelshantering till barn.

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

den 20 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.

Läkemedlet Liothyronin uppfyller kvalitetskraven

den 18 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har, efter information om indragningen av Liothyronin den 20 januari 2017, gjort en oberoende analys av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2017)

den 11 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2017.

Indragning av ytterligare EpiPen och EpiPen Jr adrenalinpennor

den 10 april 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Då Meda AB inte kan utesluta risken att vissa adrenalinpennor inte fungerar dras ytterligare fem tillverkningssatser av EpiPen adrenalinpennor in. Indragningen omfattar tre satser EpiPen Jr 150 mikrogram och två satser EpiPen 300 mikrogram.

Kosmetika till barn brister i märkning och varningstexter

den 31 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nästan hälften av de kontroller som landets kommuner i samverkan med Läkemedelsverket genomförde, visade på olika brister i bland annat varningstexter och funktionstexter. I 32 produkter hittades otillåtna innehållsämnen vilket myndigheten ser som extra allvarligt.

Läkemedelsverket redovisar sina bidrag till Agenda 2030

den 30 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket redovisar nu regeringsuppdraget om resultat som bidrar till att målen i Agenda 2030 uppfylls. En reflektion är att det viktigaste bidraget är att myndighetens verksamhetsmål att främja svensk folk- och djurhälsa har mycket gemensamt med mål 3; Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för läkemedel på grund av otillförlitliga studier vid Micro Therapeutic Research Labs

den 27 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för ett antal nationellt godkända läkemedel för vilka bioekvivalensstudier genomförts vid Micro Therapeutic Research Labs i Indien. Bioekvivalensstudier ligger vanligtvis till grund för godkännandet av generiska läkemedel. Återkallelsen kan upphävas om andra data som visar bioekvivalens tillhandahålls.

Indragning av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpennor med batchnummer 5FA665P

den 16 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En tillverkningssats av EpiPen-adrenalinpennor, 300 mikrogram, med batchnummer (LOT) 5FA665P med utgångsdatum 31mars 2017 dras in av Meda AB. EpiPen används vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion. Det finns en liten risk att vissa pennor inte fungerar vilket kan ha allvarliga konsekvenser. Alla förpackningar med pennan från den aktuella tillverkningssatsen ska lämnas till närmaste apotek för utbyte.

Begränsad tillgång till Nulojix

den 16 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nulojix kommer från mars 2017 till slutet av året endast vara tillgängligt för patienter som redan behandlas med läkemedlet. Nya patienter ska inte påbörja behandling med Nulojix.

PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel

den 16 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder cancerläkemedlet docetaxel efter rapporterade fall av neutropen enterokolit hos patienter i Frankrike. De flesta patienterna behandlades för operabel bröstcancer. Neutropen enterokolit är ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd av tarmen förknippad med neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar som bekämpar infektioner). Det är en känd och sällsynt biverkning av docetaxel (kan drabba upp till en av 1000 personer).

Tillsynen av apotek intensifieras - fler inspektioner 2017

den 14 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket kommer under 2017 att öka antalet inspektioner av apotek samtidigt som arbetet med att informera om regelverket intensifieras. Läkemedelsverket publicerar idag tillsynsrapport för 2016 och planer för tillsynen under 2017.

PRAC rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

den 13 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har rekommenderat att godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium tillfälligt återkallas. Detta på grund av att man påvisat att små mängder gadolinium ansamlas i hjärnvävnaden när dessa kontrastmedel används för magnetisk resonanstomografi, MRT. Det är inte påvisat att denna ansamling är kopplad till skadliga effekter.

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

den 13 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Rådsmedlemmarna är nu utsedda i Läkemedelsverkets nyinrättade patient- och konsumentråd. Rådet genomför sitt första möte den 22 mars 2017.

Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder

den 13 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av läkemedel som innehåller valproat för behandling av flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida. Dessa läkemedel är godkända nationellt inom EU för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän, och har tidigare granskats av EMA.

Restsituation för Florinef

den 10 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för läkemedlet Florinef (fludrokortison) har uppstått. Det finns inget annat godkänt läkemedel som innehåller fludrokortison. Florinef används för att behandla sjukdomar i binjurarna som Addisons sjukdom och kongenital binjurebarkhyperplasi. Restsituationen beräknas vara löst i april.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

den 9 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2017.

Restsituation för Rabipur

den 3 mars 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Det har uppstått en restsituation för det godkända rabiesvaccinet Rabipur i Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under större delen av 2017.

SGLT2-hämmare kan bidra till ökad risk för tåamputation – information till förskrivare uppdateras

den 27 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA informerar om att risken för tåamputationer möjligen är ökad för patienter som använder vissa läkemedel mot typ 2-diabetes, så kallade SGLT2-hämmare (kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin). Informationen till förskrivare kommer att uppdateras med de nytillkomna uppgifterna och vikten av rådgivning om regelbunden förebyggande fotvård betonas.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

den 24 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och dessutom underdiagnosticerat. Tromboemboliska komplikationer vid förmaksflimmer kan förebyggas med antikoagulantiabehandling. I Sverige har främst vitamin K-antagonisten warfarin använts, men de senaste åren har flera direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) godkänts som profylax mot stroke och systemisk embolism vid förmaksflimmer. Läkemedelsverket har därför utarbetat nya behandlingsrekommendationer som du kan läsa i detta nummer.

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

den 22 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2016 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet är som förväntat negativt, men nyligen justerade avgifter ger ökade möjligheter till balans under de kommande åren.

Användning av blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer

den 22 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för blodpropp bör behandlas med blodproppshämmande läkemedel. Läkemedlet warfarin har använts i många år, men de senaste åren har en ny grupp läkemedel (direktverkande orala antikoagulantia – NOAK) godkänts som blodproppshämmande medel vid förmaksflimmer. Med anledning av detta publicerar Läkemedelsverket idag nya behandlingsrekommendationer.

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller fluorokinolonantibiotika

den 10 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av allvarliga biverkningar som framförallt påverkar muskler, skelett och nervsystem. En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner.

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

den 10 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) varnar för att en ökad risk för tåamputationer har observerats i studier av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom som använder diabetesläkemedlet kanagliflozin. Även andra läkemedel av samma typ (dapagliflozin och empagliflozin) omfattas av varningen.

Läkemedelsverket redovisar förslag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning

den 9 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten föreslår även att ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning etableras.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 8 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning

den 2 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Indragningen gäller läkemedlet Prograf kapsel hård 1 mg från parallellimportören Pharmachim, med tillverkningssatser nr. 1E3196A samt 1E3218A. Totalt 330 förpackningar med varunummer 426375 har levererats till svenska apotek. Indragning av de berörda tillverkningssatserna görs från distributörer, apotek och vården.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2017)

den 1 februari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2017.

Färgämnen i kosmetika behöver ses över

den 31 januari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föreslår därför att alla tillåtna färgämnen ses över, att en systematisk bevakning av tillåtna ämnen införs och att medlemsstaternas deltagande i arbetet underlättas genom ökad transparens och bättre framförhållning.

Angående information om indragning av Liothyronin

den 20 januari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket beklagar de problem indragningen har orsakat patienter. Information borde ha lämnats om indragningen och att Läkemedelsverket bedömt risken för sjukdom eller felmedicinering som mycket låg, särskilt som den klassificering (Klass II) som beslutades innefattar händelser av varierande allvarlighetsgrad.

Restsituation för Addex-Magnesium

den 20 januari 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att det uppstått en restsituation för Addex-Magnesium koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mmol/ml. Det finns inget annat godkänt läkemedel för infusion som innehåller magnesiumsulfat.

Fem nya ämnen blir narkotika

den 18 januari 2017, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen narkotikaklassas den 25 januari.

Uppdaterad information angående tillgänglighet av Heracillin 1g

den 29 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Heracillin 1g åter tillgängligt fr.o.m. 2016-12-29

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

den 22 december 2016, []

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2016.

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

den 22 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

De lager som finns av Cedax (ceftibuten) kommer att ta slut inom kort och därmed tidigare än beräknat.

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

den 22 december 2016, [FÖRETAG]

De nya medicintekniska förordningarna förväntas träda i kraft under andra kvartalet 2017. Som en del av Läkemedelsverkets informationsinsatser publicerar myndigheten Frågor och svar gällande de nya förordningarna.

Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

den 21 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att en restsituation för Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml, och Plasmodex kommer att uppstå. Orsaken är att tillverkningen hos nuvarande tillverkare har upphört. En produktionsflytt har påbörjats. Macrodex 60 mg/ml och Rheomacrodex 100 mg/ml är restnoterade från 2017-01-01 och Plasmodex bedöms bli restnoterad från 2017-06-01.

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

den 20 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Som Läkemedelsverket tidigare meddelat, krävs det från och med den 1 januari 2017 tillstånd för att på apotek göra en beredning med ett narkotiskt ämne som verksam beståndsdel. Detta rör alla typer av apotek (öppenvårdsapotek, extemporeapotek och sjukhusapotek) som tillverkar extemporeberedningar med narkotiska substanser. Det kommer också att krävas tillstånd för ett apotek att sälja annan narkotika än narkotiska läkemedel.

Inga nya godkännanden av vissa utvärtes läkemedel (VUM)

den 19 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Från och med 1 januari 2017 blir det inte längre möjligt att ansöka om godkännande av nya VUM (vissa utvärtes läkemedel) hos Läkemedelsverket. Nya utvärtes produkter som innehåller aktiva substanser med en väletablerad medicinsk användning kan istället godkännas i enlighet med gällande krav för väletablerad användning. Redan godkända VUM påverkas inte.

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

den 16 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Depression och olika former av tvångs- och ångestsyndrom är vanliga orsaker till ohälsa och funktionsnedsättning. I nummer 6 kan du läsa vår nya behandlingsrekommendation som omfattar behandling av dessa tillstånd hos barn och ungdomar, vuxna och äldre, samt vid graviditet och amning och vid samtidigt substansmissbruk.

Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården

den 15 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskap om rapportering av biverkningar. Den webbaserade utbildningen finns nu tillgänglig på vår hemsida.

Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter!

den 15 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket inrättar ett Patient- och konsumentråd som genomför sitt första rådsmöte den 22 mars 2017. Syftet med rådet är att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter.

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare i hemmet

den 14 december 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet. Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies