Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2016)

den 5 juli 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2016.

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

den 1 juli 2016, [FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 1 juli 2016 ändras lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (se SFS 2016:532). Ändringarna innebär bland annat att det från och med den 1 januari 2017 krävs tillstånd för att på apotek göra en beredning med ett narkotiskt ämne som verksam beståndsdel. Detta rör alla typer av apotek (öppenvårdsapotek, extemporeapotek och sjukhusapotek) som tillverkar extemporeberedningar med narkotiska substanser. Det kommer också att krävas tillstånd för ett apotek att sälja annan narkotika än narkotiska läkemedel.

Pandemrixstudie: De flesta insjuknar inom två år efter vaccination men ofta lång fördröjning till diagnos

den 30 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket överlämnade idag till Socialdepartementet resultatet av regeringsuppdraget att belysa tidssambandet mellan vaccination av Pandemrix och narkolepsi. Studien visar att de flesta insjuknar inom två år efter vaccination, men att tiden mellan första symtom på narkolepsi till diagnos i patientregistret är lång och med stor variation.

Läkemedelsverket förbjuder butik att sälja läkemedel som inte är godkända i Sverige

den 30 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att en livsmedelshandlare i Stockholm måste sluta att sälja produkterna Boxing liniment, Counterpain, Counterpain Cool, Counterpain Plus, Flying Rabbit och Pises Powder. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med ett vite om en miljon kronor.

Akut indragning av fentanylplåstret, Fentanyl Orion 12µg/h med batchnummer P0059AB0AA

den 29 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En tillverkningssats (batch) av fentanylplåstret, Fentanyl Orion, dras in av tillverkaren efter att en reklamation mottagits där ett plåster med styrkan 25µg/h hittats i en förpackning med styrkan 12µg/h. Fel dosering av läkemedlet kan innebära livsfara. Därför ska alla förpackningar från den aktuella batchen omedelbart lämnas in på närmaste apotek för utbyte. Har man som patient frågor runt det aktuella läkemedlet ska man kontakta vården. Läkemedlet används vid svår kronisk smärta hos vuxna och vid långtidsbehandling av svår kronisk smärta hos barn över 2 år.

Läkemedelsverket redovisar idag en handlingsplan för att nå regeringens miljömål

den 29 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

För att nå miljömålen till år 2020 krävs att alla parter tar ökad miljöhänsyn vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Myndigheter, industrin, sjukvården och inte minst den akademiska forskningen behöver samarbeta för att arbeta fram lösningar utifrån flera perspektiv. Läkemedelsverket har genom sin verksamhet en viktig del i detta arbete.

Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning

den 29 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA utreder allvarliga biverkningar hos kor vid behandling med Velactis

den 28 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Velactis som är avsett att användas i samband med sinläggning av mjölkkor godkändes i EU 2015. Läkemedlet marknadsförs i ett antal EU-länder, dock inte i Sverige. Under senaste tiden har allvarliga tidigare inte kända biverkningar rapporterats hos behandlade kor.

Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2015

den 23 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2015 har 486 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt.

Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 23 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. I nr 4 av Information från Läkemedelsverket kan du läsa om nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd.

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

den 22 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp.

Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

den 20 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området. Förordningarna kommer att börja tillämpas tre respektive fem år efter att de publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Läkemedel som inte är godkända säljs i butiker

den 16 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har besökt specialbutiker för utländska livsmedel i Stockholm, Malmö och Uppsala. I 14 av de 27 besökta butikerna fanns utländska läkemedel till försäljning. Mest omfattande var försäljningen i butiker med polsk inriktning, där 8 av 9 butiker sålde polska läkemedel. Om läkemedel säljs på fel sätt, kan man inte lita på att de är säkra att använda. Försäljningen skedde öppet, vilket tyder på bristande kunskap om regelverket.

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka

den 14 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

De senaste årens tillsyn visar att det fortsatt förekommer många brister hos försäljningsställen för receptfria läkemedel. Oanmäld handel är fortsatt den vanligaste inrapporterade bristen och en av de allvarligare. Det visar Läkemedelsverkets tillsynsrapport om handel med receptfria läkemedel för åren 2014-2015.

Förslag möjliggör införsel av läkemedel för forskningsändamål

den 13 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Av säkerhetsskäl kontrolleras all hantering av läkemedel mycket noga. Ett krav för att få tillgång till läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige från ett annat EES-land är att det ska användas i vårdsyfte. Någon möjlighet att föra in samma läkemedel för exempelvis forskningsändamål finns idag inte. På uppdrag av socialdepartementet har därför Läkemedelsverket tagit fram ett förslag som öppnar upp denna möjlighet.

Lättläst om adhd

den 10 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Broschyrerna Lättläst om adhd hos vuxna och Lättläst om adhd hos barn och ungdomar beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas.

Läkemedel stoppas på grund av misstänkt fusk

den 9 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Godkännandet för fyra läkemedel återtas tillfälligt efter beslut av Läkemedelsverket. Beslutet har sin bakgrund i att företaget som utfört kliniska studier för produkterna misstänks ha fuskat med resultat. Produkterna är inte farliga för patienterna och ersättningsprodukter finns att tillgå.

Läkemedelsverket sätter patienten främst

den 9 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den samlade bilden av Läkemedelsverkets verksamhet i Riksrevisionens rapport är missvisande. Rapporten bygger på en granskning som påbörjades hösten 2013 och återger inte dagens verksamhet på ett balanserat och sakligt sätt. Viktiga slutsatser och rekommendationer i rapporten vilar på bristfällig saklig grund.

Miljontals tabletter har beslagtagits och webbsidor har stängts

den 9 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I år deltog ett hundratal länder i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 11,1 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 4 900 webbsidor har stängts. I Sverige har över åttio webbsidor anmälts.

Ansökan om rikslicens för Triklorättiksyra-adrenalin APL avslås

den 9 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Triklorättiksyra-adrenalin APL tandköttslösning.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2016)

den 8 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2016.

Fortsatt hög vaccinationstäckning

den 8 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten presenterar sammanställning av barnvaccinations-programmet 2015. Den gemensamma rapporten visar att de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta och under god kontroll och att vaccinerna är säkra.

Periodiska säkerhetsrapporter (PSUR:ar) för humanläkemedel ska från och med den 13 juni lämnas enbart direkt till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

den 1 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det blir nu obligatoriskt för innehavare av godkännanden för försäljning av humanläkemedel att lämna periodiska säkerhetsrapporter direkt till EMA:s databas PSUR Repository. Därför är det viktigt att registrera sig så snart som möjligt för att kunna rapportera till databasen.

Fler apoteksinspektioner samtidigt som tillsynen utvecklas

den 1 juni 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Fler inspektioner på apotek, ett riskbaserat urval av olika tillsynsprojekt och inspektioner med fokus på receptexpedition och rådgivning. Det är några av de förslag som Läkemedelsverket har lämnat till regeringen.

Läkemedelsverket skriver i Läkartidningen: Samarbete för snabbt ordnat införande av ny teknik

den 31 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag skriver Helena Dzojic, chef på enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket, tillsammans med SBU och Swedish Medtech i Läkartidningen: Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag.

Biverkningsrapportering fortsätter att öka

den 30 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2015 tagit emot cirka 8 000 biverkningsrapporter för humanläkemedel. De vanligast rapporterade biverkningarna bekräftar sedan tidigare kända biverkningsprofiler för de berörda läkemedlen.

Förbättra säkerheten i ”First in human-prövningar”

den 30 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av de riktlinjer som beskriver First in Human-prövningar och uppgifterna som behövs för att möjliggöra lämplig utformning och tillåta att de startas. Detta görs i samarbete med Europeiska kommissionen och EUs medlemsstater. I First in Human-prövningar testas ett prövningsläkemedel för första gången i människa.

Ny medicinteknisk lagstiftning snart på plats

den 27 maj 2016, [FÖRETAG, PRESS]

Godkännandeprocessen för två nya medicintekniska förordningar pågår. Ett formellt godkännande väntas i juni 2016.

Ny vägledning för medicinteknik

den 27 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har publicerat en ny vägledning avsedd för tillverkare av in vitro diagnostiska produkter (IVD-produkter). Denna produktgrupp avser medicintekniska produkter som används för diagnostisering av sjukdomstillstånd och används främst inom hälso- och sjukvården. Syftet med vägledningen är att vara ett stöd för tillverkare vid tolkning av IVD- lagstiftningen.

Information från Läkemedelsverket nummer 3 2016

den 27 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I detta nummer presenteras den nya rekommendationen om läkemedelsbehandling av gikt. Ta del av biverkningsrapporten för humanläkemedel för 2015 samt läs om bristande effekt av NOAK och warfarin. Vi berättar också om att Giftinformationscentralen får många förfrågningar om förgiftningar med tändvätska.

Restsituation för remifentanil injektions-/infusionsvätska

den 26 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att det uppstått en restsituation för injektions-/infusionsvätska innehållande remifentanil. Samtliga styrkor berörs.

Behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt

den 25 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Gikt är en vanlig sjukdom som fått ökad aktualitet på grund av att förekomsten ökat, bilddiagnostiken förbättrats och nya läkemedel godkänts. Läkemedelsverket har i samarbete med experter från sjukvården nu utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling.

PRAC-analys genomförd om risken för inhibitorutveckling vid behandling med rekombinanta faktor VIII-läkemedel

den 19 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC antog vid sitt möte i maj en sammanfattande rapport efter en granskning av en metaanalys av data från tre observationsstudier i syfte att bedöma risken för att utveckla antikroppar mot enskilda rekombinanta faktor VIII-läkemedel hos tidigare obehandlade patienter med svår hemofili A. Faktor VIII saknas hos patienter med hemofili A och ges till dessa patienter antingen för att behandla blödningar eller regelbundet som profylax för att blodet ska kunna koagulera på ett normalt sätt. Utveckling av antikroppar kan leda till en minskning av den terapeutiska effekten av läkemedlet.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2016)

den 17 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2016.

Ny vägledning – Läkemedel eller inte läkemedel?

den 17 maj 2016, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Det är inte alltid enkelt att avgöra om en produkt är ett läkemedel, ett kosttillskott eller en medicinteknisk produkt. Läkemedelsverket har därför tagit fram en vägledning som ska fungera som ett stöd för att underlätta när man behöver avgöra om en produkt är ett läkemedel.

EMA avslutar granskning av inhalerade kortikosteroider vid KOL

den 16 maj 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdatering 2016-05-16: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) uttryckte stöd till PRACs rekommendationer vid gruppens möte den 25-28 april 2016. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

EMA planerar för offentliga utfrågningar

den 21 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC har antagit den slutgiltiga arbetsordningen för offentliga utfrågningar som kommittén kan anordna i samband med vissa utvalda säkerhetsutredningar. Arbetsordningen beskriver processen för förberedelse, genomförande och uppföljning av dessa utfrågningar.

EMA granskar diabetesläkemedlet canagliflozin

den 15 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av diabetesläkemedlet canagliflozin efter det att en ökning av amputationer, i huvudsak tåamputationer, har observerats i en pågående klinisk studie som kallas CANVAS.

EMA utvidgar granskning av direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

den 15 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjade den 17 mars 2016 en granskning av så kallade direktverkande antiviraler mot hepatit C-virus (HCV) med anledning av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B i samband med behandling med dessa läkemedel. Nya data om risk för recidiv av levercancer har nyligen blivit tillgängliga och granskningen har nu utökats med att även omfatta risken för levercancer.

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016

den 15 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 2 innehåller en uppdaterad behandlingsrekommendation om läkemedel vid adhd. Läs även om förfrågningar till Giftinformationscentralen gällande förgiftning eller feldosering av adhd-läkemedel och om fördelar och nackdelar med hjärtstartare med HLR-feedback.

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av adhd

den 15 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under senare år har antalet barn, ungdomar och vuxna i Sverige som fått diagnosen adhd (attention deficit hyperactivity disorder – uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) ökat. I takt med detta har alltfler patienter fått läkemedel mot adhd. Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit, varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har uppdaterats.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2016)

den 11 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2016.

eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

den 4 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

eHälsomyndigheten tar i höst över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. I november införs ett nytt system.

Ändringsföreskrifter med anledning av ny läkemedelslagstiftning

den 1 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Fokus på tillsyn av nyöppnade apotek

den 1 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Personal och organisation samt egenkontroll på nyöppnande apotek är två områden där Läkemedelsverket har sett flest avvikelser under 2015. Myndigheten har också noterat avvikelser gällande förvaring av läkemedel, narkotiska läkemedel och recept och rekvisitionshantering. Sammantaget tog myndigheten emot 146 anmälningar om allvarliga avvikande händelser under 2015.

Köp bara läkemedel från sajter med den EU-gemensamma symbolen för internethandel

den 22 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket vill påminna om den EU-gemensamma symbolen för internethandel med läkemedel som infördes förra året. Alla som säljer läkemedel på distans via internet ska exponera symbolen på sina webbplatser. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna identifiera de lagliga aktörer som säljer läkemedel.

EMA granskar kontrastmedel innehållande gadolinium som används vid MRT

den 21 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av risken att gadolinium ackumuleras i hjärnvävnaden efter användning av kontrastmedel som innehåller gadolinium till patienter som undersöks med magnetisk resonanstomografi (MRT).

EMA rekommenderar nya säkerhetsåtgärder för Zydelig

den 18 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC utfärdar nu provisoriska försiktighetsåtgärder för cancerläkemedlet Zydelig (idelalisib) för att säkerställa att det fortsätter användas så säkert som möjligt. Åtgärderna omfattar noggrann övervakning och användning av antibiotika för att förhindra lunginflammation. Zydelig är godkänt i EU för att behandla två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom (en cancertyp som ingår i gruppen non-Hodgkins lymfom).

EMA granskar direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

den 18 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av så kallade direktverkande antiviraler mot hepatit C-virus (HCV), med anledning av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B i samband med behandling med dessa läkemedel.

Granskning bekräftar känd risk för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider vid KOL

den 18 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har granskat den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Risken bedöms föreligga för samtliga olika typer av inhalerade kortikosteroider.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies