Kardiomyopati och tricykliska antidepressiva

den 9 september 1998

Få är medvetna om att kardiomyopati har associerats med tricykliska antidepressiva (1-3). Denna biverkningsrapport ger ytterligare stöd för ett sådant samband. En mer utförlig version av fallet har publicerats (4).

Fallrapport

En 55-årig man med tablettbehandlad diabetes och välreglerad hypertoni inkom akut på grund av andfåddhet och allmänpåverkan. I anamnesen fanns även mångåriga besvär av tinnitus efter en bullerskada samt nackvärk, för vilket han sedan flera år medicinerat med klomipramin (40 mg per dag). Patienten var tidigare rökare och hade för flera år sedan överkonsumerat alkohol. Han förnekade aktuella episoder av bröstsmärtor, men upplevde att andfåddheten successivt hade försämrats under de senaste månaderna.

Utredning visade dilaterad vänsterkammare med nedsatta kontraktioner, måttlig mitralisinsufficiens och ett lindrigt kombinerat aortavitium. Patienten behandlades med ACE-hämmare och diuretika och förbättrades till NYHA II. Dessutom insattes insulin på grund av otillfredsställande glukosvärden. Etiologiskt övervägdes ischemisk hjärtsjukdom, klaffvitium, alkoholkardiomyopati, diabeteskardiomyopati, hypertoni, och dilaterad kardiomyopati. Patienten avböjde dock vidare utredning med arbetsprov eller koronarangiografi.

Ett år senare var sockerläget förbättrat, men kliniskt status och ultraljud väsentligen oförändrat. Vid detta tillfälle uppkom misstanken om klomipraminassocierad kardiomyopati. Efter uttrappning av klomipramin förbättrades patienten snabbt subjektivt och kunde inom fyra månader skotta snö, även för sin granne. Ultraljud visade att vänsterkammarstorleken och ejektionsfraktionen hade normaliserats. Diuretika kunde sättas ut, men behandlingen med kaptopril och insulin fortsatte. Två år senare var normaliseringen av hjärtfunktionen bestående.

Referenser

  1. Howland JS, Poe TE, Keith JF Jr. Cardiomyopathy associated with tricyclic antidepressants. South Med J 1983;76:1455-6.
  2. Nizak J, Ledouarin B, Gaudeau S, Vernant P, Palsky E, Castaigne A. Myocardiopathies et antidepresseurs tricycliques. A propos de 3 cas. Arch Mal Coeur Vaiss 1983;76:1302-5.
  3. Marti V, Ballester M, Obrador D, Udina C, Moya C, Pons-Llado G. Reversal of dilated cardiomyopathy after chronic tricyclic antidepressant drug withdrawal. Int J Cardiol 1995;48:192-4.
  4. Simonsson M. Reversibel dilaterad kardiomyopati. Svensk Cardiologi 1998;(1):14-5.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies