PK-stegring under Waranbehandling efter påbörjad behandling med Johannesört

den 10 december 1998

Extrakt av Johannesört (Hypericum Perforatum) är ett godkänt naturläkemedel (Calmigen, Esbericum, Kira och Movina), som godkänts för användningsområden som "tillfälliga insomningsbesvär","lätt nedstämdhet" samt "lindrig oro". Johannesört innehåller minst tio olika substanser som kan bidraga till den farmakologiska effekten, bland annat naphthodianthroner, flavonider, xanthoner och bioflavonider (1).

Till den regionala biverkningsenheten i Uppsala har det inkommit fyra fall av PK-stegring under Waranbehandling vid insättning av naturläkemedel innehållande Johannesört. Den bakomliggande mekanismen för denna misstänkta interaktion är oklar.

Fallbeskrivningar

 

  1. En 84-årig kvinna med Waranbehandling sedan länge. I mars 1998 startade patienten med Movina på grund av depressiva besvär. PK ökade till 40 % från att tidigare ha legat på en stabil nivå, 12-16 %. Efter utsätting av Movina stabiliserades PK. Övrig medicinering var Lanacrist, Nitroglyn, Furix, Sotacor, Renitec och Zyloric.
  2. En 65-årig man med aortaklaffprotes sedan 1994. Startade behandling med Kira i mars 1998 på grund av sömnbesvär. Tidigare hade PK legat mellan 12 och 20%. Efter start av Kira ökade PK till 24-26%. Övrig medicinering sedan tidigare var Capoten, Furix, Kalium Retard och Zyloric.
  3. En 79-årig kvinna med aortaklaffprotes som behandlades med Waran sedan 1996. Med anledning av trötthet startade patienten behandling med Johannesört i mars 1998. Den 31 mars ökade PK till 35% från att tidigare ha legat mellan 11 och 19%, varför Warandosen fick ökas. Patienten medicinerade sedan tidigare med Capoten, Lanacrist, Lasix Retard, Prednisolon, Pulmicort samt Serevent.
  4. En 76-årig man som i mars 1998 startade med Waran på grund av djup ventrombos och misstänkt lungemboli. Efter tio dagars behandling med Waran noterades ett PK-värde på 73%. I mars hade patienten även startat med Johannesört. Efter justering av Warandosen sjönk PK-värdet till 22% fyra dagar senare. Övrig medicinering var Absenor, Lasix Retard, Alvedon, Propavan och Laktulos.

 

Med tanke på ovanstående fallrapporter vill vi påminna läkemedelsförskrivarna om vikten av att aktivt fråga efter eventuell användning av naturläkemedel/naturpreparat vid misstankte om interaktion och/eller biverkningar.

Läkemedelsverket vill uppmana läkarkåren att rapportera liknande fall. Rapporten skickas till närmaste regionala biverkningsenhet eller till Läkemedelsverket.

Elisabet Stjernberg, Gunilla Thulin och Peter Hovstadius
Regionala Biverkningsenheten
Avd för klinisk farmakologi
Akademiska sjukhuset

Referens

Linde, Klaus et al. St John's wort for depression - an overview and meta-analysis of randomised clinical trials. Br Med J 1996;313(7052):253-8.
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies