Viagra interagerar med nitroglycerin

den 8 oktober 1998

Viagra är ett läkemedel för behandling av män med impotens. Läkemedlet godkändes för försäljning den 14 september 1998 och det förekommer en illegal försäljning via Internet. Denna handel är djupt oroande och Läkemedelsverket gick den 6 juli ut med en varning för användning av detta läkemedel utan läkares ordination.

"Det finns ett flertal sjukdomstillstånd där Viagra ej bör användas, t ex kärlkramp och hjärtsvikt, efter hjärnblödning och hjärtinfarkt, vid leversjukdom och lågt blodtryck samt näthinnesjukdomen retinitis pigmentosa. Dessutom skall ej behandling med nitorglycerinpreparat och Viagra ske pga risk för blodtrycksfall. Vid illegal import av läkemedel utsätter patienten sig också för risken att få ett helt annat läkemedel än det förväntade även om förpackningen ser ut att vara den rätta."

I USA har 77 dödsfall inträffat sedan Viagra började marknadsföras i slutet av mars 1998 till och med juni 1998. Förskrivningen under denna period har uppgått till mer än 2,7 miljoner recept. Det råder viss osäkerhet i rapporteringen för ett antal av dödsfallen, men för tio patienter rapporterades hjärtinfarkt, nio hjärtstillestånd, tre ospecificerade hjärtsymtom, två koronarsjukdom och för två patienter slaganfall.

Intag av ntroglycerinpreparat är kontraindicerat i samband med behandling med Viagra, eftersom det kan leda till mycket kraftiga blodtrycksfall, ischemi och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma läkarkåren på några situationer där det föreligger risk för att båda läkemedlen kan tillföras samtidigt och att olika scenarion kan föreligga då patienten når akutsjukvården.

  1. Patient som kombinerat Viagra med ett nitroglycerinpreparat i hemmet pga att han fått kärlkramp i samband med sexuell aktivitet. Han anländer svårt hypotensiv till akutmottagningen.
  2. Patient utan anamnes på angina pectoris som tar Viagra och under sexuell aktivitet utvecklar sitt första kärlkrampsanfall och söker på akutmottagningen. Tillförsel av nitroglycerin kan i detta läge leda till svårt blodtrycksfall och hjärtinfarkt.


Läkemedelsverket varnar läkarkåren för att behandling med nitroglycerinpreparat i samtliga beredningsformer är kontraindicerat vid behandling av bröstsmärtor hos en patient som intagit Viagra.

Samtidig behandling kan leda till mycket kraftiga blodtrycksfall, hjärtinfarkt, hjärninfarkt och död. I första hand bör läkare verksamma inom akutsjukvården vara observanta på denna potentiellt livshotande interaktion och om det föreligger misstanke om att besvären utlösts i samband med sexuell aktivitet bör man förvissa sig om att patienten inte använt Viagra.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies