Antabus (disulfiram) - leverbiverkningar

den 5 september 2000

Antabus (disulfiram) förskrivs som avvänjningsmedel vid alkoholism och alkoholmissbruk och verkar genom att blockera enzymet aldehyd-dehydrogenas. Kombinationen alkohol/disulfiram medför en anhopning av acetaldehyd vilket starkt bidrar till de klassiska symptomen; ansiktsrodnad, hjärtklappning, dyspné, illamående och kräkning.

Disulfiram kan även orsaka allvarlig leverskada. I FASS anges leverpåverkan som en sällsynt biverkan (<1/1000) och beskrivs som: "Leverskada, vanligen med symtom som vid akut hepatit och /eller ikterus samt förhöjda ASAT, ALAT och bilirubinvärden". Denna effekt kan vara såväl allergiskt som toxiskt betingad.

Fallbeskrivning

En 48-årig man med hypertoni, behandlad med Tenormin (atenolol) och Amilorid (amiloride).

För övrigt somatiskt frisk. På grund av periodiskt missbruk av alkohol påbörjades behandling med Antabus (disulfiram). Efter några veckor noterade patienten gulfärgning av huden, kände sig även trött och medtagen. Hade under behandlingstiden druckit någon enstaka öl men inte intagit några andra läkemedel.

Blev via vårdcentralen inlagd på sjukhus, detta efter cirka sex veckors behandling med Antabus. Blodprov visade: ALAT 13 ukat/L, ASAT 20 ukat /L, ALP 7 ukat/L samt bilirubin 390 umol/L. Disulfiram sattes ut och behandling med Konakion (vitamin K), Laktulos och Impugan (furosemid) startades. Trots detta förvärrades leversvikten med en bilirubin-topp på 590 umol/L och PK med ett lägsta värde på 4,8%. Virusprover var negativa. Han uppvisade även tilltagande njursvikt och cerebral påverkan.

Överflyttades till Levertransplantationsenheten och uppsattes på "urgent call". Men trots protromplex plasmabehandling utvecklar han snabbt multipla blödningskomplikationer samt ett kraftigt ökat intrakraniellt tryck. Avlider tolv dagar efter utsättningen av disulfiram.

Kommentar

Till svenska biverkningsregistret Swedis har sedan 1971 inkommit totalt 149 spontanrapporter gällande disulfiram. Dessa rapporter innehåller sammanlagt 157 biverkningar, varav 63 lever/gall- biverkningar. Av dessa har sju fall bedömts som allvarliga. Behandlingstiden med disulfiram har varierat från fem veckor upp till tre månader innan symtomdebut. I tre av de sju fallen har patienten även intagit ett annat läkemedel; Zoloft (sertralin), Seroxat (paroxetine) samt Efexor Depot (venlafaxin). Misstanke finns att dessa kan ha bidragit till reaktionen.

Totalt tre patienter har avlidit på grund av allvarliga leverskador, där dödsorsaken bedömts att ha samband med disulfiram.

Vid tecken eller symptom på leverskada rekommenderas att Antabus (disulfiram) sätts ut omedelbart och att patienten följs upp med leverprover.

Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att rapportera misstänkta fall av leverskada till regional biverkningsenhet eller till Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies