Behandla patienter med Xenical enligt godkänd indikation

den 6 september 2000

Antiobesitasmedlet Xenical introducerades på marknaden för drygt ett år sedan. Godkänd indikation är: "Behandling av obesa patienter (BMI >30kg/m2) eller överviktiga patienter (BMI> 28 kg/m2 ) med samtidiga riskfaktorer, i kombination med måttligt kalorireducerad kost. Behandling med orlistat bör endast påbörjas om enbart diet tidigare givit en viktminskning på minst 2,5 kg under fyra på varandra följande veckor.

Behandling med orlistat bör avbrytas efter 12 veckor om patienten inte har gått ned minst 5% av den kroppsvikt som uppmättes innan behandling med orlistat påbörjades."

Indikationen är ganska speciell med dess krav på viktnedgång. Skälet till indikationen är att analyser av de kliniska studierna talade för att de patienter som gick ned i vikt enligt indikationen hade bättre långtidseffekt av behandlingen än genomssnittspatienten.

För att undersöka om Xenical förskrevs enligt indikationen har Läkemedelsverket genomfört en studie.

Under de tre första veckorna Xenical var tillgängligt på marknaden 1999 insamlades cirka 20 000 recept på Xenical konsekutivt. Av dessa drogs slumpmässigt 1000 recept. De läkare som förskrivit medlet erhöll under hösten 1999 en enkät om behandlingsutfallet mm. Alla erhöll dessutom en påminnelse efter tre till fyra veckor. Undersökningen gjordes i en form som garanterade både patientens och läkarens anonymitet.

Resultat

Andel enkätsvar med användbar information =79%

Andel patienter med BMI<28 kg/m2 =4%

Andel patienter som inledde Xenicalbehandling efter dietperiod 0,5-1 månad och viktnedgång >2,5 kg = 24%

Andel patienter med viktnedgång <5% under tre månaders Xenicalbehandling =54%. Av dessa fortsatte 53% med Xenical efter tre månader.

En minoritet av patienterna behandlades således enligt godkänd indikation. Det är möjligt att behandling med Xenical sköts på ett bättre sätt nu efter ett år och i så fall är det inte något problem. Om inte, behandlas många patienter på ett sätt som har låg sannolikhet att bli framgångsrik på sikt.

Rekommendationen är således: Behandla patienterna enligt godkänd indikation så ökar möjligheterna att de uppnår en kliniskt relevant viktnedgång.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies