Kombinationsbehandling med Avandia- ett kostsamt alternativ

den 11 oktober 2000

Behandling med rosiglitazon är endast indicerad för oral kombinationsbehandling av typ 2 diabetes mellitus till patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av antingen metformin eller en sulfonureid given som oral monoterapi :

  • i kombination med metformin endast till obesa patienter
  • i kombination med en sulfonureid endast till patienter med intolerans mot metformin eller där metformin är kontraindicerat.

Det saknas studier där kombinationen Avandia och metformin eller sulfonurea jämförts med kombinationen metformin plus sulfonurea. Av effektstorleken att döma förefaller dock effekten vara likartad av de första kombinationerna som av de andra. Det är därför av intresse att jämföra kostnaderna för de nya kombinationsbehandlingarna med de äldre. I nedanstående tabell anges kostnaderna för 90 dagars behandling med rekommenderade doser Avandia, metformin och glipizid.

Tabell I. Kostnad för kombinationsbehandling med Avandia, glipizid och metformin

BasbehandlingTilläggsbehandlingKostnad för 90 dagar för tilläggsbehandling, kr
metforminglipizid 15 mg278
metforminAvandia 4 mg
8 mg
1086
1654
sulfonylureametformin 2,5 g263
sulfonylureaAvandia 4 mg1086

Det bör observeras att kombinationen sulfonylurea i kombination med Avandia endast skall utnyttjas då metformin inte kan användas. Av detta skäl är kombinationen egentligen inget alternativ till kombinationen sulfonylurea och metformin. Kostnadsjämförelsen är dock gjord eftersom indikationsglidningar inte är ovanliga inom sjukvården.

Som framgår av tabellen innebär behandling med Avandia avsevärt högre kostnader än med alternativen vilket bör beaktas vid förskrivningen, speciellt som långsiktiga fördelar med Avandia ej har visats (1).

Litteratur

  1. Läkemedelsmonografi Avandia. Information från Läkemedelsverket 2000; 6, 57-61.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies