Minskad effekt av antikoagulantia (Warfarin) efter introduktion av Gabapentin

den 19 december 2000

Misstänkt interaktion mellan gabapentin (Neurontin) och warfarin (Waran).

Till den regionala biverkningsenheten i Uppsala har inkommit två rapporter om möjlig interaktion mellan Neurontin och Waran. Fallen beskrivs nedan.

Fallbeskrivningar:

Fall 1


En 54 årig kvinna med kronisk antitrombin 3-brist och livslång warfarin behandling.

På grund av migrerande värk från flertalet muskelgrupper och stelhet i muskulatur insätts patienten på gabapentin (Neurontin) i januari 2000.

Efter insättning av gabapentin upptäcks sjunkande INR värden från 2,5 till 1,5 och warfarindosen ökas. Det ökande behovet av warfarin har ett klart samband med insättning och dosökning av gabapentin. När gabapentin sätts ut återgår INR till normala nivåer och warfarindosen kan minskas till tidigare dos. Under perioden har ingen annan medicinändring skett och patienten har ej ändrat sina matvanor eller på annat sett ändrat sin dagliga livsföring.

Fall 2

En 75 årig kvinna med förmaksflimmer, mitralis insufficiens och angina pectoris.

Patienten behandlas med warfarin och har haft stabilt INR-värde mellan 2,2-2,8 fram till 21 juni 2000. Därefter sjunker värdet oförklarligt och vid provtagning den 20 juli var INR 1,79. Den 3 augusti har INR sjunkit ytterligare till 1,14.

Det framkommer att patienten den 7 juni 2000 på grund av trigeminusneuralgi fått utskrivet gabapentin (Neurontin) 300 mg med successiv upptrappning. Den 19 juni tog hon 900 mg och den 3 augusti har dosen ökat till 3600 mg/dag. Några andra medicinändringar eller förändringar i levnadsbetingelser har inte förekommit.

Kommentar

I båda fallen finns ett klart tidssamband till insättandet av gabapentin. Inga andra orsaker till den minskade warfarineffekten identifierades. I det svenska biverkningsregistret SWEDIS finns en misstänkt interaktion mellan warfarin och gabapentin rapporterad tidigare, men den patienten stod samtidigt på fenytoin som har en känd interaktion med warfarin.

Gabapentin anses ha en liten interaktionspotential eftersom det elimineras oförändrat i urinen (Gatti et el. 2000). Vid sökningar i litteraturen fann vi inget beskrivet om en interaktion mellan gabapentin och warfarin. Läkemedelsverket vill härmed uppmana läkarkåren att uppmärksamma och rapportera liknande fall.

Referenser

  1. Gatti G, Bonomi I, Jannuzzi G, Perucca E. The new antiepileptic drugs: pharmacological and clinical aspects. Curr Pharm Des 2000 May;6(8):839-60.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies