Ögonbiverkningar vid behandling med serotoninåterupptagshämmande antidepressiva läkemedel (citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, sertralin, venlafaxin)

den 19 december 2000

Ögonbiverkningar är sedan länge kända vid behandling med antikolinerga läkemedel

Det är väl känt att läkemedel som har antikolinerga effekter ger synrubbningar på grund av ackomodationssvårigheter och mydriasis. Hos predisponerade individer, det vill säga personer med grund främre kammare och trång kammarvinkel, kan den antikolinerga effekten med mydriasis ge upphov till akut glaukom. Den antikolinerga effekten leder även till minskat tårflöde, vilket i sällsynta fall, särskilt hos personer som använder kontaktlinser, kan ge upphov till skador på kornea. De tricykliska antidepressiva läkemedlen har påtagliga antikolinerga effekter.

Akuta trångvinkelglaukom har rapporterats även för serotonerga läkemedel

Akuta trångvinkelglaukom har även rapporterats hos patienter som behandlats med antidepressiva läkemedel av typen serotoninåterupptagshämmare (1-4). Det har spekulerats i om denna biverkning kan bero på en möjlig svag antikolinerg effekt även hos dessa substanser. Emellertid har även dexfenfluramin, ett potent serotonergt medel som använts som bantningsmedel och troligen helt saknar antikolinerga effekter, rapporterats ge akut trångvinkelglaukom (5).

Möjliga mekanismer för ögonbiverkningar av serotonerga läkemedel

Resultat från djurstudier och humana ögon indikerar att det finns serotoninreceptorer i ögat, och att serotonerg stimulering kan framkalla mydriasis (6). Den pupillvidgande effekten av serotonin är möjligen indirekt genom att effekten av acetylkolin hämmas (5). Det är fortfarande okänt vilken betydelse serotonin har för pupillkontraktiliteten hos människa.

I en cross-over studie gavs fluoxetin 20 mg eller placebo till 35 personer utan förhöjt ögontryck (7). Ögontrycket följdes under 12 timmar efter dosintaget. En signifikant ökning av ögats tryck som maximalt uppgick till cirka fyra mm Hg noterades under de första åtta timmarna efter fluoxetinintaget. Ingen motsvarande ökning av ögontrycket noterades efter intag av placebo. Det har ännu inte studerats om den akuta påverkan på ögontrycket kvarstår även vid längre tids behandling eller om effekten motverkas av adaptativa mekanismer.

Till Läkemedelsverket rapporterade fall av ögonbiverkningar med serototoninåterupptagshämmande antidepressiva läkemedel

Det har till Läkemedelsverkets biverkningsenhet inkommit totalt 73 rapporter avseende 76 ögonbiverkningar där ett samband har bedömts föreligga. De biverkningar som det föreligger minst tre rapporter för har tagits upp i nedanstående tabell. Biverkningsmönstret är förenligt med att serotoninåterupptagshämmare kan ge ögoneffekter av antikolinerg karaktär även om dessa medel sannolikt inte direkt påverkar acetylkolinreceptorer. Inga klara skillnader kan påvisas vad gäller rapporterade ögonbiverkningar för olika serotoninåterupptagshämmare. 

Tabell. Rapporterade ögonbiverkningar vid behandling med serotoninåterupptagshämmare (endast biverkningar där minst tre rapporter föreligger har tagits med)

BiverkningAntal rapporter
Dimsyn15
Ospecificerad synrubbning11
Ackomodationsbesvär7
Diplopi7
Mydriasis6
Konjunktivit6
Glaukom3
Xerophtalmi3

Sammanfattning och rekommendation

Serotoninåterupptagshämmande antidepressiva läkemedel förefaller kunna ge ögonbiverkningar av antikolinerg karaktär. Den bakomliggande mekanismen är oklar, men det spekuleras i om serotonin i ögat kan hämma effekten av acetylkolin. I tillägg kan serotoninåterupptagshämmande läkemedel kortsiktigt öka ögontrycket även om effekten vid längre tids behandling är okänd.

Man bör vara medveten om att det vid behandling med serotoninåterupptagshämmare finns en risk för akuta trångvinkelglaukom hos predisponerade individer, till exempel vid tidigare glaukomattacker, hypermetropi, hög ålder eller familjär förekomst. Möjligen är dock denna risk avsevärt mindre än med tricykliska antidepressiva läkemedel. Hos patienter som behandlas för glaukoma simplex bör man vara uppmärksam på möjligheten att ögontrycket kan öka.

Akuta trångvinkelglaukom kan ge symtom i form av huvudvärk, synrubbning, och regnbågsfärgade halo-fenomen. Patienter som får dessa symtom vid behandling med en serotoninåterupptagshämmare bör söka läkare.

Läkemedelsverket vill uppmana läkarkåren att fortsätta att rapportera ögonbiverkningar av serotoninåterupptagshämmare då kunskapen om dessa läkemedels effekter på ögonen fortfarande är ofullständig.

Referenser

  1. Kirwan JF, Subak-Sharpe I, Teimory M. Bilateral acute angle closure glaucoma after administration of paroxetine. Br J Ophthalmol 1997;81:252-4.
  2. Bennett HGB. Paroxetine and acute angle-closure glaucoma. Eye 1999;13:691-2.
  3. Lewis CF, DeQuardo JR, DuBose C, Tandon R. Acute angle-closure glaucoma and paroxetine. J Clin Psychiatry 1997;58:123-4.
  4. Ahmed S. Fluoxetine and glaucoma. DICP, Ann Pharmacother 1991;25:436.
  5. Denis P, Charpentier, D, Berros P, Touameur S. Bilateral acute angle-closure glaucoma after dexfenfluramine treatment. Ophthalmologica 1995;209:223-4.
  6. Eke T, Carr S. Acute glaucoma, chronic glaucoma and serotoninergic drugs. Br J Ophthalmol 1998;82:976-9.
  7. Williamson TH, Dutton GN, Murray G, Andrews R. Fluoxetine oral administration increases intraocular pressure. Br J Ophthalmol 1996;80:678.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies